Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1868

ü 603 1 68 Douderdaji d JaDuariJ Mevrouw KIST Westhaven te GotDi verlangt trgeu 1 Februarij e k eene Tweede Meid en tegen 1 Mei e k eene Keukenmeid GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 ME V VERLANGT TEGEN MEI TE HUaEN IN OF OM GOUDA EEN BDRGERHUIS eschUt voor een ge iu met 6 kinderen van circ r 200 Adres franco Bureau de er Courant onder letter R Verzekerings Maatschappij 00R D £ De Eendragt De Directie van genoemrle Maalschi ppij heeft de eer Oi ders en Voogden Ie iuformeeren dat volgens Art 7 van ha r lleglement de deelneming voor de ligling 1S6S is opeusre ield ne7e Maatschappij ge fl in haar Reglement aan de deeLemers een vasten aarborg van solidlieil zij blijft geheel verantwoordelijk voor de door haar gestelde Plaatsvervangers en Numraerverwisselaars en neemt daarbij de verplisrting op zich djn pvolKenden Broeder of Broeders overeeiikoms ig Art 49 ler el op de N iiionale Militie van le persoonlijke dienst e vrij varen en mogi er een dour ha ir gestelde plaatsvervanger door ontslag of andere redenen bij de Militie komen te onibreken en on ila irdoor xijn volbragte dienst niet gelden tot vrjsielling van den broeder of broeders des lotelings voor wieii hij was opgetreden dan sielt de M i ii ch ippij voor de en broed r of broeders een plaatsvervanger onder dat da irioe een nieuwe overeenkomst of eenige betaling van den deelnemer vereischt ordt Üe ijze van nel ding blijft ter keiiz van den deelnemer hetzij iii termijnen of na verloop vin vnf jireii zoooai le deeh enier niels behoeft te belalen voor dat de Itirectie a in al li tre verpiigtingen heefi voldaan Pe Hoofd A Imini ir itie is gevestigd te Grmt7ihar e ten kantore van den heer A Wulf Spui n i Verder kan uien deelnemen en informatien bekomen in alle gemeenten van he Rijk a ir Direcieureti of hunne A renteii gevestigd ijn Voor oe Provincie Zl 1D HüLL nd Ijij onder iatmle Heeren Let dm bij den jlire Meiir A J A HERE VS H i irlemmerstraat u 391 Goifda C ÜA MAN Airent Levcnsver Ktiiencingel Hc ioonhonea C B ViN BAAREN Deiir aarder Fiu irn A J DE BOCK Idem Cormc icM 1 NIKUWENHÜÏS Boekhandelaar Biimeiilandsche SchroefstooiiibootReedeiij te DORDRECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AfflSTERDAllI en daar tusschen gelegen Plaatsen tol hei vervoer van PASSAGIERS GOEPEHEN en het S epen van SCHEPEN met de Schroelsioombooten DORDKECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DOKDREtHT n 3 Kipt A VAN ANl EL POBDKECHT n 6 K pt J G0 EI 1 EN in directe aanthiitivg voor het VERVOER vni GOKPEREN aan de Muerdjk lO met 1 Spoorvejr M ial cliappij CiRAND CENTRAL BELGE van en naar Selgl Traidrijk en ZicUnerlmd 20 mei dei SIAATS SPUDRWEG vi n en naar Emdhorm MatisMcU EindAoren Lm c I irfgtrs e lurs ztas beiden volgens te bekomen speciale i irieienVerirek van Im drtclU Zondags Pmgsdags en Ponderdags s morgens ten 5 Ure Vitrd ji Zondags Pingsdags en Vrndags n u Aiiisterdttia Zondags Woensclags en Vrijdags 7 Agenten te Dordrecht ten kantore der Pirectie ff Gouda J v tN AALST Vest Amsterdam A HENKE Binnen AmMel bij de Am fl traat In directe verbindinz te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOM TAART MAATSCHAPPIJ te MMdiurg voor goederen van en r MiddMnrg en te Jm ierda n wH den beuri chipper K ENGEL op Zaandam 2o id kosten van overlading oniier D A N VaiESENDOBP J j b J BOüVY A J VBBBEEK V L 8ANDE w am Mevrouw van ELDEN Turfmarkt verlangt met 1 Mei eene bekwame Keukenmeid die tevens HUISWERK kan verrigien Dienstbode gpevraagfd In een klein gezin op een dorp in Noonl Holland vraagt men tegen half Februarij of vroeger eene MEID van eenig ins gevorlerdeu leeftijd goed kunnende koken en werken tegen hoog loon Adres franco lett Y Postkantoor te Godda Openbare Verkooping op Maandag 20 Jannarij 1 SfiS les voorroiddags ten elf ure in het Nieuwe Koffijhiiis aan ile Haven te Gouda van N 1 Een sterk en eer net WOONHUIS aan den Cattensingel ijk Q n 78 te GoCDt met daarachter gelegen TUIN MOESLANP en KOEPEL uitzigt liebbende op den Spoorweg Te aanvaarden 1 Februarij 1863 NO 2 Een HUIS en ERF in de Komijnsteeg wijk