Goudsche Courant, zondag 12 januari 1868

ABVERTEffTiEN Bij akte dd 9 Januari 1868 Ie OLü PETttüS CAÏZ bebist met de verouder de hand geieekentl i de Zijnde de oudergeteekeude JAtOBUa i V va GAlZ tKl c i l het o11k bisml w ik kei Ie norJeu en verloeit de onlnjvihg der bloedbel isting Wij weten wem g hoe het innerlijk gesield 19 iii Frinkrijk maar twee verkieiiugen legen de redering wekken bedenking en eei luinult o er siieeiw billsii niarbij hel uiililair iie in ile k i erne terugtrekt en uen vóikhoop uiei aandurft duet verniuedeii dat er veranderina korai m de lucht h ïru ite moïe ld heden sta in met elk irder op den besten Toei Kuslin l illeen lekl eeiiue hekuminPniig wint hel oude plan tegen Turkse hoe dik yl uuge lehl blijll htsta in en al biiiiieu niet eer lang tijiKieri iup aanleiding geveu lol een nieu ciiifli i Ve runiein ohe t M siie bli l een gipeiide ungeueeselijke fton it üie slecht iii eene kaïasirophe eiui igen kan Nederland i i sreheel lu onru t door enkele onbeduidende miui ier die nin heen mllen sriin hue iel het bij herhaling gebletLen I3 i tl j liet verirju eii des l gi het oigedulite eschifdei en du minn er e door p ir tg ehuge lu pinniiiï en liakbare uiner ch liiïlieid me k eine meenler iei I ïeruervm cl lu zeker al de vPj iiiiiiglieid 1 rliij in kirt ndiverluup eel w niuen en krieliti iiiwiken tol beleren gver De eüeprial in neaeii uu he em ei e iniii eu muet kort vau dniir zgn De aineiivoeging v n i u revtilu lionairen en lil ninoniauen il een viilkani che kr c u worle i om d ii e 11 eriaiieven Pitieur en den ven vv i 5 l n Heen Kirk uu te wer eii en de fiiiilitlee a 4 i iIUpH vvedr liel werk ten eiiKie bri i gen duur etU den ineeit verbiimlui cie oo eii te Ofeneii voor c en a arund w larioe g gebrigi ivordeu duur dit UI verge elijk uiiii lene i uttcnliinii Londen S J nuirj Uu ons legerk mp bg Sen ife in Ab iine gn berigien oniv mgen lol Ib dei jl Vien liad vernuiiieii il vi de liutp n v lU den kunii g v in Shu 1 icli nssohen rhcuiluru en 1 g lala bevonden en iiel liet ich imzien dal zg ilie pia ii zuiden beinagiiaen en de ge ngeiien bevrgi en De kumng tu Tigre had de ruoisie vrieiiiUthap jegens Ie Lngei clieu be uiitil du werd eeluer over het algemeen nel ds uprCf i e cliuuwd we ialve men siee is op jie hoede b eef of i huun hei met te denken h d it hg lust zou gevue ei uiu een aiiivil up on e iroe en ie beproeven 9 J in De 11 nes CüI len litw ye van di va heul en besieiiilij tiei I der hiiidetsljet mgen vin liei brii ehe kuningrgk Die iegen iaau e al dl legeiispuelen der jtsie 2 ji eu wurdt opgenierkl dal hel eideu is voorgekuineu dal er minder baukruceii lie ij lu de hutddsiud ui in de pruvmcien aai het einde van een uj ivak vau 12 uiaaudeu bekend werdeu dau bg ile e gelegenheid F rijS ï Jin Uu de bglagen tot hei 11 iliiansche groene boe t lg i dl gmeraii Ünrando cp last vau B il iz i aau Giribaldi 411 U l frs bul uiibiiaild en dal even eer op last van Kilizzi een groot i utal gew reu an de n i el che uatioudle g reaiu de vrgwuiigers v in tjiritialdi w iren ler band geseli zuodif hel met mier inlvvgfel kan worden grirokken dat SLAuu mei ac tasiaie Quderuet mg legeu Hume bekeud s Jauuarg De lloniteui constateert dat de v oorden des keizers als een onJerpnnd van den vrede aangenomen zgn a in Pruisen een bgzoudei gnusiigtn indruk geiiaakt hebben 9 Jan riet heeft de aandacht peiri iken dat de aarts bisschop tan Pirg lie verleden zondag in de kek Notre Dune ua pater Hvaointhe die voor de laatsie maal aldaar heefi gepredikt den kansel beklom om den prediker te daiikea en gue kudde te