Goudsche Courant, zondag 8 december 1867

ADVERTENTIEN WORDT GEVRAAGD voor de stad Gouda EiïN COx lI ISSIONNAlE n koloniale war n om als ageni voor een groot handelshuis hier te lande een artikel naanw aan dat vak verbonden te verkoopen Adres met franco brieven onder de letters G A aau bet bareau dezer Courant Fmiseïipr Cnita Veecbia nicl rerlaleu kunnen roordat 3e veiliahe ii van den piu geftaarhorgd is Zoo de waarborging van het wereldlijk ge ag len grondslag moet liggen aan de conferentie zegt lor I Ru sell dan zal nooit een engelsoh miniater a in de e eel knnncii nemen Lord nerb herhaalt hierop zoonel het antwoord van lord Staule lis de fransche uilnoodiging elve Ik weet met zeide hij elke slappen lerder door Frankrijk bij andere mogendheden geilam mogen zijn mair a in ons gouvernement is geene mededeeling gedaan van 7oodinige depêche van den heer de Mo iifr ib door lor I Kus ell bedoeld wordt Parijs ö Ree In ile zitting van hel coips Itgislatif heeft de heer Roiiher neder de tribune beNlominen en lerkliard dit wiuueer hij ge egd neeft dit on e irüe irn Ie Rome zouden blijven ooiaiig de veiligheid in het p uselijk gezag dat zou vereiscl en hij dm diironder ier tian hrefi de integriteit van het piuseljk groiid iebied gelijk het thins is Jnles Fivre erkent dit Ie regering dUranil zich duidelijk verklaird heeft ni ur zegt hij iegelijk het wereldlijk gezag te illen hindlinen en de ilalia iiibrhe eenheid te willen versier en Is een heracuschim en zoo zal dus de bezeiting van Rome O bepuld duren Weenen Oec Ue regenng heeft aan het p elijk gomenicmen Ie kennen ge re en dit ij hare wetgeving zal iiirig en onder op het cuiiooi I lal acht te slaan wanneer de pils en onsututiuneler kei er niet oiuhelt n een verdrag dat lie piti met den tb olnien kei er ge iüien heeft 5 Dicemlier Ve Fie e en de Deb tte vernemen dat de gnek i e regering oiimidi ehijk n i den terugkeer des konnigs aan de be cliermende nni enilheilen eene verkhring heeft gengt minn zij ich een iemmiw veiklairt met de ontings door Ruland oierh Midiüde verkliring ter gunste van het beginsel ïir non interveni e Rome i r ee Hr Oiomale di Roma deelt een apos oIischen brief mede v m den pal a bij kardin lal Andrea nordt oniheien vin de niirili eid v m k rdinaal Hem is den tijrl V n drie in lancleu spgeven om ich nederig bij den piips a 111 te melden len i nde diens vergiffenis te vernerven liulien die lermnn i verluopen d in km mets meer baten en zal Andrei ontheven zijii vm zijne waardigheid als kardinaal bis r iop eiiz FloreneC 5 Dec De Opimone ver ekert dat de minister van buiienl zaken gts eren eeiie iiola nair Pirgs heeft gezonden nairin de verkhnngen vervat ui de nota des heeren Moiisiier van 27 november worden omhelsd en na rin nj besduinnd wonlen ds een n iirborg d ii Ie politiek van Fnnk rijk 1 lei rekt om de vijmden v n Itinp nn te moedigenen te vpi lerken Het it ili i iiische gonvernenient behoudt zich voor on am de kei erl jke regeiina voursieilen te doen die niirde meening v m het ilali lanscne bew ind op de conferentie oehoorden behandeld te worden öinnenlanö fiOLDA 7 Diceiuber A IJ vernemen dit de voorsitlling door hh onderofficieren 111 het lücail Tivoli len voordrele der algenieene armengegeven eene somma van f 24 48 na aftrek der onkosten heeft opselev rd welke aan het gemeente bestuur zijn ter handgeield Door den neer J Tedi