Goudsche Courant, woensdag 25 december 1867

1 Aitn de orde is 1 een voorstel van B en Vi in verband met de verhuring ran het esercitieveld dat de minister van oorlog niet gezind is verder in te huren omUt het veelal dras ligt I B en V stellen dieusvolgL us voor het terrein te doen ophoogeo j met ijsselklei en hft aanleggeu van huizen tot afvoer vau het oieriul lige water een eu ander begroot op ƒ 1700 waul dat iiigeval men bet terrein omkaden wilde dit een niig rL zon veroorzak n van ƒ 15000 Men wenschte de erandering e q tei kennis te brengtn van den heer minister eu de huur m hilV jkheid te iSa vtrschilleiide vragen eo bekomen ophelderingen vordt er eena uilvoirige discussie gevoerd over de verhooging der haur en derzeUer hoegrooiheid Eindelijk wordt door den h er van G tii p voorgf5tt ld de onderhandelingeo te openen zonder vooreerst de verboogniu der haur aan te rrsgec cf die te bepalen eo wordt dU voorsitl algemeen aiu genom n 2 het voorste tot wijziging der verordening voor het b jur oitr de beide gasthuizen De voornaamste wijziging b treft het iusttllen eener eerste klasse van verpleegden tegen ƒ 2 50 per dag terwijl de twtede klasse vastgesteld I wordt op 80 centen Voorts Tvoidt nog vooreesteld dat alleen hh rcgentea en stedelijke 1 gei eesiieeren de bevoegdli id zullen htbbt ii om zieVdi te doen opm n h I Tegen dit Uatste iiil t it de heer L i teu dit di regt weusciit tuegeVeitd te zien aan alie hier geve liL de uiiiefshiHcn Hierover oi tstaat c cu e de bh Priiite wu t aatei en Rtu onderste in Jit amendement dat tegcu raak vindt bij d hb Hlc ii r Drooglee er in l en IJ iiiuoorn eu eind i urdt afgestemd mtt 8 tegen 5 stemm Mi wanrna het geheele voorstel wordt paht enotneu ii t 12 tegen 1 stem die an dcis heei Lu leu 1 3 Wordt geltzen de inatiuctie voor din heelmeester d r bt idt ga tt hv i en Al de artikelen worden aehteivuli i cdjiekcurd alleen over art 6 wordt eene korte discussie gevoeiJ tu het gthtil asDgeuumen met algeineene stemmen 4 e instructie van den stads heelmeester ordt gdezen en algemeen I goidgekeui d j De heer irulv stilt voor om het vergevorderde uur over aan 1 tot de henoeiningen en wordt daartoe besloten ii J l vootaf op r j tel van den voorzitter eervol out Lig met dt ikzeggiug is eiUei d aan de commissie van de muz fksrhool Overgaande tot de btuoeming van vijf ledïn der to nmissie voor de muziekschool wordt bij de eerste temn mg verko eii dt lieer VdU mep niet 12 sienimeii voor het tweede lid en ook voor de vnlL tnde h x ii dne stemmingen plaats tn val de ken ler t op den httr H Hia i r n ct I 8 ste nmen tot derde lul wordt htiicnniil dc l itr C Ku tap tot I vierde lid de heer M Spruijt en rinddi k tot vijlde lid dr D Terpstra dc drie l i itfcte elk Uitl zjven t tetiimen De heer Rtmy veilaat de vf gadering l Nu worden achteriolgLiis heibenuemd met nage oec lgpraefïic ♦ mmen j de verschillende altredende Udm lüt de ordet htidene e mmi ieti t ala curator d r latijnsche school ds liegeinaim td li ï der eomm van de middelbare schel de hr Walther tot Üd der pi = eliu McoHiin de hr i n lennep tot lid der gezoiidhtid rinnm de hr H to iju als reg l van het wees en 1 Bciemoezenieishuis de hr C Ku iaj to i f gentf ssc n evr PvT iinrn Lit van 1 Beutum tot regent vjiu de gasthuizen de hr J 1 Peeters tot rerentc e j mevr Knaap geh Koot tot regtnt van btt bt=ttdfIniyhuis de hr 1 lirakei tot lid van het burg aruileituur dc hr van Zcylen Thar wordt teruggekeerd tot de orde van den dag en gelezen 5 dl iii tiiiciie van den slud vroed ei = ter Na korte d iis ie tu I schen de hh Reulinger Buchiirr en den