egeueii bg d e uelegenhnid de volgende oorden sprik Ik bid God JnnKryk Ie zegenen heizg de vrele behouden blg e helzg laogt blyken dat de oorlog onveruigdelgk 13 Bg de op heden hervitte discus en in he etgevend ligchaam over de legerorüiuisaiie wer I eeu men lenient v m den he rLinibreciit b iretfeide de gcv il eu van vrgsielling der militaire dienst door den rciinsier van oorlog iM sireden m lar door de k imer aangeuoincn ile andere amendeaienien zgn vervïorpen De kamer heeft de arit 1 toi en mei JO r eds aaugenumeu lailslgeuueinil ir ikel met h2 tegen bfi s erainen 10 J m l e heer jre ier heell m het iveiijeveiid lig chaam aaiigeKon lig i dit Ie eoinini ie en de si laisra id zuhmet het araeudemenl Lirahrecht hebben veri uiigd De miirschiik Niel lieefi 111 niilwourl am den hee G irnier Pigts verkltirl lilt df iiietine wet op de leif rorj mis i ie geene nieuwe kuslen vuor i e irlive irtuee 7 d vtruor iken ei dit de inuDite girde tjichts ai i ervulgeii al georganiseerd worlen Het lersU ir ikel is durup va ïe ield De hier Oiv i r heelt gu arguineiil laiiule ehoii len dat het 1 egiii el v m reinplaceriiig bg de niubile girde muet geh ilidh lil wur len lei verweriitz vin let jimeidiment Pauiiiiier 15 art 4 aiiiiretioinei Margen vuiri ei iiiT liOllljn b J lil In het litii van afgeviarrligden hebben de eiuj iieual en pliats thid uier liet vm r ei de heereu L iker we ieus de vrglieid v ui pn kei 111 h i hui d r ili e viiiliglf nHet vuur el lot ver tipiig tri met 174 i ea 144 i einmeii a uigenumen De Pruv Curr euii i iieen 1 it volgfiia miiclit ij en djor lie regent j ingewoiiiien bertffei 1 In g buk t n b vMi nudV en 111 de pruvineie Pr i i n lairuii lek en ii oiitilnu docii dit er geen lioi er ui he i lit 10 J in ulifi I rng eu lil IC je V 1 ut e 1 Amur gil UJ Ulidiwo lick UI if ew 1 rykr udi eu 1 iil ekt lie k mil lilden de n clif tdiiiir 1 I rfti nli ii ir ue pbiati begin u i 11 een 01 der iek e di ei en de i ïnen jul l bevuiideji d I ir hg en de ei en de tem ver f fl en biiuien eeu h ilfluir ö j piid iiiver g m I vonden wiiiunler 111 kken vut verse iil endt griot e en eer hjn geliilie De regeniuf heeft hetw lec en nug lutl gfiieen ver i rloof I in i ir uvenl niiluaireposien gtpliiui die reeds met Cliine en eu andere mbuorlingtu 111 Idoedlgi iiiuikiiisl gn gekomen Weenen S Jm De l res e van h den avond constateert dit de verhuiding tu chen Ojs ei rgk eu lial e men ie enBthei uveri t tl De uos eiirghsdie geziiit te ne griaf Riveldi heeftop III Iriiigeu viii tien uu ienryk ohen minister v ui eeridieust H 11 er kris e insiriciien m ue euntord 1 il kweiiie gekregen De erkiiiiing van hei iioorddiiil eli verbond en van deu koiiiuz Van Priii eu als lioufd en verie iPn ooriliger van datverbond lieeli hier Ier slede oiidi r i eii i erii g ien ophef pi 1 lUgehad De plegtigheid heeft eenvoudig hierin be ta m datkei er Fran Jo eph op nieiiwj iir=d ig uil handen vu den priiii iheu ge ant voi Werilier diens nieuwe geloofsbrieven alge aut van het nuordduiIbCh ierUond aangeuumen hrell Öinncnlanb fiOl DA U Jauuanj In het haigsehe Digblnl is een berigt opgenomen uitGouda ged igieekend aarin men beweert dat B en VV eeiienusive van dankbeiiuging hebben ge ondeu aau ile minimiersvan biniienl iken en van fi 1 incien over hunne bemoegiugeoin zake de onieigeiiings spoorwet Gonda sGraveiihage dedaarbg gevoegde oorden d tt dit zoude geschud zgn Underinsiemmin gvan alle luge eteiiMi gn daarom alleen 3eha iuiieloo3gelogen ouid it nieminil hier Ier sieile let van die zaak vernam eu wg verinelileu die eleehi om onze lezers ie vergewissen dal