Goudsche Courant, donderdag 9 januari 1868

n i ïnTTTotlden siuk heeft at heet Keèehttitt Töèf ft Tffdere kandiiiaiuur bedrukt Uit de l elfi l e Cour blijkt dat de heer C Hoekuater tot dusver lid der kamer voor hel kiesdis riet üelft met meeri aaumerknig enrfht ie komcu voor die üeireKking Het7Hfde verklaart ook de heer de E iadt vau Dordrecht lu de Kou Courji t XT 1 In haar ovrtyigt zegt de Prov Friewhe Ct dat Nederland in hoosst zorgufkkenden loeal uid verkceri oradal ctiiige verwaten mannen zich inbeelden of allhans voorgeven dat niem iuil zoo gued in si i i is Nederland te regeren ais zjj Om die maiinfa staaEnle te houden moeien alle middelen ook de oujieoorloofoe orden a mgewend De kiimeroiilbm iing muet strenge af keuring vinden bij allen die hei are uel iju des Uud beoogen die uiet langs donkere bijpade i maar lauas len eerujkeu regien eg het goede trachten te bereiKeii 1 NeJirland akker moedig en vervuld met den aee t der vrije vii lerni dan ui bel egl de l r Fr Cl door de sieinbuj eeri mg doen vernemen dat hel vrijheid regl en aarheid veel hüofier sielt dau adeliruls niUekeur eu parleiuejil iire onjiH ihe len le iuessche Coun nt zegt t h te liegrijpen d n de minisiers liever niet heengaan en vooril niet om de reden dat h niue daden werden afgekeurd mhar i is minder gemakkelijk ie verklaren dal uien onbesclmamü genoeg 1 om zich daartoe te verschuilen achter uen wil des kunings Reeils iin wordt gelijk vroeger de koning in den strijd gemengd en het laat zich raden at er verder gebeuren zal aU m den beslissenden slap gaal wagen Pe koning zoo heel hel reeos nu de opperhestuurder der buiieiihindsrbe aangelegeidieib n heefi de handelingen van het kabinet gekend en ze mei hei zegel zijner goedkeuring bekr chiigd De naiie kent eu begnj ii den loeiiand Wat heleekent dat anders dan Volk v m Nederland zwijg laat u alles nelgevalleii kies naar den zin vau het miuislerie wam Wij voleindigen niet want wij achten het heiligschennis zoo den koning voorop Ie zeilen om zijne minisiers het spel te laien winnen De Tijd vegt Overigens meeneu wij niet dat het herstelder eerediensten oorzaak al zijn Den M i augustus 1S6S zal eene allermerk aardigstezousverduiflering vuurvallcn De middelpunten vau zon maanen aarde zullen dan in eene regie liju liggen en bovendienzal de maan zich dan op eeu buitengewoon kiemen afstand an de aarde bevindeu De lutale veriluistering zal omtrent 7 minuten aanhouden en dus eene der grootste zijn die kanwaargenomen worden Er khuneit slechts twee met de e orden vergelekeu en wel de eklips vau ïhales 28 mei 585 voorChr en die welke in Schotland is aargeuumeu ilen 1 junij 1433 en aarvan de herinnering lang bij het volk is liijxebleven ouder den naam van het doukere uur De lang stetijd der verduistering kan waargenomen worden iu de golf vanSiam en wel natuurlijk op het middaguur Aan de knsl derSoode Zee m ludie en Ansinilie kunnen de met die eklipsgepaard gaande verschijnselen zeer goed waargenomen worden POLITIE Sedert eenige weken is aan het bureau van politie in bewanpg een horologie op een marktdag in de e gcineenie ge vondeu de daarop regthebbende kan hetzelve lerug bekomen bij den beer conimissaris van puliiie Gemeurde Berigteo ipJiea t beietWik vaUea tmI in zqa rijk te bikomeu ïjtrvie tl 1 1S66 1 btf aaotal cLulKri u m Fraiikn ii met 80 duizend veruit trJBtJ l ê oóderhdndehugéo ofw de Afabauia kAestie HjL A iernesè De spoorweg Schtveningen Alafth wordt Oï gt t eL a i te 1 i saboa u tp b uke en het miuisterie OMl Wru 1 t Alê ïa7ie z a aeo B U u twee rn ro g kanonnen tea geschenk geIT ttj Co k IS een buskraidm ga ju geplaad rd eu daarait 10 k at icn kruid oalvreemd Ue zau eazwenag d r feniaus heelt vertakkb oir de naasehB re olat ouairea ï bucharest yi uage h r i la ü L rM n I e LlpV uet luar z Men