Goudsche Courant, woensdag 25 december 1867

I jiagste Hooirste Gebleve koers koe koers 53 8 53 53 62 8 83 = 837s 136 136 j 136 H 37 38 8 37 h 9IV2 7OV3 S3 S3V S3V ff 74s 13 84 184 184 45 45Vl 22V V 05 8 50 r 50= 8 50 8 56 4 Vs 3078 30V 77 ifi 76V 13 8 13 Vl6 599 Woensdag 25 Deceml er 1867 De lanvoer ter veemarkt as gering en de haodèl üietleveodig behalve in dragtige koeijen die vlug worden verkoeht Vette varkens golden 17 i 20 c per 5 ons magerevarkens Haren einig aangevoerd en gezocht Boter ƒ 0 90 kf 1 10 De volgende marktdag zal op vrijdag 27 december gehouden worden GOUDSCHECOURAITT Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 16 December Cornelis Gerardus ouders A IJssehtiju en G T Puijk 0 tKlLUh N 1 5 Dm S J Pleraptrt 8 w 18 C M Douk r 15 m Q van Rodenrijs wed C Piiikse 60 j M Faaij huisvr van N Dongelniao 6a j C G van Üoveue 17 j Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeieeg D nO 60 Raders+oomboot d Idssel Van Gouda Uaotiddf en Lingsdag smorgens 6 ur n de overige werkdagen a morgens 7 u en Van I Otterdain op all dagen s namiddags 2 u Tu Dajelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELBS te gouda met inbegrip van accijns bij ecne hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEIt a462 o j per kan 68 cents idem a 47Vio per kan 70 ets Jenever 2i soort Moutwijnj a 4 o u per kan 66 cents inl BRANDEWIJN a 46 V o per kan 71 cents Meerdere of miudere sterkte naar evenredigheid Gouda 21 Dec IS 67 Prijzen der Elfeeten AMüTEKDAM Vrijdas 20 Du mber pCt Ned w scb 21 duo 3 i dito 4 Haiidelm op resc België Rotl s a rpanje obl 2 Porlusral obl 3 Rusl obl H 5 d 182S 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 dO Amst 1864 idO Amst lS iO 4 Aand spoorw Oost Metall 5 pCt dito dito 2Vj d rente Amst 5 fi nat 1854 5 dO inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk algem 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 5 CORRESPONDENTIE Een bestendig lezer A beklaagt zich over de egyptische duisternis die des avouds iu de korte akkeren heerscht waarvan hij oddaoks de meeste voorzigtigheid toch byna het slagtoffer waa geworden Hij weuschte daarin Terandering te ziea gebragt BoelcdruVkerij tkq A BRTNKMikN iBCn nicL vooraf k i nuts hier mettertijd Juli dit besluit loejulcben te meer daar I najiaan welke revolutien die Javanenno zullen uil erken U Marktberigten Gouda 19 D ember Tarwe Poolfche per 2400 kilo 4 tü Roode Kleefsc ie 48U Zseuwsclie per mud ƒ 13 a 15 60 Rogjrey 10 30 a 12 Gerst inter ƒ 7 60 a ƒ 8 20 dito zomer ƒ 6 25 a ƒ 7 i Haver korie ƒ 3 60 ü 5 dito lange ƒ 2 90 a ƒ 4 60 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 215 a 225 Ncirdbr ibanlsche ƒ 245 a 255 Bruine büoi eH 12 a ƒ 15 50 IViiie boonen ƒ il a 14 50 Paardeboouen 8 a 9 Diii ehoonen 8 50 a 9 25 Blaaowe etaieu 10 a ƒ 11 diio voor de mesling 8 80 a 9 25 ADVERTENTIEN o m Bevallen van een Zuon S CD cS S ft m Wij P H COEIiEUGH VAN CiTZ Leyden 19 üec 1867 Mgirinetne en lijioiidtre kmni nmg O O 1 1 o 2i O pq Heden overleed na voor ien te zijn van de H H S icr imenten onze gelieWe behuiulinoeder QUIHINA v B O O n E U IJ 15 iu den ouderdom van ruim 60 jaren I Namens behuu d kinderen X v N DEK GEEST GouD 1 Deeemli r ISu 2 Èt A V 1S HOI UE MN GE en N HOUWLMNGEDEX G M OiuEN belui eu liiinnen dank voor de be ingsleilii g bij de geboorte van hunne doch er ondervuurlen I Goti 18 üeeember 1SC7 Z Sociëteit Oiis fieiiocgen te GOUDA Militair Concert uit te vorrrn liuor hel ST XTMUZIEK COHPS van het llEGl MENT HEEREN CONCERT op VRUIJ G 27 DECEMBER 1867 1 Afdeelinp Siufonie J Uaydn Duo voor twee clarinettenover motiven nit de opera Lucretia Borgia T Kommer Adagio voor piano i quatre mains viool en viol ncel T Codefroid 2e Afdeelixg Ouverture J N Hummel D 0 voor cornet i piston enAlthoorn over motiven van Donnizetti Ouverture Rossinie Duo concertante voor 2 violen Jb Kwast 8 Marsch potponrri Jb Kwast VISITE KAARTEiir op best GLACÉ CARTON zeer net gesteendrukt per 100 Stuks 1 00 290 Stuks 1 80 verkrijgbaar bij A QUANT Kleirceg 265 = Staats Loterij De trekking der