Goudsche Courant, donderdag 12 december 1867

ü 5911 Zunda 15 December Zoo lang de wereld bestaat is nimmer een middel bekend geweest dat zoo proefhoudend en krachtdadig tegen rbumatiek werkt als de cnfeilbare ABSHAÜBBIN S hare juiste ea oomiddellijke werking trekt de aandacht van iedereen tot zich Alle ligte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebrigt zao als kramp jicht hoofdkramp aangezigispijn kiespijn pijn of verstijving in de leden enz worden door de ABSHAÜBBIN S of Anti Khuniatische Watten zeer spoedig en onfeilbaar genezen De prijs per pakje is siechls 30 cent verkrijgbaar bij den bereider en boofJdepothou der die tot waarborg der echtheid al de biljetten waarin de pakjes gewikkeld zijn onderteekeat A BEEETVELT Az te Delft die deze Wallen o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G VAN UETH Gouda Wed BOSAIAN A PRINS Ze enhuhcu G WILHELMUS Woo den T W DEN UIL Schomkoven Geb KAÜLING Alplmi J GOUDK ADE Hoskoop i H KELLEK Rotteriam y e e wagenstr A REUNOORLtT Oostpoort OTTO HOOuExNDIJK CaptlU LJd Ussel 1H07 GOUDSCHECOURAITT Uitgave van A BRINKMAN Lange Titndeiceg D n 60 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eeue hoeveelheid vau minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o q per kan 68 cents idem a 47 io per kan 70 ets Jenever i soort Moutwijnj a 46= Q o per kan 66 cents inl BRANDEWIJN a 467 0 7o P kan 71 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 11 Deo 1867 Uilxonck iét MtttjstBottbonrf Gelijk pp alle vroegere industrie tentoonstellingen waar de hofleverancier Fbakz SxoLLnERCK zijn sedert tal van j iren beroemd fabrikaat zond zoo is hem ook op de Parijsche wereld tenioons elling de in dit vak eenig uitgereikte medaille toegekend ge orden Deze is een nieuwe schakel in den langen keten van onderscheidingen die zich deze Borsl Bonbons verwierven en kunnen zich keel en borstlijders met Ie grooter vertrouwen van dit huismiddel bedienen Men gelieve zich siechls door de vele vervalschingen niet te la n bedriegen en ontbiede dezelven van de depots te Gouda bij den Apoth J H BOERS Wijdstraat Oudewater bij T J tan A REÜ MINGEN Schoonhoven bij A WOLFF Belangstellenden gelieven op te merken dat het depot der BorstBonbons overgebragt is van den heer C W TER BKUG GEX bij de n heer J H BOERS Apoth Wijdstraat VAN Dr J B ROLL te AMSTERDAM Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan Iedere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voczien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEENMFIJEB J DAMES CONCERT PONDERDAÜ 13 DtCEMBF R 1867 Soüjten Zio s Traiiieiu FANNIJ JAQUEMAR JAEGER eerste Zaugeres aaii de Opera te Eotterdam Viool de Heer IBUKG iluziekDirec teur te Kampen Programma Ouverture fNaj ideii Bennett Andante en Ruudo voor viool uit he 2 Concer Vieuxtemps Sopraan Ari i Kiguro s Hochzeit Alizart Fantaisie voor Orchest J Kwast Sonate voor viool G Mol Tartiui 2 Gedeelte Oiiveriure Don JuanJ Jiozart Sopra ui Aria Ereijschutz U eber Fanlaisie voor viool sur dec moiifs de VerJi Ibnrg Liedereu voor Sopraan van Schumann ConcertOuverture n 1 J H Bekker In een stil huisgezin wordt gevraagd om dadtlji in dienst e treden eene DIENSTBODE van de F G gezond en sterk van gestel en in staat een burgerpot te koken Alben zij die van goede getuigen voorzien zijn en minstens e tm Jaar in de elfde lüenst hebben doorgebragt zullen in aanmerking komen Adres met franco brieven onder lett T U of in ptrmon bij den Boekhandelaar P C Maas J te Goudü 20 = Staats Loterij De trekking der EEKsTE KLASSE begint op Maandag 23 December 1867 iS 4 i i i TOip Slijm en Maagplllen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sfijm en als maagveièterkend gebruikt worden door hare zachie werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen ue gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 32 2 ce het doo je inet berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderteen J F Allart Amsterdam V de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bommel Zalt J v d Vegte Delft W Wilschut DdfsJtaven J Koch Deventer