Goudsche Courant, zondag 1 december 1867

der kamer begreep echter de zaak anders eu gaf de brieven aan den heer Geertsem terng Treurig is het verschijnsel dat hooggeplaatste mannen ia s lands hoogste vergaderzaal van ontvreemding beschuldigd worden men moge dan de zaak zoo zacht mogelijk voorstellen zoo iets kan niet mogelijk zijn tenzij politieke moraliteit niet meer voor onte staatslieden bestaat Wannee een burgemeester van een zijner collega s een partica eren brief ontvangt waarin onder andere aken gemeld wordt misschien wel in een postcripium het onlangs door u gevraagde stuk over de artneurekening zal ik u de volgende week toezenden de zaak is in orde bevonden behoort dan die brief in het gemeente archief of is die particulier eigendom Het antwoord is voor een onpartijdige niet twijfelachtig door partijzucht alleen kan men tot de couclusie komen dat die brief gemeente eigendom is Goocheltoeren wekken op den dnur even min belangstelling als koorddinsers kunsten Heelt de fransche keizer zich leeds eenige jaren in evenwigt gehouden tusschen den paus en Italië Garibaldi heeft den balai ccerstok aan de hand van den behendigen kunstenaar doen ontvallen en de kunsten zijn uit het evenwigt is verbroken en Europa wordt opgeroepen om dit evenwigt t herstellen Zal de conferentie tot stand komen is de vraag die alom wordt gedaan maar waarop het antwoord niet 00 gemakkelijk is Ie geven Een aardige vertoouing kan de zitting der conferentie aan liet belangstellend Europa opleveren Napoleon de verdediger der volksstemming wanneer het met zyn politiek overeenkomt zal moeten ijveren voor het gezag van den paus tegenover den verklaarden volkswil De gezant van den koning door Gods genade wien revoinlie een gruwel is zal ijveren voor Italië en daarin gesteund worden door den Sus die duizende Polen heeft doen vermoorden en bannen omdat zij wenschen van vrijheid en verlossing durfden koesteren Engeland zal zich doen vertegenwoordigen en waarborg tractaten doen teekenen doch niemand zal meer onnoozel genoeg zijn daaraan eenige waarde te hechten Spanje slechts ADVERTENTIEN i ii gt i ineu üer vreemde mogendheden exterritoriale voorrealen geoieleii onderttorpen blijven aan de wetten van hun eigen l ind en van ai e persoonlijke lasten en opbrengsten vrij ZQn Weenen 27 Nov Pe afkondiging van de net op het re t Villi vereenipiiig en vergadering heeft een btj oiider guostiïen indruk gema ibt Die wet is eeiie roole schrede voorw tans op den weg van bet staatknodige leven in Ooaleorgk vooral iodieu van dal regt een behoorlijk gebruik worilt gemaakt met het oog op de maalschappelijke ontuikkeliug der natie De regering heeft zich daarin het regt voorbehouden om staatkundige vereeuigingen te sluiten en volksvergaderingen te verbieden indien zij gevaarlijk zijn voor de rust van den staat maar men kan haar dit niet ten kwade dulden omdat de vrijheid tot het oprigten van staatkundige vereenigingen een gevaarlijk wapen kan worden in de handen van onverzoenlijke tegenstanders der regering zooals bij voorbeeld de Eitra zecben 2S Xov In de zitltng van het beerenhuis legden 13 der nieuw beuofmde leden den eed af Het ontwerp der wet betrei7ende de algemeene si iatsburgerlijke regteu werd zouder beiaiiïrijke wij igiiigen aangenomen Rome S No De rcjüvcrijen nemen toe in de Campagna en op de grciizeu Ier provincie ïerra di Lavoro De p iuseIgke regering maakt eene mededeeling in gereedheid aan de mogendheden wa iriu gfiuoliveerde klagten worden uitgesproken legen de Iwiiuelingen der ilaliaausche regering bij den la lsten inval der tjanbaldisien E zijn nog twee franscbe regimenten te ivita ecchia Florence 28 Nov De Italië zegt dat de heer Digny definitief de portefeuille van 6nancien zal behouden en dat de heer Brogho zich heeft belast met die van landbouw Het blad spreekt het berigt der üsservatore Romano legen betreffeude de organisatie