K n 3ü Verhuurd bij de week voor bO cents Breeder bij Biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris M KIST te GoiUA Raderstooniboot d MJssel Van Gouda Maandag en Ding dag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarttit Prijzen der Effedcn A MbTEKDAM Vrijdag 30 Ucctiuber Jjiitgste koers lf 61 6 823 Gfblevea k rs kof rs pC t Ned w sch 2i jdito 3 82 I6 dito i 54 37 i 9U 7oy U S2l s 76 S6 4 44V 22 l 187 44V8 65 65 j 55 4 V 3 0V r 11 Va 78 301 13 78V 763 1 V8 76 15 37 8 70 g 501 56l i sov H iiideiin op resc België RülU 21 2 Spanje obl Vu Poruigil obl 3 Riisl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 186 + 5 dO Ainst l86CI 4V2Aand spoorw yOost Mftall SpCldito dito 21 di reiite iiist S d nat 1854 5 1 in zilï 1864 5 Italië Amst 5 Turk algem 5 f rieken land RVer Siaten 1874 5 il 18816 1 1882 6 Muico 1851 5 76 Boekdridtiery vut A BRINKMAN Deze Coorant verscbijat des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dp prijs per drie maanden is f2 franco p post iJ SS Advertentien van X 6 regels tot des iniddaics ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure iugezoüdes s o AFKONDIGING BUEGKMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te eten dat door den Haad dier Gemeente in zijne vergadering van den 13 December 1867 is VMtgesteld de volgende verordening De Raad der gemeente Gouda overwegende dat het noodig j dat in sommige gevallen ontheffing kan worden verleend van de bepalingen voorseschreven bij art 2 en 3 der verordening op het bonwen betrekken ontruimen en afbreken van jrebouwen alsmede op de verpiigtingen van eigenaren van hui en en naburige erven te Gouda v tstgesteld door den Raad der gemeente den 11 Nov en den 9 Dec 1864 en den 31 Jan 1865 en ge ij igd den 29 Deo 1865 heelt besloten aan ieder dier artikelen een nieuw lid toe te voegen luidende Burgemeester en Wethouders kunnen na de gezondheids commissie te hebben gehoord afwijking van deze bepaling toestaan Beroep op den Gemeenteraad is toegelaten Zijnde de e verordening aan de Gedeputeenle Staten van Zuid Holland volgens hun faerigt van den 24 Deo 1867 in afschrift raP legedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 6 JaiiUP rij 1868 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEKVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOPN 6uttcnlan ZrfKld en 4 JfiB T e inkomsten der schatkist hebben in 1867 122 146 £ minder opgebragt dan in 1866 een verbch jnsel dat zich in langen tijd niet heeft voorgedaan De toeneming der inkomsten was bijna regel geworden Men schrijft leze uilkomst toe aan den schok dien de financiële wereld in 1866 trof aan de verfliauwing van den ondernemingsgeest en de geldelijke verliezen die den middenstand tot inkrimping zijner uitgaven dwong In een overzigt van hetgeen het jaar 1868 waarschijnlijk voor den handelstand zal opleveren zegt de Times Welkefaciliteiten de geldmarkt ook moge aanbieden de koopliedenkunnen niet met vertrouwen de eene of andere onderneming ophet getouw zetten terwijl de getalsterkte van de legers op hetvasteland die gedurende eene reeks van jaren lot schandevan de europesche beschaving steeds is vermeerderd dit jaarnaar het schijnt op nog grooter schaal dan vroeger uitgebreidzal worden 6 Jan Men gelooft dat de fenian hoofdman Deasy dieio september te Manchester met geweld uit de handen derpolitie is ontvoerd heden bij de londonbridge aan boord vanetn schip uit Valermo gearresteerd is Parijs 5 Jan De houding van Rusland ten opzigre der oostersche kwestie baart hier veel ongerustheid en natuurlijk is die nog toegenomen na men de zekerheid heeft erlangd dat de gezant der porie bij het hof van Weenen bevel heeft gekregen om onmiddellijk naar Londen te vertrekken Met bet oog op de oostersche kwestie spreekt men hier nog altijd van eene alliantie tusschen Rusland en It ilie nogtans is die vrees zeer voorbarig Men weet te goed dat lUlie den vrede boven alles wenscht Doch zij die zoo gaarne de goede verstandhouding verbroken zagen tusschen het kabitiet van Florence en dat der Tuilerie doen best dit gerucht te verspreiden Men spreekt hie nog altijd van krijgstoernstingen en van