Berghuis en v d Moer Dirksland D de Vries Dord eckt H J Giltay Gouda J G Boekeiioogen firma Wed J A P P V d Heiden op de Blaanwstr s Hage J Visser en Zoon Spuistraat Harderwijk A Greidanus Leijden i T Terburgh Haarlemroerstr Rotterdam v Siinlen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeveu en Numan Schoonhoven A Wollf Titt A J Paassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens hel echte recspt zijn door roij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gestel i bij den Heer J G BOEKEKOOGEN apotheker opvolger van de VV J A P P VAN DEK HEIJDEN op de Blaauwstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien metde haudteekeuiug van J J SCHEEUDEK apotheker welke haudteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar uel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een nnraaaksel dat men trachtin omloop te brengen 13 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag Laagste koers 52 V 6 62 6 837lo 136 54V4 34 39V 6 93 71 83 8 841 4 76V4 85 45Vit 227 8 66 51 Vit 56V 307 8 10 December Hoogste 1 Gebleven koers koers 53 BCt Ned w sch 2 2dito 3 83 V 6 136 dito 4 136 93V8 7IV2 84Vs 76V8 455 4 66V2 51 l0 Ilandelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 d Amst 1864 5 5V 66 51V 3IV16 31 do Amst 1860 41 2 Aand spoorw f Oost Metall 5 pCl dito dito 21 1 d renteArost Sd nat 1854 5 d in zilv 1864 5 Itaüe Amst 5 Turk algem 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 18816 d 1882 6 Mexico 1851 5 75 i 75 Vi 75IV18 14Vi 14 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Coui ant verschijat des Douderdaga en Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóÓr 10 ure ingezonden zijn Nationale Militie Eerste Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien art i9 der wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad nO 72 betrekkelijk da Nationale Militie Doen te weten Dat jaarlijks voor de Militie worden ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den 1 Januarij van het jaar bun 19 jaar waren iugelreden Dat voor ingezeten wordt gehouden 10 Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder j of zijn beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28 Julij 1850 Staatsblad n 44 2 Hij lie geen ouders of voogd hebbende gedurende 1 de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland I verblijf hield 3 Hij Van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten n iio hij binnen het rijk verblijf houdt Voor insezcten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat wpar de Nederlander met aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien derdienstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Dat de inschrijving geschiedt I 1 Van een ongehuwde in de gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de vooRd woont 2 Van een gehuwde en van een weduwenaar in de gemeente waar hij woont 3 Van een ongehuwde wiens voogd in eene andere gemeente woont doch die in een geslicht van weldadigheid is opgenomen ter plaatse waar het gesticht is gevesiigil 4 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is aohtergelalen of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de gemeente waar hij woont 50 Van A n buiten s lands woncnden zoon v n een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond lieeft Dat voor de militie niet wordt ingeschreven 1 De in een vreemd rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2 De in een vreemd rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 30 De zoon van den Nederlander die ter zjike van s lands dienst in s rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont Dat elk die volgens art 15 behoort Ie worden ingeschreven verpligt is zich daartoe bij Burgemeester en Weihouders aan te geven tusschen den 1 en 31 Januarij terwijl bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zijn voogd tot het doi n van die aangifte verpligt is Dat hij die eerst na het intreden van zijn 19 jaar doeh voor het volbrengen van zijn SO ingezeten wordt verpligt is zoodra dit plaats heeft zich ter inschrijving bij Burgemeester