EERSTE KLASSE begint op Maandag 23 December 1867 Grenadiers en Jagers onder leiding van den Heer jQ tiollmor op DOXDEUD G 26 ÜECE MBER 1S67 des avoni s ten 7 ure precies NA A HOOP BAL onder directie van den Heer F ROZESTR TEX Muziek van bovengenoemd gezelschap HH Led n vrijen toegang Dames of Kinderen van HH Leden 49 Ceij s per Persoon Xiet Leden 99 Cenis Toegangkaarlen van af zondag aan het lokaal veikrij baar J F VAN DEK VLIST Kastelein Verlioophuizen Galante riên en andere Winkeliers Allentie l Men wen cht in ziudelijke winkels onversrhillig e ke in elke Stad en in elk Dorp in alle Provinciën een zeer veelYuliiig in gebruik zijml zindelijk droog en zeer klein in omvang zijnde Ariikel in Dépót te plaatsen op zeer aannemelijke Toorwaarden Er wordt peene de minste Tooruilbetaling rerlangd en de erdieiisien zijn nagenoeg 25 pCt Aanvragen met franco brieven onder Letter K bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Langen Tieadaweg te Gqi oa Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn NB N 601 dezer Courant zal uitgegeven worden op IDingScLdt H VOncL waarop men bij het inzenden der advertentien gelieve beil tcht tt zijn daar in dat nummer de NIEUWJAARS ADVERTENTIEN tegen 60 C 6 regels opgenomen worden Certificaten van Oorsprong BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Golds selet op art 3 van het koninklijk besluit van den Isten December j 1865 staatsblad n 131 luidende laarlijks in Januarij wordt door het gemeentebestnnr eene lijst opgemaakt van hen die in de gemeente een tak van nijverheid uitoefenen waarvan de voortbrengselen met certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking tegen een lager rcgt in Nederiandsch Indie ki nnen worden ingevoerd voor zoo ver zij op de wijze in de volgende zinsnede bepaald het voornemen hebben te kennen gegeven om goederen ter verending naar Nederiandsch Indie te vervaardigen ofte bewerken Om op die lijst geplaatst te worden melden belanghebbenden daartoe bij openbare kennisgeving opgeroepen zich aan ter Secretarie der gemiente met overlegging van afschrift van faun palenlblad Roepen bij deze alle belanghebbenden op die op de bovengemelde lijst wenschen geplaatst te worden om zich tot dat einde met overlegging van een afschrift van hna patentblad ter Secretarie dezer gemeente aan te melden vóór of uiterlijk op den 31 dezer maand onder opmerking dat zij die cerlificalen van oorsprong verlangen en niet op de lijst geplaatst zijn hunne ter bekoming daarvan te doene verklaringen vooraf vuor den Heer Kantonregter moeten beëedigen GoLDA den 24 December 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DPOOGLEEVER EORTÜIJN v BERGEN IJZEXDOÜRN öuitcnlttnïr IiOndcn 21 Dec De iersche reform league eene vereeniging die zich te Dublin had gevormd met het doel om voor Ierland het nlgemeene stemregi of iets wat zeer na daarbij komen zou Ie verkrijgen heeft tluins besloten hare zamenkomsten voor een onbepaalden lijd Ie schorsen om reden of onder voorwendsel dat het iu Ierland in de tegenwoordige tijdsomstandigheden en zoo lang de habeas curpus acie buit n werking was aan persoonlijke vrijheid en aan vrijheid van spreken ontbrak Meer en meer wint de overtuiging veld dat de volgendeparlementszitting niet voorbij mag gaan zonder dat er feneernstige poging geschiedt tot verbetering van t lot van Ierland Hoezeer de Amerikanen neg altijd gevoelig zijn over dehouding door de enropesche mogendheden tijdens den groolenstrijd tusschen noord en zuid aangenomen kan blijken uil eenezinsnede in t rapport van den minister van marine welkestrikte cozijiligheid aanraadt tusschen Turkije en Candia opgrond dat Turkije naauwgezet de iniegriteii der amerikannscheunie heeft gei erbiedigd en geweigerd de rebellen als oorlogvoerende mogendheid te erkennen toen auilere natiën doorhunne houding den zuidelijken stalen steun gaven In hetrapport van denzelfden minisier komt tevens voor dat de vlootoer vereenigde stalen tegenwoordig beslaat uit 238 schepen roerende 1869 kanonnen In werkelijke dienst zijn 103 schepen met 898 