ua te l anj s u t ehaj u dat de ijaküols ater nangen tl d i ij i of meu mo t eu inaaud ittea J lu j a ue roolatle a t hai n de laiU a l aU n gedaan Ue Kraaschen be erea dat zij ia geval van oorlog Saü OlW La b ho ea om de v slM gen te bez ttea Tc Madna bev ez de schdd aehlea Ia Lauada z ju o ui u inaatiapleu K aomeu egea e n uapüjkeu aaD al d r aalenk t luaas la leaeiaea oaen lo a Itiul lJuii ch r De da lMhe boalk nf vau N w l ans hieft eeu pracbln vaandel UD rescheake gezoüj n aan dea noordduilschen rijksdag Ue nieuwe Irauschc Ug rort a isalic zal de oninidd llijke slu tii g eroorzaken van 5UU schol u d r broeders vao de cbnst lijke leer De balaus der alaeiueeue leutüoaslellii g wijst eeue vviust aan vau t ee millioen fr Garibaldi heelt ischreven aau zijne vntudtu dat ziJ zich gereed moiteu honden tegea het voorjaar Vergadering van den Gemeenteraad Maandag ü Jaiiuarij Tegenwoordig de heeren au Bfrgin Llzendoorii voorzitter de Grave Viralv Pui cu B a gaar Weslerbaaa Uiouyletver vau fieuu j Kist van MraalLU ea Fielers De uolaUo d r vorige vn adering orden gcliZen en gearresteerd Ue VU J Z UU d il kiads ziju eenige adressen ingikoiuca uai voor die bilrekkilig te worden benoemd Ier visie eu de binoen ing oidl voorgtsuld iu de volgende vergaden ag Uc hr kist wenschte deze betrekking oïcr te laten aan de vrije concurrentie en uieeut dat de bRrop bistaauile ïuordeunig kiachteloos is Ue voorzitter beanuvoordt dize bidti kiagen en wuiJt conl orm het voorst 1 bislüteii De hr Kcluv koiut intusschen ter vergadering Uuidt gtl cu itue missive van din hr C J van der Grijp zijneiauige daukbaaiheid voor het gunstig besluit te zijnen aanzien genomen betuigende luf Ziju iiigikoiuea etuc dispositie van hh gedep staten houdende goedkeuring van het gewijzigde bLsluit betreliende deu gioud vour de brugwachlerswuaing aan het rabat eu zal uu aaa de provincie wolden t l ug betaald ƒ lZ7 7a Coaforin eene di l ositie van dt illdi eene missive van den commissaris des konings in de provincie ten geleidt van tiue nola van gt d p staten betieffeade eene oiijuistUeid in de hiding dir nLrsoueU belasting lu lö6G tn t ee gedane voorseholten in dec Isba tcu b drage van ƒ 2 75 die nut behooren op de rekening van lb6b eu woidt beslaten de uooJige wijziging te brengeu in de hegiootiugeu Ue boeken en de kas van den ontvanger zijn nagczien en in orde beSüudLU in kas as 31haü77 De vour ilter dull n d dal J de Ruiter de gestelde voorwaarden aauutrriil lu al yo paeiilvr is geworden van het land onder Broikbuizin Wuidt gi lezen eene iiiissivl van deu lliuilster van ooilog in antwoord op de aanvrage tot behoud van LlI ganiizo ii waaiui Z Ü te keuuen geeft dat de dunst uiLt lu laat om dia staf van hel rtginient be i vens dea cursus voor de oudirutheun ii lii i Ie lalt u bllj iu Wat aat het tevens door 1 en V gtdaaii vi rj uik lol het alhier vestigen van de op Ie rigten kuiupagnie hospitaal soldaten dit kan niet in overweging komen voordat bepaaldilijk is bisloten gevulg te geven aau dit plan dal het vehler deu minislel aaligei aut is te kuuucu niededeeieu dat hij zondtr de btlangeu van de dienst ie schaden in aaiinieiking kan uetnea de u IS aan de oide een gewijzigd voorstel tot verbetering vau het eiercitie terreiu Over het besluit in de vorige vergadering genomen zijn onderhandelingen gevoerd en bideukingen opgewurpen door de uiililBire autoriteiten die mierdere vtrhooging van het terrein verlaagden dat zes duireud gulden zou b loü ieu docu IS ijor deu archititt eeu giwij igd plan voorgesteld begroot in hel giheil up ƒ 221 O waaiuiede giuoigen wordt geuolueo als ja oef om lali r Itr gmdkiuilig aan deu iniuisler vau oorlog voorgidiagen te worden en wordt dit voorstel goedgekeurd E u vooistil van hit israelii lisch armbisluur tut wijziging der begrootiog