e De ver chillende niinisters hebo n naar aanleiding va de verslagen der afdeenngen over de nola s van wij igingenin de be ruc iiigs hoül siukken de credietuellen nader genijzigdin den door de meerderheid verlang fi zin gelijk reeds doorden m ijiier van binnenl zaken ten aanzien van boofdsluk V was geschied In de iitmg van de tneede knmer der stalen genenal an donderdags ijn behalve eeriige wetsontnerpen van minderbelang oi k met al emeene siemaien aangenomen de kredietwet voor binnenhnclsche z iken eu de e rooiiug voor de staats poornegen diei st l b8 Hoewel de strekking duidelijk as om lu den toes ind aarin het minisierie ve keeri geene ernstige nebitten uu te lukken hetgeen beiderzijds werd toegestemd given toch enkele cndemcrpen aanleiding lot vrij uitvoerige discussien aaronder vooral art 100 van hoofdst V nopens de snb idie en de rei egaranlie aan de amslerd kanaalBoaalsehappij Ook over nog andere punten als b v de vraagover een tnee of drie schutslui en bij Pairdenhoek nerddi cussie gevoerd zoomede bij de spcorneg begrooting overeenigp pniiten niet den aanleg van den spoorweg van Vlissingennaar Bergeuop Zoom in verband slaande In den Terdercn loop ran het debat heeft de minister nog medegedeeld dat een wetsontwerp nopens onteigening ten behoeve van den geconcessioneerden spoorweg s Hage Gouda bij den raad van state aanhangig was zoodal bij eenige spoedige afdoening alddar bel ontwerp nog vóór bet wmter recès zou kuuaen worden afgedaan Aan bet einde der ziit ng is op voorstel van den hr Wintgens beslaten om eeu ingekomen aures uit Java nopens den precairen en ouveiligen toestand aldaar ook wat de algemeene veiligheid betreft niel slechts ter griffie te deponeren maar bet met het rapport der commissie geheel op te nemen in het bnblad zoodat leder er kennis van kan dragen In de zitting van de tweede kamer der staten generaal van vrijdag zijn de credietwetten voor de admmislratien der eeredieusteu na vernerping van enkele voorgestelde amerdemenleu tot het in status quo laten van traciementsverhoo gingen tot bij de definitieve begrootingen met algemeene stemmen aangenomen Daarna kwam aan de onle bet hoofdstuk marine dat mede na korte discussie werd aangenomen Een amendement van deu bi v d Hucht sterk ondersteund door den br de Casembroot om de door deu minister zelven weggelaten som van ƒ Itjfa UOÜ vior den aanm lak var een gepantserd riviervaartuig in de kredietwet op te nemen nerd met ol tegc 20 stemmen verworpen Inlusschen knam eene creuie aanvrage in vaa 5 ton voor het gev l dit met jan de staat zij t dan voorloopig moest tusschen beide treden in zake de exploitatie maatschappij der staitsspoornegcn Het hooiast m inne kredietwei aangenomen ijnue kwam dat van oorlog aan de orde waarbij onderscheidene onderwerpen werden ter sprake gebrag als daar ijn de transformatie der geweren de aanmaak vau metallieke patronen de forien m de nabijheid van Utrecht waarvan tnee op de Houiensche vlikten met nog al geinimei rde discus ien tus chen den heer de Rco vnn Alderwerelt eu den minister en eindelijk het fort bij den separatieiJam te Piunerden waaromtrent een amendement van deu heer de Iloo om ook uit bei beginsel van het behoud van het status quo de uitgetrckken som van de credietvet af te nemen om niets en niemand voor het vervolg te birden werd afgestemd mei 45 tegen 27 slemnien ofschoon de