Goudsche Courant, donderdag 28 november 1867

ADVERTENTIEN KOOLASCH tot HOOGING IS op zdcr voordeelige voornnarden gedurende de maanden November December Jan larij en lebrmiij te verkrijgen aan het Nadere informatien bij P DE W ERK aUHir Urbanus Pillen bereid volgens het aloude ea echte Recept waarop men m het bijzonder attent maakt Zijn eer nuttig in ongesteld heden der M AG en werken heilzaam op de SPIJS A erzegelde doozen van 37 2 Cent en dubbele doozen zyn verkrygbaar by de heeren Jarlanderteeti J F Allar Amsterdam M Cléban Hnidenstraat n 278 Delft H W de Kmyff Delfshaven J Koch Deventer Berghuy en v d Moer Dirhland D de nes Gouda J G Boekenoogen firma wed v 11 Heyden i Gravenhage J M Renesse Boekhor tstr Teyden J T Terburgh Haarlemmerstr viede en Lmiburgs losmaking Dai leracliil tnssclien de kamer en de recreriD be rtfff lule een oo gewigiige z iak heeft het kab net doeu bes iiiten gtzamentlijk zjn ontslag iii te dienen In af achting vin s konings goedvinden ointrent het kabinet verloclkt hg de ver lere behandeling der begroeting te ohorsen Werd besloten om mor ren de credietwet voor justitie en eenige Lleinere wetten te behandelen Men berigt uit jroiiiiigen van 24 dezer De doopsgezin Ie broeder c p ilhier heeft heden eene beslissing genomen omtrent het verzoek nn de beide predikanten ds Straatman en ds Corver ora de beginselen der moderne theologie op de instellingen en gebruiken der gemeente te mogen toepassen Met S3 tegen 79 temmen is dat POLITIE Bij de politie is in bewaring een parapluie Gemengde Berigteu Men Doemt Munchen al den zetel de mogelijke conferentie apoleou gteft Iraukrijk de Mijheid tu achen 1 te gendarmeo en Europa dfti vrede Tu = chcn twee chassepot geWLreo ül r k bis chopptn m Hongarije ijn zetr libtraal ta voor het staatsonderwijs en het buijj ernjk hb thjk Id de balt cle proimcien woidt ttn behoeve der staatseeuhtid de russisthe taal iuee oerd In Luxemburg hebben 1 de leden der regermg besloten hnn outslai in te dieueu au iO Ib november zijU m Varia De aigemoene beraadslagingen over de begrooting zijn vlug afg loopen Siech einige sprekers hebben de aandacht der vergaderingen des lands beziggehouden De fininciele kwestie de schoolkwestie en de koloniale kwestie uaren de hoofdpunten an het debit ifgen i eld door eenige oude geschiedenissen over grkleurde procUmatien motien Vt n orde enz Dank zij het con eriatieve begluur de financiën van den staat zijn in de w ir en verhoogde bel i tingen ot leeningen wachten ons km n l bS nog geteerd norden van de overschotten v in het liberale wanbestuur in 1869 zijn leeningen onvermijdelijk intlien wi met de tesenwoorilige nilgaven gezegend blijden Tegen te korlen kan zelfs geen Bo co middelen vinden hoe moet het d m een eerst beginnend goochelaar stellen De schoolkwestie werd con ainore door anti revolutionairen en clericalen beh n leld in weerszijden bedinkte men elkander voor de at zal hel ministerie doen om de gemoedsbezwaren van zooveitu eg Ie nemen was aller vraag Daarvan maakten 21J hun ondersteuning an dit ministerie al of niet afhankelijk En wat antwoordde de minister Hij schoof de schoolkwestie ai zich op de schouders an on en geachten afgev lardigde ae Brauw Wat de zeven specialiteiten niet dragen kunnen wordt op de schouders van een eenvoudig fgevaardigde gela den nenden van de Branw ontwaak ieuiit uw afgevaar digde zoo ooit uu heeft hij uw hulp tlubbel uoodjg want vriend Groen zal hem OLlvallen de zeeunsche vader heeft reeds verklaard dat het ontwerp de Brauw volstrekt met voldoende IS Behandelt het voorstel de Brauw antwoordde de minister de regering zal wel advies geven als dit noodig mogt 21J11 In alle gevallen zal hij bij leven en welzijn voor de verkiezingen van junij CS wel eens zeggen hoe de regering over üe z ik denkt Zoo springt de regering om met de schoolkwestie en toch die kwestie wilde zij