Goudsche Courant, woensdag 25 december 1867

0 j c Ij haiüleliiig tier voorloopige begrootiag eeu door den heer Valerio voor reslel le emoiiveenie orde val den dag aangenomen waarin z ij verLl iart acte Ie uemen van s ministers verkliririg dat de regering de beUiiug van de pauselijke sohuld ppM hor5i hjeft Vervolgeiis zouden de discu ien hervat worden over de bekeii le inierpelLuie toen eerstciieidene afgevaardigden het voorsiel deJen um de debatten te slniien v elk Vüorstel met eenparig sleiomen is iiamreuornen Er iijn ilians 19 gemotiveerde orden van den dag vuur of tegen het ministerie en votums voor of tegen Rjine als hoofd itad des lands voorgesteld De heer Crotii Iieei t zijn senjouveerde orde van den daj ontwikkeld strekkende um Ruiue tot lioofdstad der katholieke wereld met h houd van het wereidbjk i e ag des p u en te verklaren De heer Ferraris hepft ilaarenegeu zijne urde van deu dag loeïelicht strekkende tot verklaring d ii de natie regt heeft op iiet be ii van Rome als hoofiisiad en dat radicale hervonamiren ter gnnsie der binnenlaudsche vrijheid no jdig zijn He CorresnonJaiiCj l alienne coustateen het be il ian inFiMrikr j van eae m igU ie pang die t op iïen ondergangvan het küiiiiigrijk liaÜe ü uiiegi Het blad zegi di t Eurup t et van den kant van Fcankr jk z O dulden dat Cene wal jFruikrijk zelf uiet van deu kaat vuu Ojsleiirgk heeft toegelaten 2 2 Dee Deden is aan de afgevatrdigden rondgedeeldeen toevt eusel itin de voorloopijre Ijegruotiuj voor lötib l eonïvangs en beiooj eii 7911 liiilUoeu De uitgaven 1ÜU2 miUioeu Deticn 2 i miiiioea Daarna ij de di=cus ien voorigc et Mancini ontwikkelt ijn vnnr iei en be injilt liaarbij het nii iisierieel programma D spreker wurdt dojr den president tot de orde geroepen Mena irei komi in leveii iüe bewoordingen tegen de e üe schuldiijni eri op Hij veiklaart d hij de vrijheid slechts beperken v ii in oover V j gevaarl k dreigt ie worden Nadat not ver eheidene andere vuurst llen z ijn behandeld komt dat der fractie Dej retis aan de orde Hij verl mgt dateen einde kume aan alle onderh anleiij j en over de romemsche zaak vo jr zuu ver of daar dic ijiet bir ukeu met de wuur diglieiJ des lands I De miti rr betoogt op nieuw de ncod akelykheid van een 1 dnidpink voTtim Htj zal vold ian zijn met een voium van den l vo L en it ll mhond De k imer nola nemende van d Vfr e kent £ van hel niUiisterie dat het naUonaal programma waarbij Kume lul liou d = ad v ii ïtalie uordt verklaard zal worden l get iudli afti betreurt dat men gepoogil heeft dit prugra nina ie er p cnilijkji duar middelen in sirijd met de wcl en de be iai en van het parlement overtuigd dat de uaari oruen der vrij ieid en ier een ieid gelegen zijn in eerbieu vo r de v er kei r vu de houding van het miuislerie goed eu gaat j 0 er tül de onle v m den d ig Bij huütileihke stemming uordt dit voorstel verworpen met i 301 stemmen legen l JÜ Ifdeu vxareii afvve ig I e andere jvoors eücn wurden teruggenomen behalve van Crotli de kamer verklaart Rome de hoofdatad dev katholiciteit sn is voor de instandhouding van hel ucreU ijk ge air Dit voorstel werd door niemand onder ieiind en kon dub niet in behandeling komen I 2 i Dec De hec Menabrea heefi inde k mer verklaard dat het kabinei ten izevolge an bet vo um der kamer op gisteren zijn omslag heeft ingediend Het wacht nu het be sluit van den koning af I Petersburg 21 Dec De russische consul te Hikodade meldt d iL vulgens onderhandelingen gevoerd tns chen E igelaud Frankrijk de vereeuigde stalen de Nederlandeu eu Japan met den 29sien januarij IStiS üe havens Jeddo en O aka voor d ü handel met de sta en die zich aan het tractaat hebbeu aange I sloter worden geopend ötnnenlanö I GOUDA 24 December üe eerste kamer heeft zaturdag 2 van