Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1868

Getrouwd W ADAMS ifan Ifaddinxveett met G X GOORISSEN Gouda 15 Januarij 1S68 en altMdJureiule tekunen uiei l = gemoet gaan eu zoude iemand beter lu staal zijn il iarop toe ie zien dan de als Buancier uttstekeiiile P P vA BossE wiens opiredeii in de kamer aiin alle financiële mvst lioatien en gooeiielarijen een einde zou maken Heeft men zijne legenwoordiglieid aldaar met reeds zeer gemist en zoude on3 kiei dislrict ziuli niet verdienalelijk maken tegenover het geheeie land duor zulk een man af ie vaardigen Voor den tweeden vertegenwoordiger deuken wij aan den man die hij de vorige erkie ing in liersteiamiiis k arc tegen mr de Brauv en wij rekenen er op ilat de oogen eler kiezers te zijupn opzigte zijd opengegaan daarom wiliea hij allen wieii het behoud van hel volksschouluezen dierbaar is hei l cn aangema Mj l huüiie Mem l Ie brengen op deu heer mr W T Uevers Deïnoot wiens edele ge indheid nevens ijver voor al wat goed i bij de kiezers v in ons district zoo alg iieeu betend ijn d il hij geeiie venlere aaubeveling behoeft Ter iji wij het geuaagd hailden leze mannen aan de kiezers voor te stellen verneineri wij dat de kiesvereeuiging Oe Grondwet alhier be loien heeft dezelfde kindidülen te siellen Dit berigt z il velen elk m zijn en doel ons veiwachien dat de vrij innige kiezers het belang des tijds beseffende geirouw ter stembus zullen opkomen en hunne keuze uitbrengen op mr W T Gevers Deynoot en mr P P van Bosse öuittnilanö IiOnden ll Januarij Ue Times kan zich bij alle gemaiig ilieul v arraede zij sedert lang bespreekt wat in Frankrijk omg Mf niet oii houden de meeiiing uit te spreken dat de nieuwe fr ihsche legerorganisatie meer op het oog heeft dan een biool defensief doel liet blad meent dat men voortaan Frankrijk zal moeten beschouwer als een staat onder de wapenen want alle burgers die niet in iiet staande leger worden opgenomen zullen bij de naiionale garde wordeu ingelijfd ieheel de fransche jon i ngschap wordt tol deii oorlog gedrild 13 Ja jj Men verneemt dat Juarez een besluit heeftuiigevaardig ot verbanning van allege ezer keizerlijke mauschappen Uit Japan wordt van 6 december gemeld dat het berigtbetrelïeiide de aftreding van den aikoen zich heeft beve ligd voorts d it zijne mairt aan den mikado is opgedragen en datde üiening der haven van Jeildo tot 1 apiil ia uilgesield Er IS per telegraaf ufiicii ei berigt ontvangen van kolonelMeren ether ui Senafeh meldende dal hij den Sb decemberAtfgerat heeft bezocht dat de troepen een afstand van deriigmijlen zijn gevorderd en dat de egen bruikbaar zijn zoouelvoor de muilezels als voor de j igers Er is wnier eu neideiü overvloed Volgens de geruchten was Theodoras reeds Lioiagenaderd eu was ag hun op marsch gegaan océ heni Ie bestrijden De epidemie ouder de pa rden had geheel opgehouden Ook uit Yokuhr nia is vi n 6 dec berigt onlvangen dathet gouvernement van Japan geheel is opgedragen aan denmikado met een raad van daimios Parijs 13 J in arij In het wetgevend iigchaam heeft de heer üressier rappurieur van hel omwerp beireffVnde de le irorganisaiie aangekondigd dat de con niis= ie ingevolge den weus h der kamer loesiemt in de opheffing der facuireit om bij Ue nationale mobiele aarde een plaatsvervanger te siellen De heer Paulmier heeft daarna een amendemen inaeditnd