Goudsche Courant, donderdag 5 december 1867

1867 Zondag 8 December W 594 GOTJDSCHECOUEANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg I n ® 60 O s VAN Dr J B ROLL te Amsteedam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Ziekten licht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dépöt voor Gouda bij den Apotheker STEE NMEIJEH S VAN VELZEN Je te XaMpen heeft aan de inteekeuaren verzonden Afl 46 48 van den ST ATEN BIJBEL dat is de gautsche H Schriftur vervaiieude alle de canonycke boeeken des Ouden en Jes Nieuweu Testaments beneieiis de Apjcryphe boecken door last der Hoog Mog Heeren SsüienGener ial van de Vereenigd Nederlanden en volgens het Besluyt van lie Synode NaiiuUoel jjehouilen tot Dordrecl i in de jaren IClS ende 1619 uyt de Ourspunc kehcke Talen in onse Nederlaudsche Tale geirouwelick overgeset Alet Nieuwe bijsevcpghde verklaringen op de duystere plaetsen aeuteeckeniugen van de gelycke luydende Texteu ende Nieuwe Ligisiers over beide de Testameiilen Volgei s de besie uitgaven van HENDKIK JACOB en PIETER KEUR Met pli ieii üiuler loezigt van de WelEerw Heereu S VAN ELZbN A BRUMMELRaM en H L E COCK leeraren aan de Theologische School te Kampen liet de e aflevering is de uitgave van den STATEN BIJBEL met volledij e k iitteekeüingen lot de Brieven aan de Corintlien genaderd De duizende inieekeudren voorgegaan door H H M M den Koning en de Koningin zijn tot bewijSvau de belaiigsteUing in dit erk Deze ingenomenheid is ligt te verklaren en hue meer de opmerkzaamheid zich op deze uitgave vesligt zal dit werk nog me r Igemeeu ge ocht worden Ontegenzeggelijk is de STATEN BIJBEL mei kantteekeningen het voornaamste werk dat ooit in ons land versclieiien is Ue lerlalii ji der lleil ge Sehrifien gelijk zij hier voorkomt is de eenige die door de Kerk iu Nederland is bezorgd waaraan derhalve authenticiteit moet toegekend wolden en die daardoor van liet werk van alle particulieren is oufierscheiden De kantteekeningen die men hier zoowel vao hel Oude als het Nieuwe Testament vindi leveren een schat van verklaringen en opmerkingen die met genoeg gewaardeerd kan worden Door velen van de godzaligiie en geleerdste mannen in het bloeijemlste tijdperk der godsdienst met onderlinge overeenstemming en uiet goedkeuring van geheel de kerk geschreven geven zij levens al wat in vroegeie erken tot verklaring der Heilige Schriften is nagelaten oodat men hier dui elijk en bondig veri e mt wat de kerkvaders reformateurs en andere uitnemende mannen in dit opzigi geleerd hebben lerwiijl nerjjens eenige twijfel over de zuiveie voütateliing van de leer des geloois k iit beslaan Welke boe ea men derhalve ontlerrt de Bijbel met kantteekeningen behoort nernei e ontbreken Toen dit werk in vrucgeren tijd aanzienlijk hooger kosten dan tegeawourdig vorderde is het gedurig op nieuw gedrukt Nu de prijs zoo gering is als tot nog toe noot is voorgekor en j iet men zich algemeen in de gelei enheid dezen Bijbe te verkrijgen Zulk een werk zal mei zoo eenigzins de g lsdienst op prijs gesteld wordt niet in eringer staat din andere boekeu maar in behoi r ike gedaante verlangen Aan dit verlangen wordt liier te gemuet gekomen Fraaiheid letter elderlieid van papier en diiidelijkbeid van druk zijn hier vereenigd En wat de naauukeurigheid betreft wordt alle zorg besteed dat deze uitgave met de beste van KEUR iu volkomene overeenstemming zij Nog slaat de inteekenipg open zoo lang de voorraad strekt van hetgeen reeds afgedrukt is De prijs is 2Ü Cent per aflevering en kompleet ƒ 12 80 met Duitsche of met Latijnsche letter Bij deze uitga e is men tevens in de gelegenheid ia hetzelfde formaat de BERUMDE PSALMEN FORMULIEREN en LITURGIE te ver k ijgen zoodat dit alles achter den Bijbel gebonden kan worden S VAN VELZEN Je Uitgever De volgens het voorschrift van den koningl Geh Hofraad en universiteits professor Dr HAELESS in Bonn bereide Stollw erck sche Borst Bonbons zijn a 30 ets per pakje eeht te verkrijgen U Gouda bij den Apotheker C W ÏER BRUGGEN op de Blaauwstraat Ondewater bij T J VAN VEEÜMINGEN Schoonkoren bij A WOLFF Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER aiè j g per kan 6 cents idem a 47Vio per kan 70 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 j oy per kan 66 cents iuL BRANDEWIJN a 46 jo o per kan 71 jents Meerdere of mindeie sterkte naar evenredigheid Gouda 4 Dec 1867 IWBIM in het Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthaven te Got UA Buitengewone Voorstelling door de Tooneelisten onder directie van