Goudsche Courant, zondag 15 december 1867

ven Tpi iorying schijnbaar en tijdelijk Het Is onmogelijk de vlc elgit verkregen en eigen geworden regten als die der omwenteling v tu I7b9 der ineii 9cliheid te üutuemen wat de wereijdwingeuile magt vau den grooteu Napoleon niet vermogt dat heefi vreedzame ontuikkeling in Pruisenen Oostenrijk te eeg gebr igt En wij Nederlanders eerstelingen der vrijheid g louden vreezen en bekommerd zijn voor de maohiUAiien van bekrompen overmoed l e reactie is het kraclitigste middel ter hereeniging der waarlijk vrijzinnigen zij maken in Nederland eene zedelijke meerderJieid uit aariegen de numerieke moet bezwyken Waartoe dan gissingen geruchten verlcllingen en onbescheiden verhalen onze overtuigii g kan niet geschokt orden de meerderheid der kamer was in haar onbetwistbaar regt toen zij de begrooting verwierp van een ijdel en overmoedig man in wien zij geen verirouwen kon stellen en zij is volstrekt niet erani oordelgk voor de gevolgen ai zouden die door den invloed van seiiaudelijke intriges schgnen uit te loopen opieruüging Het rusiig afwachten der beslissing getuige van onbeperkt vertrouwen op de zekerheid onzer beginselen en als wij geroepen worden lol medenerkiug dan blgke onze trouw aan regi e vrgheid öuitcnlanïï IiOnden 12 December De Times zegt dat de regering en de natie in Fr inkrgk zoo s oedig mogelijk het deiiklieeld moeten laten varen dal er in llalie meer dan eene uieeiiiug bestaat oinlrent het werelillijk gezag van d n paus Hel lot van llalie hangt af van ue handhaving van het besluit van 1861 In eene maandag gehoiitleu vergadering van de maatschappij van aardrgkïkuude zijn brieven voorgelezen van dr Kirk van Z inzibar die van 14 dagen later dagleekening zijndan de jongste iiit die plaats ontvaniïeii berigten in die brievenwordt liet gerucht dal dr Livingsione eenige maanden geleden Dug in leven was nader bevestigd Men verneemt dat in het rapport aan t congres vanden minister van oorbg Grant de opjave voorkomt datvan 34 U iO gedurende dit j lar geworven rekruten 13 000 gedeseneerd zgn Dezen behoorden vooral tot de afdeelingen dietegen de Imlianen gezonden waren lii plaats van te vechtenzijn zij naar de naburige gouuilistricten verhuisd Bij zekeregelegenheid is een geheel regiment kavalerie gedeserieerd Parijs 11 December lii het staatkuuiiig overzigt van den Moniieur worden in herinnering gebragl de verklaringen door lie heeren de MousliPr en Kouher in het wetgevend ligchaam afgelegd Het blad w yst op hel votum van vertrouwen niet hijna eenparige stemmen aan het gouvernenieiit verleend en zegt dal nimmer meer volkomen overeenstemming en sympathie tusschen het mini iPrie en de vietgeveiide vergadering bestond dan thans De tieiuiging der goedkeur g voor liet verledei e is tevens eene uitdrukking van vertrouwen voor de toekomst Die stemming heeft aan de fransche diplom itie nieuwe kracht bijgezet De regering des keizers blijft voortgaan met hare pogingen om de medewerking der mogeudheden te erlangen len einde te geraken tot een toestand van bevreiiiging en regt weiken zij ir chl Ie bereiken zoowel in het belang van het pausdom als in dat van Italië Wel verre dat de regerit g de eenheid van Dalie in een hatelijk daglicht zou willen stellen of onverschilligheid daaromtrent uitlokken wenscht zij integendeel den iiaai en het wederzijdscb wantrouwen te doen vergelen Zij zou het oogenblik willen verhaasten waarop de welgevestigde eenheid van Italië levens zal omvatten hel regt