vourzKter over art v ordt d e goidgekcard met algemeeue hlemn en gelijk ook I fj Je instructie voor den tadsapotht ker j 7 Nu komt in behaudiling het voorstel om de brug op de nrfniarkt teL ciiover de vrouweusteeg en de groeutmarkt te j De hr van Straaten wenschte twee bruggen op te ruimeo ei i I die beide eene goede te leegen ook andere leden hebben bedtn r g i tegen de voorgestelde verandering die door anderen wordt verdedigd en I wordt het voorstel in stemming gcbragt en met b tegen 4 fctcmraen aan genomen Tegeu stemden de hh Reutingcr Braggaar van Mraaten en 1 Droogleever De voorzitter vraagt en verkrijiit magtiging ora de genomen besluiten zonder resumtie ten uitvoer te leggen waarna de zitting wordt opgeI heven Ingezonden GoiDA 3S December 1S67 Mijnheer de Keilacteur Wees zoo goed bijgaande missive I in uw blad op te nemen welke missive heilen door mij aani den Heer Burgemeester als voorzitter van den Gemeenteraad 1 13 verzGuden Met hoogachting UEd Dw Dienaar 1 D LUÏTEN Goi DA 28 December 1S67 Aan deq Gemeenteraad van Gouda In de raadszitting van den 24 1 1 1 misbruiken Deze beweegreden voor bovengenoemde geneeskundigen Jslge meen beleedig Td was dit nog in eene hoogere mate voor mij als geneeskundige en als voorsteller I Te meer was dit besluit beieedigend daar het aan de zaak zelve niet toe of af duet Elk £ enee heer is zeer zeker ge1 noeg aa n bevriend met éi ii der vi r sla Is docioren om eene I IrtBtgeving lot opname v een ie e te erKrijgen uanueer ïij jpec dal geroepen uas namelijk de koloniale en scl oolfwesiie öp te lossen toen andermaal een votujn der tweede kamer hel miniarene in ijii hartader aantastte waardoor het ped oiioeii werd Z M eerljieilig om on slag te verzoeken De konins heeft dit omsla niet aangenomen hij blijft vertrouwen sielleu in de ministers en doet nog eens een beroep op het volk Keue weinig bemoedigende uitkomst en waarvan men vreezen moet dal verhoogde pariijschap eu voortdurende twisten de gevolgen zullen i ijn öuitcnUnö Parijs i Dec In de ziiting van het wetgevend ligchaara zijn gi eren de deiiatteu over de ieger org misalie voortgezet M iar oiiai i Niel heeft verkl iaril d il alle soldaten in de aanstaande leaie van nieuwe geweren zulieii vuur Jen zijn l e araenaleu ii Friiikryl ziju gued gevuld alsook de magazijnen He le iimen en lersterkie plaai en zijn in goeden staat De e feilen bew iigen uel t aileniiet st d n vrede en dit zal ook het geval zijn indien di unt erp tot wet wordt verheven V i r s zeitle ile niii isl r Hel fr iiisclie volk is altijd fier rewee5l hei leger Jraaiit d i irv ni het Lt iimerk Frankrijk mag niet I ng le L ev iren dr gen die een dreigend aanzien zouden erl iiigen Kruikrijk getfl ue voorkeur aan een oorlog boven eei e ver engiuir i r ongenisllieid Met een goetl georgaiii eerd le er lierli FiMiikri i iiiela e vreezen van zijne nabunn Eu de e ru en zekerheid zal den handel industrie en lanll uii bt urderen e eu iieefi ue heer Gi ii Bi oin zijn amendement ontwikkel I ii ru i heelt de heer i iruitr Pages hel woord gevoerd l e ht er Vi iiry eirt d ii de hua icieie toesi tiid waarvan eerliiii een o er i2t z ti worden geiievei voor 18Ö7 eene verbeieriiig van 3 inliiiuen boven ib t aanbiedt lie minimier Xiel zegt d it het ontwerp slechts eene verhooïde uilg ive an eli inilliuen zal ten gevolge lieljben Hel mendenieiii Glais Bi oin wordt verworpen Ua irii i uutwikkelt de lieer Cic ry zijn aineuueuient 2ij le emher in iiet ue geveuii ligctia iin ziju een aantal ameiidenieMen op di le erorgiinisaiie vervv irpen Pe France zegt berigl uil Florence ie hebben dat