de 13 ontwerpen welke aan de orde waren meestal met algemecne steniinen aangeiijmen waaronder dat tot vereeiiiginiC der gemeente Schiedam met Oud en Nieutt Uathenesse sm met 20 legen 11 en dat tot onte geuiug voor deu spoorweg sGravenhage Gouda met 23 tegen 2 stemmen Alleen deze beide ontwerpen guven aanleiding ot discussie geLcLl overeenkomende met bet u bat in de andere kamer Het wets ODtwerp tot vereeniging der gemeenten Beeuwijk eu Sluipirijk is verworpen met 17 tegen 14 stemmen meeren deels op grond van dezelfde bezwaren als werden aangevoerd tegen dat nopens Schiedam Mathenesse het niet op nieuw huoren van den gemeentemad nupens laler in het oorspronkelijk pl in gebragte belangrijke wijzigingen maar welke hier in nog grootere mate schenen te bestaan Na afloop der werkzaamheden zeiile de voorzitter dat vermits alle aan de ords gestelde onderwerpen waien afgeloopen de vejgadering tot nadere bijeenroeping werd geslotea Bij kabinetsbrief van den 21 deier heeft het den koningbehaagd aan den raad van Ministers naar aanleiding van diensrajiporl van 2 5 novsmber jl mede te deelen dat Zijne Majesteit geen reden heeft gevonden om zijn venrouwen aau hettegenwoordig kabinet ie omzeggen en mitsdien het door deminisiers aangeboden ontslag niel aanneemt Bij besluit van zondag jl zal de tegenwoordige i tting der statengeneraal in eene vereenigde v rgaderiug gesloten worden vrijdag 27 dec a s Ingevolge het koninklijk beslui van 23 dezer slaatsbl n 113 wurdt het uuifornje binnenl tarief van 50 c perenkelvoudig telegram met ingang van 1 jan a s op iOc verminderd Dit tariel is loepasselijk op het verkeer mettelegraafkanioren in NediTland onverschillig of zij lan hetrijk dan wel aan eene bijzoulere on leriieiniiig toeiiehooreu Gelijktijdig wordt de prijs van ton afsuhrift van 25 op 15 c gebragt Krachtens bovenstaande tariefswijziging wonlt te rekenen van deuzelfden dag het tarief voor Grool Brittannie en Ierland voor alle nederlandsche kantoren behalve het aansluiliugspunt der nederlandsche en engclsche lijnen te s Gravenhaïe rnet 20 c verminderd en beiraagl alzoo ƒ 2 20 voor enkelvoudige berigieii naar Londen en ƒ 2 0 voor de overige briische en iersche kantoren Voor s Gravenhdge blijft bet bestaaUile tarief respectivelijk van ƒ 90 en ƒ 2 50 in werking Z M heefr met ingang an 1 jjn 18 S ter vervanging van de op den dl dec e k aftredende en niet herkiesbare leden vau de geneeskundige laden tot leden dier radenbeijoemtl Vuur Ziiidhnlland Dr I M De minister van binnenl zaken jclet op art 21 derwel van jumj lSb5 staatsblad n bS heeft met ingang van1 j ini arij ISiJS benoe ud tot secretaris b j den geucrskiindigen raad voor Zuidholland dr C F Pous Koulhaas te 3 Gravenhage De minister van binnenl zaken heeft de commissarissendes konings in de provinciën verzocht bij de gemeentebesturener on aan iC dringen dit bij verzuimde aangifte en afzondering vdii ziek ruudvte onmi Ideilijk en zonder ooglniking pro cesverbaal worde opgemaakt en geene onteigeiiini sgeldenworden uitbetaald vóór dat de eigen iar is vrijgesproken ofvan regtsvervolging ontsl igen De cuinmissaris in de provincieZuidHolland volduet aan het verlangen van den minisier door dringeiiil te verzoeken op de aangifie en afzondering van ziekvee na iuw keurig toe te zien De irraaf v Bylandt gezant te Berlijn heeft Ier mededeeling in het Dagl iad van Zuid Holland en a iiavenhage een brief gezondpu aan den redacteur van dat orgaan waarinhij zijne bevreemding uitspreekt over het ternghontlen door t pti heer Cremers van zijne aan dien heer als nunisier gerigtebrieven Hij kan het vermoeden niet onderdrukken dat diebrieven hebben moeien dienen tot het verwekken van eeu parlemeniuir schandaal ten nadeele van het rainislerie Tegen datbedrijf