minister het amendement wel net overicmende de beslissirg echter aan de kanier overlie Ten slotte weri ook de credietwet voor oorlog met algemeene stemmen aangenomen en zullen de diseussien over de andere ere lielwetlen morgen en 1 ure worden voortge tl Voordien tijd zal waarschijnlijk de credietaaovrage ten behoeve der exploitatie maatschappij in de afdeelingen worden ouder ocht I De Goessche Courant zegt aan het slot van een artikel getiteld Vülkmisleidmg het volgende Zooveel IS echter zeker dat of de aftreding van het gansehe kabinet is het gevolg van een gevoel van onmagt om de verdere begrootmgs disciissien te doorslaar eu het bestuur langer m handen te houden of die colleciieve aftreding is eene door n ets geregtvaardigde politiene behendigheid tengevolge waarvin het I ii d m opschudding wordt geui ig en de gelegenheid geopei d om andermad de aindacht van de nare oor lak vm deu pulitieken loesl lud af Ie leiden en op nieuw voedsel Ie geven nu den waan dat met die tneede kamer geene regering mogelijk s Noch in nev ce e noch in het andere geval km er eenige grond bestaan om dit ka Dn et tegenover de kaïuer in be cherniiug te nemen De Arnhemsche Counnt zegt Hel ofaicieus orgaan van graaf Schiromelpenninck zal aantoonen dai eene nij iging van het ministerie ondenkbaar de opireiling van een nieuw ki binet onmogelijk en de ontbinding v m de iweed = k ituer onder bepaalde voorwaarden hel eenig afdoenile middel is om nu voor goed eene behoorlijke orde van zaken in het leven te roepen Ouder du kabinet hebben wij reeds zoo veel ondenkbaarheilen zien verwezenlijken en zooveel zien gebeuren wat men onmogelijk achtte dat nij aan die vtr ekeriug niel vee waarde hechieu De gehcele grootspraak is waarschijnlijk slechts eene reclame voor het beloog dat volgen moet Dat het orgaan van graaf Sohimmelpenninck zoo siellig zich voor eene ontbinding der kamer verklaart is evenwel een benijd dat deze luuiisler zijne portereuille den koning aanbiedende niet ongaarne haar zou z n teruggeven Als men zulke rootsche fin ueiele plannen koestert moet men dan ook ongaarne van zijn ministerscbop atstand doen W IJ zullen van onze zijde niet eveu tetlig beweren dat eene ou binding vun de kamer ondenkbaar ei onmogelijk is Het IS zeer goed d ukbtiar dat een kabinet helweil geen middel oniziet om aan het bewinJ te blijven nogmaals alles op het spel zet en de rust eu den vrede des lands er aan waagt om toch maar de portefeuil es te behouden Het is zeer gqed mogelijk dat door agitatie ogruging misleiding en kuiperij eenige leden welke de constitutionele begiuselen zijn toegedaan b j nieuwe verkiezingen uit de kamer verwijderd worden Door de massa in gistng te brengen kan zulk een plan orden verwezenlijkt Maar even denkbaar en even mogelijk is het dat de kiezers orfjwvoelig zijn geworden voor die heilige middelen zoo als ten vorige j ire erden aangewend dat zij blind ziju geworden voor de gekleurde randjes van proclamaties en doot voor dp ministeriele vermaningen dat zij niet weder dup willen zijn van zelfzuchtige munsters De nalie zal met vergeten dat de vorige kamer is ontbonden omdat ZIJ het verdnijnen van deu lieer Mijer af keur e en iat nu dcelfde heer Het IS zeer mogelijk eu zeer denkbiar dat ve e kic ers wijzer zijn genorden door de les in het laatste jaar ontvangen en zeer denkbaar en zeer mogelijk is het tevens dat de