en Wethouders dier gemeente aan te geven waar die inschrijving volgens art 16 moet plaats hebben Dat hij wiens aangifte verzuimd is door Burgemeester en Wetbooders bij het ontóekken ambtshalve zal worden ingeschreven Dat hij die zich na den 31 Januarij doch vóór den 31 December ter inschrijving aangeeft alsnog wordt ingesehreven Dat hij wiens aangifte ter inschrijving voor de Militie in het jaar eu in de gemeente waarin zij had moeten geschieden De prijs der Advertentien van één tot zps tpgels met itbegrip van het zegel ig 80 Centj voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte verzuimd is zoodra het ontdekt wordt voor GcdepjUeerde Staten der Provincie binnen welke de inschrijving hjid moeten plaats hebben wordt gebragt en voor de dienst geschikt bevonden wordende daartoe zonder lotiug orjt aangewezen tenzij hij vrijstelling van de dienst had kunnen erlangen mits de reden van vrijstelling bij zijn verschijnen voor Gedeputeerde Stillen nog besla Noodigen derhalve de daarbij belanghebbenden geboren in hei jaar 1849 uit om zich met overlegging van eeii geboorle extract zoo zij in eene ande e gemeen ie lïoi geboren hetwelk hun door de respective besturen op aanvrage fcosteiooa wordt verstrekt ter inschrijving van de Nhlionale Militie ter secretarie der gemeente aan te melden en el die woonachtig zijn in de wijken A B C D E F G H en I op Donderdag den 2 Januarij l üs eu die welke wonen in de wijken K L M N O P Q en R op Vrijdag den 3 Januarij 1868 GocDA den 10 December 1S67 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOüLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOL UA U Dicember De strijd over Itahe s hoofdstad wordt nu met woorden gevoerd Frankrijk dat gewoon is in raadselen te = prek n heeft op eens luide verkondigd dat Iialie zicti nooit meester zal maken van Rome eu daarmede der conferentie den bodem ingeslagen niemand toch zal lust gevoelen de willekeurige eu onbevoegde decreten van den franschen geweldenaar te bekraohiigen Het zijn woorden die voorbijgaan even als die brommende verzekeringen betreffende Mexico en de voorspellingen len aanzien van Pruisen Over eeuigen tijd zal het blijken dal Napoleon heeli moeten bukken voor den loop der omstandigheden en dan zal er misschien een geheel a idere uitlegging aan die woordeu gegeven worden In lialie beraadslaagt men over het hernieuwen der vroegere verkl iring Eome de hoofdstad van lialie dan hebben wij woord tegen woord Men kan den stroom der tijden met keeren Itaiie is geschokt door de fransche openhartigheid maar de Italianen blijven kalm in hunne beraadslagingen zij zijn veel gematigder dan wij in deu regel van die zuidelijke broeders zouden ïerwöchten Zg staan niet alleen zij mogen rekenen op ondersteuning van Pruiseu en Rusland als zij onbuigzame vastheid stellen tegen de brutale willekeur De fransche cralcurs vermoeijer zich in het wetgevend ligchaam om de politiek der regeriiig in het licht te s ellen maar al die schoone woordeu ireö en geen doel het zijn ijdele woorden in den wind gesprukeu en de oppositie verzinkt in eene verpletlerenüe meerderheid zoo konden er eeuwen verloopen eer Frankrijk oulwaakle maar een despoiiek beatttar bespeurt den afgrond niet uaarop bet stuat voor bet zich op eens vcrznolge i ziet In Oostenrijk zijn de discussien begonnen over de financiële schikking Dit is het k eisbaarsle punt van het vooruitstrevende rijk overigens i alles anders geworden in dezen slaat die onbewegelijk vast geklonken scheen aan de wet des behouds Oostenrijk zoekt zyn behoud ia de vrijheid de oude boeijen worden losgemaakt en het treedt een aienw leven in Weinige rustige jaren zullen wonderen doen beier dan bet I verfoeijelijke chassepot Nog altijd wachten wij op de koninklijke beslissing Het uitstel geett aanleiding tot allerlei geruchten en lot giftige aantijgingen Hartsiogten zijn slechte raadslieden en partijdige drift schijnt toch alujd eeuige ongernsiheul te verraden Alwie regt en vrijheid waarlijk lief heeft kan volkomen oubekomin rd zijn Het goede gaat niet voorbij Vooruit is de net des Ie