van nieuwe benden Garibaldisteu 6tnnenlan i GOID V 30 Verschillende zeepzieders te Leiden Gojja en Utrechthebben zich bij adres tot de tweede kamer der staten genera dgewend om hunne bezwaren te doen kennen tegen de heSiugvan den accijns op de zeep Gisteren is door de commissie uit het provinciaal geregtshof in Zuid Holland na voldoend afgelegd examen o a toegelaten als caudidaat uotaris de h er P van der Want teRotterdam In de zitting van de tweede kamer van donderdag heeftde heer Slorm van s jravcs inde erzocht eene vraag te mogenri en tot den niitiisler van biiinenl zaken Dit hem door dekaaer toegestaan zijnde kwam hij terug op het motiverender verklaring door den minister in de vorige zitting namensde regering atgelegd h j meende dat daarin iets onbestemdslag dat nadere toeiichiing vertisctile en daarom vroeg hij Wat bedoelt de regering door de afkeuring van het regeringsbeleid omtrent het behoud van den vrede Zooals die zingesteld was waren er verschillende gevolgtrekkingen uit temaken Het was moe jelijk te onderstellen dat de bedotlingwas gev eest Ie verklaren dat de kamer had afgekeurd het behoud van den vrede De minister van binnenl zaken zeide o a Dat besluit is genomen niet overijld maar na rijp beraad want mett zal begrijpen dat de regering een paar dagen te voren de mogelijkheid dier verwerping voorzag Ik heb de eer gehad aan de kamT van dat besluit kennis te geven in enkele eenvoutlige i oorden en de omstandigheden vorderden daarbij eenige redenen te voegen Het is niet te ontkennen dat de discus ien ïooriiamtl jk betroffen bet regeringsbeleid van den minister van buiteul zaken omtrent twee zaken 1 het behoud van den vrede in 18 6 en in 1867 en 2 de losmaking van Limburg vau den duitschen bond De houding van dien minister ten aanzien dezer kwes ien werd door talentvolle sprekers gecriliseerd en de afstemming der begrooting van buitenlandsche 2akeu nadat twee amendementen daarop waren voorgedragen en aangenomen was gebaseerd op die critiek Vraagt men DU is het onze roeening dat de meerderheid der kamer het behoud van deu vrede heeft afgekeurd Wij hebben dat niet gezegd en daaraan niet gedacht Maar onze vroorden waren zoo duidelijic i o eenvoudig zoo ondubbelzinnig dat zij bevestiging vinden in het gansche bijblad De heer Storm van s Gravesande gaf daarop te kennen dat het beter ware geweest te spreken van eeu verschil over het regeringsbeleid ten opzigte der buitenlandsche aangelegenheden De credieiwet voor het dep van justitie en eenige andere wets ontwerpeu werden aangenomen Zaturdag behandeling van eenige we s outnerpen en beslissing of de credieiwet voor binneol zaken al of niet iu de secties zal behandeld worden Hel Léidsche Dagblad over de verwerping der begrooticg van buitenl ken sprekende zegt o a Het incidentvan de brieven door den heer Qeert ema in de vergaderinggebragt heen blijkbaar het lot van de regering beslist doorde rgen der oppositie weiker rijaudig voti m reeds vroegervaststond Ie versterken met eenige leden die de houding vanden tninister van buitenlandsche zaken tegenover zijnen ambtsvoorganger wilden veroordeelen De brief door dien ambtsvoorganger zelven aan den voorzitter der kamer gerigt en bijhet openen der zitting van woensdag voorgelezen gaf dengenadeslag daar hij de beschuldigingen omverwierp welke deluinister Heemskerk daags te voren legen den heer Cremershad aangevoerd Het Handelsblad zegt De opvatting dat de kamer debegrooting van den minister van Zuylen verworpen heeft omdat de vrede is bewaard gebleven of omdat Limburg van denduitschen bond is bevrijd nadat die bond verva len was iste ongerijmd dan dat wij er bij behoeven stil te slaan Indien men der nederlandsche natie verkeerde voorstellingenwil op den mouw spelden dan moei men toch altijd zorgdragen dat zij niet zoo dwaas zijn dat zij op haar gezondverstand afstniien Zóó onnoozel is zij waarlijk