bij haar optreden zoo spoedig mogelijk regelen Na wil ZIJ het tijdstip der regeling laten afhangen ¥ an de al of niet indiening van hei antwoord van onzen afgevaardigde Agitatie schijnt geen pliglsbe rachting meer te zijn De koloniale kwestie gaf tot nog vreemJer debatten aanleiding De nieuwe minister toonde leh een wiardig volger der 13 onslerfelijken De afscbafling der rottingstraf betreurde hy en over nieuwe regelingen zoude hij nog eeus denken Hij moest onderzoeken maar tot liberale proefnemingen zoude hij zich niet laten verleiden Hij behoefde zich m alle gevallen met te houden aan beloften door een zijner voorgangers gegeven noch aan de vroegere progiarama s van dit ministerie hij zoude zijn eigen weg gaan en die weg zoude zeker met op belangrijke hervormingen uilloopen want het was immers vroeger altijd in Oost Indie goed geneest en nat wil men toch meer dan een mooi bitig saldo rme politie ce moraliteit ook bij het ministerie van stabiliteit zijt gij niet meer te vinden Was het wonder dat door een der afgevaardigden het woord mystificatie of misleiding weder gebruikt werd Overijselsclie brieven IV De deventer kiezers hebben eene keuze gedaan tu igcben oude liberaliteit en die welke sinds jiien door dr van Molen en aanhangers wordt gepredikt lot lid van den geroeenteriad IS gekozen mr J H vin Delden met 4b6 stemmen v Moten verkreeg er 152 Hetwiseeu strijd lu schen liberalen onderling vermengd met eene zekere hoeveelheid bitterheid persoonsverguizing en gekrenkte eer Van Vloten had ijiie kandidatuur vooral te d inken aan het Deventer Weekblad ei de nieuwe kiesvereeuigmg mi ir nog meer aan zijne nu grootcr dan vroeger populariteit Hot verpletterend de uitslag der stemming voor hem oogschijiielijk ook moge wezen in de werkelijkheid IS ZIJ dit echter met Er behoort hier meer toe dan enkel de verkregen stemmen ni te gaan Vooreerst dient meu in t oog te houden dat van Delden een volbioed van top tot teen ouder et ch Dt entermau is dat vooral daar vetl beteekent Deienlcr is in dit opzigt volmaakt eene liefhebbende moeder hare eigen kinderen zooveel mogelijk te koeste en en te tioetelen is haar als t ware een met een zwik itder opregt en welf emeend Deventenaar eigen Aerder wis hij een der curatoren die den moed hebben gehad il was het d in ook eeu zeer lafh irtige om den min der etensciiap en des volks met den churk gelijk te stellen wTut beulen j agt men weg Door zijne verkiezing nu hebben levLii zijne pei ooulijke tegenstandeis hunne goedkeuung geschonken aan het noodlottige raadsbesluit Maar nog meer Oesleld dat van A loten benoemd nare nat anders dan on shgnemmg van alle raadsleaen en ongekende harrenarrerij zou er het gevolg van geneest zijn Dat vooral heeft van loten wel de helft stemmen minder be zorgd dm waarop hij billijker nijze aansprnk hid En men kan het dien kiezers met kwalijk dui len Er is in de laatste maanden I zooveel opschudding ge veest dat eeiiige rust nair lijk uiCi onnelkom kin zijn Daarbij op welke juisie gronden VTii Vlotens beginselen ook steunen mogen zij zijn nog met zou popular om zonder geweldige botsingen plotseling tot tand te komen Daar behoort lijd toe En ook zonder raadslid te zijn z il hiervoor staat hij genoegzaam bekend ziji onverdroten Ijver ook kr chtig medewerken tol vol ooijing en tot instand houding van een toesland door ieder weldenkende gewenscht Daal om verheugt ons zijne met verkiezing Bij bedaring dei gemoederen heeft hij later stellig kans van slagen want Deventer beraint den vooruitgang en zijne en onze constilntionel regten De laatste verkiezing bewijst dit Van de 619 kiezers hebben 608 hunne stemmen op liberalen nitgebragt en nog wel een derde op den liberaals e onder de liberalen Klaagt men elders wel eens over slechte opkomst der kiezers hier kan men wijzen op het tegendeel En is men elders nog joo doortrokken van den ouden