om zelfs de souvereiniieit des pausen te beschermen De regering is van gevoelen dat de raadgevingen der europesche mogendheden een gunstigen invloed kuiiuen oetenen en de beginselen van verzoening doen zegevieren De conferentie kan uog met goed gevolg bijeenkomen en de regering heeft zich in dien geest bij de europesche mogendheden uiigelalen De aangeknoopte onderhandelingen worden voortgezet In hei rapport waarin de maarschalk Narvaez aan koningin Isabella de sluiting der wetgevende kamers en de bijeenroeping der nieuwe cones tegen 27 deoember voorstelt zegt hij dat de regering der koningin zich bewust is ouder de moegelijke omstandigheden waarin het land verkeerd heelt in allen deele haar pligt betracht te hebben maar dal dit bewustzijn haar niet genoeg is en zij er behoefte aan gevoelt kare overtuiging in dat opzigt ook door de stem der volksTerlegenwoordiging bekrachtigd Ie zien Berlijn l December Hel huis der afgevaardigden heeft bedeu het wetsontwerp betreffende het verhoogen van het inkomen des konings met eene groote meerderheid aangenomen Eenige weinige leden der party van vooruitgang hebben tegen de roordiBgt gestemd Men verzekert dat de russiseh amerikaansche telegraafmaatschappij die reeds drie jaren in Siberië en verder in het hooge noorden van Azië werkzaam is nog geen enkele barer werklieden verloren beeft noch door een of ander toeval noch door de ruwheid van het klimaat noch door eene ziekte die geacht kon worden daarvan het gevolg te zijn Gemiddeld beefl die maatschappij des zomers 250 man en des winters 150 man in hare dienst Weenen 12 December De beriglen uit Hongarije komen daarin overeen dat de vereering van Kossuth op bedenkelijke wijze toeneemt eu dat deze agitatie thans zeer vele aanhangers heeft Zgn portret hangt in alle boek en plaatwiukels voor de glazen en wordt bij duizende ctemplaren verkocht De dagbladen zijner partij worden thans hel meest gezocht en gelezen en verscheidene nieuwe worden opgerigt Boveudien neemt het verzet van eenige comitateu tegen de besluiten der regering toe Zoo heeft het Sgatmarer comilaat de ministeriele resolutie betreffende de recrulering als in strijd met de wet verworpen ötnnenUnb GOUD V 14 December In de zitting der tweede kamer van woensdag heeft deminister van binuenl zaken oiergelegd he algemeen plan derwerken van de kanaal maatschappij maar niet het contract metden aannemer dat h=j niet officieel bezil voorts vele bestekkenen bijlagen De zaak is commissioriaal gemaakt Nog werdeene incidentele discussie over die stukken gehouden Vervolgens is de discussie over het crediet voor de mogelijke exploitatie der siaaisspoorwegen aangevangen In de zitting van donderdag zijn de beraadslagingenvoortgeret De heer Dumbar verklaarde zich voor het wetsontwerp uit het oogpunt van het algemeen belang hij vroeg evenwel eenige inlichtingen De beer van den Heuvel betoogde dat even goed als de lijn Almelo Salzbergeu ook de lijn Kindhoven Luik door den staat in exploiiatie dient te worden overgenomen De lieer Kappard was van meening dal de regering noch de bevoegdheid noch hel regt heeft de exploitatie voort te zetten van genoemde zijlijnen als bebooreude aan particuliere maatschappijen De lieercn Bots en Hollingerus Peypers ondersteunden het gevoelen van den heer van den Heuvel De minister vau binnenl zaken beantwoordde de verschillende sprekers Hij verdedigde bet ontwerp van wel in hel brreJe waardeerde ook het belang der particuliere zijlijnen en herhaalde de