tot behuild dier faculteit De heer Ruuher heeft het verbod dier remplaeer ng verdedigd Hel amendement Paulmier is daarop verworpen met 167 tegen 76 stemmen Weenen I3 Janm rij Men berigt uit Pnla Het fregat Novan aan boord hebbende het lijk vr i l ei er Maximiliaan en he fregat Uade zkv met de kanoiineerbo ellebieh é iPn voormiddag alhier binnengeloopeu De Novara werd van de forten en de voor sinker liggende oorlog chepeu met s dvo s begroet Het Fremdenblatt wil weten dat in het depiriement vanoorlog e3 aanzienlijke vermiiideing van het i i r wordi voorbereid net avancemeut der officaeu uii e ield zal wordentot in het jaar 1870 en dat een aaatal hooldofficiereu oo ueusioen zal worden gesteld r r Konstantinopel 12 Jan De Levant Herald constateertdat de monteneg Jn che deputatie bij de porie heeft geeiseht eene wyzig ng der grenzen het bezit van eenige uitwegen aatde Adrialische Zee en de slooping der turksche hlokhuizen OD onlstiegrypsch grondgebied De po le hei ft dit een en awUrT D de band gewezen jDmnenUnb GODD 15 Jaonary Met genoegen vernemen ij dat onzen geachten stadgenoot den weled gestr heer H Boonders vroeger inarineofticier en laatst havenmeester van het kanaal van Voorne deeer is ie beurt gevallen om bij besluit van Z M den koninggroothertog van Luxemburg dd sGravenhage 4 jan 1868 benoemd te worde tol kummandeur der orde van de Eikenkroon Vrijdag a s zal door het bestuur der rederijkerskamerbij d n bakker L Grocnendaal eene hroodbcdeeüng worden gehouden van den opbrengst der voorstelling van 9 jitu aiij Naar wij veinemen h t de commissaris des konings inOverijssel graaf van Bylaudt zijn ontslag uit die bei rekkinggenomen iMen verhaalt dat de reden daarvan is eene aanschrijving dezer dagen door de regering tot alle coiniuissarissendes konings gerigi beiretfentle de verkiezingen Z il heelt a ui den miuisler van slaat jhr mr F L V de Koek op zijn verzoek op de mee si eervolle wij e ontslag verleend uit zijne netrekkiug van direc eur van het kabinet des konings onder d tnkbeinigiug voor tie langdiiriiie enbelangrijke diensien nau dtn koning en aan den lande in diebetrekking bewezen Naar men verzekert hebben de ministers besloten voorde kandiilatuur van hel lidmaatschap der tweede kamer van deplatengeneraal hun van verschillende zijden aangeboden tebedanken Uil Krimpen a d IJssel schrijft men ann de N Eoti Cour De aanstaande verkiezingen vinden ook hier eu in deomstreken veel belangsielling zoiidat eene drukke opkomst aande stembus mag venvacht worden Van uit Gouda komt menalweder met ile aanbeveling van de heeren de lïrauw ei Hoffmann maar men verlangt hier bijna algemeen andere leden De heer llotfmann is al te weinig ieni ind die met zijn tijdweet mee ie gaan en hij laat ook in de kamer al ie weinigvan zicii hooien om hem op nieuw ii iar den H iag af tevaardigen Eieuwel beslaat voor hem nog veel meer sympathie lan voor deu heer de Braiiw v ieiis gedr ig eii handelingen in den laatsten tyd bij niemand goedkeuring kunnen vinden De orlhorloxtu willen hem uiei meer en hebben reedste zijner vervanging deu heer Groen kaniiidaat gesield De libeiale en in he algemeen alle bezadigde mannen die aanons volksüuderwijs gehec hi zijn en op de ingezetenen der gen eenlen nie uog zwaarder liisjen willen legger door de invoering van een ui siihe sielsei zuilei nog veel minder hunnestemmen