ons laalsie lUiugïerslag geheel Jiiisl 13 auneerdaarslechis sprake is van een dankadres aan Z M deo kuuiug g lernemen dat tie kiesvereenigiiig Vreest jod eertden Koning alhier tot bare kamiidalen sieli Mr G GroenVan Pr nsierer en M A F H H fi Uiau en de kiesvereeuiging Koning en V aderlan l tol hare kandidaten heefi benoemd M A F H Huffman en mr VV M de Brauw Men hrgli ons nit Schoonhoveu dd 10 jan Onderde steingeregiigden voor leden v n de lueede k uaer opeiibHartziel bier eih lu üe omliggende gemeeuteu ouk san de over zijde van de rivier de Lek ontevredenheid over de onthindiug der tweede kamer Vooral schgnt het vertrouwen ap jiJeil hr je Brauw geschokt door bet voorstel tot gzising de el op het lager onderug Dientengevolge zullen veleu dan ook llians hunne tem uitbrengen op iemand mei liberale taalkundige gevoelens Dontlerihig aiond had de aangekondigde voorstelling in Tivoli plaats en verschafte den bezoeker een genoegi I ken avonii ilour de wezeiitlgk verdienstelgke opvoering tier li kken Wg nenschen aan de erkende leilen der k imer ue Goudsbloem voortdurend dien volhardeiiden gver toe tlien zg reetls zoo lang geloond hebben maar ook dat de sladgeiiou en duor deelneming m het lidm latschap dier kamer haar bloei bevorderen zullen Men schrgft uit s H ige dd 9 dezer Ingevolge 1 insehrgiing van den mmmer van binnenl zaken aan cummi irissen de konii gs 111 de verschillende proiinoien erdei heden up de gebru keigke plaais n aiii2e likt afdrukken V111 het rapport van den miiii ierri tl a in den koning en Zr Ms besluit nopens de onibinili g tier i eeile k iroer enz zuü lis die staatssiukken in de Siaal iourant van 4 dezer gn opgfiiomen Men verneemt dnt hel Z M tien koning op de voorilrtgl v m den ministervan ja iiiie bbh lagtl heeft aan J Broiivver luusvronw van v iii tleii Rusch en ui J Moogkwglsehel ling ie verlecnen rcspeciuelgt v m de rif des duiiils en de lui bihui lrif van vgf jiren wnrtoe g loor den huogen raid ilt r NederI inden gn veroorileeld tie eer le ter zakevin moedwillige brunl iirhiing en tie iweetle wegens m e willige verwiihlig iluur lei lm geplee rd bj geleje held deropr jerig jeln ireiii nen 111 de iiitiiil ep etnber l b on Ier tie eineei t De N Hull f nr eet en s oMe van een even dnidehk u11 T ml bri 1 lil ivleii vit de uor nk v ui tien geiiir kfi luf iiid wiirtii tnrnpi 111 de etr ie helft v ml Heki in l 1 Gin I tl hj 11 liter Priu ep om lli hfl geheimme truikrg uver tien af i tnii vut Liixembur hteft on Ier htitd ld eii eer t na I tl hg hi 1 met Fruikrgk wis ttnsgewor den pi Jt eliug zunder eenige vourbereiduig tan Pruisen tl arv ui keiuiiBil 111 ivlen heefi niets setla m m de spu mug welke Ij tiis hen Pruisen en tntikrgk hetfi vt rourza ikl Ie tl en ophouden P rii krgk vertrouwde gn lieleid zoo weinig d 1 het hem toen ile ikeii guns ig eguniien Ie t laii uiiilrukkelgk liei ween zieh er buiten te huudeii omdat het vreestle tl il hg e wed r zoude lM derven Lil eindeigi werd hem toen tic hoven van Kngelind O istenrgk en Rusland mei trinkrgk en Prni en lot tie coiifercu ie haddtn besloten eenvoudig verzucht daartoe de oproepingsbrieven uit Ie sehrgven Zulk beleid heeft de k imer afgekeard Hail zg ila irin niet volkomen uelgk kie ers Dit beien Il ld Inch hel belang van Veder and in gevaar gebriït evenzeer als bet giie waardigheid had opgeofferd Is een minialer te vertronvren die zoó hindell Ook hel Hindelsblatl keurt in hooge mate het denkbeeldaf om tie miiiisier lot leien der kamer te kie eii Het iiueint tlal eer teregt een mul lel om tie regten der vertegenwuortliging 111 haiitleii te