verzekering dat als dit zonder groot financieel nadeel geschieden kon de regering niet ongenegen was ook die dienst casu quo over Ie nemen raaar daartoe moesten dan nieuwe contrac eu gesloten worden In art 1 heeft de regering eene verhooging van 150 000 aangebragt Al de overige arlt zijn aaugenomeu zoo mede de wet met algeiueeue stemmen In het eerste gedeelte der gisteren ca half twee uregeopende zitting der tweede kamer is hit wets ontwerp houdende vaststelling der begrooling van het fonds voorlspruilende uit de koopprijzen van domeinen voor 1868 na eenigediscussie aangenomen met 55 legen 7 stemn en Vervolgens zijn de discussien aangevangen over de onteigeningswet Haag Gouda Eerst heden was het zeer uiigebrei verslag verkrggbaar waarop de minisier mondeling beeft moeten antivoordeu De minister van binnenl zaken heeft de concessie in het breede verdedigd en de minister van financiën heeft de afzonderlijke overeenkomst nopens het brievenvervoer toegelicht waarna de heer Blom liet ontwerp heeft best eden als niet bevorderende het algemeen belang op de best mogelijke wijze De heer Fransen v d Putte heeft den minister verzocht om zoo mogelijk zijne textuele rede reeds morgen afzonderlijk te doen afdrukken zoodat de leden haar vóór en bij de discussie kunnen raadplegen waaraan de mijisler als t kan gevolg zal trachten Ie geven Blgkens de onteigeningswet voor den spoorweg s Gravenhage Gouda zal die weg aanvangen op den spoorweg Eotterdam Gouda bij de draaibrug over de ringvaart van denZuidplaspolder Verder is hij oni worpen in nagenoeg regterigiing naar s Gravenhage langs de noord oostelijke grens vande kom dier gemeente eindigende aan den bezuidenhoutschenweg Van het daar te maken slation is by bet plan gerekendop een verbindingsweg naar den holl ijztren spoorweg aansluitende aan dieu spoorweg ten noorden van dedelftschetrekvaart Meu meldt uit Dockum dd Il decemberDe handel in vlas in de vorige maand vooral in t begin was zeer geanimeerd vetoorzaakt door ringen aauvoer en eenige vraag naar monsters nu ech er de aanvoer grooter wordt en de begeerte tot koopen vermindert gaan de prijzen zeer achteruit zoodat men aanmerkelijk lager kan koopen dan vóór 14 dagen De puiksle soorten komen weinig voor eu worden nog al gekocht waardoor zij hoog in prijs blijven heden liep het weder flaauw men besteedt van ƒ 1 60 tot ƒ 2 50 en ƒ 2 60 In het Weekblad voor Lager Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs leest men de volgende aankondiging van Trio Journal amusant en trois langnes fraiitjais anglais et allemand pour la jeunesse Deventer C Zwaardeinaker Zij die met het onderwijs in de levende talen belast zijn weten bij ondervinding hoe noodzakelijk maar tevens hoe moeijelijk het is de jeugd aan het lezen in de vreemde talen te gewennen en gewoonlijk zit het bezwaar daarin dat de onderwijzer niet altijd werkjes weel aan te wijzen die eene niet al te gedwongen zedelijke strekking hebben en die onderhoudend en boeijend genoeg geschreven zijn om door huuiie aantrekkelijkheid den leeslust op te wekken en aan te moedigen Vooral is dit het geval met de werkjes in de fransche taal waar Aimard en Maine Eeid bijna de eenigsten zgn die den echten kinderloon weten aan te slaan doch die dan ook alle in het nederhindsch vertaald zijn en daardoor juist voor de meeste jongeiieden den prikkel der nieuwheid verloren hebben Aangemoedigd door hel gunstig onthaal aan Baio tijdschrift voor jongelieden ten deel gevallen heeft de heer Zwaardemaker