van Ibb wordt insg hjka goidgekeurd De onteigeningswet ten bei one vau diu spoorweg Gouda s Gravenhage door Z M bekraehl gd en in het btaatsblad opgenomen zyude Itelbn B eu vuoi om h t hoog hilaiig der laak aau Z M aau te bilden len dnukadn eu de ndactie daarvan ondir goidk uring dit vergadiiiug over te te laten aan B eu V eu wordt contorm beslolea Ten gevolg dir oulbiud ug vau de tweede kamer en de uilgtscbreven verkniiug n eu c q herki zmg ilil de voorzitter vpor de beuoemmg vau eeu l mbui av aorloe woidt Oïirï gaau ta aebtervolgeus bpuoeiud de hh Hiaggaar eu vau Genuip tu ai s ulaatsvervaugVr de bW ttiinj eu vau Mruateu Nog wuidi terliend niagtiging tot uitvoering zonder reMinlii uiIB de vagadinug overgaat ia eeue met gesluteu deuren tot rfsuoitie Varia Eec gtoote vooruitnang i d berttellinp der ainiderian van teredieiist omdat wij daardoor op ilen eoie eu eg 7iJB om de scheiding van kerk en staal i og eenige j iren uu ê Drie leden der minderheid hébben zich opseoflèrd om het ininislerie uit den neleligen toestand Ie redden Het groote Bink geld is in klein geld verwisseld veel eer voor den overleden heer Borrel minder voor de drie beimemde dienaren des konings Een anli revoltiii mair een katholiek en een spreker al is het dan ook met citaten uit allerlei tongen en talen moeien het verlies vergoeden dat het ministerie door den dood van Borrel heeft geletien K jn men nu slechts de specialiteit van bni eiilandsche zaken een vellen ge andschapsposl be orgen en zijn plaats door eeu specialileit doen bezetten die zich minder met oiijuislheden ophield dan zou le zoo langzamerhand de ijil komen om de geliefde laudgi iiooleii ter sieinbns te roepen om ook de verlegenwourdiïiiie door nieuw bloed voor een j iarije lot een getrouw werktuig Ie hervormen stellen De kerk toch heeft reeds gtnueg benijzen geleverd dal zij lol zelfbesiniir met bekwuum is Als men zoo nagaat hoe er geknoeid en geknutseld wurdi met de nieuwe kiesregiemenien dun hli ki het meer en m er dal de Lert de voogdij niet kan missen en het is dus eer ijs gezien om een sireng regizinnig man aan hel hoofd der eeiedicnst te plaatsen de e kan tegelijk werkzaam zijn om Ie onregt innisre pretlikanteu lo i e zuivere leer Krng Ie hreuirpii pu zoo de eenheid eu hel ware geloof iu de kerk beveïUgeu Twee nieuwe minisiers welk een heeriijk voiir iilzigt voor den minister van fiii iticien die met ziju geul geen raad weel Eu ook in de toekomst beloofi hel leis om Ie p nsii 6nlijlt van afgetreden ministers mei een mar posieii ie vermeerleren En rial is nog niet alles nog een nieuw ministerie is in bet Hoewel het pruisische regeringsstelsel veel voordeelen aanbiedt kan men loch ook iu Frankrijk nog wel iels leeren De regering Jjade ten miiis e bij de nieuwe verkiezing hel stellen aii regeringscaiididalen kunnen invoeren Werden dan afzonderlijke proclamalien voor ieder kiesdisirici gedrukt dan zoude dit tevens een aangename af seling geven en de kiezers wisten ïoiider dal strooihilletieti of andere kostbare dingen noodig aren wieii zij moeslen stemmen Hel mosijelijksie zonde misschien zijn om 75 mannen als zeeuwiche vaders en haagsche admiraals bij elkander te brengen voornitzigl Wanneer weder de eet ol an tere p iriij levrejen moet gesteli onlen zal ouk een iniiiisier van openbare erken en nijverheiu verschijnen om de onlevre ieueii eeu veriegenwoordiger in dr minisierraad te kiiniien versc iaffeu en zou ile oiitruste gemoederen tot bedaren e brengen Uundi dus slechi moed israelilische medeburgers een weinig ongeruslhuid en ontevredenheid en gij krijgt een veriegen voordiger in het ministerie Van dit regi zijn de J ivunen alleen uiigesloien Op hun onlevretleiiheid worlt krachtens de heilige overlevering geen acht geslagen Het batig slot Iwefi zijn nanhafien veriegenwoordiger