deheer Meaitir a hij de vonniug van een ministerie groole moeijelijkheid onlmuel in het vinden van een opvolger voorden hr Giialie io den rainisler van binnenl zaken ilen gelooft datde heer Meii ibrea zich v ui ieder definiiief besluit ouihoiuleuz ti lul a ill de wederbijeenkuiaiiig der kamer Zuo dan op nieuweeii oiigunstiï vuiuin uordi uiiüe ir igt zou men waarschijnlijktot on bindiiig der k inu r overga u 27 Dec In het we geveud ligchaam heeft de heer Rouher hel araendenient Lniivet bebtredeii wa rdoor Ó4000 manaan de refeive der marine en öll Uüt man aan liet leger zouden worden oniirukken len gevolge van het factiltalief stellenvan het a iiig i ui van een huwelijk in de twee laaisie ilieustjareii bij de re erve Door de e beperkingen zou bei eB ecliefniet kliiuincn boven het tegenwoordige effectief ten bedragevan 0S9 U i0 man Het land nu lieelt SHÜ OO i man noodig De ocrlogen ep de Knin en m i alie hebben liet onvoldoendea mgeiooud van het tegenwoordig effeciief Een vergelijkingvan de militaire krachten van Italië Oustenrijk Kusl md enden noorlduiischen bontl met die vau Frankrijk doet de noodzakelijkheid erkennen eener reorganisatie zouder uitstel onzer milii iire hnlpbroniien Het amendement Louvet wordt ten slotte verworpen met 177 legen b I siemmen St ittgart 24 Dec In het huis van afgevaardigden is eene rei rmbill ingediend krachieiis welke he huis vau afgevaariligilen uil 94 leden zal lie taaii waarvan er 64 bij direcie verkiezingen zullen worden verkozen en 24 leden uit de hoogst aaiigeslagenen lerwijl er 6 kerkelijke leden zullen worden verkozen De eemte kamer bestaat uil 5U ledeu waarvan er 10 bij decreet worden benoemd Weenen 23 Dec De eerste kamer heeft met eenparige stemmen eii zonder beraadslagingen het ivetsoutwerp aangenomen waarbij de regering geinagiigd wordi om de belastingen tot 1 april I8BS te blijven innen Florence 23 Dec De kamer is verdaagd tot 7 januarij Pe koning heeft Menabrea de zameusielling van een nieuw kabinet opgedigeu De koning is naar Turijn vertrokken t3inncnlanö GOUD I 28 Dectmbir Gisteren is in de vereeuiyde ziiling van beide kamers der statengeneraa de navolgende sluitiugsrede uitgesproken door dea minister vi n binnenl zaken Mijne Heeren Niet zonder leedsiezen maar tevens in het besef van pligt eu gebiedende noodzakelijkheid komen wij reeds heden een einde maken aan uwfu wetgevenden arbeid De aanvang der zitting had van het overleg tusschen kamers en regering beier doen verwachten Aan het voorbereidend onderzoek der begrootingswetien was veel zorg besteed Van de wetsontwerpen in de trconrede genoemd waren vele in behandeling andere in bewerkiilg Met grond mogt men hopen dat de voltooijing der wetten op het onderwijs en de verbetering van die op de regtspleging en h t sirafregt op hand n waren dat de behandeling van het belangrijk vraagstuk omtrent de lagere school tot eene voldoende uitkomst zou hebben geleid dat de verbeiering der defensie zou worden voortgezet zouder te zware offers van de natie te vergen dat de vragen omtrent de Indische huishouding zouden worden opgelost in den zin van krachtige handhaving van het hoog gezag en van de onmisbare bronnen van inkomst zonder de opbeuring van handel en nijverheid en het welzijn der oostersche volken uit het oog te verliezen Een gewigiig voorval is tusschen beide gekomen Omtrent drie groole belangen was tegenover het buitenland een guuslige uitslag verkregen s Lands regt op zijn stroomgebied was gehandhaafd zonder stoornis der goede versiandliouding met onze ual uren Limburg was voor gued van Dniischland losgemaakt Nederland