zuurdesem door met een zamenstel van kerkelijke vormen dat tnen godsdienst gelieft te noemen en nog wel de godsdienst van Christus vereemgd met eenige begrippen over de uenschelijkheid van bijzonder oiiderwgs en ten slotte nog vermengd met eenige zalvende recepten lot beü en nut van den Javaan wicn men het eeuwige paradijs en den hemel met nog al meer belooft indien hij zijn spieren en blo m dit kortstondige tranendal maar ve l beeft om zooveel en zoo goedkoop mogelijk koffij en sniker te fabriceren te dneepen hier erkent men al het goede door de revolutie van 17S9 bewerkt en IC 1848 ons door het plegtanker der T jheId onze constitutie gewaarborgd Van alle kanten uit deze provincie iiooTt men gewagen van goedgeslaagde proeven gegeven door onderscheidene rederijkersvergaderingen Zwolle Kampen en Enschede om van kleinere plaatsen ciet Ie spreken dingen als om strijd naar de eerekroon Op zich zelf beteekent dit nn niets ook m andere plaatsen zal met het tegenwoordige saizoen hetzelfde verschijnsel zich nel voordoen Maar wat opmerking verdient is dat men zich bij alle openbaarmakingen en verslagen dier vergaderingen uitslooft om het onberekenbare nut aan te toonen dat diergelijke vereemgingen voortbrengen t Kan zijn en we geven ons gevoelen gaarne voor beter maar wij voor ons zien er dat met in TV at toch IS znik eene vereeniging meer we spreken met van die van vroegere eeuwen dan hoogstens een twintigtal personen die zich onderling oefenen in de uiterlijke welsprekendheid en tot afwisseling drie of vier maa s winters tot streling der Ijdelheid eeu of ander tooneelstukje opvoeren waarbij de armen nog dat voordeel hebben dat zy mets mogen zien of hooren maar bij zeer gunstigen afloop nog iets ontvangen Nu komt in de eerste plaats haar doel in aanmerking D em dit alleen tot vorming eener besehiafde uitspraak en t verkrijgen van een goeden leestoon benevens het zich gemeenzaam maken met de vruchten onzer letterkunJe bij de leden dan vinden we dit een lofwaardig streven dat vroeg of laat ongetwijfeld hare goede vruchten zal opleveren mnar dit is en blijft altijd beperkt bij de leden en geefl hoegenaamd geen recht om te gewagen van algemeen nut terw ijl het dan altijd nog te bezien staal of heeren leden den tijd dieu zij er aan motten besteden die niet veinig 19 zal het iets geven nog niet veel nuttiger konden gebruiken al was het maar alleen door zich te oefenen in bet zuiver schrijven en stellen hunner moedertaal dat bij velen met alle respec voor t openbaar zoonel als bijzonder onderwijs hier te lande dikwijls zeer veel te wenschen overlaat We behoeven dit feit dat cok al zijne eigenaardige oorzaken heeft met te verbloemen want t is ne wanrheid hoenel eene zeer treurige die onzer naue tot ihande strekt Maar ziet men in die vereenigingen meer nil mei er algemeene geestontnikkc uig door bevorderen dan vragen nij voor wie zal dal zijn Een beschaafd publiek km iioth mag dergelijke voorstellingen bijva schenken want dal heeft GoJ beter t nl zooveel bombast onzui en onwelvoegelijkheid v in die oveial rondreizende tooneelgasten te slikken dat zij die zelf niet van t vak zijn t onmogelijk kunnen uitstaan Dit zeggen we met tot oneer der rederijkers met den besten ml zijn deze met in staat om 00 het punt vm uitvoering met heeren komedianten te wed ijveren da ir het raeerendeel der leden van zulk eene vereeniging al mogen er dm ook al eens een pnir zijn die zoon at de rol van fac eur kunnen vervullen moeite hebben om eenen goeden hollamischen ziii v maf de hoofdletter tot de punt toe in verstaanbare taal uitte drukken wederom maar al te zeereene waarheid maar ook wederom een gevolg vin de schaduwzijde van ons onderwijs Er e iiet dm mets nnders over dan het zoogenaamde volk achter de kiezers om met vader Groen te spreken Dat volk nn t is helaas al weder eene wanrheid is Bevallen van eene doch