Goudsche Courant, zondag 5 januari 1868

ADVERTENTIEN De ondergeleekeni e heeft de eer aan all n die hem ter gelegenheid van het nieuvv ingetre len jaar blijken van belangstelling hebben gegeven zijnen harlelijken dank Is betuigen en hen vvederkeerig heil en zegen toe te wenschen T P VIRULY Gevoelig aan zoo vele blijken van welwillendheid en belangstelling hem ook nu bij den aanvang van dit jaar gegeven betuigt de ondergeteekeinle zijnen harielijken dank aan hen allen welke hein die blijken gaven DE GRAVE Gouda 3 Januarij 1868 Spaarbank te Gouda Voor het bijschrijven van Ben en in de inlegboekjes zal zitting worden gehouden op Vrijdag den 17 Januarij 1868 dés avonds van 8 tot 10 ure Namens Commissarissen GoüDA KIST Foorz 1 Januarij 1868 BUUTER Secr li eh aaD gi tereo een amendement Tan den lieer Jaral o e lewr orpioisaiie strekkemle om de plaalsvervangins bij ile mobiele natiooale jiarde af ie schaffen mei U4 slem nfii leseu 11 5 in oteri ei iS peuumen An 7 is daanu jrurdgi keur Op art 8 hirft ie Icaraer een aineiideineiit aangenomen v armede de regerinu ieh e eenigd had volgens hei elk de wel g pn lielemmeriuï zal brengen in de vrijheid der burgers om te rei en De oteri e artikelen ijii hierup ïuedsfekenrd De Pïiirii bevat eene depêche nil L niden a irm ge egd wordt del len gevolge in de l i ilsle overiefigiugen de verdere onderh inde ingen over het plan eener cunlereulie eehsieuiiuig zijn tiilgesletd Cii Li dinn is lierigt ontvansfn dal het ministerie zijn oiit l iï hei l i luieihend ien gevolge v iii de m iiiile iie welke op ver clieidene p iu en van het koniiigrijlc heeft pl iats gehad tegen de iiienue bel tsiingen Brussel l J llet nieuwe kabinet is als volgt De heer FrJre t rbin vonr iiler vun den ininislerraa I en tevens beUsi met de poriefeuiile v in Hiiancien ile heer Pirinez binnenlanihidie iken de heer J imar openiiare erken ile heer V Luder ue ielen biiiienl indsohe iiLen de heer Benard oorlog en de de heer B ira jtisüiie Florence l Jm De he r Sin Marlino heefi het voorstel v ii d heer llen ibre lot aanvaarding eeuer ministeriele poriefeuiile niet a mgenoinen 2 Jan In antwoord op de geluk ensehingen van den president der kamer van afgev i irdigdeii aan den küiiiiit op de nieu jiar receptie heeft Z M ge egd De tijden zjii ernstig maar met volluirding en eenorcigt zat men de tegen ooidige moeijehj vhedeii te boven komen Öinncnliinö GOUDA 4 January In hel jaar ISÜ zijn alhier geboren 8 i kinderen vanhet m iiiiielgk en 319 van het vruu elijk ge l ichl overle leii 317 rauiïieii en 3 ó vrouwen 135 hn elijken werden gesloten eu een echise ieid iisr is voorgekomen Toen de Si i iis C nnni de hengenjke tijding rerineide dat Z M de koning bekraehligd had de onieigeningswet voor den spoorvveg Gouda s iravenh tge hadden veie ingezetenen pi n hunne vreugde daarover te kennen te gevei door het uitsteken van vUagen als ander ins eu zoo uenile hunue grooie iiigeiiomei heid te betuigen over eene grbenrienis die eene ouviajrdeerbare waarde voor on e stad heeft Het oiigiinstige saizoen echter voor derg lijke feestviering hield heu daarvan terug doch zij blijVen vouriieiiieiis dit later te doen zullende zij dan daarvim kennis gevin eu hunne medeburgers uitnoo ige zich niet hen Ie veree iigen teiwijl zij dan ook hopen medeiverkiog en ondersteuning van hel gemeenicbesluur te zullen ontvangen Het rijkstelegraalkantoor alhier is voortaan op zondagen hemelviiiirtsdag eu eersteu kersdag alleen geopenl van S nrèvoormiddag lot 9 ure voormiddag 1 ure uainiildag tot 3 urenamiddas en 7 ure n miildag tot 9 ure namidd ig Niar wij vernemen heeft in de laaislle ien maandag te Amsterdam gehouden jaarlijksche verluiing der vereeniging tot bevordering v n beeldende kunsten eene onzer siadgenoolen den tweedeu prijs gelrokken eea schilderstuk