Goudsche Courant, donderdag 12 december 1867

dat den ontvangers van refsistratie bij circulaire verboden is acten te registreren waarin van de nieuwe spelling is gebruik gemaakt TOj kunnen niet anders dan de en maatregel toejuichen waartoe oie nieuwigheden de oude spellins is immers goed misschien nog beter dan ons vroeger regeriugstelsel zoo moet de nieuwigheidszucht met wortel en lak worden uitgeroeid en te gelijk kan een profes or gestraft worden voor de misdaden door zijn collega s begaan Arme prof de Vries de minister van financier heeft uw werk gewogen maar te ligt ge nden Ieder getrouw Nederlander gebruike dus de oude geijkte spelling In een weekblad der laatste dagen komt de volgende aliuea voor Het woord politiek wordt zoo gebruikt dat het gelijkluidend wonit met gevatheid slimheid geslepenheid handigheid dubbelzinnigheid dubbelhaitigheid om den tuin leiden veinzerij tartuferij onwaarheid lengen bedrog en dal eindelijk in het laatste stadium diplomatie heet Wat moet men dus een aantal graden doorloopen eer men waarachtig diplomaat is en hoezeer is het te bejammeren dat ADVBRTENTIEN ötnnenlanïï G01D U December In de zitting der tiveede kamer van zatiirdag zijn deoredietwellen voor de hoofdstukken nationale schuld finaiioien kolonten en onvoorziene uitgaven eenstemmig aangenomen Bijhoofdsiuk koloniën is een amendement van den hr ïhorbeeke tot vermii dering der traclementsverhooging met 34 tegen 32 stemmen aangenomen een amendement van den hr Sypestein tot vermindering der uiigaven voor geschut ten behoeve vanSuriname nerd verworpen met 37 tegen 31 stemmen In de ziiting v i i maandag zijn o a ingekomen tweenetsontHerpen lot omeigeuing van perceelen ten behoeve vanden spoorweg van Gouda naar s fTravenhage en van Harmeiennaar Bieukelen Voorts zijn na korle beraadslaging aangenomen de eisonlwerpen P tot verhooging van hoofdst IV der begrooling van lb67 2 en 3 begrooting nopens dealg landsdrukkerij voor ISiiS en tot verhooging van idem 4 begrooting voor de geauchien te Ommcrschans en Veenhuiicum IsS = ontwerp tot vereeniging der gemeenten Schiedamen O en N Xlathenesse enz met 52 tegen 11 stemmen t ontwerp beireffenile afscheiding der buurtschap Hoog enLa igZ aagdijk van Zwaag en toevoeging vau Wervershoof Dt l eer Fransen van de Putte heeft vervolgens den minister van kolomen geïnterpelleerd over de niel afdoening der Indische begrooting en de heer Pijnappel den minister van binnenl zaken tot overlegging van stukkeu betreffende de kanaal maatschappij die toegezegd werden In de zitting vau dingsdag zijn uitvoerige discussiengehouden oier hel besluit vau de centrale afdeeling om Letonderzoek der onleigepingsnetten voor den rijnspoorweg uitte siellen Een voorstel vau den heer W van Goltstein omdat onderzoek woensdag te doen plaats hebben werd aangeuomenmet C2 tegen ï stemmen Vervoisens heeft de kamer aangenomen de credietwet voor buitenl zaken waarover niemand het woord voerde en daarna nog de ontwerpen tot verevening der uitgaven nopens de slavernij UI de west indische koloniën tot vereeniging der gemeenten Reeuw ijk en Sluipwijk eu tot vaststelling van de credietwet der middeiea voor 868 Vrijdag een ure voortzetting der werkzaamheden De minister van financiën heeft aan de directeurs derdir belastingen gemeld dat hij het niet bevorderlijk voor dedienst acht dat door de ambleuareu der bel aan de hoofdambtenaren bij aftreden cf verandering van betrekking of bij t vieren dD eeuige feestelijkheid geschenken door hen gezamenthjk norden aangeboden Bij de leden lan het centraal comitt van den nederl eerbaarheidsbond zijn de volgende giften ingekomen voorhet algemeen nationaal scherp schuttersfouds Eeeds zijn vermeld aan