spelen van bet gonvernenieiu eene inkrimping van de waarborgen die bet laud in eene verteKenwoordiging moet bezitten Voorspoedig bevallen vin ee ie welgescliapeue dochter I JI VISSERS geliefde Echigencote van J vw HOFWEGEN Eeeua 9 Janmrij ISfiS Ou jongste kiiidjc werd ons heden dooit deu dooil ommki H M CABLIER C M CAHLIlua fiakNET GaouA 10 Januarg 186rt De miiiivieriele partg zegt hel amslerdnrn ehe blad rooae vel gedachtig zgn aan het oud hollindsche preek oord bDb kruik gaat 7 0 lang te ater tot zg breeki Welke vreein Ie kunstgrepen men ook nitdenke en 111 toepassing lirenge om een ii inisierie stainJe te houden op den duur houtlen ilie geen ministerie op de been dat in zich eïvi u uiet de kracht be it om zich duurzaam te maken Ut Jtiwvereenigm Bnrgerpligt te Aasterdam beeft totkaiitUtaM n vooi de tweeik kamer gekozen tie kS Gutlcfroi Thurberfce H emske k B v 111 B sse van B eiien en S ic jes de H ee eei ljenoemden mei n 1 genoeg eenparige sieOiBieu luhel gehiel werden lil9 siemmen uiigebragl IV reactionaire ki svereeniging Lendr igt maakt m igt te Dell heell tui ciniliilaat geproclameerd de heeren mr J v knv k en mr iiilgens De kiesvereen giug Vrglieid en Orde te Htriingen heeftde c mill latuiir op niejw upge li igej aau de heeren Hingst eude Hou van Alderwerelt Te Zn phen zgn Ctntlidaat gesield voor de kamer de bh mr Ju Dam en mr t Lent ing Door de Noord Bratiauier worden voor het kiesdistrict s Hertogenbo ch als cai tli laleu gesield de bh mr J vau derDoes de Willebois pre i leut der arruud regibank Ie 3 Boscheu mr F van Ziiu icj Beruinuin De PruviuLiile Fiie che Cuuruit beveelt de herkiezingaan dt r es letlen tlie duur irr estind w tren a reva mlij I enwel oor hei hoiflkesrici Lecnw ir l ii J K H de Uuo van GciiieiiMe Bei li ten o Te Hongkong ht cft ern hp ilc bni il pfwoed H ik tn vtrJiibbl 11 4o areii a Liv ltnd lu 49 lo van Vrai kii k UI l fs Il u iti i i t I op i ld itj n luarez uUttb r leti il KiuJ i tiru uuidt ben t d l de ei l t lie i on b ft b u t ni lu eeo riii t iiken i Il et 4iin pefbuneii aaroi der de ei t l cht 7riit Il k ti ei vde fctrit u v onit de beï istui op het Kdtoeo al l aJl ii iii tit ddt hel luiui tene Meuabrea lu n e netid rht J o iO SI i riitn htbbcu It Meusioa ht bbeii oni i rt eldf diii pi mts pï i aü ri ft u breh aau ko r n tiiuut Ki uer N Kileon i bij let w haiteir d Q np ji mii ff viU ii ÏV ÏH jmileD u si i ih i b bt M ld up 1 N i er De lurken will n iio di j id lei ut ii Oe ir i he t ijrtkMj erkeer n in ze r kwijn n tw id w nut Tjit i nu r wUai diiu nkainv I e Imtil en iurtug fT L i diijp dt te Juk OjsiLiirijk peelt h jup op eene Jieiiwe ttninfi De o ii pi i pT vdu eeu pjuaelijk wert i oii e is ü Prui n verboden Marktberigten Gouda 9 Iili r rwe l uul riie per 240 ki o 4 1 Kuotie KiteUi lie J 4 5 Zitiiwscle per mud ƒ I i a ƒ 15 tl Kugge 7 lu ö l a ƒ 12 jer i ƒ 25 a s Haver ƒ i DU a ƒ 475 Kuekweii Fnii ile per 21 u kilo y ili a 225 Nüordiirib ini eli ƒ 24 J a 25II Bruine bouneu ƒ 12 a ƒ 15 50 Unie buonen ƒ 11 a 14 5U Boter ƒ I Uo a ƒ 1 15 Burgerlijke Stand G o L 1 A GlBORFN 6 Januanj Elske oudtrs O B Soeders tn B Muckrr 8 PtelettiflU Adiiatia üllders I lluiiicrs eu H van Dijk y Celhard i oudei C J Verhoek eu A de vlerk Adriaiu Prlroi i lla u diTs lt Vdjt dt FdviHiidt t n F J OotiiiDS Jaiubua luuntis uudus SI J vatt dir Palm en J sparuaag lU Gerntji ouders H blok ci U luljiitubuii OviELtDiv 6 an T van Wier t 70 j A van Dt th S3 j P 1 Pulel 11 w 8 PC Nhravp 6 ra i de Mink 6 m G de Vliitd hitievr Vein I au dt it broek 52 GtHiwu 1 Jol i ary Hcusy eu H C Smit J T IrijiBaD ea A