op den heer de Brauw uitbrengen die buitendien te enover hel minisierie niei die onafhankelijkheid bezit diein den volksveriegeuw oordiger vereischt wordl waar wij doordeze regering lucl verhooging van staatsschulden en opdrijvingvan belas il o i en nog boieudien door eene enorme vermeerdering der iiaiuiiiale niilMe bedieigd worden Men oeeil aan ue Siooiuposi meae dat Ie Amslerdnaiterreinopnemingen worden gedaan met hel doel om e n planIe ontwerpen voor uubreidmg van het bestaanle sialion vandeu boUanilsciieu ijteren spoorweg voor gemeenschappelijk diensi den noord iiollandschen staatsspoorHeï De neer J Dirks ing meur van den waterstaat en eerstaanwezend ingenieur bij de amsterdamsehe kanaal maatschappij heeli vijn omslag gevraagd uil die betrekking V at de reden daarvan is IS vooralsnog onbekend doch men ondersiel datoneemglieid met de direciie de oorzaak i Wat intusschenzeker IS is dat dil onislag al weder geen goed zal doen aandie zaak dit 3 rset jovrfl tigms oeden ie kampen heeft Men schrijh uit Monifoort aan de N Boti Courant Zij die belang sielien iii de algtmetne zaak van het vaderland zien n et verlangen te gemoel welke kaïididaieti door deconsti utiouele partij in het kiesdistrict waartoe dit gedeelteder provincie Utrecht behoort hoofdkiesdistncl Gouda zullenviorden gesield tegenover de afiredende leden Hoogst wenschelijk zoude hel zijn dal mhniieii van invloed en ven rouwenin de onderkiesdistricieu zich vereenigden om hunne medekiezers voor ie lich en opdat dezen met weder het slagtofferworden van misleiding eu averegische voorlichting De verkiezingen hebben ditmaal een meer dan gewoon gewigi zoodatop de voorstanders van onze volksvrijheden en vaneen ordelijkstaHisbe iuur een dubbele pligt rust Het behoort aan aü kizers duidelijk gemaakt te worden dat de beide heeren d = aan de groüle niystilicaiie van april 18B3 hi nne plaats in ockamer te dankeu hebben onder de tegenwoordige oraslartdigheden met op nieuw kunnen oriler algevaardigd zomler dathei kiesgeregiigde volk als t ware afstand doet van zijn zelf standigbeid Bovendien behoor ieder hez er te eun dat deJieer de Uwuw die vorige malen zijne herkieziug uitsluitendte danken had aan het vertroutiven dat nen il ocm bteef lellen met opiigt tol zijne gevoelens iu zake het lager onderwijs thans dat vertrouwen ten eenemale heeft teleurgesteld un hij een voorstel aan de tweede kamer heeft ingediend om de bijzondere scholen ten koste van de aemeeniekasscn te doen onderhouden en aan het openbare schoolwezen deu doodsteek te geven Het bestuur des kiesvereeniging Bm gerpligt te Amsterdam zegt o a zeer treffend Scheiding van kerk en staat Len staat die a le godsdiensten beschermt maar levens eeneregering vrij van allen kerkelijken iiivloed is in Nederlandgrondwettig en nationaal Wij vreezen maar al te zeer enhet herstel der dep irtementen voor de eerediei sten heeft diebezorgdheid vermeerderd dat deels in overeenstemming deels in strijd met de antecedenten van 1853 in een verbondmet kerkelijke partijen levenskracht gezocht wordl Zim wijtoe dat wij in dil öpzigt niet der reactie worden prijS gegeven Vaardigen wij mannen af verdraagzaam in het godsdienstige en die allen kerkelijken invloed op de staat zakenzullen weten te keeren Boven alles is ons dierbaar de bestaande wetgeving op het lager onderwijs waarbij de echt nationale