giften in eens ƒ 64Ó7 Ö0 Zijn thans bijgekomen Van den heer M C S predikant ƒ 3 van Bar v B teUtrecht 1000 van mr J Sassen te sBosch ƒ 25 vauA G uit Amst rdam 1 coup ƒ 1 23 3 van T elzaam uitLoenen s van den heer S v Hoven notaris ic Son 3 te zamen 7478 73 Ouk zijn reeds vermeld aan jaarlijkschegitien 430 En zijn bijgekomen jaarlijksch vaneen r kath priester en kapell i tn ƒ 5 van den heer mr van Naameavan Eenmes te Zwolle ƒ 100 van den heer M SI Catz teVenlo ƒ 3 van den heer K H T te Kuilenburg ƒ 3 te zamen 541 Gciueiigde Berigten Oo Op Haiti is een algemeene opstaDcI uitgibroken tegea Salnave De veretnigifg di berhjuscbe ptrs spaaasehe budget zijn 70 millioea aau bezuinigingen voorgesteld TeHaspelw ijk onder Zevenhuizen in Groningen is in den nfièht van 5 op 6dec een hut inet een oude vronw en een schaap totaal verbrand zonderdat iemand in het dorp iets had bemerkt Juarez heeft deu oorlogverklaard aan de republiek Guatemala In het seminarium te V armondheerscht de typhos de kweekelingen zyn grootendeels naar hois gezondeo Voor de maatschappij van weldadigheid is door een bekende onbekende ƒ 5000 gegeven Den 3 dec waren al de fiansche troepen vertrokken uit Bome Het regtsgeding van Jefferson Davis ia nitgesteld tot 22 maart Varia Met tet congres gaat het den slakkengang Eerst waren de berigten ongunstig het welgexeud ligchaam moest te Parijs komen en het tooneel veranderde de meeste mogendheden zelfs Italië en de paus waren toegetreden daarop neder verandering enkele mogendheden zouden toetreden indien het onmogelijke werk verrigt was or een programma voor de conferentie vast te stellen terwijl andere mogendheden nog uiet konden besluiten Nu twijfelt men vrij algemeen aan het bijeenkomen der conferentie en de fransche diplomatie zo kt de geleden nederlaag te bedekken door hoog op te geven van een beperkte conferentie alleen door de gezanten der groote mogendheden te Parijs te houden Nu men kan daar ligt eens praten maar overeenbumming of schikking zal evenmin dooreen confereuiie als door een congres verkregen worden Hel non pos vimus van den paus en het Some de huojdslad van llalie zijn Ie zeer ia tegenspraak om een schikking mogelijk te m iken Waarschijnlijk zal de roroeinsche kwesiie nog lang aan Napoleon de rust ontnemen tot groote vreugde van Pruisen dat bij ondervinding weet hoe voordeelig het visschen in troebel water is Ons toekomstig ministerie moet geen lessen van wijslieid in Pruisen gaan zoeken voor die philosopliische bespiegelingen ia ons volk te praktisch Liever moet het op Frankrijk het oog vesiigen Napoleon en zijn getrouwen weten beier met de nelgevende ligcliamen om te gaan Zij beschikken over een ontzagwekkende meerderheid die met verbazing getroö en is over de hooge wijsheid en het groote beleid door de regering ia alle kwestien getoond en die haar nimmer verlaat als de eene cf andere lastige opposant aanmerkingen durft maken Des noods zouden met eenige hervormingen de afgetreden ministers het roer weder in handen kunnen nemen Als men het lastige adres van antwoord afschafte de stemming over de begroeting op het advies van deu zeeunschen vader en den haagschen vlootvoogd tot enkele posten bepaalde omdat de meeste uitgaven speciaal van de uitvoerende magt afhangen en deze moet welen waartoe zij geld al of niet noodig heeft en eindelijk alle interpeliatien afhankelijk maakte van de al of niet goedkeuring der regering zelve dan konde men stabiliieit verkrijgen waartoe zelfs de gekleurde proclamatien cum suis niet voldoende geweest zijn Breidde men nu verder het regt der regering uit om een menigte zaken bij koninklijk besluit te regelen aartoe nu volgens de lastige leersiellingen der liberalen een einge