van ƒ 750 Van alle kamen verneemt men als ge ounlijk vanvele onaelukken veroorza ikt door de roekeloosheid waarmedemen zich aan het brooze ijs vertrouwt 0 k iii de Unhijheidde er siad zijn eeiiije persouen door hel ijs gezakt in hel dusgenoemde Mallemulensche Wije waaruil nog twee jongens doorgroote inspanning van zekeren vau Vlaardiiigen an eriisii levensgevaar onttrokken zijn Z M de koning heeft benoemd tot ministers vanjustitie den l eer mr W VVimgens van r k eredienst denheer mr A F X Lnybeu van herv eere lieusl dtii heer mrO t baron van Lyndeu an Sandenbnrg allen leden der tweedekamer De departementen van eeredieiist zijn dus her leld Z M heeft bij besluit van gisteren de tweede kamer derstatengeneraal ontbonden De verkiezingen zijn bepaald onwoensdag 22 januarij de herkie ingen oj dmgsd g 4 WimarnDe uieuvie kamer zal biieenli wnpn a i ac T f 1 iiig in g fumai De uieu e kamer zal bijeenkomen op dingsdag 25 frbriiarn iice Jien amslerdanwche correspondent van de ludéieuUai schrijft o a i iii Onze minisiers hebhen veel van den boer die absoluut wil hebben dat een werktuigkun lige hem verklaart hue de looo motief lu elkaar zn De arme ngenieur doel al zijn best on zijne niileggiug zoo duidelijk mogelijk te maken Maar al 1 MD t eind IS van z jn lang be oog staat de boer op 1 xijn pijp eu zegt tn toch zeg ik maar er moet ee i P K1 z n krygen Zoo dtkwyU er een beraep op deLüè gedaan wordt toont de uitkomst duidelijk dat de meenierlieid der bevo king goed eu el ii ieraal is en toch houden de miiiisiers vol 1e aieerderheid van het volk iDoet cjnservalief ija De N Kuil Cuur zegt o a Vour een ie et die zien wil is waarlijk de houding van het miniierie duidelijk genoeg Het durft niet op de regtvaardigheid zijner zaak ven rouw e U omdat het weet dat zijniet regtva irdig is het durlt niet eenvoudig aan het volk de beslis iiig vr igen of het gued geh indeld heeft of uiet uindHt het autvvuurd op die vraag meer dan waarschijnlijk tot zijn nadeel zal uiivallen Men leest in de Goessche Courant Do iuiiii ieriele sluiiingsrede geeft rijke stof tot overdenking maar er beiiüeven iiiei veie koluiuineii over gevuld te worden daar itdei burger voor zich zeheti tot de slolsom komt dat er geene andere reden voor hel siniieu der zit ing wordt opgegeven dan dat de minister i teleur gesteld zijn in hunne hüup van 3S j ibroers in piaats van 38 zelf tanJige Ie len in de kamer te kunnen tellen Zeer karakteristiek is daarom de aanhef Niet zonder leedwezen enz Die uitdrukking was zeker iu Ue e dagen vai onjuislheid zeer juist gekozen Wij gejouven het dal de ministers leed ilraL en maar ij zouden om iiunnen il ueiiAchen dat het eene andere oorzaak had bijv dat zy niet opgewassen waren tenen hunne taak dat ZIJ zich iu den vols g cst hebben ver tisi dat zij zich eene IJdele verwaehiiiig handen ge uaakt enz Nii is het duidelijk ZIJ gevueieu leed unidat zij mei ongfslüoru konden blijven ziiien omdat ne k iner niet alles goedkeurde wat zij goed ïouiieii omd il er een nieuw beroep op hel gelronv c volk moet Worden gedaan dat voor de le eiirtoonlige tilularis en wel eens ireurig kun iHoopen Waarlijk men moet ook ileernis hebben met een kabinet dat om te regivaardii en waarom bet uiei heengaat met vvijz en mag op gelukkig verkregen uitkumsTen door allen als zoodanig erkend maar dat zich behelpen moet met de opsomming van hemeen het el had willen doen en zich zenen dan prijst juist over ilHl ene waarom het scherj e afki uring otnlervouil en naarom het op zijii zeiol waggelue De natie lieili intnsschen gezien dat de seliuoiie belonen waaronder men in IböBier s einbns ging ook door dit siabiel k d Uiei men vergete tueh nooit dien iferilen inimsier van kolomen niel vervuld weiilen en hel gelrunwe volk inerkl dal mei zoiuler leed ezen op En wat uitziu t