beproefd in eeneu behagelijken vorm iets dergelijks voor de nieuwere talen zamen te stellen en de eerste aflevering welke juist van zijn Trio verschenen is dunkt ons eene zoo gelukkige proeve van bewerking aan te bieden dat wij niet schromen ouders en onderwijzers opvoeders en kindervrienden daarop met nadruk opmerkzaam Ie maken Behalve toch dat de stukjes welke de heer Zwaardemaker heefl verzameld uitmunten door eene goede taal en Hinken stijl zijn zij zoo onderhoudend en aangen iara geschreven dat zij volkomen beantw oorden aan het doel waarmede hun hier eene plaats is ingeruimd Maandelijks zal daarvan eene aflevering verschijnen van 48 bladzijden zoodanig iiigerigt dat hei jaarlijks drie boekbuiideltjes vormt ieder ééne taal bevatti nde terwijl de prijs van vier gHideii per jaar de netie uitvoering in aanmerkiug genomen zeer billijk mag genoemd worden Voor ouders die hunnen kindereu bij de eene of andere feestelijke gelegenheid een gepast en nuttig geschenk willen geven is het inteekeiien op dit onderhoudend maandschril t eene uitmuntende gelegenheid om het onderwijs op de scholen gegeven eene praciisrhe oefening te bezorgen eu wij twijfelen niet of de jongelieilen zelven jongens en meisjes zullen na kennismaking met de eerste aflevering elke maai d gretig naar bet verschijnen van hun journaal uitzien terwijl ouderen en volwassenen insgelijks met genoegen met den inhoud daarvan kennis zullen maken Wij wenschen den heer Zwaardemaker geluk met de gelukkige greep door hem in het belang van de lectuur der jeugd gedaan en durven aan zijne onderneiniu de beste uitkomst beloven terwijl wij met bijzondere ingenomenheid de verschijning van zijn tijdschrift voor de jeugd vermelden en de verspreiding daarvan in gemoede aanbevelen Er bestaat wel geen beter voedsel zoo wel voor den gezonde als voor den herstellende dan zuivere onvervalschte chocolade immers een kop goede chocolade overtreft verreweg de beste bouillon in gehalte van werkelijke voedingsstof Voor billijke prijzen te verkrijgen vindt echter zoo dikwijls eene vervalsching van dit artikel plaats dat eene kwaliteit voor welker zuiverheid wordt gewaarborgd eene zeldzaamheid is geworden Het verdient daarom te meer vermelding dat de stoom c hocolade fabriek van Fsanz Stoliwehck te Keulen die tot de meest belangrijke fabrieken van Duitschland behoort op de wereldtentoonstelling te Parijs wegens zuiverheid voortreffelijke kwaliteit en goedkoopte van hare chocoladen met de prijsmedaille werd bekroond Deze onderscheiding is des te eervoller dewijl de uitgereikte medaille de eenige is die in deze branche op geheel Pruisen is gevallen I e fabriek dankt aan haar beginsel alleen volkomen zuivere fabriekafen ter markt te brengen haren alom verbreiden roem Men zoude kunnen beweren dat het zoowel de pligt als het belang van iedere groote handelszaak in victualiën enz is om hare klandisie Tan dit product te voorzien Gemengde Berigteo o icx De uitoefening van beroepen eu bedrij PO toor ingezetenen en Treemdelingen zooder onderscheid van geslacht of ktrkgenootMihap is in Beijeren vrijgesteld De koniug vau Pruisen zal een miUioen th verhooging bekomcQ Gnekeuiaud bflooft insteiDmiog met het bt ginsel van doüinterveutie ook ten aanzien va Caiidia Ju Franknjk mag oit liederlaiid eu Btlgie Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 13 December Tegenwoordig de heeren van Bergen Uztudoorn voorzitter do Grave Viruly Piince Bra gaar Kemv Huchuer Droojilecver v Gthctp Ki