vuurraonden en eene gezamen lijke bemanning van 11 900 man Bijna al deze schepen hebben stoomverraogen 49 er van zijn gepantserd terwijl oog 6 pantserschepea in aanboBW zyn De prys der Advertentien van één tot zes regels met inï Cgrip van het ztgel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Bij het gereglelnk onderzoek van Ie personen die bij deontplolfing in Clerkenwell gewond en gedood zijn heeft de jury uitspraak gedaan dat Desmond Allen en Anna Justice de Irie gevangen geuoraen medepligtigen schuldig zijn aanmoonl met voorbedachten rade Pnns Arthur heeft dr Jeniiez op zijn bezoek aan de gewonden in de hospitalen vergezeld Parijs 22 Dec De France gewaagt van een gerucht nopens regtstreeksche onderhandelingen tusschen Frankrijk en Italië over eene schikking die ten doel heeft om de september eonveulie door eeue andere overeenkomst te vervangen terwijl de andere mogendheden op de hoogte zullen worden gehouden der onderhandelingen ten einde er later hare adiu fie aan te geven 3 December De heer Jules Simon ontwikkelt een te genontwerp van legerorganisaiie waarbij de af5Ch itfing vanhet staande leger en de wapening van de geheele natie evenals in Zwitserland voorgesteld wordt Hij zegt d it het regerings ontwerp een ooilogs outwerp en zijn tegen voorstel eenorgaïiisaiie van den vrede 13 De maarschalk Niel bestreed dit stelsel Aangaande het cijfer der contingenlen zeide hij dit het wezentlijk doel der wet is een normaal contingent te creeron zoodanig dat wanneer de effectieve sterkte ooit minder dan 7ïU ilUU man wordt het contingent voor deze armee op 100 OOU loari wordt vastgesteld Het resultaat der wet zal zijn dat iedere mogendheid verhinderd wordt spoedig een aanval op Frankrijk te doen Er beslaat omtrent hel omwerp nog wel verschil van gevclen tusschen het gonvernement en de comirissie maar dat verschil is van weinig belang De regering zal zich ten aanzien barer plannen verklaren De heer Simon verklaarde dat hij wel tegen het beginsel van permanente legers maar niet tegen het leger zelf zijn aanval had gerigt De heer Favre toonde aan dat de wet in plaats van e u waarborg voo den vrede een middel lot oorlog moet zijn Hij voegde er bij dat wanneer de volken hunne geschillen nie bij aceuord maar door geweld en apei en afdoen dit enkel een gevolg is van het feit dat zij niet vrij zijn De heer Havinconrt bestreed den heer Simon De heer Euiilie Ollivier critiseerde het ontwerp Ook hij besch ju de dit als moetende Iciilen tot een oor o Hij voegde er bij dat de prnisische armee slechts eene defe ieve armee is Na verdere discussie heeft de kamer het amendement Siraon verworpen Brussel 21 Dec De Indépendance heeft een telegrafisch berigt uit Si petersburg van den 20 dezer ontvangen volgens t welk de oostenrijksehe ge ant te Ktjnstantinopel aan de Porte den raad gegeveu heeft 0 11 het voorstel aan Ie nemen door Napoleon in de troonrede genoemd en eene iniernationah commissie te ij lasten met de zaken van Candia De Porte heeft geweigerd onder verklaring dat de eischen van Candia gelijk die door de gedelegeerden zijn geformuleerd oiets buitensporigs bevallen De vijandelijkheden zijn weder opgevat sedert twee dagen De Porie hoopt dat de opstandelingen door gebrek aan levensmiddelen genoopt zullen zijn hun tegenstand op te geven Berlijn 21 Dee In het huis der afgevaardigden is het nets uniwerp betreffende de overname van de schuld der F lbeherlogdommen aan Dentiaarken iu discussie gekomen Von Bismarck regtvjiarth j le de uiisluiling van Lauenburg boiteu dezeü maatregel 13ie uitsluiting had eigentlijk bij het weenervredesverdrag bepaald moeien zijn maar was toen achterwege gebleven dewijl zij de verbittering der deensche commissarissen teweeg bragt De wet is volgens het voorstel der regeringscommissie aangenomen met een amendement van den hr Lasker voigens t welk Lauenburg voorloopig nog slechts tot de definitieve reseling der verhouding met Pruisen verpligi 7 0U zijn de in essen van haar aandeel in de schuld te betalen Florence 21 Dec De kamer van afgevaardigden heeft