niet om zulkegekheden ie gelooven V i L is afgekeurd Dat de nederlandsche minister van buitenlandsche zaken zich te veel met de luxeinburgsche kwestie heeft ingelaten en dat hij om eene onnoodige internationale sanctie te verkrijgen op de onbetwistbare ea onbetwiste lo3making van Limburg met de andere mogendheden de onzijdigheid van Luxemburg heeft gewaarborgd waaruit in da toekomst ernstige gevaren voor Nederland kunnen worden geboren Het Koode Kkcïs is een gemtenschappelijk kenteekender vereenigingen binnen en builen s lands tot het verleenenTan hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog Onder gelijkluidenden titel heeft de oud hoogleeraar Bosscha bJ gebr van Cleef te s Hage eene brochure in het licht gegeven waarin hij zijne landgenooteu aanspoort lot deelnemingaan de hier bij koninklijk besluit ingestelde vereenigiiig Hijgeeft in dat geschrift eene breedvoerige historische mededeeliugbetreffende de beweegredenen welke tot het uitva irdigen vanhet bedoelde koninklijk besluit aanleiding hebben gegeven Hijwijst op de ongenoegzaaraheid der geiiee kniidige staatszorg bijde toenemende vernielmgskraehl der vuurwapenen en hooptbij zijne landgenooien de overtuiging te doen veld winnen datliet ernstig lijd is om de handen ineen Ie slaan voor t gevaldat ook onze weerbare mannen geroepen mogten worden omten strijde te trekken Ms bijlagen worden in de brochuremedegedeeld behalve het koninklijk besluit de naamlijst vaneereleden eu leden van het bond comitc de statuten der ereeniging en het reglement van orde voor het hoofd comité Wijvestigen op dit geschrift gaarne de aandacht POLITIE Bij de politie is in bewaring eeu horlogie GeiHengüc Berigteo Fogeland beeft de door Egypte aangeboden hulp tegen Abjöstnie afge lageo Ganbbidi ia teruggebragt naar Caprera Te Washington is een groot fetstmaal gegeven ter et re vsn Johnson De knjgstoerLstingen in t cr ie nemen eeu ernstig karakter aan Men beweert djt een oflicier van ons leger deel zal ntraeD aan dtn togt tegen Theodorus Üe scherpschuttersvereenigingen verzwakken zeer door ht t aauhoudeu der nniforin morbus Te L on heei t de 16jarige Marie Therèse GaiUard met deu meesten lof het tiamen afgekgd als kandidaat m de lellereo Het handelsverdrag tusschtn Japan en België ia geratiSceerd Op JlaiiiUa zijn veel meuschi n omgekomen bij eene overstroom ing liijüaarlouis zijn 13 menschen omgekomen in eene mijn In Venezuelais het oproer gtdempt en de rust hersteld Op Sicilië is het voortdurend onveilig en onrustig Te Praag zijn aan 13Ü0 gevangenen deketenen ontnomen De btijersche minister zal 50 millioen aanvragenter uitbreiding van het spoorvtegnet Lauenburg zal weldra definitiefingelijfd worden bij Piniscn De Vesuvius is weder n werking Uitzijne kraters stroomt lava en stijgen vlammen op Het lijk van keizerMaiimiliaau is 12 nov uit Mexico naar Europa versoerd Een noordamerikaansch eskader is naar furmosa vertrokken om wreek te nemenover het vermoorden der uuscUap van het amerik schip Rover Id de laatste drie dagen der parijsche tentoonstelling h voor de armenontvPiJgen 176 000 fr Zondag is in Cheshire eene boerderij afgebrand aarbij de bewoner zijne vronw drie kinderen en de meid omkwamen Ook eenige pruisische officic eu gaan mede naar Abyssinie In Canada vreest men een nieuwen inval der fenians Varia Alweder een brieven historie I De brieven bekleeden een voorname plaats in ons staalkundig leven Gelukkig dat eeu officier van justitie in de kamer was om het feit van diefstal te constateren en daardoor den minister van justitie ad inièrim gelegenheid te geven het oi tvreeinde op te eischen De voorzitter Bevallen van een Zoon N DORTLAND DE Haan GouD v 29 Nov 1867 Eaiige kamiigeving Voor de vele bewijzen van deelneming bij de bevalling van mijne echtgenoot betuig ik ook namens haar mijnen harteiijken dank T P vmuLY GocDA 30 November Io67 St NICOLA AS A QUANT