Goudsche Courant, zondag 15 december 1867

1 67 Donderdag 19 December 507 Marktberigten Gouda 12 December Bij zeor weinig haodei bleven de prijzen als in de vorige week Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 5O0 Eoode Kleefsche ƒ 490 Zeeuwsche per mud ƒ 13 50 a ƒ 16 Rogge y 10 50 a ƒ 11 80 Gerst winter ƒ 7 75 a J 8 25 dito zomer ƒ 6 50 a 7 80 Haver korte ƒ 3 80 a 4 95 dito lange 8 40 a ƒ 4 85 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 210 a ƒ 215 Noordbrabautsche ƒ 230 a 245 Bruine boonen 14 a 16 De aanvoer ter veemarkt was niet belangrijk en dehandel lusteloos Vette varkens gulden van 17 a 21 c per 5 ons magere varkeus en biggen eiuig aangevoerd dochvlug verkocht Kaas Aangevoerd 24 partijen ƒ 24 a 28 Boter ƒ 0 90 a 1 10 GOUDSCHECOURAJJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendmeg D n 60 Burgerlijke Stand GOUDA Glbokkn 12 Dec Johanna oadets I A Kieuwveld en E van Rijk Ov BLKDfcN 9 Dec A Kruisheer 13 m J van Zutpben Gl j 10 J H van Werkhoven 22 j L M Palsgraaf 2 in 11 J Boer 3 m 12 M Straver 8 m J Kiene 4 m C Straver 3 eken GtHUWD 11 Dec G de Gruil en M vap Steenderen ADVERTENTIEN V 11 cii f inar i f regthebbende op het i chwater veroorlifp ui i fiekiboeten Tan ƒ 3 elk of ieder 1 dag subsid gevangenisstraf vuor elke boete verbeurd verklaring van het vischii ig met bevel tot uitleverirg of voldoening d r aarde en bij ïebieke hieraan Ie voldoen ieder bovendien nog tot 1 dag subb d ffevangenirislrif 5 P B egens gelijke overtredingen nis n 3 en boïeiiilien negens l et vissclieii met een schakel waarvan de gruotle der mazeit nat gemeten 12 strepen Ie klein was Veroordeeld tot 2 gcldboeien van ƒ 3 elk of 1 dag subsidiaire gevansenisjtraf voor eike geldboete verbenrd verkl iring van het vi ciittdg en den gevangen viseli met bevel tot uillevering of voldoening der waarde en bij gebreke itieraan te vohloen mede tot een dag subsid gevangenisstraf en bevel tot vernieling van den ongeuorlüofdeu schakel C T V d D wegens het als geleider van een voertuig met honden bespannen die houden niet te voorzien van een muilkorf te ionda veroordeeld lot eeue geldboete van j 1 of 1 dag subsid gevangenissiraf 7 P V W negens hel als voerman of geleider van een met een hond aangespannen voertuig niet bestendig blijven op of bij dat voertuig in staat om het te voeren of te geleiden veroorrleeld tot eene geldboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf Bovendien allen in de kosten van het regtsgeding des noods invorderbaar bij lijfsdnang Bevallen Tan eene dochter C D THItR VRiENS Gouda 13 December 18 J7 an de BT IZ SCHOOL voor C K S te GoLD wordt tegen Jan 18fi8 ESN KWEEKELIN6 gevraa d Salaris naar bekwaamheid Brieven franco lan den Hoofdonderwijzer A VA N DES SLUIJS NEDERL VEREENIGING voor Israël AFDEELING GOUDA Hoopt zoo de Heer wil een openbare 1 BIDSTOND te houden op Woensdag 18 December 1867 des avonds ten 7 uur in het lokaal voor Heil ues Volks op de Peperstraat waarbij de Israëlieten worden uitgenoodigd Voorganger D MIDDEL Toegang vrij BEKROOND f f 18 6 5 ± OPORTO ± I BEKROOND 6 1867 A Tl MMERS Fres ZILVEREN MKDAILLF ii lEKSTE EL SSE P A R IJ S BRONZEN MED IILLE lEKSTE EL SSE Bel fBRO NZEX MED IILLE f r i g t De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche AntiRheu maiische WaiduolWatten a 25 en 50 et het pak Dennennaalilen Olle a 35 en 70 et de fleseh aan dui enile lijders van Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH lenee kiindigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrij ibaar tn onder taande depots alsook de I D © alom beroemde Waldwol Gezondliei IsKleedingstiikken bekend als behoed en geneesmiddel legen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen Schmidtsche BOKSTHO VBONS a 30 et de doos zijnde het beste muidel voor Slijm Hoe i Verkoudheid KItFER N ADEL PO M ADE a 60 ci de flacon is een goedkoop ei heil aam middel legen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofd enuwen het niivallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verchillemle Waldwol iinikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht Te GOUDA Mej de fd BOSMAN UoUerdam Wed P de KOSTER Schootthmm Wed WOLFF en ZOON Wotrdtu Geb PFENNING Wouhrugge A DE VVJLDE IJ$iehtein J B MOLLE Mphen L VAROSIE U h Z Boikoop J GOUDKADE Hnrmehn W G KURVER3 Baztr umde Vifi J G V A KKEUKEN OucUhoorn i VAN LIEFL IND En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvra ag om DEP6T b ij M J C HAM ülrecht De ondergeteekende verklaart bij deze VERDOÜW beide wonende