wordt daarbij nu geopeud Dit schoone en Ne ier and zoo waardige verschiet als de kiezers maar m mi en zenden lie alles goedvinden dan zullen de minisiers ook doen wat bun goed dunkt Nederlanders gij hebt in de gebeurienis en van de laatste uiaandeu een pn etje van de zegeningen die ii achleu Gij zegt op u e üturl wij hadden betere verwaehiin Waar laat d n mi ook blijken dat gij uwe verwaehiii g voor de toekomst op be ere grumUlagen bouwen wilt of ge zult weldra even al de luimsieis de kamers de gesèhie leni vin u en roem met zonder leed ezen sluiten t Is u waardi er om handen aan liet werk te slaan en u te toonen met z onder kracht Gcüicügde Bcrigicii Ia 1867 ziJD te Uadei 7411 iiikelier beboet egen onjuiste matei eem t 1 Ji a a Kers ioud ii Al uie Old lë K l = vaa de Tiber oidl te Kom zver v r terkt Uit eei e K i rf bnek te Cork zija door ocat g a H de ma 60 r v lv s eu mo patrc n efgeilX IbrllJ r ï T e rijksdaalders laoricetrj u ten aar g p nis d Bluomschin is aaa de Ui ms te d cz r itër ar e rotd r t a r r r tu tr 5 r P t d ï kZfi H rf h K ai a gereed 14 Ono tr V hvt lijk a Lar Euiopa kost ktehli b ordTid door i hi rorga at i Frankrijf o dt l t e vk h bbl a rfTJ o sgeruchteD IndenWeekblad h den ro l I Pl l Het Ueveaterla J t jk e ó ez d T J toe te taai tu bT s e i TT P lijke vrij illig rs eiiuscriptie On aidia f aU haft g vau de durende de koud Ue l f kTIT T = M weken heémht te VI eener l rl I Sedert MoSen eeDkolen en audere braad mtu ZICH maar u dat nu zoo vreemd Op ontbiodiog v tgt yerlcieziiut eo pa verkiezing bijeenliomst die lasnge grondwet schrijfi fat precies voor en zou het nu geen aangenaam gevoel zijn eens regl gelnkktg een poos zonder die iapansche divarskijkers te kunnen zijn Het ministerie heeft dus el gelijk al vrarer er t eea r nders redenen dat bet de ontbinding zoo lang mogelijk uitstelt Het zal wel weer spoedig genoeg in de zorg zitten zelfs al is de kamer volop van nieuw bloed voorzien Was de begrooting maar vastgesteld dan kon m u het tot september rekken maar alweer die lt stige grond et die de goedkeuring der begrooting beveelt Een mens Mi zou bijna tot een nieuwe grond ets herziening kunnen besluiten De sluitingsrede der kamer is een uiimnnlend stuk dat ieder Nederlander die nog niet overtuigd is van de hooge verdiensten van dit niini iterie moet besttidereu en d s noods uit het hoofd leeren Diarin toch worden uitvoerig de verdiensten uiteen üezet In het eerst pasiet gij goed op zoo luidt hel n gij hebt eens hard ge erkl zoodal wij vrij wat verwachting hadden maar waarom waren eenigeii uwer zoo vermetel hel regeringabeleid aan Ie vallei van Kuropa grooisien BlaaKniau die drie zulke belangrijke kwestien roeniriic tig Itu einde gebragl heeft en onze diplomatie met roeni heeft overladen Die cUiiivhI moet gestraft worden ij kiimien n et anders hoe gaarne wij liet ook zonden willen schikken en d iaroni ki nt ge naar huis gaan in het diepe be ef uwer ongeschiktheid voor uwe betrekking Het geliefue nederlaudsche volk z il wel zorg dragen dat zullce tuoueelen hier niet neer plaats hetiber en zelfs ministeriele onjuist heden nie meer kwalijk wor leu genomen Maar wachi dal laatste erd er niet bij gezegd Wees opregt ma ir iiiei al te opregl wees vv iarheiillievend maar niet al te naarheidlievend dal strijdt tegen de hooge politiek a3±a ïB ifa = ïïa 5t3 TÏ2 ïta ïia visataam 5 5ö d k5 x S f ö S Het openbaar onderwijs zal de prijs zijn waarmede een onmisbire hulp hetaakl wordt als ol ons openba ir onderH ijs iels is aarvoor tie Nedeibinders geen hart meer hebben en dat ZIJ zich zonder tegenspraak zullen laten ontnemen Alleen zij wier verstaiivi door p irtijflrifl gelieel beneveld is k iiiiien zoo iels denken Maar bovendien is zoo iels ook niet te vernachten van onzen minister van biiinenlandsche zaken