Goudsche Courant, zondag 22 december 1867

tH 7 Zondaji Tl December IW 59 ö GOUDSCHECOURAM Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg ü n 60 Voor eene wekelijksche xiitgaaf van TIEN CENTS kan men zich abonneren op de 9 I e E 1 H g l S I S I g en komt men hierdoor in het bezit van de berOOXndSte Werken van CHARLES DICKENS De ondergeleekende thans eigenaar van het kopijregt der meeste Werken van Pickens op bijna onnavolgbare wijze in onze taal overgebracht door C M KENSING I ingericht naar de spelinig volgens het woordenboek van de hecren I E Vrif CU IE WiXhEE stelt zich aanvankelijk voor daarvan in de DICKENSEDITIE achtereenvoluens uit te geven SAMUEL PICKWICK Een Deel MAAKTEN CHUZZLEWIT T pp Deelen NELLY Een Deel BAUNABY RUDOE Een leel SCHETSEN VAN BOZ Een Deel DAVID COPPERFIELD T ee Deelen KLEINE DORA Twee Deelea NIKOLAAS NICKLEBY Een Deel SLECHTE TIJDEN Een Deel DOMBEY EN ZOON Twee IVelen HET VERLATEN HUIS Twee Deelen Door een litldtren duidtlijktn drnk stevig en duurzaam papier een gemakkelijk formaat en eeu zeldzaam goedkuopen prijs zal de DICKENS EiDITIE zich van de meesie bij ons uitgegeven Werken onderscheiden Dat Dickens ook door onze lanilgenooten op hoogen prijs wordt gesteld behoeft geen betoog alle vroegere Hollandsche Edities van bovengenoemde Werken zijn uitverkocht en alleen is een uiterst laag gestelde prijs de éénige vereischte om dezen Vorst der hedendaagsche Literatuur een nog uitgebreider kring van lezers te ersehaffen Bovendien is Dickens een van die weinige auteurs wier Werken men na e gelezen te hebben gaarne in eigendom wil bezitten Thans kan Dickens eene plaats vinden in alle huisgezinnen De Eerste JJlerering die het licht ziet en in de meeste boekwinkels ter inzage voorbanden is be at het eersie gedeelte van SAMUEL PICKWICK In drie of vier j iren zal de e uitgaaf voltooid zijn Abonnementen worden niet aangenomen dan voor de Serie Van Zestion Deslen die in geen geval uit meer dan vijf en zeventig Afleveringen zal bestaan De prijs van iedere Aflevering is DERTIO CENTS telkens na de verschijning van vijf Afleveringen te voldoen Afzonderlijke Werken zullen later tegen verhoogden prys verkrijgbaar zijn H A M EOELANTS SSHIEOAM 1867 Uitgever OPENBARE Aanbesteding BL UljhMEESTER en WETHOUDERS T in Goi DA zijn voornemens op Vrijdag den 27 December 1867 des middags ten twaalf ure in het RAADHUIS aldaar bij inschrijving AAN TE BESTED EX Da levering van 520 000 Vecht sche Straatklinkermoppen in drie perceelen alsmede Dtr ft t dienïte der Genieente gedurenda hdJaar l üi h modlgde MATERIALEN in 10 pf rcteltn ah 1 Houtwaren 2 IJzer en Smidswerk 3 Spijkers en ligtelJzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verwwaren en Glas e Stokholmerteer 7 IJsselsteen 8 Kalk en Tras 9 Grind en Q Zand Wiwirvau de voorwaarden dagelijks de Zondagen uitge onderdj van des voormidd igs lü tut de n imiddags 1 ure ter Piaaiseiijke Secretarie en aan de Stads Timraer erf ter inzage zullen liggen zullende de luschrijMugs Biljetien op zegel geschreven geieekeiid en gesloten uiterlijk des namiddags ten vier ure van den 24 December 1 67 op gezegde Secretarie moeten i igeleverd zijn Openbare Verhuring BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op Vrijdag den 27 = December 1867 des middags ten 12 ure in het Eaadhuis aldaar voor den tijd van ÉÉN JAAR of van ZES JAREN ingaande den l Januarij 1868 te VERHUREN EEN STUK LAND gelegen buitendijks aan den KOGGEN SCHIELANDSCHEN ZEEDIJK onder BROEKHrizES gemeente Broek bij het kadaster bekend in sectie D n 907 1017 1018 1Ü19 en 1020 en volgens hetzelve groot 5 bunders S2 roeden en 50 ellen Waarvan de voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen 265 Staats Loterij f De trekking der EERSTE KLASSE begint op Maandag 23 December 1867 Openbare Verkooplng te GOUDA op MAANDAG 13 JANUARIJ 1868 s morgens 11 ure in het Herthuis van een uitmuntend gesitueerd WOONen WINKELHÜIS aan de Markt