koning raadslieden heeft die anders n juister de zaken mzien dan de heer Schiramelpenninck blijkens ziju orgaan ze opvat Gemengde Beristen Op st Thomas zijo 114 slagtoffers van den storm begraven Seward heeft vergeefs een go d wuo d gedaan oor de mrfnchtrsttrsche fennns Een sedeeUe v Q dtn Ïreat Ei stern Ruluaj is itimeld ten gevolge eener overstroomiog Den eti ten december ht ett te Havana een hevme aardbeving plaats gehad gepaaid met vulkanische uitbaistiugeu waardoor vele nenschen zijn omgekouien Te Hureuce is een nitgehreid mazzmistisch complot ontdekt In I a Phta is een ops aiid uitgebnrsten Door den c tlooii van 1 nov ziju te Cdlcutta 1000 meu bec or geltomen eo 30 OUO hutten van inbourlingtn xermeld De sroo e raad van het kanton Bern heett de katholieke fee stddgeu op vijf na afgeethaft n no zii 6303 landverhuizers vertrokken mt Liverpool In Ergcland zijn 11 OOÜ Veispelen waar de staat niets doet voor het onderwijs Op het kasteel Mirauiar is Otslag gdegd tot dekking eenpr privnfsibuld an 8 ton aan het ke zerlijk familitfoids De verkoop vau het deen ïche eilind bt 1 horaas aan de mne v o dt bevestigd door dLU president Di ontvTn st n an de atlaiiti ln tdtgra fmaat schappij bedragen thans ƒ 12 000 per dg oor het pmselijk leger is hiï r te lande reeds meer dan h it rd duizend guldi n iiv zameld Het aig nat evang zending=ifet t zal m 18b8 gt houdm worden op het landgoed an de Douairitie prnvin litntinck vin Midd cbten bij de Steeg De aart bissihop cu vlechtUn is overUdtn Htt schijnt dit bet gouvernement het be igen vm dt Vergadering van deu Gemeaateraai 6 December TegenvFoord de heeren van Bergen lïzendoorn voor ittT de Grave iriil Iiivt i Prince Bragtnar Westerbaau Kemv Drüüf lLever van Gennep Kisten Peete s De notulfT der vor ge vergadering worden gelezen en gearresteerd De hee Reutinger heeft bengt gezonden dat hij verhinderd is de vergadering bij te wonen Zjn inge omen eene dispositie van bh gedep staten houdende goedkeuring van debeerooting der schutterij notif eene d siw Uie van dezelfde houdende goedkeuring van twee raadsbesluiten 1 tot alsiarl van grond gedurende vijf laren aan den heer Lieskeren 2 vernieuwing van t onderhoud dtr plantsoenen aan H van derWouden notif eene missive van de pi schoolcommua eene wijziging voorstellende m den tijd der SLho ilexamens B en rkkren zich wel te kunnen vereenigen mci bet voorstel om die examen ie doen plaats grijien lo de mand december eo stellen dus voor il de re len oten m di n zin te wijzigen waarmede d vergadering zich vereetiigt Voor de vels bew en van deelneminpr by de beralling van mi ne erhtgPDoot betiuo ik ook namens baar mijnen hartelgkea dank C J C PRINCE GoüDA 7 Deoerober 1867 De onder eleekende betuigt met deee haren hartelijkCn ilank aan allen die ba haar smarlelijk verlies belnngstelUug en deelneming hebben beloond G HERFST Wed J VAN ZvuDWIJS GoüDV 7 Derember 1867 eeo aAics van J F van Catz ver7oekende om bij liet honwen van een geprojecteerd huis van den gewonen regel te mogen afwijken Apiigezien dit verzoek strijdt met het bestaande bouwregUmtut stellen B en W voor let advies in te nemeu van de comm sie van iabrieage en daarna de zaak te behaiideltn Conform bt loten De heer Buchner komt ter vergader ng hen adres van P de Jong tolgaarder van hH gouQache njpad verzoekende om de pacht uog voor de otfcrblyvende 2 jaar 11 maanden teg