Goudsche Courant, donderdag 19 december 1867

der kamer de belangen des volks naar behooren kunnen be I hartigen of zij niet te veel aan de regering ondergeschikt nel onpartijdig kunnen stemmen of in een woord hun positie in veel gevallen niet vnj dubbelzinnig is Dit is echter nog niet alles De leden der tweede kamer moeten een gruot deel des jaars in sHige vertoeven Het is hun onmogelijk hun andere betrekkingen naar ei ich te vervullen De triktemeiilen worden dus voor een groot deel onnut wefrtrf chonken en de ingezetenen oi tlervuidin dikvvijls nog moeite door de alwezigheid der ambtenaren Ambten iien ijn dus geen ge cbikte volk vertegenwoordiger teniij zij even als de voiige burgemeester van Harliiigen hun betr kking neerleggen wanneer zij het mandaat van volksvertegenwoordiger van Je kie ers ontvangen Een officier tot volksvertegenwoordiger geko eu wordt mn actief V aaroni kan dal niet bij alle ambtenaren die een mandaat van de kiezers ontvangen De gouverneur generaal van Xferlands Indie heeft naar men beweert aan ijni vrienden de munsters geschieveii dat met de conservatieve beginselen in liidie met te regeren is Hij zal dus van vlig dienen te veranderen eu de liberale vaan doen waaijen waarschijnlijk tot groote vreugd der 13 onsteifelijkeu Misschien was het wel zoo eerlijk niair minder vourdeelig om naar het moederland terug te keeren ais aanvoerder der conservatieven toch is hij niir Indie gegaan en die beginselen maar P Mijer en beginselen De geschiedenis van 818 IS toch nog niet vergeten Een ministerie Thorbeeke Zouden wij reeds weder zoo ver zijn dat men daarover konde üenken eu dat daarvan ernstig konde sprake ijn Zien wij in de e dagen de laatste stuiptrekkingen der rpictie of rnst zij zich toe om met nienwe kracht d i strijd ic aanvaarden Spoedig zil aan de onzekerheid een einde komen De koning al in zijii w jsheid h t lot des lands beslissen en naar die beslis mg wordt door het gehe le land roet bel ing telhng uitgezien Met gernstheid kan i de liberile partij die beslnsmg afwachten Wordt de liberiie partij lot de regering geroepen mtt men i wen moed kan 7y hair programma ten uitvoer brengen en door de ondervinding geieerd zal zij zich wachten om door kibbelarijen in eigen boe em de tegenpartij gelegenheid te geven door overrompeling het bestuur te bemagtigen en voor ge ruimen tijd veel goeds tegen te houden Zegepraalt de re ictie en moeten de kicTprs andermial beslissen tussohen regenns en vertegenvvoord ging ook dan behoeft de liberale partij met ongerust te zijn de kiezers door schad wijzer geworden nllen een krachtig antwoord geven en geen beloften van welken aard ook zullen op de stemming van invloed kunnen zijn Ook de mee t onlru te gemoederen neten wat ZIJ van dit minisie ie te wachten hebben Slechts voor één beslissing behoeft de liberale partij vrees te koesteren Halfslachtigheid in de jongste tijden conciliant genoemd altijd gevaarlijk zoude nu hoogst noodlottig zijn Geen transigeren met beginselen geen geven en nemen komt in onzen tijd te pas Daardoor wordt het volk op een dwaalweg gebragt en na korlen tija vindt de regering nergens steun alom vindt zij tegenstanders nergens vrienden Een zoogenaamd conciliant Bevallen van eene dochter C M CAKLIER GONNET GoLüA 14 Dec 1867 De ondergeteekende betuigt zijn innig leedwezen dat hij door spoedig vertrek genoo Izaakt was Vrienden en Bekenden te verlaten zonder afscheid te nemen Hij roept hun dus bij deze eenhartelijk Vaarwel toe J F C PEINCE GoüTA 15 December 1867 TISITE KAARTEN op beat GLACÉ CAETON zeer net gesteendrukt per 100 Stuks ƒ 1 00 200 Stuks ƒ 1 80 verkrijgbaar bij A QUANT Kleiireff hel ilgeme n belang niet op den voorgrond had gestaan De heer viii Lvnden wis van gevoelen dat de bezwaren tegen de overeenkomst oudi rge chikt morsten bigveu aan het beUng der aan luiiing en Ut de regering het publiek belang had bfiorderd De heeren Pijnappel eu Godelroi verdedigden de voordrigl hoewel de transdciie vele beswaren had De heer Friiiseu van de Putte ou eeist voor