te Gouda bestaande in WINKEL en WINKELOPSTAND twee BENEDEN en twee BOVENKAMERS ZOLDER KEUKEN en verdere gemakken met daarbij behoorend ERF en TUIN wijk A n 140 en een SCHUURTJE of PaKHUISJB benevens nog een PAKHUIS daarachter met een gemeenen gang uitkomende aan het water Verhuurd tot 30 April 1 S69 voor 400 s jaars En drie geheel nieuw gebouwde WOONHUIZEN en ERVEN naast elkander in den Zak binnen Gol d benevens het ERF daarnevens Bij de week verhuurd twee voor 85 cents en een voor 95 cents Een en ander 3 werkdagen vóór den verkoopdag te zien en inmiddels uit d © hand te koop Informatien bij den Notaris MONTIJN Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER i46Vio o d per kan 68 cents idem a 47Vio per kan 70 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 20 o per kan 66 cents inL BRANDEWIJN a 46S io 7o P f kan 71 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gocda 18 Dec 1867 Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 2 dito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Roths 2VoSpanje obl 2VÜPortugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dö Lond 1862 5 d Amst 1864 5 do AmBt l860 41 2 Aand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCt dito dito 2Vsd rente Amst 5 d nat 1854 5 d in zilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk algem 5 Griekenland 5 Ver Siaten 1874 d 1881 6 d 188S Mexico 1851 5 AMSTERD iM Diogsdag 17 December Laagste Hoogste Gebleveu koere koers koers 531 8 53 6 53Vi6 62 6 627 8 837 8 136V 136S e 34 2 34 8 34V2 3SV 387i6 927 70 Vl6 711 4 71 ♦ 841 4 76V8 185 1851 4 451 2 45V8 451 j 22S 22IV18 22 651 65V8 5Ü c 51 8 50l l6 561 2 56 41V8 ao V t 307 8 3OIS 1S 77 77V 6 zz 76V r 765 8 761 4 14Vl6 14 6 14V Boekdrnlilier van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dp prijs per drie maanden is francop post 2 25 Advertentien vau 1 6 regeU tot des middags ten 12 ure grootere inoetun vóór 10 ure ingezonden ziju NB Het volgende nummer dezer Courant n 599 zal niet uitgegeven worden WoenSdag maar Diügsdag avond 24 December en n 601 insgelijks Dings dag avond 31 December aarop de inzenders van advertentien bedacht gelieven te zijn Nationale Militie T veede EJekeiidmakiiig BCF GEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Goïda Gezien an JO der net van den 19 Augustus 1861 Staatsblad xfi 72 betrekkelijk de Nationale Militie Doen te weten Diit jaarlijks v or de Militie worden ingeschreven alle mannelijlve ingezetenen die op den 1 Januarij van het jaar hun 19 jjar uaren ingetreden Dat voor iiige eteii wordt gehouden 1 Hij wiens voider of is deze overleden wiens moeder of zijn beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens de wet v m den 2S Iiiiij 1850 Staatsblad ifi 44 2 Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste ann het in de eerste zisispede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeteu mits hij binnen het rijk verblijf houdt Voor insezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoo rende tot eenen staat wa r de Nederlander met a ui de ver pligtc krijgsdienst is onderworpen of waar ten aau ien der diensipligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Dat de inschrijving geschiedt 11 Van een ongehuwde in de gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beitku overleden de voogd woont 2 Van een gehuwde en van een weduwenaar in de gemeerite waar hij woont 3 Van een ongehuwde wiens voogd iti eene andere gemeente woont doch die in een gesticht van wekladigheid ia opgenomen ter pi iatse waar het gesticht is gevestigd 4 Van hem die geen vader moede of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd buiten s lauds gevestigd is in de geireeute waar hij woont 5 1 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Dat voor de militie niet wordt ingeschreven 1 De in een vreemd rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2 De in een vreemd rijk verblijfhondende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 