er C J D PRINCE DE Jong GoüDt 26 November 1867 Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij hun huwelijk beti igen de ondergeteekenden hunnen oprechten dink J KROMHOUT J KROMHOÜ T Bc E JR HE EREN CONCERT DONDERDAG 28 NOVEMBER 1867 EtESTB AFDEELING Ouverture Mo art Sinfome Kalliwoda Fantaisie 2 Tiolen alt en pianojKwast TWEEDE AFDEElIMï Ouverture Bekker Solo voor fluit Tolon Fantaisie 2 violen fluit cornet en piano Kwast Finale Mesmer over t algemeen weinig ontwikkeld lezen kar het nieerendetl wanneer men bieronder verstaat het hoorbaar opnoemen van eenige woorden zonder begrip of toon en schrijven wanneer dit middel met anders gebezigd wordt dan tot het afleggen eener min of meer gekuischte nefdesverklarmg in ncik geval de daad en geest luider spreken dan de boeijcndsle taal ooit kan doen Maar meer ook met Spreek met over meer dan alledaagsche dingen men kent ze met zelfs niet bij naam vijst niet op de teekenen des tijds men begrijpt u niet gewaagt met over de schoone kunsten men gevoelt met met n Men waant zich en is dit dan ook werkelijk bij zinnelijk genot gelukkig men tracht fatsoenlijk tezijn nant ook in dit kringen heerscht een fatsoen van den eenen dag m deL anderea te komen maar ook met meer En bij zoo n publiek komt men nu met verminkte tooneelvoorstelluigen Het volk nuttig en aangenaam te onderhouden is ten alien tijde geweest en blijft ook ru nog eene mot ijelijke zaak Alenheeft te worstelen met bijgeloof nnngeloof en til van vooroordeelen te veel om op te noemen En toch zal men opuitroeijing daarvan moeten werken wil men preken van warevolksbeschaving en voiksverhchting De niiddeien dairtoe beproefd zijn reeds vele maar ook vele hebben hnnne eigennaruigebezwaren Op dit gebied te arbeiden en met vrucht is het werkTan den waren philanthroop maar dan moet men ook door endoor zelf volksman zijn om grondig over volkszaken te kunnenoordeelen Hierover verder i te welden ligt niet in onsplan maar we hebben maar alleen het feit willen constateren dat men de rederijkers vereenigingen ten onrechte zooveel deeltoeschrijtt in het proces der waarachtige geestes ontwikkelingtot nut van t algemeen D Burgerlijke Stand GOLD GiB ittN 21 Nov Adnata ouders den Os ea G Jougerheld Heiir ouders C Waltz eu i van Heems 22 Martiuus Headrieus ouder = M I van Leeuwen J Nouner Adnana Johanna ouiiers J vaD der Bruggen en M van Goch 23 hda Catharit a ouders C Mans en 3 HartjesfeM 24 Pieter ouders P Puit en A de Jong An je ouders M de Lange en Ham 2a Petius Lvtnirdus ouders J H Peeteis en C van Hutwegeu OvlKLtüLN 22 ov 1 vl van Cioa 2U ra 23 MC V 0 der Vcgt 4 m H C e meulen 17 w J an der Hor=I S d Gerdes huisvr van F Hartlng 64 j Rolteidaui v d loorn W este Wa ensl Scliiedam D Malthn iichooïihoten U o f Titl F Fiasseii Itrecht I de Dünkerstr n i t 2 Flaardini eti NuleU ein Walter ffoerden L Rtnjier Het depot dezer echte Lrbanus Pillen sinds zoivele jiren met roem bekend en I in algemeen gebruik is door ons te GrOUda I alleen en uitsluitend geplaat t by I den heer J b B0LKE OOGEN Apo theker opvolger van de ned J P P V VN DEa HEIJDEV op de Blaauwstraat Men wordt lust utelyk verzocht nel attent te willen zijU nat door ons by niemand anders de Lrbauu Pil en bereid volgens het ontle en eclile Ricepi in pot zyn verkryjbiar gebeld lu de hurbovei op gegeven bieden en plaainen dan bij de kjer bovengenotrmde Dept thouders In elk doc je I is eeu bi jet vourzieu met de etgenüaudu e naamleekeniog van de vervaardigers Wed KcENFN i Zoon Vpothekers welke Hand teekemug zich ook bevindt op het Zegellak I waarmede de Doosjes verzegeld zyn W y verzoeken de gebruikers ixstantehjk i ar vel op te letten en raden hun aan wel toe te Zien by men men de Duo jes Pi len hn tl l een die Doosjes n tarin een biljet mei onze 1 ndteekeuing is zith dan te schaffen en zich te tochten voor h t gebruik van üe vt e uaumaksel 2