openbare school jehandhaafd en tevens hun die daarvan geen gebruik meen n te mrgen maken alle vrijheid verzekern is Ieder die de vroegere en latere verklaringen vat onderscheidene leden van dit kabinet heeft gevolgd zal lot de slotsom moeten komen dat het verborgen honden van deu weg welken het bewind te dezen aanzien zal inslaan de toekomst voor alle partijen bedenkelijk maakt Overwegen wij de be eekenis van de jongste aanvulling van het kabinet in verband met de homogeniteit in de sluitingEiede aangekondigd dan duchten wij voor de openbare school dadelijk gevaar Daarom weuscheo wij bet getal onwrikbare voorsiandus drr beslaande onderwijswetgeving in de kamer zooveel mogelijk te versterken De nieuw opgerigie kiesvereeuiging te Dordreehi heeft kandidaat gesield de heeren mr P Blussé van Oud Alblas èn mr P P van Bosse de eerste mei 79 stemmen vnn de 80 de laatste raei 65 siemmen Door de kiesvereeniging te Enschede zijn tot kandidatengesteld de afiredende afgevaardigilen mr G M v d Lindenen mr P A S van Limburg Brouwer Te Lejdeu zijn door de liberale kiesvereeniging Grondwet en Koning tot kandidaten gesteld de heeren Sloet vanden Beeie en Piek cud lid der provinciale staten De kiesvereeniging Oosterinoer in Drenthe heeft totkandidalen benoemd de lieereii mr J E Thorbecke en mr L Oldenhuis jiatama POLITIE Aan het bureau var p dii e is in bewaring een gouden medaillon de daarop regihebbende kan dezelve terug bekomen bij den heer commissaris van politie Gcmeissdc Beriglen De gondoogst van de vereeniscle staten von Amerika bedraagt iu 1S67 eene som van 185 milïioen gulden Er is besloten van bier naar Indie uit ie zenden tiea hulpuredikers oor de inUndsche christengemeenten Te Maastricht en te 2lbtjertetitten Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van eene dochter R VAV DIJK geliefde Bchtgenoot vaii A TLMMEBS GoCpa 8 Jaouarg 1868 Te Home ziju 4000 werVlïeden aangcBOiaeD om Ie i erktu id de versterking der stad Iu Louisiana ijn door de ron tiitie de nieuwe nrtikt len der constitutie sav jrenonien en is de slavernij verboden Garibaldi verklaart zich hiv legen de feniaiis Te austus m Friesland zijö bij et ii wedstrijd op schaatsen al de l i medtdiugers dour het ijs gevallen en verJlronken De hougaarsche spoo v tg lfeniijg is lot nog toe niet gelukt De staatsschuldtL a lö67 gewaakt bedra jea 7as 17fi J22 gulden Vergadering van den Gemeenteraad Dingbdag 14 Januaiij Tegennoo djg de heeren van Bergen IJieuduorn voorzitter de Grave De notulen der vorige vergadering arden gelezen en gearresteerd Zijn ingekomen eene dispositie van gedep staten houdende berigt van dea ontvangst van het besluit betreffende de gtmaakte wijziging in de verorJtuiug van de beide gjsthuïzen notif eene missive van het burgerlijk ai nibeatüur bengtende het overlijdenvan den heer T vaa Wierst lid dei comtuissie waaib j te ei s wordtaen ebodeu een tweetal om aan te bevelen ter voorziening u de vacature bestaande uit de hh C S van Vliet n H F Hoii ter visie eeuige ad essen van verschillende personen v i zoekende om bij de benoeming VLii lijkdiager in aaniii ikïiig te konieo ter visie een adres van den bulpuudtiwij tr J ti=luijs r ithot de van ziekelijken tocstaud ill het virleden jaar en 63jarigtu oudeiöora zijn eervol QUt4ag verzoekende met 1 maart zich tevens gunstiï aa ibeveïeude tot toekeiiiiiug van