heeft de eer te berigten dat zijn Magazijn weder ruim gesorteerd is in eene schoone collectie Artikelen uitmuntend geschikt voor ist Nicolaas Cadeaux aU ALBUMS PAPETEKIES HEEREN en DAMES NECESSAIRES eene keurige sortering SCHOTSGHE ARTIKELEN zeer elegante LEPEL en HANDSCHOENEN DOOZEN SIGAEENKOKERS PORTEMONNAIES SIGARENPIJPJES en LUCIFERDOOSJES in groote verscheidenheid ZAKSCHRIJF en TEE KENPORTEFEUILLES in mime keuze PEENTEN LEESBOEKJES in meer dan 60 soorten KINDERSPEELGOED in zeer groote verscheidenheid Donderdag 5 December eene groote TOMBOLA zonder nieten a 30 Geut het Lot zal zyn binnen en buitenlandsche politiek op de conferentie kunnen doen verdedigen Die diplomatie is een raar ding en daarom zal zij ook welwoorden welen te vinden om die tegenstrijdigheden te verbloemeu is dal kunststuk evenwel ook haar te groot dan zalde conferentie wel niet plaats hebben en Napoleon ook zonderbalant erstok zoo goed en zoo kwaad het gaat moeten trachtenhet verbroken evenwigt te herstellen Marktberigten Gouda 28 November Behalve gerst die tot vorigea prijs werd verkocht waren alle artikelen tol lager prijs te bekomen Tarwe Poolsche per 2400 kilo 510 Roode Kleefsche ƒ 490 Zeeuwsche per mud ƒ 13 50 i 16 50 Eogge y lu 50 a 11 80 Gerst winter 7 75 a ƒ 8 25 dito zomer ƒ 6 50 a 7 70 Haver korte ƒ 3 80 a ƒ 4 95 dito lange ƒ 3 40 a ƒ 4 85 Boekweit Fransche per 21ÜÜ kilo ƒ 210 a 225 NoordbrabanlBche ƒ 240 ïi ƒ 255 Bruine boonen ƒ 14 a ƒ 15 50 Witte boonen ƒ 12 a 14 Paardeboonen ƒ S 60 a ƒ 9 10 Duiveboonen ƒ 9 a ƒ 10 De aanvoer ter veemarkt was niet aanzienlijk doch dehandel geanimeerd Vette varkens golden van iS i 23 c per 5 ons magere varkens en biggen waren vlug te verkooper Kaas Aangevoerd Si partijen iu a ƒ 29 Goeb oter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 W iboier ƒ 0 9S a ƒ l iJ i Bïirgerlijke St and G o r n i GiBOBFN 26 Nov Marinus ouders J Uittenljoeaani en M van der Snoek RijuhardinB Johanna ouders C J C Pricce ea C J D de Joop 27 Antonie Franijois Henn ouders P Olrte ea J M F Hru waan Jaccba Pieteruella Maria ouders J E Zoet ea A L tier Jijn Allda Martina Aaai ouders A lan lIou eninge ea M C den Ouden OvtKLhDEN 26 Nov 3 H Boot 6 j 27 GA Leget 3 m Heeswijk weii A Droog 81 j G 1 HVW D 2 en D u l5i TE HUUR K an der Laan en H Snellcmaa F trkaik KOOLASCH op een der beste standen eene GEMEL BELEERDE of ONtiElIEUBELEERDE HOOÜING is op er voordeelige voorwaarden gedurende de maanden November December Januarij en Februarij te verkrijgen aan het Nadere informatien bij P DE WERK aldaar BOVEN VOOBKAMER met ALCOVE Ook is men niet ongenegen de geheele Bovenwoning te verhuren Eeflecterenden worden verzocht hunne brieven franco te adresseren onder letter T aan het Bureau dezer Courant Biimenlandsclie ScliroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AMSTERDAM en daar tusschen geleg n Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPHN met de Schroefstoombooten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt J GOVEKDEN in directe aansluiting voor het VERVOER van GOEDEREN aan de Moerdijk i met de Spoorweg Maatschappij GE NÜ CENTRAL BELGE an eu naar België Frankrijk en Zaitsertand 20 met den Sl AATS SPOORWEG van en naar Eindhorm ilamtricht Eindhoven Luik Viregnit en liers Am beiden volgens te bekomen peci iie tarieven Vertrek van Vordrecht Zondags DingsJags en Donderdags s morgens ten 5 Ure Moerdijk Zondags Dingsdags en Vrijdags Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 7 Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie Gouda J VAN AALST Vest Amsterdam A HENKE Binnen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VEACHTGOEÜEEEN STOOMVAAET MAATSCHAPPIJ te Middeliurg voor goederen van en naar MiddMurg en te Amsterdam met den beurtsohipper K ENGEL op Zaamdam Zender kosten van overlading D A N VRIESENDORP J J B J BOUVT J C DEKING DÜRA Directeur A J VERBEEK v d SANDE c Mr