de wet stemmen m iar achtte de aansluiting met genoeg aam gewaarborgd uoch veranderde laier lu den loop der discussie van opmie en eindigde met tegen te stemmen en de heer van Voorihuysen zou otu het belang der iaak de wet aannemen De heer Thurl ecke opperde onderscheidene beiwaren hij geloofde niet dal de aansluiting ooi zou orden bevierkslelligd De miDis er van binnenl indsciie zaken bestreed de argumenten tegen de transactie aangevoerd en is het ontwerp ten slotte aangenomen met 43 tegen 21 siemmen en daarna hel ontwerp Harmeleu Breuke en met algeineeiie siemmen tegen eene In de iitting van de etrsie kamei der staleu generaal an dingsdag lJn les kleine elten aangenomen Tegen ttoensdng ten 2 ure ijn eenige anderen aan de oru j esteld Donder lag ten 11 ure worden ille begrootings eu crediet welten tie licgrooting der staatsspcurwegeu eu de credietaanvrage voorde exploit i ie der staits poomegeu in behandeling genomen l e aaruni Is b t vouruit igl om te ondergaan at de liberiki meer dm eens onderga ui hebben en dat hiin ten sloüe tot voonieel gedijd beeft loo verschrikkelijk voor de reactionniiren onniirenWaarom eparieleu iij aldus legen deze gevreesde verjoi geu kuur Waarom moeten hemel en aarde bewogen hel land lu rep eu roer gebragt waarom moet al de e pbantiemagorieu van het verlorin Ncderlind eu de omgeworpen duMs ie vertoond worden omdat de vertegenwoordiging het diplomitiek beleid van een reiclionnairtU minisler heelt afgekeurd en omd it men vreest dat ij ook het fan incieel beleid van een anderen re ictiounairen minister loü kunnen al keuren Om eene zeer eenvoud ge reden Omdat de reactionaire pan IJ weet dat zij geene toekomst heeft omdat zij weet dat zj 7elfs geene weikelijke partij maar slechts eene coterie is Gr af van Zivlen en giaat bchimmelpennuick zijU giaaf tan Zuvlen en gra if Schimmelpeuninck en niets meer Zij e genwoord i en yeene partij in het Imd zij zijn slecb s partijgangers op hunne eigene gelegenheid zij zijn zelfs de reaciie met ZIJ ijn slechts re iciiouaireu ue ü staatsman is denkbaar zonder partij geene re nug is i enkbaar zomier ten stelsel en programmi v m regeieii en er i geen stelsel en programma van regeren wanneer er geene meeruerhtid iii het land is die dit nelel en programma als ue zijue erkent ze helpt handhaven en m toep ing biengen In de Friesche Lujrant leest men het volgendeBtriglen uit den Haag verzekeren dat de ontbinding der kamer bepaald ainslaande is t ou op die ijze wel wat drnk gaan Het pleizier gaat er zoodoende af Maar moet het zijn vfel dan maar weer aan het stemmen aan het lezen van brochures proclamatiei lange advertenlien van voren af dan miar weer in s vredes naam Hoge het geduldige volk van Men deelt zegt de N E C van een goed ingelichtazijde mede dat de heer Mijer roei de laatste mail aan denmm van kolomen goschreven heeft dat ludie niei conservatief kan geregeerd worden en dat hij des ministers voorschriften onuitgevoerd moet laten omdat zij in strijd zijn met hetregerinss reglement ülgoni staiisiieke opgaven voorkomende in den nederland chen resideuiie Imanak voor Sbo bedroeg de bevolkingder proï neien op dl december 18 i6 als volgt Noord Brabant 426 573 Gelderland 430 2Sfa Zuid Holiand 673 761 J oordHolUnd 57 33 Zeeland 177 b32 Utrecht 172 487 Friesland 292= 03 Overijssel 253 113 trroiiingen llo 755 Drenthe 104 951 eu Limburg 223 532 zijnde het totaal 3 440 281 le en i 704 875 mannelijk en 1 735 406 vrouwelijk geslacht Vergeleken met de volkstelling op 31 dee 1859 is de bevolking vermeerderd met 75 9 i 8 m eu Ö5 i64 vr totaal 131 312 Sedert 1 jan 1830 is de bevolking des rijks met 877 975 zielen toegenom n zijnde 24 388 per jaar Miandag avoud ten zes ure brak aau uen IJsseldijk tus chen Gouderak en Ouderkerk a d IJssel een hevige branduit in e n blok huizen waaronder de bekende herberg hetZwaantje Door den hevigen wind aangeblazen greep hetvernieleud vuur alles aan en was er aan geen blusscben tedenken Naar men zegt is er slechts een gedeelte van deninboedel kunnen gered