had zijne on ijdighcid behouden in bedenkelijke oogenblikkcn en met eere deelgenomen aan de londensehe conferentie tot verzekeriug van regt en vrede in Europa Doch de verwerping van het budget van builenl zaken had den koning aanleiding gegeven lot een vernieuwd beroep op het gelrouwe volk Z M heeft goedgevonden bij het wapen der infanteriete belaslen met het bevel over het 4 regiment den luitenantkolonel G P Booms van het corps Commissarissen der maatschappij van weldadigheid hebbenbekend gemaakt dat de coliccie voor die maatschappij ge ouden voor zoo ver bekend is heeft opgebragt ƒ ïOOao lO behalve de gif van ƒ 5000 van den gever dif reeds vroeger ƒ 2 5000 had geschonken Coinmis arisseit door dien kr ichtigen sleuii ge lir iagd gevoelen zich in slaat de liijii opgetlrageii taak beiuueiiigd voort te zetten De geineeuleraad van Volgens berigten uit Luxemburg heeft het nieuwe ministerie Zijne taak aanvaard met een programma waarin de gehech heid der bevolking aan de dynastie alsmede aa de beginselenvan vrijheid en gelijkheid op den voorgrond gesteld en de nituwe regeling der gewapende magt alsmede de vereveningder geldelijke aangelegenheden met het koningrijk der Nederlanden als een voornaam deel van de taak des hew inds opgenoemd werden Vervcdgens hei fi hel de voorlichting vaneenestaatöcüminis ie gevr iagd voor de regeling van het krijgswezen Men schrijft uit s Hage dd 23 üec o a aan de N L t Ct De oogen open en het hoofd kuel gehouden dat is thans de groole zaak Er zal gel rommeid worden en geluid dat ons hooren en zien vergaan men zal ons zand iu de oogen willen strooijen en de zaken als in een kaleido koop dooreen schudden dat het ons groen en geel voor hel gezigl v ordt men zal den onschendbaren koning in het ilebat gaan mengen en hem tol een partijman verlagen hem den constitiitionelen vorst die boven en huilen alle pariijen staat men zal trachten de hoofdltwcstie weg te moffelen en er eene andere voor in de plaats te goochelen Dat alles zal geschieden en het is een dure pligi de kiezers daarvoor te waarschuwen Eu ten slotte Eerlijk of oneerlijk dat is en blijft de kwestie waarvan niet mag worden afgeweken Zijn eerlijkheid en goede trouw voor het nederiandsche volk nog iets meer dan zaten van weelde zijn zij het kostbaar erfdeel der vaderen dat men ongeschonden wil bewaren dan moeten alle SSJ tegenstemmers herkozen orden Wij geven gaarne toe dat er onder die 38 mannen zijn die gemakkelijk door andereu van meer talent en een dieperen staatkundigen blik zouden kunnen vervangen worden doch dat mag alleen bij eene periodieke aftreding Ier sprake komen Het ministerie dat van de verwerping van bnitenlandsche zaken eene kabinels kwestie maakte heeft het gewild de vraag is nu eenmaal zóó gesteld Eerlijk of oneerlijk waarheid of leugen En op die vraag wacht de natie het antwoord der kiezers Men leest in de N Roti Courant De ministeriele pers denkt door eene ekare steia¥erbeflHi bet gezopd verstand en het zedelijk gevoel der natie te vtrdoovcn Zij valt den heer Cremers onophoudelijk aan om afleiding te geven aan het afkeurend oordeel hel welk iu geheel Nederland als uit éénen mond over den hr v Ziiylen wordt uitgesproken Zij kan niet antwoorden op de doodende argumenten dat Cremers die valschelijk beschuldigd was heeft gehandeld tot zelfverdediging tegen de aanranding van zijne eer dat nu von Bismarck zelf in zijn orgaan heeft opeuh iar gemaakt wat uit de brieven door Cremers overgelegd blijkt de bewering alle kracht heeft verloren dat de diplomatie den heer Cremers de nederlegging der brieven op hel bureau van den