moet hij protest aanteekeneu Hij kan niet goedkeuren dat buiten zijn welen ijn naam en zijn vertrouwelijke aande regering gerigte brieven door darden worden gebruikt omeenig ministerie r elk dan ook omver te werpen Ten slottewijst de gezant zich beroepende op eene bijna dertigjarige diplomatieke ondervinding op het nadeel hetwelk aan het landkan zijn toegebragt door het misbruik hetwelk van zijne brieven is gemaakt en door de vroegtijdige en indiscrete openbaarmaking van geheime stukken waarvan ditmaal voor deeerste maal in Nederland het treurig voorheeld is gegever De N E C deelt mede uit de Nordd Allg Zeit hetorgaan van graaf von Bismarck een stuk bevattende ernstigeaanmerkingen legen de beweringen van onzen minister v Zuylen waarvan stellige onjuistheden worden opgegeven En onder debijgevoegde aimerkingen der cooraut leest men onder meer Pruisen verki rt nu dat er door dit kabinet niets is gedaan om de verloren welwillendheid dier mogendheid terug te winnen Dit is zeker uiet gerustsleliend en bewijst niet voor hetbeleid van den graaf en ten slotte Na dit gelezen te hebb D vragen wij aan ieder die oordeelen Kan of de heer van Zuylenhet regt had te zeggen gelijk hij gedaan beeft Zou heeft de houding van Nederland medegebragt bet behoud van volkomen onzijdigheid met betuigingen van welwil ierk te zetteu door ook iiu gee TernuiteQ vau verleiieu jaar te n isleideu en te verklaren dat huo beginselea uiel ds gl liJH Werden in het afgeloopen jaar slechts de tegïnstandl misleid nu woiden zelfs de vrienden niet gespaard Wat moet het minislerie der specialiteiten wel vau zijn ouden vriend denken voor wieu zij zulke heftige sioraien hebbeu gptrolseerd Zuyleu kan van een wrekende Vouriienigheid Schiroiaelpeauinck van een noodlot spreken Ken gewoon meusch zegt zoo heer zoo knecht leudbei i en vriendschap vau d zijde van dj beide ouriogvce reiide mogendheden I Kan zulk een minister die voor het oog van het neder I landsche parlement voor hel oog der geheeie buileulandsche diplomatie is ten toon gesteld nog zonder schade voor he 1 land met het beheer onzer buitenlandsche belrekkingen belast blijven De Heldersche Courant zegt onder meer In het afgeloopen jaar ontvingen alle Xederlanders die met hel kicfcregi vereerd zijn de prachtige proclamaüe waarin zij uitgenoodigd werden van hun wil te doen blijken en nanuwelijks waren de keuzen bekend of de jubellooi ec der uiii ieriele bladen weerklonken door het land Men sprak v m fieeu monsterverbonden van geen gedane beloften alles as vergeten de overwinuiug was behaald lioe ja dat was minder de huoge poliiiek slaat geen acht op moraliieil nog kunclings hebben wij immers kunnen hooren hel doel heiligt de middelen Isu had men een kamer waarnicde men kon r geren slechts één lesje op hoogen toon gegeven deed de kamer gedwee zwijgen Een jaar is voorbij en diezelfde kamer is eensklaps ver iiulerJ en waarom Ieder die de verslagen ui If en omtrent de verschillende begrooiingen kan het weten Zil nieii nu ederde kamer oulbinden die door de volkskeuze op dringeu verzoek des konings is tot stand gebragt Eu zal mis scli pn de raad gevolgd worden om met oulbinden voort te gaan tot eindelijk de geheeie kamer zuiver minisieripei is en noch over t iarine noch oier builenlandsche zaken spreekt ncch ttemt omdat öit tot de bevoegdheid van de nitvuereiide magt behoort Engelauds koning Karel I ontbond drie malen eeu par emeiii hel vierde veroorzaakte zijn val Frankrijks koiiins K rel X kon hel in 1830 slechts tweemaal doen De tpoontfiu heeft I de oude trekschuit lu den goeden ouden tijd toen er nog oo geen lastige 1 tweede kamer bestond toen de mi sters jaren lang het rijk alleen hadden toen meu zich dus in die soort van regeriugsstabilileit ve heugcn koude toen