regeling gevorderd wordt dan eerst konde men op vastheid rekenen en zoude het land niet meer door ministeriele crisissen geplaagd worden Waarom toch den goeden neg van vader Willem verUten toen het ministerieel leven slechts eens in de 10 jaren aan gevaren bloot stond Alleen de lastige grondwet door allen bezworen staat die nuttige hervormingen in den weg en de zeeuwsche vader moest daartoe nog voorstellen doen voor de kamer uiteen gaat daa zou tegelijk de koloniale en onderwijs kwestie door geringe j wijziging voor goed geregeld kunnen worden Wilde men eenige artikelen der grondwet herzieu om de zoo noodige stabiliteit te verkrijgen en de ouae kwestien op te ruime dan kan de volgende redactie wel in aanmerking komen I e volksvertegenwoordiging wordt door den ministerraad benoemd bij volstrekte meerderheid van stemmen leder volksvertegenwoordiger kan elk oogeublik door de regering ontslagen worden De volksvertegenwoordiging discussieert en stemt over alle zaken waartoe de regering haar verlof geeft Zouder dit verlof mogen geen zaken in behandeling worden genomen Hel onderwijs is geheel vrij de regering mag zich niet met zaken het onderwijs betreffende bemoeijen De zorg voor de koloniën berust geheel bij de regering Ieder volksvertegenwoordiger die zich in den loop der discussie omtrent koloniën een woord laat ontvallen wordt onmiddeli k afgezet en is in geen geval neder benoembaar Met zulke bepalingen zoude nog te regeren zijn en alle netelige kwestien waren voor goed afgesneden De regering schijnt zich meer met de wetenschap bezig te houden daa baar voorgangers als bet ten minste waarheid is Bevallan van een Zoon vrouwe 1 J J VAN DIESE N Ppeiffer Gouda 7 December 1867 Eenige kennisgming Heden namiddag ontsliep kalm en gelaten in den ouderdom van ruim 6 i iren onze geliefde echtgenoot vader en behuwdvader JOHANNES VAN ZUTPHEN in leven Pijpenfabriekant en Pottenbakker alhier Tjit A1T EB Naam Goudi 9 December 1867 I HpfVÊRRÖOPÏNG I op MAANDAG 23 DECEMBER 1867 des voormiddags 9 ure ten huize van den kastelein H de GROOT in het Gemeentehuis van Zuid W addinxveen aan de Brug van eene aanzienlijke partij WILGENBOOMEN benevens ESSCHENBOOMEN staande op het Jaagpad langs de Kromme Gouwe tusschen Gouda en Gomluis mitsgaders van eene groote partij POPUHERENBOOMEN staande aan het Goudsche Kijpad onder Alphen Te betalen de kooppenningen 1 Mei 1868 mits gegoede en den verkoper voldoende borgen stellende en de onkostpenningen dadelijk na de toewijzing Nader f nderrigt te bekomen bij den StadsArchitect te Gouda alsmede ten kantorea van de Notarissen aluaar De Hooge Raad heeft op 22 November 1867 aan MARTINÜS JOHANNES KAMPHÜISEN zoon van beide wijlen TEUNIS PIETER KAMPHÜISEN ea ELISABETH TEEKENS wonende te Gouda verleend brieven van meerderjarigverklaring goedgekeurd bij s Konings Besluit van 2 Dec 1867 n 86 geregistreerd 7 December 1867 welke hem geven al de regten bij de Wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 Burg Wetboek KRAIJENHOFP Procureur roor dtv H S diplomaten bij uitnemendheid zoo weinig op prijs eesteld worden Niét te verwonderen is het dan ook dat men zich in een landje als het onze nel eens met een dilettant diplomaat moet tevreden stellen Nu de wrange vruchten blijven niet uit Een diplomaat die alle graden doorloopen had zoude zich nimmer aau een brieveiihistorie blootstellen waarbij deurwaarders te pas komen Burgerlijke Stand G o i D A GtBORFN 6 Dec Susanna ouders J M Groeaendaai en H VastenhoDw 7 Johan Frcdeni Huidnk ouders J J van Dieren en J E Pfeitfer Alexander en Anionic Hubtrtus ouders Fi J G Fuialner en C C E V W Cremer 8 U illemina Gerarda ooders J lan Donk en A Hegeer Mesje ouders C J an Waas