3 De zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s rijks overzeesche oezittingeu of koloniën woont Dat elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven verpligt is zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tnsschen den 1 en 31 Jauuarij terwijl bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zijn voogd tot bet doen van die aangifte verpligt is Dat hij die eerst na het intredeu van zijn 19 jaar doeh Toor het volbrengen van zijn Zü ingezeten wordt verpligt is zoodra dit plaats heeft zich ter inschrijving bij Burgemeester en Wethouders dier gemeente aan te geven waar die inschrijTÏDe Tolgens art 16 moet plaits hebben De prijs i cr Advert ntien van één tot Zc regels met inbrgrij aD het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cen Buitengen Olie letters worden berekend naar plaatsruimte Dat hij wiens aangifte verzuimd is door Burgemeester en Wethouders bij het ontdekken ambtshalve zal worden ingeschreven D it hij die zich na den 31 Januarij doch vuur den 31 December Ier inschrjving aangeeft aUnog wordt ingeschreven Dat hij wiens aangifie ter inschrijving voor de Militie in het jaar en in de gemeente waarin zij had moeten geschieden verzuimd is zoodra het ontdekt wordt voor Gedepuieerde Staten der Provincie binnen elke de insclirijiiug had moeten plaats hebben wordt gebragt en voor de dienst geschikt bevonden wordende daarioe zonder loling wordt aangewezen tenzij hij vrijstelling van de dienst had kunnen erlangen mits de reden van vrijstelling bij zijn verschijnen voor Gedeputeerde Sialen nog besta Noodigen derhalve de daarbij belanghebbenden geboren in het jaar 1S49 uit om zich met overlegging van een gt boon e extract zoo zij in eene andere gemeente zijn geboren hetwelk hun door de respective besturen op aanvrage kosteloos wordt verstrekt ter inschrijving van de Nationale Militie ter secretarie der gemeente aan te melden en nel die woonachtig zijn in de wijken A B C D E F G H en I op Donderdag den 2 Januarij l fis en die nelke wonen in de niji eii k L M N O 1 Q en K op Vrijdag den 3 Januarij ItiUS GocDi den 17 December 1S j7 Burgemeester en Wethouders voornoeoid De Secretaris De Birgemeester ÖEOOGLEEVEK FOKTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goid v brengen ter algemeene kennis dat de wekelijksche veemarkt invallende Donderdag den 2t Ileeember ISiJT uit hoofde van het Kersfeest V R IJ D A G den 27 dier maand zal worden gehouden Gol D i den 20 December ISfi Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOETUIJN v BERGEN IJZENDOOBN Overziet GOT D l 2 i December De fransche bladen blijven volhouden dat de conferentie niet gedood is door het 1 001T van Uouher en dat de mogendheden zich moeten bezig houden met de regeling der belrekking tnsschen Italië en Rome onder het voortdurend best tan der wereldlijke magt Het ie hoogst onwaarschijnlijk dat protestantsche vorsien zich met deze kwestie zullen inlaten om Frankrijk te believen Het wordt allengs duidelijker dat Engeland Pruisen en Rusland zullen staan aan de zijde van Italië dat tegenover het fransche ffiiooit eenvoudig stelt Rome de hoofdstad van Italië De debatten in het italiaanscbe parlement zijn in de gegeven omstandigheden een voorbeeld van matiging en bedaardheid en hoezeer er verschil bestaat over de wijze van handelen zijn allen het eens in beginsel het is eene gevestigde overtuiging geen twijfelachtige ensoh bet wereldlijk gezag is der kerk schadelijk en de tijd nadert dat dit algemeen zal ingezien worden R itazzi heeft zijn bestuur kraohtig verdedigd en het nieuwe ministerie moge eene meer afwachtende houding aannemen het zal de belangen van Iialie niet verloochenen en zoude ook weinig vermogen tegen den uitgedrukieu wil der bevolking De berigten uit Candia schijnen aan te duiden dat de vij andelijkheden weder zijn uitgebroken en dat al de bemoeijin gen tot schikking vergeefsch zijn geweest de diplomatie i