i J ï aQ te mo fu bi houden zich beroepende op het nadeel dat hij geleden htett door het beerichen van de vee vphus B LU W adviseren m overleg met de comniissie van fabricage erkennenne de gcg jiidheid der reclame tot gunstige besobikk uz waarmede de vergadering instemt een ad es van J Rijweg verzoekenoe het plaatsen an een lantaren m de uabijhi id zijner wouing Wordt gesteld in banden dn de commissie van fabricage eenige niisaives van verschillende collegien en coraTi sifn houdende aanbeveling van personen bij de aanstaande jier odieke aflreding Ter visie een voorstel van de commissie van tabiicige om de brug over d turfmarkt tegenover de eijerstraat te veraideieo de bCf rootiog bednagt ƒ 3o0 De teckLUiug wordt ter visie gtlegd en het voorsiel al later behandeld wo den B en W dienen in een door hen ontworpen rf lemen op de stadsmuziekschool dat ter visie wordt geltgd jorts wordtn ingidicnd en t r vi ic itgd de gewijzigde instructien van de stads heel en gfnee=mee ttrb Aan de oide is 1 etn ddrLa van den heer Daaimans vergUTinine Terzoekende om hethem m gfbruik gegeven rijpad langs zijne bleekerij te mogen begrirdtnm plaats van te bistraten De commissie van fabneagf adviseert gun tiE onder voorwaarde van het maken van een steenen goot tot afloop van het vi tt r De versadenng besluit lo dien zin 2 ten verzoek van den schutttrsraad om gemaetigd t worden tot denverkoop van onbruikbarp kletdinp siukken B m verklaren zich voor den puölieken verkoop en de vergadering besluit daartoe een voorstel van B en W tot toevoegms erboogirg en afschrijving van posten op de btgiooting van 1 S67 wordt algemeen goedgekeurd ctn voüisttl tot rtg Inig van het maxiinum van den door het burgeilijk afiubistuiir te vcrkeuen onderstand lu lSt wurdt oedgeh eurdtot h t clld btdrag als n het loopende jiir een voorstel tot vast iiünu vm htt suppletoir koh er der pi Irbelast ng ditost lSb7 wordt g edgtkeurd tot t n bedr g san 40 7 De voor tltr d ilt dr veisadtnue intd dit B en er toi d na het f tk lid worden dt r oi tviorp n garni7oen=vi rindt rmc zic i uLwe d hebben tot diu miuis er van ooil om wijz ui2 van dit h luit t t izn vaa Gouda de niinisti r van bi in nl zaken ceft hoewel hij h Lnt dat dc e gemetnte a1n ltllllJke opoffe iiigen hp ft gtdaan voor htt eirni7oen seen uitziet gegeven dal daarin althans vooreerst verandering zal ebraj t worden H rua gaat de vergadering over lu eene met geslotm deuren ter resumtie van de laatst gehouJeu dergelijke vergadtr ug Marktberigten Gouda Z December Tarwe Pool cne per 2400 kiio 500 Rüole KieeNc e so Zeetiw che per mud ƒ 13 50 d ƒ 16 00 Ro jfe 10 50 a ƒ l 0 Ger r wiuter ƒ 7 75 a S 20 dito zomer 6 50 a 7 61 Hu er korte ƒ 3 0 a ƒ 95 dito linse ƒ 3 40 1 ƒ 4 0 Boekweit iruische per 2 00 Kilo J 205 215 Noonlbribant chf 2iO i ƒ 240 B uine boonen H ÖO a ƒ 15 50 Witte boüiieii ƒ 12 i 14 P drJebooaen s 60 a ƒ 910 uiiivebount n ƒ 9 a ƒ 10 De Kaas Aangevoerd 41 partijen ƒ 23 d 2 Boter ƒ i 10 a ƒ 1 20 Burprerlijke Stand GOL D V Gebokfn 3 Dec Gnetjc ouders F H van Leeuwen en J E Reebeen 6 Gijsherta ouders A Hola en M de Keizer Raderstoomboot d IJfsscl Van GondE Maandag en Ihnqudag smorgens 6 uren de overige erkuagen morgens 7 uren Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren 1 igelijks KüfourieoHw OvERLEühN 2 Dec R de i ai g 52 j 3 A Kulik 12 j A Jansen 1 j 8 m 4 M van Oudshoorn wed P