LOUIS BOUWMEESTER C op Vrijdag den C December 1867 De Mark e de Montmoran of een Huwelijk uit Hoogmoed nieuwe groote Drama Vaudeville in twee bedrijven naar het Pransch Le Mariage d Orgueil van D Ennery door H Capadose DAARNA Klaas Kip of een briefje van acht woorden Vaudeville in twee bedrijven Prijzen der Plaatsen Ee ste Rang 1 25 Galerij ƒ 0 60 Loting der plaatsen voor HH Inteekenaren op Woensdag den 4 December 1867 des voorroiddags te 10 uren terwijl verder plaatsen kimucn besproken worden op den speeldag van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren Aanvang te Tk uren precies WÖRDfÖËVRAAGD voor de stac Gouda EEN COMMISSIONNAIR in koloniale a aren om als agent voor een groot handelshuis hier te lande een artikel oaauw aan dat vak verbonden te verkoopen Adres met franco brieven onder de letters G A aau het bureau dezer Courant 205 Staats LoterijT 5i f tS z H 2 CD 00 8 O CO S De trekking der EERSTE KLASSE begint op Maandag 23 December 1867 g o 5 B S a Ê £ S g o ff5 = 5 = 1 i B B D CD a p 5 9 D 7 4 2 S O l q PT s § 7 i g s Boekarnkkerij van A BPTNKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt ile uitgave des avoaiïs te voren De prijs per drie maanden is f 2 ranco p post f2 25 Advertentien vao 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 7 December De conferentie blijft altijd in zwevenden onzekeren toestand en de kansen op het welslagen schijnen eer te verminderen dan te ve beteren Het valt ook moeijelijk in te zien hoe daaruit iets goeds zoude voortkomen Eene afdoende bevrediging is onmogelijk Frankrijk alleen heeft er belang bij om ontslagen te worden van de lasüge verantwoordelijkheid die het echter vrijwillig op zich nam Jules Favre heeft de zaak met schitterende welsprekendheid in het wetgevend ligch ïara behandeld er de verkeerde staatkunde van hel fransche bewind scherp gehekeld Ook Jules Simon sp ak krachtige woorden hij hield vast aan het beginsel der vrije kerk ii den vrijen staat hij beweerde dat het wereldlijk gezag niets gemeen heeft met de katholieke ketk en dat eene souvereiniteit steunenda op vreemde wapenen niets beteekent Het ontbrak aan geene vurige tegenspraak noch ariu ministeriele verheerlijking van de keizerlijke staatkunde en Rouher durfde ten slotte verzekeren Nooit zal Italië zich meester maken van Rome maar ook Thiers die beweren durfde dat Frankrijk alle regten op Italië en alle pligten jegens Rome heeft zegt dat eene verzoening tusschen llalie en Rome eene illusie van de regering is Hessen heeft de conferentie aongenoraen eu is over dit eigendunkelijk handelen door von Bismarck berispt want Pruisen is log evenmin toegetreden als Engeland of Rusland Wat zouden die ouroomsche mogendheden beslissen over het wereldlijk gezag De politieke toesi ind van Europa is zoo buitengewoon dat een congres dien slechts vererg ren zoude Xiord RuskU is te kort gescholen iu de poging ter uitbreiding Vhi het onderwijs voor de arbei lende klassen De boodschap van den president der unie doet zien dat hij den strijd niet opgeeft de twist zal voortduren en de gemoederen iu beweging houden maa langzamerhand zal zich alles ten goede schikken omdat daar wel roote schreeuwers zijn maar de kern des volks goede begiuselen huldigt Ook ona rustig landje wordt in beweging gebragt door een kleij aantil behoiidsmannen die tot de overtuiging komen dat zij uitgediend hebben Zij zouden de mislukte proeve eener ongemotiveerde kamerontbinding nog eens ivülen zien herhaieii om een ministerie dat geen s eiin vinüi id haiidhaven Z j ueten wel dat het armzalig ministerie der capacileiien zooveel rumoer niet waard is maar zij beven van angst terug bij de gedachte dat mannen van vooruitgang weder aan het bewind zouden komen Het volk trekt zich deze dingen niet aan misschien wel in de vaste overluigino dat on c grond geen dwang en willekeur duldt De pers nteint ook al te veel notitie van enkele lasterzieke schreeuwers want men moet toch geene hooge gedachten koesteren van het volk als men meent dat het dwaas genoeg is om het verwerpen van een hoofdstuk der staalsbegro iing door de vertegenwoordigers te beschouwen als niet behoorende tot hunne bevoegdheid En aangezien de koning alleen bevoegd is ministers te benoemen en te ontslaan mogt men dit veilig aan zijns voorzigtigheid overlaten Het verstandig deel des volks kon zich niet dan verhengen in het vragen van ontslag door de mannen die niemand behagen Het is bijna niet denkbaar dat de vernieuwde poging tot volksmisleidiug nog eens zoude g ukken maar ook