president der kamer euvel zoude kunnen duiden dat eindelijk Cremers niet is minister van buitenl zaken maar wel v Zuylen zoodat he gedrag van Cremers ons nimmer kon schaden in het oog van het buitenland maar wel dal van V Znylen en bij eene ontbinding niet de vraag is wr t Cremers gedaan heeft maar of v Zi ylen het verlrouwen van het volk heeft verbeurd Nu blijkt 1 dat v Znylen de vertegenwoordiging iu dwaling heeft gebragl omtrent zeer gew igiige leiten en daarvoor te reden is gesteld in de kamer zonder z ch ie kunnen ver innvoonlen 20 dat zijne verklaringen in de kamer gedaan opentlijk voor betoog van geheel Europa door v Bismarck ziju gelogenstraft waar üür het presiine onzer regering zeer is benadeeld 3 dal uit heioeen v Bismarck medeileelt blijkt dat Pruisen niet slechls geen bezwaar had legen de losmaking van Limburg van den Bond maar haar zelfs begunstigde zoudai al het gesnoef van van Ziijlen over die losmaking allen grond mist zoo als ook reeds in de kamer uit de stukken is aaiigeioond 4 dat hel niet slechts onwaarheid is daS de verhouding tusschen Pruisen en Nederland gespannen wa bij het opireden van V Zuylen maar het daareniegen waarheid is dat die verhouding toen was zeei vriendschappelijk en alleen 2e paiiiien is geworden en gespannen is gebleven len gevolge van het dwaas beleid van v Zuylen Op deze kon Ie ztinen getrokken punien komt het aan De ministeriele pers spreke du tegen als zij kan kmeiigüc Berigten x oo Ia den amtriVnaDscben senaat is voorgesteld om aan de AliysgiiiicTS de repten toe te keimen in oc lupvoerenden Eeii weslejaaiischt ztiidtlmg is niet acht itiljndsehe ipcrlingen op een der Tidsji eih iulen vermooid Het eiland St Barthüloineus is bijna gchct 1 vtrwoüst duor viilknin che uitbyrstinjien lii Columbia zijii de iic t i bevoegd vrrkla ird tot itaatsbedieiiingeu Te Toiiloii iniiakt men tu bs rridsi len om weder troepen o er te brcn cn naar Italië In de jieinpeote Oiideurhijri heeft zich een pev il aii vcct pluis xoorueduan lord K uielagh oud s ildaat n kolonel van een der beste londensche vrijwilliticnorpï en htUiijit d t zij neruens toe geschikt ijn dan om parade te luakeü In ftibune zijD een aantal poolsche ballingen oiuirekomcn door het in iorten cenir gaaiidenj in eene mijn n de oppcrlrankische distncKn au Beijtreu en ook in de pruisische rijnstreken he rbcht groote nood wegms stilstand in den handel Uit de Alpenstrekeo en vooral uu Tjrul vcriuLmt men van sneeuwvallen de sneeuw ligt er gemitiileïd S a IU uct lioog De hongaarsche leening van 40 millioen zal openge itld wordt n met 9 jan 1868 De ontvangsten dir atlantli che teleg raafmn it ch ippij bedratren sedert de Vergadering van den Genaeenteraad Dingsdag 24 December Tegenwoordig de heeren van Bergen IJzeudoorn voorzitter de Grave Viruly Luyten Prince Braggaar Westerbaan Reuiiuger Keoi Buchner Droogltever van Gennep en van Straaten De üv tulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Zijn ingekomen eene dispositie vaa hh gedep staten houde jde kennisgeving dat rijberusten iu de ijzigiog der schoolreglementen betreffende de prijsuitdeeling Notif eene dispositie vao dezelfde hcadentle goedke jring van de onderhaodsehe verpachting van het ainsterdamsche en goud che rijpad aan deJong Notif een adrea n gemeenteambtenaren ora eene gratificatie voor cle werkzaamheden gedurende de veeziekte wordt gesteld in handen van B en VV eeue missive van deu hr notaris Voorduin niededeelende de opbrengst van de verkochte boomen tot een bedrag van 4790 17 Hierdoor moet de bejgrooting eene wijziging ondergaan waartoe autorisatie ia verleend