en M van Dam 9 Dirk ouders J de Jong en J F M 5oer 0 tBL D 4 Dec A van der Post 7 w 5 J Zwart wed J van der Bruggen 54 j 6 A de ange 13 d J bteen ioktl 15 w M J van Buuren 7 m J E Jaspers 4 ra M M Schouten 10 m 8 T C Booitacius 24 j J M Okkers 3 w J van Tnen 85 j S VAN VELZEN Jr te Kampen heeft aan de iateekenaren verzonden Afl 46 48 van den STATEN BIJBEL dat is de gantsche H Schrifture vervattende alle de canonieke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments benevens de Apocryphe boecken door last der Hoog Mog Heeren StatenGeneraal van de Vereenigds Nederlanden en volgens het Be luyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende l HS uyt de Oorsponckelicke Talen in onse Nederlandsche Tale getroun click overgeset Met NieiiWe bijgevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen aenteeckeniiigen van de gelycke luydende Texten ende Nieuwe Registers over beide de Testamenten Volgens de beste uitgaven van HENDRIK J COB en PIETER KEUR Met platen Onder toezigt van de WelEerw Heeren S VAN VELZEN A BRUMMELKAMP en H DE COCK leeraren aan de Theologische School te Kampen Met deze aflevering h de uitgave van den STATEN BIJBEL met vol dige kaïitteekeniugen tot de Brieven aan de Coriiithen gen derd De duizende inteekenaren voorgegaan door H H M M den Koning en de Koningin zijn tot bewijs van de belangstelling m dit werk Deze ingenomenl eid is ligi te ver area en hue meer de opraerk aaraheid zich op deze uitgave verligt zal dii werk nog meer algemeen ge ocht worden Ontegenzeggelijk is de STATEN BIJBEL roet kantteekeningen iet voornaamste werk dat ooit in ons land v r c eiifii is De vertaling der Heilige Schrifien gelijk ij hier voorkomt is de eenige door de Kerk in Nederland is bezorgd waar tan derhalve auihenticneit moet toegekend worflen en die daardoor van het werk van alle parliouiieren is onderscheiden De kantteekeningen die men hier zoowel van het Oude als het Nieuwe Testament vindt leveren een schat van verklaringen en opmerkingen die niet genoeg gewaardeerd kan worden Door lelen van de god aligste en geleerdste mannen in hel bloeijendste tijdperk der godsdienst met onderlinge overeenstemmii g en met goedkeuring van geheel de kerk geschreven geven zij tevens al nat in I vroegere berken tot verklaring der Heilige Schrifien is nageUten zoodat men hier duidelijk en bondig verneemt wal de kerkvaders reformateurs en andere uitnemende mannen in dit opzigt geleerd hebben tem ijl nergens eenige tHijfel over de zuiveie voorstelling van de leer des geloofs kan beslaan Welke boeken men derhalve ontbeert de Bijbel met kantteekeninaen behoort nergens te ontbreken Toen dit nerk in vroeueren tijd aai zienlijk liooger kosten j dan tegenwoordig vorderde is het gedurig op ireuu gedrukt Nu de pr s zoo gering is als tol nog toe nooit is voorgekomen ziat men zich algemeen in de gelegenheid dezen Bijbel te verkrijgen Zulk een werk zal men zoo eenigzins de godsdienst op prijs gesteld wordt niet 1 in seringer slaat dan andere boeken maar in behoorlijke gedaante verLingen Aan dit verlangen wordt hier te gemoel gekomen Fraaiheid van letter helderheid van papier en duidelijkheid van druk zijn hier vereenigd En wat de naaunkeurigheid betreft wordt alle zorg besteed dat deze uitgave met de beste van KEUR in volkomene overeenstemming zij Nog slaat de inleekening open zoo lang de voorraad strekt van hetgeen reeds afgedrukt is De prijs is 20 Cent per aflevering en kompleet 12 80 met Daitsche of met Latijnsche letter Bij deze uitgave is men tevens in de gelegenheid in betze fde formaat de BERIJMDE PSALMEN FORMULIEREN en LITURGIE te ver krijgeu zaoiiat dit alles achter den Bijbel gebonden kan worden j S VAN VELZEN Je Uitgever