worden en brandde alles lolarl af Naar men verneemt zou zich lu de nauurige gemeenteSluipwijk bij den laudbouwer A B een geval van veetyphusvoorgedaan hebben waarvan de biji onderheden zeer verschillend worden meegedeeld Zooveel is zeker dat de iioodige maatregelen tegen verspreiding der ziekte terstond genomen werden en dat de bevoegde auto Ueiten zich ijv rig bemoeijen om verder onheil te stuiten Men chrijft ons nit borinchem dd lij December Van verschillende zijden vernemen wij heden dat het nog geen ins zeker is dat aan den Elshont een stoomgemaal zal worden daargesteld Door eenige besturen zouden bezwaren zijn geopperd over de plaats van stichting en dientengevolge alles weder op losse schroeven slaan Wij hopen met het oog op het algemeen belang dat deze geruchten valsch alarm mogen zijn want m sommige polders is de stand van het polderwater in weerwil van gunstige gelegenheid tot u tmalmg alles behalve voordeelig In eenige polders staat zelfs ongeveer één voel op het zomerpeil t geen aan de pachters van grienden en in het algemeen voor de velling van houtgenaa zeer ongelegen komt Tot kennisgeving en waarschuwing Hoezeer de concurrentie in den waren zin van het woord den verbruiker ten goede komt zoo verafschuw enswaardig is de e aiineer zij door namaking den kooper oekt te bedriegen Nieltegenotaande alle wettelijke bpscherraing werdeu de StoUwerek sche borst bonbons m hunne uitwendige verpakking veel ijdig op t misleidenst nagemaakt ja zells de firma van den fabnekinl hiertoe misbruikt Bij den industriëlen wedstrijd van alle landen te Parijs waar alle slechts denkbare huismiddelen als borstsijropen pastilles peotorinen elixers extracten etc etc vertegewoordigd waren werd van de zijde der iiilernationale jury alleen aan de StollwerCk SChO borst bonbons de pnjsmedaille toegekend een bewijs dat de pomposiiie van den konnigl Geh Hofraad en universiteitsprofe sor Dr H KLESö nog niet geëvenaard is De lijdende moge zich dus bij hel koopen van de regte verpakking van de volledige firma eu de aanwezigheid van het hofleverancierszegel van den labnekant wel overtuigen Gemengde Bcrigteii iKP De italiaansche minister heeft een te liort van 200 n illioen op da begrootiüg aangekondigd De oootenr eerste kamer heelt de herziene groüdwet met algemeene stemmen cDvenndeid aangenomen Men verwacht oorlog tus=chen Inbtt en N pml Ruim zes bunuers boomgaard zijn te In het oostelijk gedeelte van Londen hetrscht onbc chrijfelijke ellende In het dorp Kloppenheim bij Mamz is de veLtjphns uitgebarsten Te Toulon wordt aljte gereed gehouden tot de oumiddcHijke verscheping eener dniait naar Civita ecchia Men wil dtn arbeid derkuidcren n de frausche februken regelen by de wt De beproefde vereenigiug vdu Cobu g en Gotha is mislukt PruisiEebe o ciercn die deelgenomen hebben aan eene kitsvergüdering worden vcrpligt hun ontslag te nemen 12000 Abjssiniers verlangen reeds een vriendschapsverbond aan te gaan met Engeland In de week van 1 7 dec zijadrie personen overleden aan de cholera twee te Kotterdani en een teO en Gastel Zeven schouwburgen staan sedert de onlusten stilte Rome Oostenrijk heeft voor het hjk van Maiiroiliaau de republiekMesico erkend De paus zal den 24 dec 12000 medailles aan zijne soldaten uitdeelcn De esuvius werpt voortdurend stroomen gloeijenue wva uit Spanje wil Cuba en Porto Rico verkoopen aan de vereenigde statenvoor 150 milhoen dollars De spaansche regering heeft 27 nieuwe senatoren bcnoeiud Te Enschede is de stoomfabriek van de bh J Stroiok onen verbrand De hade wordt begroot op 100 a 150 duizendgulden Het maken van een fort op de houtensche vlakte by Vechten is aanbehteed voor ƒ 526 000 Varia Kunnen ambtenaren zitting m de tweede kamer hebben Deze viaig IS ter loops behandeld toen de credietwet voor kolomen m disC issie was De minister had een verhooging van traktementen in de credietwet weggelaten een lid der kamer tevens r i i6ndaris bij kolomen drong er op aan om dien post neder op te nemen en de minister het gemeen overleg tuaschen kamer