i van btraaten en Peelers De notulen der vorige vergadering worden gelezen cu gearresteerd Is ingekomen etu besluit van heeren gtdiputefrde statei hüiidende bedenkingen tegen de bt grouting der kosten van btt burgerlijk arn h tuur en van het bestedeïmgbuis voor kiudvren voor nt t dienstjaar ifctii De hter De bedenkingen betreffen dm post van voorschotten ten bpïioeve vau eldt rs armlastigen die wel bij voortdunug atm selt maar waarbij toch de gemeeute in voorschot Uijtt De secretaris leest eene nota van tegeubtdtukingen en ophelderingen van B en W waarin de zaak van h t burgerlijk armbtatnur wordt opgehelderd en redemn aangevoerd voor de verhuüging der begrooting van het beslLtieliiighuis De heer Kist vraagt eenige jpheldenngen dit gfgcv n v oriien Eq alsnu wordt besloten tot de terugzcuduiL 1 r bcgrooting aan hh gedep staten met bijvoeging der nota met verzoek om gteoe wyzigiug te brengen in tie bpgrooting Voorts IS aan de orde bet oiitwerpnglemect voorde stadsmuzickschool Op voorstel van den heer Buchuer wordt dit reglement terstond artikelsgewijze in behaudeling genomen De heer Virulj verlaat de vergadering De 16 artikelen van het reglement worden achtervoigens onveranderd goedgekeurd ua korte discussie over art h betreffende de toelating der leerliiigtn eens in het jaar art 9 de verplitrtiug oui eerat een jaar lang de zangschooi te bezoeken en den leeftijd der toelating Daarna wordt door den beer Kist voorgesteld omdat het Y v 5 t ware een geheel nieuwe zaak geldt de bestaande eomnüsaie niet ij te vullen of te vergrooten maar die geheel te hernieuwen en aizco vijf leden te beuoemeu Dit voorstel wordt met 11 tegen 1 stem die van dfu voorzitter siagenoini n eu eindelijk het reglement in zijn geheel aangenomen met algeuieeue stemmen B en V stellen voor de verhooging van een post op de begrootinfiteu gevolge van wijzigingen in de voorwaarden van den verkoop van boomt 1 enz L oi form Wordt nudegedeeld door den voorzitter de afloop der verpachtingen ca der veikooping op gister als verpachting co i ƒ 220 2 ƒ 31 3 f 7 4 ƒ 24 5 ƒ 27 6 135 verknoping no 1 ƒ 215 2 ƒ 29 en stellen zij voor alles te gunnen behalve de verpachting no 1 en die op nieuw te verpachten voor een of voor zes jaren dat algemeen wordt goedgekeurd De commissie voor de verordeningen brengt rapport uit op het vroeger ingekomen adres van den heer J P van Catz betreffende het bouwen van zijn huis en beiigt dat het verzoek gelijk bet daar ligt voor geene inwilliging vatbaar is maar dat door het brengen van eene geringe wijziging m art 2 en 3 van het bouwreglemeDt aan B en W de bevoegdbeid kap toegekend orden orn in dergelijke voorkomemle gevallen naar bevind van xaken te kunnen handelen De beer Peeters maakt opmerkzaam op de mocijelijkheden die uit zoodanige wijzigingen zouden kannen voortvloeijen waarna het voorstel wordt goedgekeurd Aiets meer aan de orde zijode gaat de vergadering over in eene met gesloten deuren ter resumtie KANTON GEREGT tc GOI DA Bij vonnissen van 20 November IS67 10 A N 20 A V d V ieder wegeus bet zonder ncadzaak berijden van een met klinker beslraat voeipad te Gouda met een kruiwagen niet beladen met gias of aardewerk veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of ieder i dag eubsid gevHDgeuisstraf 30 M K 40 T T H en J t V isder wegens bet visschen in eens anders vischwater 1 zonder voorzien te zijn van eene daartoe betrekkelijke aktf of kosielooze vefgftl ning en i üonder voorzien te iju vau een schriftelijk bcw j