ivapening van vestingen Dit getuigt dat de openbare meening nog niet zeer gerust is trouwens de deba ten over de legerorganisatie wettigen wel e nige ongerustheid 6 Jan Bij de verkiezingen in het dep der Somme iside heer EstOHrneJ onafhankelijk kandidaat verkozen K t 13 005 stemmen Te Tours is benoemd de heer Honssard on afhankelijk kandidaat met 1U 87 9 stemmen tegen 7627 op deo beer Gouio De prys der Advertentien van één tot xei regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend nwir plaatsruimte Berlijn Jan Tot dusver is voor Oo8t Prui ea betrekkelijk hier nog zeer weinig gedaan De eenige ledcn welke hiervoor bestaat is daiirin gelegen dat Berlijn zelf veel te doen heeft om in zijne eigene behoeften te voorzien In de bandel Bzaken heerscht grcce stilstand de koude is buitengewoon scherp en de belasting n nemen eer toe dan af Nog dechts 4000 ih zijn bijeeniiebragt vuumamelijk door de min bemiddelden Aan goeilen il ontbreekt het niet maar nten legt de staat mort hier millioenen geven de afzc fierlijke gelden helpen niet Hel is overigens opmerkelijk dal de regering tracht de ellende te verbergen in plaats van openhartig den toestand bekend te maken De Prov Corr doet het voorkomen als ware de hongersnood weike werkelijk beslaat blüote inbeelding van enkele ontevredenen De boeren hebben hunne poot appelen sedert lang verbruikt het hout is buitengewoon duur ea de koude ondragelijk In dien stand van zaken behoorde de regering krachtig tusschen beiden te komen De landdag zal vaarne en met vreugde elk crediet voor het ongelukkige O si Pruisen toestaan PiorenCe S Jannanj Volgeus de Curr Italienne is het nieuwe kabinet aldus zameiigesietd Menabrea minister president en bnitenlandsche zaken Cadorna biniieiilandscbe zaken C imbray Digny financiën Filippi justitie Libotti marine Bertole Viale oorlog Caiitelli openbare werken eu Broglio under ijs De nieuwe ministers hebben in handen des koniugs deneed afgelegd Lissabon 6 Jan Tol leden van het nieuwe ministerie ï jn t euueiiul Aviia president buileulaudache zaken Ferreire financiën Magalhaes oorlog Amaroa marine 6tnngn anb GOUÜ V S January Naar men verneemt bestaat hei voornemen om de verleden winter uitgesteMe sledevaart zoo spoedig de gelegenheidhet zal toelaten alsnog te doen plaats heboen Intusschen ismen bezig om op het m rkipleiu door het verwerken der suetuwaan de liefliehhers de mogeltjkUeid te verschaffen om morgenbij gunstig weder dit verma ik te kunnen genieten ter Mjl hetvelen zeker hoogst aangenaam oude ziju indien ile kommandantvan het giriii oen besluiten mogi om de stafmu iek vooreenigentijfl te doen ineiiew erken ter opluistering van bel uiniervermjuik Uu het achtersUi ind verslag van de raadszitting blijkt dat de pogingen dour het getneeniebeatunr aange eud tot het behoud van liet tegenwoordig garnizoen hoewel niet volledig geslaagd toch aanvankelijk bekroond zijn met eene gunstige uitkomst en dat er hoop bestaat tot behoud van ver hel aanzienlijkste deel litT alhier se ert eenigei tijd aanwezige troepen Wij maken on e lezers opinerk aam op de toorsiehiugdonderdag in Tivoli te geven door de rederijkerskamer de Joiidsbloem wier loffelijke ijver zeker aanmuetiigiiig verdient Wij wenschen der voorstelling een talrijk uiililiek dat niet ontbreken m ig als men iet op het weldadig tioel dezer poging in ons midden heerscht bij dit barre jaargetijde zooveel nood dat men alles moet bevorderen wat mede erkeu kau tot leniging van het nijpend gebrek Men sehnjfi dd 3 Jannarij uit Dockum De aanvoeren van vlas in de vorige maand waren niet groot Ie noemen en evenwel gingen dezelve tn ag van de hand daar de prij en steeds achteruitgaan echter was daarin den laaisten m irktdag eentge verandering te bespeuren dewijl hetgeen van het aangevoerde i verkocht voor steande pryzea werd afgedaan Men leest in de N Rolt Courant De kiesvereeiiiging Eendragt maakt magt te Arnhem beeft lot kandidaten voor de ivieede kamer gek zin de heeren mr G Groen van Priusierer en mr C Th baron van liijiiJea van Sandenburg die in aeerwil zijner benoeming tot niiunter bet iidaaatscbap der kamer schijnt te willen aanvaanleuj Si ij