en laiuisterie op prys stellend gaf aaa dit dringend verlangen toe en plaatste de verhooging weder op de begrooling De kamer hierover evenwel anders denkende verwierp dien post alzoo geen acht slaande op het vriendelijk onderhoud tusschen den minister en zijn inferieur Het doet nu weinig lot de kwestie af of er ruggespraak gehouden was zooals men heeft willen beweren en of de kamer op een klein comediespel onthaald is de kwestie is of ambtenaren als leden mimsteue zoude maar al te spoedig de pensioenlast van nfgetreden ministers met nieuwe nan en versieren en ook daarom 19 zulk een ministerie niet te verkiezen Voor dat de tweede kamer uiteenging heeft zij nog een wet aangenomen waarbij onze stad roet de zoo geweuscbie spoorweglijti Gouda s H ige begiftigd werd Zonder ons te bekommeren over de wijze hoe die wet tot stand is gekomen zonder de bezwaren tegen de concessie uit vroegere overeenkonnsten voortvlueijende Ie onderzoeken zullen wij rp hev vooibeeld in hooggeplaatste personen nu eens denken het doel heiligt de middelen en elkander geluk weuscheii dat nu een spoorweglijn znl tot stand komen die voor onze stad van het hoogste belang is Een directe verbinding met sHisekan met anders dan zeer gunstig op de welvaart der slid werken KANTON GEEEGT te G0LD Bj vonnissen van 27 November liCil 1 G V C G A V H en T L aangeklaagd van het in vereetiiging maken v n nachieii ke bewegingen tot verstoring van de rust der inwouers de eerste beklaagde G V veroordeeld lot eene geldboete van ƒ 5 50 of 1 dag subsid gevangenisstraf en in de kosten invorderbaar bij lijfsdumg de drie overige beklaagden vrijgespioken de kosten te dragen door den staat 2 V V d J Hz wegens het als geleider zittende rijden op eene met drie honden bespannen k ir binnen de gemeente Müordrecl t veroordeeld tot eene geldboete v iu ƒ 3 of 1 dsg siibsidiure gevangenisstraf en in de kosten invorderbaar bj lljfsdwanu 3 H V D en C V E wegens het in vereemgiug v schen m eens anders vischwater zonder voor ien te iijn vau een schriftelijk bewijs van den eigei aar of rtglhebbende op dat vischwater de eerste beklaagde H v D bovei dien we erbet op de eerste vordering van een daartoe bevoegd beambte met verloonen van zijne vischacie en de tweede bcklaigi e C ï E wegens het visschen zonaer acte of kosieloozc verguuii ug Veroordeeld de eerste beklaagie H v D lot twee geldbceien eene ad ƒ 3 en eene ad ƒ 1 de tweede beklucde v E tot twee geldboeten e k ad ƒ 3 of ieder 1 dig s ib id gevmgemssiraf voor elke boete verbeurd verklaring van bet vischluig met bevel aan den tweeden behlaasde C v E tot uitlever ng of voldoening u r waarde en bij gebreke hieraan te voldoen mede tot 1 dag tubsid gevangeni str if door den tweeden beklaagde C v E te ondergaan en solidair in de kosten invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand GEBORL 10 Dec Teuais Wiikin ouJ rs lli d laar en M au Tellingen 13 Maria Elizalith i tliout b oudirs r A Thier en C i OviBLtDïN 13 December J M bt hnilenborg 15 w G a Speld 20 Tï L Leeïang 7 w U K H ij 4 u 3 M Dillen 7 w ADVERTENTIEN BIERBROUWERIJ De Bijenkorf te s Hektogeneosch De ondergeteekende heeft de eer te be rigten dat hij een Déjiót ijner Bieren heeft gevestigd bij den Heer NORTIER Gouwe wijk C 11 34 te GoLDA bij vvien dezelve van heden af Verkrijgbaar zijn gesteld ANT SMITS s Hertogevbosch Ib Dec 1867 Eene fatsoenlijke familie uit drie personen bestaande verlangt met Mei e k te GoiDA te huren een net te groot HUIS echter met minstens IJF KA MEES en TLINTJE of OPEN PIA 1S of wel een BOVENKWABTIER dat getd Kamers inhoudende Eeflecterendeu adresseren zich met opgave van stand lokaliteit huurprijs enz aan de firma Mej de Wed HERMANS 1 en C Boekhandel te Breda onder lett M VAN DrJ B BOLL AiiETEBDAM Deze Droppels zijn een onfeilbaar geseesmiddel tegen alle Rhenmatiscne Ziekten Jicht en Podagra en Lrengtn zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is me etiquette eu gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Goudn bij den Apotheker STEENMEIJEB