de J ivaan heeft geen regien en behoort Zoo langzamerhand geraakt de brieven hisforie op den achtergrond Na de krachtige en indrukwekkende verklaringen van den berlijn cheu graaf is de liberale pers geheel verstomd en begrijpt volkomen dat hel niemand in ons gezegend va uit tlaiikbaarheiri voor hel te scbenketi chri iendum ich ocder orpen ie gedragen zich stee ls ziji pligien ie he inneren en liet dwaze wesiersche begrip van regieu met iii ich op te nemen derland pa l minisleriele onjuistheden aan he lirht Ie brengen of zijn eer te verdedigen als de eer van een zoo verdienstelijk minisier als oii eii minister van bnitenlandsche zaken daardoor eenigzitis schade kan lijden De misdaad was ook onverantwoordelijk en verdiende de bestraffim door den herli n i chen pezan door middel van Neerl inds edelste courant hel berocinde Dazblad toegediend En dan zonde de liberale partij zich nog willen verdedigen door een artikel iu de zoogenaamde officieuse bismarcksche bladen voorkomende alsof von Bismarck meer an de zaken wist dan onze groote van Zuylen Burgerlijke Stand G 0 v n A Gf boRFN 2 Jan Gerrit ouders ï H Vetter en D V van Henraardeu 4 Johannes oudrrs J Binee en M de Zeeuw 5 Put r Uendrik o ders H van den Heuvel en P van Gogb Wilheimuia Cnristi a ouuen G J Bouwman eu L G vao £ ijk Abraham ouders J de Bruia n C Anker OïtHLi OEli 3 Jan C Bakker 15 m F E E Klapp 22 j K I okkien 21 m 4 G G Hogeuduorn 23 ui H G Tmt i ai P G l it 14 w 6 M A Cats 70 j rrrr r H Li n ADVERTENTIEN StadS MuzijkSChool i Dienstbode g evraagd In een klein gezin op een dorp in Noord Holland vraagt men tegen half Februarij of vroeger eene MEID van eenigzins gevorderden leeftijd goed kunnende koken en werken tegen hoog loon Adres franco lelt T Postkantoor te GODD De Commissie van toczigt over de 6tads Miizijk ciiool te Golda brengt ter algemeeue kennis dat zij op Zaturdag den 11 Jan n arij 1868 inschrijving zal houden voor de kinderen welke aan het onderwijs in de vocale en instrumentale muzijk op genoemde school wenschen deel te nemen De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags van ééa tot drie ure in hel gebouw rti Legi Vereischten voor de toelating zijn o De leeftijd van negen jaren voor jongens en van tien jaren voor meisjes b Vatbaarheid voor het onderwijs dat zg wenschen te ontvangen waarvan tengenoege van deu onilerwijzer moet blijken c Het aanschaffen van instmmet en isvoor rekening van den leerling Ouders of voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrqving geene kinderen op de Slads Muzpsehool meer in len worden toegelaten vóór Ai volgende inschrijving welke in de maand December l S fiS zal wonle n pehondfD Namens üe Commissie van toèzigi övér de StadsMuzijkschool CC KN AAP erefant GottDA 30 December 1867 De oudergeteekende nevens zijnen Sioomkorenmolen alhier opge igt hebbende eene Sloom Hcnnip en Vlas Benkerij beveelt zich bij deze aan tot het verrigten der genoemde bewerkingen J VRULANDT Moordrecht Jannarij 1868 DE IJSSEL Onderlinge Yerzekering Maatscbapplj op BionanTaart en tegen Zeegevaar gevestigd te GOUDA DI8ECTECREX G H WILLEMSZ te Gouda J B M SERRUIJS te Rotterdam Deze Maatschappij verzekert 1 Tegen de gevaten op Rivieren en Binnenwateren Schepen en Vaartuigen ZOndei en met stoom vermogen 2 Tegen gevaren der zee Visechersvaartuigen en Scheepauitrustingen De verzekering geschiedt OUdsrling en tegen vast8 premiOn Inlichtingen zijn te verkrijgen en iufchrijviiigen van deelnemingen kpnQ Q schieden ten kantore der directie te Got t A Fluweel n Singel R 196 n e i aan haar bpantoor Ifi BoTTlftD A Wijuatraat 185 ea voorts bij de ageotro in verschillende plaatsen aangesteld NB AGENTEN rforjén gevnagd voor alle daar rve g schikle plajtseo vim de Maatschappij nog uiet vertegenwoordigd wordt Aauhiednigeu franco