Goudsche Courant, woensdag 25 december 1867

hetn d artae ie behoefte voorkurat Terwijl bij ongelukken en h i ist vereischende gevallen zoo a s in diezelfde raadsvergadering is medegedeeki de npnetoing door eerstgenoemde generskiindigen be olen niettegenstaande dit raadsbeshiit oogluikend zal orden toegelaten en zelfs aau den directeur van het gasfhuis in dien zin he e en zij afgegeven Deze stille bekentenis v i n de doelmatigheid en noodzjikelijkheid van mi voorstel maakt het motief waarom het is verworpen nog ie grie ender en el in de eerste plaats voor mij in mijne dubbele betrekking aU geneeskundige en als raadslid Ik lerlaiig dien ten gevolge geene zitting meer te hebben in une vergadering en neem bij de e mijn ontslag als lid van den gemeenteraad Een besluit waartoe ik niet dan na rijp beraad beu overgegaau Het raadslid der gemeente Gouda D LUYTEN Marktberigten Gouda 27 December Tarwe l oolsche per 2400 kilo y 490 Roode Kleefsclie 48Ü Zeeuwsche per mud 13 a ƒ 15 6Ü Kogge 10 50 a 12 Gerst winter ƒ 7 60 a 8 20 dito zomer ƒ 6 25 a 7 50 Haver korte ƒ 3 60 a 5 dito lange 2 90 a 4 50 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 215 a ƒ 225 Noordbrabantsohe ƒ 245 a ƒ 255 Bruine booneu 12 a 15 50 Witte boon en U a ƒ 14 50 Paardeboouen ƒ 8 a 9 Duivebooueu ƒ 8 50 a ƒ 9 25 Blaauwe erwten ƒ 10 a ƒ 11 dito voor de mesting ƒ 8 80 a ƒ 9 25 Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 23 December Maria oadera P Ham en A van Rijswijk 25 Christiaao George Frederik ouders C G F Tuijneoburgen A P Lens Johannes oadira N Faaij en A van der Kleiju OvtRLtDtN 24 Dcc C dcD Haag 43 j 25 A L van Atsma 10 d 26 M van Inik wed i Paes 62 j 27 F Noolenboom 10 m J van der Kind 55 j Iboertentien AANBOD TAN GELD Ten kantore van Not iris M KIST te GoLDA is te verkrijgen ƒ 20 000 geheel of bij gedeelten tegen 5 procent en onder hypothecair verband van landeiijen Burger Bewaarscliool Inschrijving van kinderen voorzien van een vaccinebewijs voor het 1 kwartaal 1868 in het school loaial op Maandag den 30 December 1S67 des avonds vau 7 tot 8 ure Gouda J X SCHELTEMA Foor 27 Dec 1867 van ZEULEN Secret Uit de hand te koop en bij deu Uilgever dezer Courant te bevragen 1 zoo goed d nieuw en goed onderhouden magh TÈTE a TÈTE 6 idem magh STOELEN met zittingen 1 idem gezuiverd BED met toebehooren 1 fra ije SPIEGEL 1 TAPEL of PRONELAMP en eenige kieinigheden meer Briefjes franco letter K J C SIBBES NIEUWE HAVEN X n 157 verzoekt de besiei ingen loor WAFELEN tegen Oudejaars Avond oo spoedig mogelijk te ontvangen en berigt dat gedurende den geheelen Winter Beste WAFELEN op bestelling geleverd worden Raderstoomboot d Usscl Van Gouda Maandag en Dinf adag smorgeus 6 uren de overige werkddgen s morgens 7 uren V n Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 ureu Daxelijks Betourkaarttn Prijs van het gedestilleerd b G P van de VELDE te jOUÜa met inbegrip viin accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4H8 o O e per kan 68 cents hiein a 47 o per kan 70 ets Jenever 2 = oori f Moiilwijn 4Hï Q y per kau 66 eciits inl BK A VDEWIJN a46S o per kan 71 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocuA 38 Deo 1S67 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTEKING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHEKPTE in bet BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFÜllIJVEND Verzegelde doozen van 37 V2 ent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderveen J F Allart Amaterdam M Cléban Huidenstraat n 27 8 Deljt h W de Kruijff i elf shaven J Koch Deventer Btrghuijs en v d Moer Dirkdand D de Vries Gouda i G Boekenoogen firma wed V d Heijden s Gravenliage J M Kenesse Boekhorstsfr Leyden J T ïertjurgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Rotterdam v d Toorn Weste Wagenst SclLtedam D Maltha ISchomiitoven A Wolff Tiet A F Faassen Vtrerht F Alieua op het Sleeuw over de Uoükerstr u 372 Vtaard tngen Nidelstein Walter h oerden L Kuijter WAARSCHUWING Het depot dezer echto Urbaui s Pillen sinds zoovele jaren mei roem bekend en in algïmeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst by den heer J G BOEKENUÜGKN Apotheker opvolger van lie wed J A V P VAN DEU HEIJDEN op de Blaauwsttaat Men ordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ous bij niemand anders de Urbauus Pillen bereid volgens het oude en echte Eecept in Dépót zijn verkrijgbaar gesteld in de hierhmen opgegeven Steden en plaateen dan bij de kier bo tengenoemde Be pótkouders lu elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekeniug van de vervaardigers Wed Kienen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar nel op te letten en raden hun aan Wel toe tö zien bij len men de Doosjes Pi len haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet roet onze Handteekening is zich aau te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele oamaakseh 13 Geen kale Hoofden meer Geen middel is zoo heilzaam voor den groei en het behoud der hoofdharen dan de eerst kon geleden ontdekte en geheel uit het plantennjk zamengestelde spaansche Kruidenolie die onder den naam van OUD CARTHAGENA S BERGPLANTEN OLIE in de handel is gebragt Sedert den korten tijd drtt deze krachtig werkenile Haarolie iu Nederland bekend geworden is hetwelk eerst voor weiuige jaren plaats had zijn er reeds duizende flesciijes verkocht en S het debiet steeds toenemende hoezeer nog niet een overal ia Nederland Depots zij T gevestigd Wanneer men bedenkt hoe moeijelijk het publiek te bewegen is om van een nieuw middel de proef te nemen is zrlk een groot debiet zeker een ondubbelzinnig bewijs van dee bijval die dit kostelijk haarmiddel bij de gebruikers ondervindt De prijs is 60 Cents per PleSChje toereikend voor 4 ol 5 maanden zoodat liet tevens een even goedkoop ais doeltreffend middel is tot onderhoud van een der voornaamste sieraden die de natuur deu mensch geschonken heeft Hoofd Dépót bij A BKEETVELT Az te Delft verdere Depots bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H LLL£ Potterdam estewagestra Oostpoort te ff oerden f Zevenhuizen f Gorinchein It Vordrecht A HEUNARI C WILHELMUS A VKINS W BAEES A D LIVEU En mee bekende dépêls in ons Rijk 27 Decpoibtr Vrijdag Jjaagste koers 533 8 61 82 13578 34Vi6 37 89 AAISTEKDAM Gebleveu koera 52 H oogste koers 83 pOt Ned w seh 21 2 dito 3 dito 4 34 37 8 90 37Vi 89 70 8278 74V4 184 2 44 V 6 22V 6 64 5OV4 55 6 40 301 10 77 8 76 13 82 44 SSVs 82 8 74V2 I843 44 64 6 561 8 30 50 561 8 77V 76 Handelm op rescBelgië Rolhs 2V8Spanje obl 2 4Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5do Amst 1864 5 76 d 1882 6 Mexico 1851 5 Boelidmkligrij v ii X BRINKMAM