ging ons arm vadorland I juist daardoor met reuzen chreden door leening op leaning zijn ondergang te gemoet e iveinig scheelde het of wij leden eeu staatsbankroet NiettegenPlaande al den lof door de fransche militairen aan de laatste ilatiaansclie expeditie loegezwaaid wordi aan tie Allg Zeit uit Home het navolgende geschreven Opmerkelijk is het dat de chassepot geweren zich niet op de verwachie wijze hebben doen kennen want nadat de fransche soldaten ongeveer ach maal gevuurd hadden werden de loopen der geweren zóó warm dal men ze met de bluote hand niet meer kon aanvatten eeu bevijs dat de kruidmeuging der patronen niet van dezelfde zameiis elling is als die voor het pruisische znndnaaldgeweer Op den uitroep les chassepot on fait merveüle schijnt dus nog wel hel een cu ander af te dingen te zijn Gciucu üi Berigleii Ons regeringslelsel deugt uiet is de kreet van zekere partij die zich gaarne ultra behoudt iid wil noemen raaar eigentlijk ultra revolniiuuair moest heeteu Waartoe i eii koning al hij geen gezag heeft Wie wil Gods gezaii de v cerstaan Een constiTHlie is een vrnm ijriig geschenk van den feotmrrt iu die dit naar eigevallen k if wijzigen en inirekkeu Wat het volk beiret i daarmede zal men handelen aU de franache koning Lodeu ijk XIV 111 171b mei ons land handelde Xlogt die partij hier lot heerschappij komen wij vragen van ha ir slechts een zaak Voer uve beginselen con=e4ueiil door daardoor zal het spoedigst blijken dat zij noch voor onzen tijd noch voor ons land meer geschikt zijn Z M heeft gesproken Het inini terie s behouden en een onlbiniHng is nu te verwachten want bij dt ze kaïuer kan het ministerie uiet meer verschijnen De kiezers zuileu dus and r maal moeten beslissen om den aanstaanden zomer hun winterkeuzen voor de helft te bevestigen Wel is de volksgeest wispelturig ma r of die uu jui=i zoo wiapelturig is ooi in konen tijd driemaal te veranderen is niet te verwachten Mfii kan dan ook nitbreiiiiig van het kiesregt verwachten dan kunnen alle geliefde laudgeuooteu meJestemmen en ij iarbij is immers von Bismarck welgevaren en daaraan heefi Je niau van dei 2 december zijn keizerschap en zijn gehourzaaai wetgevend ligchaam te danken i Burgerlijke StancL I G o V D GtBOEEN 20 Dec Comelis oadcrs W Looijaarii en C P Sluijter I 21 Petrus oudt rs L Boot en C DuUtmeij r j O tKLlDl N 22 tlec il H vau Leeu en 4 w C van Kleij we I duwe W vau der 7S j G Joajibloed 5 ra P M van de I Laar ii d 28 E Brungering 63 j F H Olree i w 1 Gmt D 24 Dec L Po lak eo E M de Vries Voor de vcrfraaijinp vao Parijs zijn in v ijftien jaren 2000 njilUoen r uitgegeveu De lit er P au dru Plueg tt Giouw s de vtv aaidiger eerer naaimachiuf volyeiis h t t ystetim v iu U heeler en P Mijer de man waarvoor een kamer in het afgeloopen jaar naar huis gestuurd is schijnt nu de man te zijn aan ien de tegenwoordige kamer haar behoud kan te danken hebben P Mijer van mystificatie beschuldigd schijnt de kroon op zijn Varia 2l tJertentien C W Bl LLRlCU s Universeel Zui erift s Zout iriled overleed onze lieveling nog slechts 22 dagen oud G VAN DEK LA U J G VAN DER L AR Vism KAARTEN jToerden Het ri vau deii Berg Vtreék W B Stern Vre rg VV E Backfoort t Wjjlstr Een beproefd middel tegen maagpijn maagkramp zure opris mg oupaaselijkheid braaklust slechte spijsvertering hardnekkige lijfsverstoppiu euz ia verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes a Va kilo legen deu prijs van 90 Cents Gouda P J Melk rt Ooslhaven Sotterdm C J t Snabili4 Ipotheker Groote Markt Wed H W Prillevitz J G SOoa iofen J Ponsioen Apotlieker f Sétn B Frankamp Brochures over het gebruik en de geaee ijke gratis Ieder pakje draagt op de keerzijde mijnr haudieekeuing l et Hoofd PéitJt voor X edrrl nd EMMERIK ajd Si jN H SARDBMANN