alhier welke dat het hem leed doet Repasseerden woens woorden hij bij deze inlrrkt hen beschou4ag Damiddac bij de Bleekersburg alhier wende als eerlijke en fatsoenlijke lieden k J igeiide woorden te hebben toegevoegd I T van DIJK wa COaNEUS STRENG en GËEEIT j Gouda den 14 December 1867 De schnl leisch rs in het faill ssemenl van AART van KEBSEN te Sluiptcijk de bevoorrtchten de pand en hypotheekhebbenden da ironder begrepen worden opgeroepen lot het bijwonen der eerste vergadering tot het verifiëren der schuldvorderingen ten laste van genoemd faillissement nelke door den E Heer Rechtercommissaris is bepaald op Zaturdag den 21 December 1867 des voormiddags te half twaalf uren in het Paleis van Justitie aan t Haagsche eer Ie Rotterdam De Curator M J FORTUIJN DROOGLEEVER Gouda 13 December 1867 Prijs van het gedestilleerd bij G P vau de VELDE te gou da met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgeliaalile JENEVER ii462 per kan 68 eents idem a 47Vio per kan 70 cis Jenever i soort AMSTEKD iiM Vrijdag December Gebleven koers 53Vi6 83l Laagste koers 53 i6 62 3 J 1303 8 34 39 71V8 S3 4 847 8 76 185V4 46 65 5IV3 56 3ÏV8 Hoogste koers 531 4 83 ViGl 34 8 pCt Ned w sch 2V2Jdito 3 dito 4 345 71 fe3i 84l e 185l j 6Vi6 71V8 5lVl 56 sl 3H 4 3IV 77 14 77 8 76 2 H ia Handelm op rescBelgië Rotlis 2VsSpanje obl 23 1 Portugal obl 3 Rusl ohl H 5 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 d Lond 1862 5 do A rast 1864 5 do Amst 186041 2 Aand spoorw ƒ OostMftall 5pCt jdilo dito 2V8d r nteAmst 5d nat 1854 5 0 inzilv 1864 5 Italië Amst 6 Turk algem 5 GriekenUind 5 Ver Slateu 1874 5 dO 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 5 7 Vi Boekdrakkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu Bc prijs per drie maanden is f2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn 6uitenlanïr ZiOnden 14 Deo In eene hier gehouden vergadering der maatschappij tot bevrijding der godsdienst van de staatsbescherming eu het staatstoezigt is besloten Dat in den legeuwoordigeu toestand van Ierland de verpligting rust op de wetgevende magt om de staatskerk in Ierland af te schaffen en dat verbetering van velken aard ook vin de inrigting dier kerk onvoldoende moet blijven om de grieven weg te nemen verwekt door het beslaan eener staatskerk in strijd met het godsdienstig gevoelen van de groote meerderheid van het iersche volk De ministeriele bladen zeggen dat de maat van de gruweldaden der fenians thans vol is en de regering gesterkt doorde verontwaardiging van het overgroote betere deel der bevolking thans heeft besloten in alle opzigten gesirengelijk tegendie heische rustversloordera en moordenaars te zulten optreden 16 Dec Zondag ochtend heeft men door middel vaneene vloeistof bekend onder den naam van grieksch vuur getracht een huis op Grosvenor square in brand te steken Depolitie is juist bij tijds gekomen om de vlammen te blusschen Meu schrijft deze poging aan de fenians toe Berigten uit New ïork van 5 dec melden In den senaat is gevraagd om overlegging der documenten betreffendede Alabamakwestie De heer Summer heeft zijne afkeuring tekennen gegeven over de boodschap van den president Johnson omdat daarin eene strekking lag opgesloten die tot een burgeroorlog aanleiding moest geven De beer Dixon van de conservatief republikeinsclie partij heeft daarop Johnson verdedigden zeide dat het congres eene verkeerde voorstelling had gegeven van de wenschen des volks Het comité voor buitenlandsche zaken heeft een besluitvoorgesteld tot bepaling dat teder araerikaansch burger al isbij in een vreemd land genaturasileerd regt heeft op de bescherming der vereenigde staten De minister van binnenlandsche 2aken heeft instructiengegeven aan de autoriteiten der parochien van Londen tot hetaanwerven van burgers als speciale constabels voor het bewarender orde De City of Paris heeft berigten meegebragt uit New York van 7 dezer De senaat heeft een resolutie aangenomen waarinde minister van financiën wordt uitgenoodigd te onderzoekenof het doenlijk is de 5 20 bonds in te lossen door een leeningte sluiten voor 40 jaar en met uitgifte van staalsobligatien rentende 5 pCt Kap laal en interesten dezer leening zoudenin goud betaalbaar moeten zijn 17 Dec De Daily Telegraph zegt dat de oorzaak vanvan het vertrek van den russischen gezant uit Parijs hierinligt dat Rusland geen dsel wil nemen aan de conferentie Het fransche gouvernement verklaarde dat het conferen tieplan geheel verlaten is Parijs 16 December De Patrie en de Etendard spreken