die nog kort geleden den zeenvvsehen vader en cunsorten onvold ian naar huis heefi gezou leii en die herhaaldelijk bet igd heeft dat het ondervvijs een p rel a n de kroon is van Neerlands volksbestaan Bedenken de regerinj m iiinen el wat in 18 3 gebeurde toen de bis choppenvrees veler harl met angstige bezorgdheid vervulde eu zelfs kinderen in heilige geestdrifl ontstoken ter kerke ijlden om hun n iam op een kruisje te zenen tol heil van t lieve vaderland en nu zou men ongestraft ons on üO i 3 3 o A ï o so Ondertrouwd W ADAMS van ff addinxveen met G T GOOUISSEN Gouda 3 Januarij 1888 Heden overleed ons jongste kind WILHELM HENDRik iu den ouderdom van bijna acht weken G H WILLEMSZ W WILLEMSZ HONDEKOETEB Gouda 28 December 1867 De Burgemeester betuigt zijnen liartelijken dank aan allen lie hem bij den aanvang van het jaar blijken van bc langstelling hebben gegeven Va bergen IJZENDOOEN GoDUA 3 January 1868 derwijs in handen der geestelijkheid kunnen geven nt die zal dan toch de zoo geweuscbie Imlp moeten verleenen Maar gelukkig is er somtijds een hemelsbreed omlersoheid ti cheii beloven en doen en de rekening van de vorige ouibindiug ia ook uo j niet atVe sloien De koning heeft gesproken hij wil de ministers niet missen en daarom moesten de lastige kiiners weggestuurd wuj len Or inje verlriinv t op zijn geliefde onderdanen die nue niet door de revohnie kouris zijii am uet s en mets van consutuiioi ele regien vvtllen ween Z ken oi ziii iee t men nu dagelijks alsof niet de grund e èu doi r den kumng èn door de ambtenaren bez oren is De koning is oiischeuubaar de ministers zijn ver intwourdehjk hoe dik ijls i hel bij de vurii e ouibindiug l iet verkondigd en toch uiel genel l wonli de koning weder in het debat getrokken a s of de e p rlij gekozen had voor iniuisleriele onj iisihc len Wat de koning uil of niet il mag door niem inil zelfs door geen luiii s er beoor leel l vvordeu Voert de minister de bevelen des konings ui dm is hij de verantvvoordelijke persoon de koning is dus niet a uisprakelijk voor de unibiiiil ng en den uitslag der verkie irgen voor alles is de iniinsierraad ver intwoordelijk eu de naam des konings kan bij dezed igen wel misbrniki nooit geóruikt wordtn Marktberigten Gouda 2 Januarij Door te s remming der aart was er bijna geen h iidel en bleven c e prijzen iis in de vorige week Tarwe PüüUene per 4llli ktiu J + ill Ruude Kieel sii e 4s5 Zeen sclie perinnd ƒ 13 a J IS H Kv gge y lUöü a ƒ 12 Gersi inter T fii i b duo zomer ƒ 6 25 ü 7 41 H iver ƒ 3 UU ii 4 75 Boekweit Frausclie per 21111 kilo J 215 a 225 Noordiir li i isehe ƒ 240 a J 25U Bruine boui en 12 a ƒ 15 ii e liuoi en ƒ 11 a y 14 51 De aanvoer ler veem ht vv i ener min aanzienlijk ende handel Insieloos zoo ook die lu scliapeu vette vaikensgolden 19 a 22 c K ias A ingevoerd 8 partijen ƒ 24 a ƒ 26 Boter ƒ 1 il ƒ 1 IU Burgerlijke Staud f o t II GtBOltiN 29 Dec Bernardiis oiideis 1 I Zwart en J de Vries 31 Willen ouders W iViei v ld eu C au M reii dut ouders L rO iifi dl Kiiij Maria Jotianna ood rs U Bdkker en N Everlin jd rs P 2 Arie ouders C Nieuw veld en L jot OvtULhDh N 3U I ic L H vau dei legt 5 m 81 M Husselson 4 in l Januarij F Laftber 54 j J F M Furstoer 16 m H i Ruigers 71 j De re Ierijkersk iraer De JotI SBLOE5t zal op Douilerdag 9 Januarij len voordeele der algemeene armen in het lok ial opi oereii T I V O L I DE VREK Blijspd in 5 bedrijven naar het Franscb van Molière Voorafgegaan door E q G c o Drama in één bedrijf door Arnold Eerste ranz fiO c Tweede r ng 40 c Plaatsk iarleii zijn te verkrijgen bij den Heer P v n OÜDSHOORX en in het lokaal TIVOLI De Directie heeft de eer dra honorairenLeden te berichten dat door bniteogewoneomstandigheden hel HEERÉN CONCEBT van den 9 Januarij a zalplaats hebbeu op Donderdag 16 January 186S Vk VtkEOtiM