dan zelfs zal die zegepraal kort duren en slechts medewerken tot het wakker schudden van het dommelige volk en altijd den stilstand en het behoud onmogelijker maken in het vrije en vooruitstrevende Nederland 6uttenlan2t IiOnden 4 December De gewone jaarlijksche boodschap an dien president der unie bevat o ra het volgende Oc Terwachting dat de constitutie gemakkeljik hersteld Z09 De prij j der Advertentit n van één i zes regels met inbegrip an het zegel 80 Ctu voor eiken regel daarboven 10 Cent Bi ïengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte worden is door de wetgeving verijdeld gewordon Hel congres der unie bestaat niet zoo als de voorvaderen dit gewild hebben De president hoopt dat allen het ten slotte eens zullen worden om eene oplossing te vinden die beantwoordt aan de behingen des lands tu aan de consiitutie De president vraagt de afschafüng der acte die het zuiden onaer de militaire heerschappij heeft geplaaist Indien deze voortduurt zullen de belastingen hooger worden en kan een nationaal bankroet ten laaute er het eevclg van zijn Een groot staand leger en meer dan 21 0 millioen dollars jaarlijks zouden wa irschijnlijk noodig zijn om de suprematie over de negers te handhaven Het is de pligt van het uitvoerend bemud om zich te verzetten tegen ile wetgevende magt waar deze zich tegen de grondwet kant Johnson zegl dat zoo het congres de recon structieacte at heeft aangenomen in alle vormeu die noocli waren om er ecu wet van te maken zij niettemin teu doel h id in een gedeelte der unie eeue regering in te stellen tegenover en naast den president De president moest wel de huoge verantwoordelijkheid van zijn post aanvaarden cm op aüe wijze het bestaan der natie te redden Zoo spoedi mogelijk terug te keeren lot de betaling iu specie is duidelijk de pligt der regeruig in overeensieiumiug met de wel gegronde beginselen der sta ithuishoudkuude Het papieren geld muet nood ikelijk weder in waarde geliragt worden op den gezonden gruiidslag Tan het publiek verirouwsn len opzigte v n de staatsschuld De verpligtingen bij deze aangegaan moeten getronn nagekomen worden Een terugkeer tot de betalingen in specie zal de voorcordeelen doen verdwijnen uie zouden kuniitu opkomen tegen het betalen van de werkloonen des volks en de interessen der staatsschuld met geld van tv eecriei soort De dagbladen in Ierland doen alles om het volk op tewinden De geestelijkheid blijft echter lot rust aanmanen Eris tot nog toe alleen te Dublin zondag den Isten december nelijkproeessie ter eere der te Manchesier gevon iisde fen nsgehouden Zaturdag had de overheid besloten zich daarte met le verzeilen en alleen zaturdag avonil vrue reeds Ueherbergen doen sluiten en gelast ze gesloten te houden totmaandag ochteud Ue processie werd voorafge aaL door eenlijkïvageu mcl vier paarden Een stoet vrounen en lueisjesmet groene strikken en in rouwgewaad volo de dekindereu uit liefdadige gesticblen verschillende gilden en eindelijk eene groote menigte volks Vijf tn ekkorpsen vergezelden den trein Geen enkel priester nam aan den oplogtdeel Alles liep in de btsie orde af In dec botanischen tuinwerd de plegtigbeid gesloten eu van daar gi ig de menigteuiteen 5 Dec Er is in St James Hall eene meeting gehoudenvan invloedrijke katholieken om sympathie ie kennen ie gevenmet den paus eu de handhaving van diei s wereldlijk gezag Dr Manning bekleedde den voorzitterstoel De voorsteilen gedaan door lord Denbigh en Arundel dat het de pligt isvan elke katholieke mugenJheid om den heiligen vader te ondersteunen is met aigemeene stemmen aangenomen Reuters agentschap heeft door den transatlautischen kabelberigt uit New York van heden dat de kamer der vertegenwoordigers de wet tot afschaffing van de katoen belasting aante vangen met een oogst van 1 68 aangenomen heeft Eengroote meeting bijeengeroepen door de handelaren en bankiersvan NewYork heeft Grant tot kandidaat voor het presidentschap geproclameerd Horace Greeley heeft den post van gezantbij Oostenrijk niet aangenomen Iu t hoogerhuis heeft lord Derby het besluit betreffendede onkosten der abyssinische expediue t welk reeds in hetlagerhuis aangenomen is toegelicht Lord Elleuborough betwijfelt de wijsheid der expeditie Lord Russell spreekt tergunste der expeditie en verzoekt dat men bij de beoordeelingder regering niet vergeten zal in welke moeijelijke positie zyïich bevond Het besluit is aangenomen tiord Bussell heeft verder de aandacht gevestigd op de de pephe van den heer de Uoustier waarin gezegd wordt dat lïé