op krachtige lijze bet beweren van een amerikaansch dagblad tegen betrekkelijk de aankomst in Mexico van een franschen gezant Napoleon heeft geen vertegenwoordiger naar Juarez gezonden Berlijn is Dec Uit Sternberg wordt medegedeeld dat Frankrijk de wijzigingen van het meckienburgsch fransche handelsverdrag heeft goedgekeurd eu dat het hierop betrekking hebbende verdrag te Parijs is onderteekend Hierdoor is de hinderpaal voor de intreding van Mecklenburg in het tolverbond uit den weg geruimd Weenen 14 Deo Men verzekert dat de oostenrijksche regering de wetsontwerpen betreffende onderwijs en huwelijk door bet huis van afgevaardigden voorgeslagen niet afhankelijk maken zal van de herziening van het concordaat maar dat zy ten opzigte van die takken der wetgeving reeds voor dien tqd zel taudig zal handelen De prijs der Advertentien vaa éen tot ze regels met irtegrip van het zegel is SO Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend r aar plaatsruimte 16 Dec Volgens eene geloofwaardige bron beslaat ermogelijkheid dat het rijksbudget in het begin van januanj a s door de delegatien wordt aangenomen waarna de landdagenzullen worden bijeengeroepen en in maart na de opening derzitting van den rijksraad de indiening der wet op de geldmiddelen voor 1868 en 1869 zal plaats hebben Festh 16 December Na eene beraadslaging welke negen dagen is voortgezet heeft het huis der afgevaardigden de wetsïoordragt betreffende de amortisatie vau staatsschuld mei 2 59 legen 110 stemmen aangenomen Weidra zal een oiit ierp betreffende het burgerlijk huivelijk zoomede dat aangaande de landweer bij het huis worden ingediend IiiSSabOD 14 Dec Vau paraguyaansche zijde wordt verzekerd dat den 3den nov 6000 Paragujanen het legerkamp der verbondenen onder Furguti hebben aangevallen De generaal die de hoofdredoute van Porto Alègre verdedigde erJ gewond 270 officieren en 3500 man der verbondeiien werden buitsD gevecht gesteld De Paraguyanen vermees erden het kamp vernagelden het geschut en maakten 300 veidslukkea buit en 1500 gevangenen Uit eene braziliaansche bron wordt gemeld dal het fortHumaita door de batterijen der Brazilianen is ingesloten en derivier bestrijken De Paraguyanen tastten hel legerkamp vanFurguti aan maar werden met groot verlies teruggeslagen Some 15 Dec De kardinaal nilrea is met een extra tr van Napels teruggekeerd en heeft zijne vroegere wouing het paleis Gabrielli betrokken Petersburg 17 Dec De russische Invalide bespreekt bedien de in het fransche gele boek voorkomeuue diplomatieke correspondentie voor zoover die de algemeene politiek betreft loopeude van 24 febr 1866 tot 9 oct 1S67 Het blad zegt dat daarin niet voorkomen de stukken betreffende de toenadering van Frankrijk tot Rusland die aanleiiling gaven tot de collectieve verklaring der vier groote mogendheden aan de Porte Het blad wijst op de weifelende politiek van Fr Hnkrijk en doet uitkomen dat Frankrijk en Ooslennjk eene lijn trekken ten opzig e van de oostersche duitsche en itaüaansche kwesiien waarbij men beoogt de christenen te doemen tot de vroegere slavernij de uitbreiding van den noord duiischen bond te verhinderen de eenheid van Italië te verijdelen de zelfstandigheid der Slavische rijken te beletten en de poolsche kwestie door kunstmiddelen levendig te houden Wanneer van deze politiek niet ordt afgezien dan meent het blad zal de gewapende vrede tot een hardnekki en oorlog overslaan Konstantinopel 16 Deo Volgens de Levant Herald heeft de ministerraad besloten aan de Candiolen de door de gedelegeerden gevraagde zes concessien toe Ie staan ötnnenlanö GOUDA 14 December Zondag jl is de heer J F G Prince luitenant der dd schutterij van biei vertrokken om met den l luitenant Buys van het leger de engelsche expeditie naar Abyssiuie mede te maken Zij ondernemen dezen togt onder koninklijke goedkeuring en onzen stadgenoot werd het vaarwel toegeroepen aan het station van den rijnspoorweg door al de officieren der schutterij vele officieren van het garnizoen en eenige notabele ugezelenen Tot ambtenaar ter stedelijke secretarie is benoemd ingaande op primo januarij e k de heer W Kromhout j thansboekhouder bij de bank van leening In de zitting van de tweede kamer der statengeneraalvan zaludag zijn de beraadslagingen voortgezet over het wetsontwerp lot onteigening van perceelen ten behoeve van denspoorweg Gouda s Gravenhage De heer Geerlsema was vanoordeel dat de maatschappij de geldelijke belangen der aandeelhouders meesterlijk bad behartigd en dat bij de regering