pensioen op voorstel vasi deu vooiziUei wordt dit adres in handen gcstfcld vau B eu W om btngt en raad Thans genaderd tot de behandeling der aan de orde zijnde zaken vraagt de hr vau Gennep na afdoening der orde verlof om aan B eu W eeu vraag te mogen rigten het verlof w ordt verlfcend u wordt gelezen eene dispositie van hh gedep staten betreffende de btgrootiijg der kosten van het burgerlijk armbestuur dienst ISÖb waarbij Zj volharden in de vrotgere verklaring dat de posr van vcpr cbotten teii behoeve vau bmteugeiueeuten te hoog s en met lOüU dieiit veriuu dtrd te worden De voorzitter stelt aisnu uit uaam van B en V voor aan dat verl ugeo toe te geven om staking iQ de dienst te vooikomen en de coiiiiu e voor het armbestuur te verzoeken de begsootiug m dien zin te v jZ p cu De hr Droogleeve zegt dat hieruit blijiien zoude dat er eene Itenji in d wet hestadt daar men nu gedwongen is tue te geveu als men dt 5 1 g v il ontgaan Het voorstel wordt zonder stemming aaogenoiüLn Op het iu de vorige vergadering m udi dm au B ei W ge telde verzoek der anibteuartu om eeue gratificatie ter zake van 11 rdtrre werkzaarahtden geiiutende de veepei t wordt uu vuu jztsield o n elk dier ambtenaren ƒ ÏU toelage te verietnen De hr Buchuer or ikeut volgens art 11 der vet bet bestaaa van meerdere werkzaanihtdeo en beweert dat zoo zij ijverig huu pi tt badden betracht niet ooveel ziek vlee eb hier zou zijn ingevoerd en dat hunne bezoldiging in te aren tueh reeds is verhoogd i vvordi n fle buitengewone werkzaamheden opgenoemd De hr van Straaten vereenigt zich volkomen met de zienswijze vac deu heer Bncbarr De heer Kist acht het moeijeiijk te beslissen o er die n eerdere werk adUjiiLQeü en zou kuunen besluiten tot tracteuieutsverhooging maar niet tot ei e lilt urstcl van B en W in stemming gebragt is aangenomen mtt 7 tegen G stemmen Tegen stemden de bh Prmce Keuiy Uüvbuer Droojileever K rt cu van Straaten Hierdoor moet plaats hebben een overschrijving van ƒ 10 uit den post van onvoorziene uitgaven De beer van Geuiiep al nu hc v nc d bekon f de geeft zijne bevrcemdiug te kenuen dat liij mceriende dat alhier heloten was toi e n d nkadres aan Z M den koning in de Güudsi Courant leest vau oiissivvS van dankbetuiging aar de ministers van bmuenl iken en vau financipu De voorzitter erkent dat het besluit tot het ipdienen van een üpnkadres aan Z M is genomen en dat dit ook zal ingediend worden doch dat B tn V inmiddels hadden besloten om nog daareubuven gemelde mi iivei hcr de ministers te zeadeD J ierna eindigt de vergadering Burgerlijke Stand Gebokkn 10 Januarij Wilhelmina Oacoba oudere J Hageman ea G W Smit li itertruida Pieternella ouders piuijt en E Versnel Uilheliüina L atharina ouders C H Vreeswijk i G U iljcliuc 12 Pieter ouders G Boer en A van Dook Hek na Aru ouders A G van chalcii eu A bloots i ó Gijsbertus l isjjtr oude s F lüu WiiijfD en M T ieuwl ind Maria oudtr tï m en M van Harten Fraucina ouders J X eedenburi en i vj i Houten OMKLtDhS 10 Jauuarij J L Carler i7 d T Verzijl 74 j D de Jong 5 w V Molenaar wed A Nieuwlaud t ö j 1 Jannes 15 m 11 C Sonsfaeek wed A Notenboom tJ9 j L uh 65 j 12 C W Doesburg 21 m M Perk wed G Greij e6 j De ondergfteekende neïens zijnen St cmkorenmolen alhier opgerigt hebbende eene Stoom H iinï eu Vlas Beukerij be e t ïieh bij de e aan lot het verrigtea der genoemde bewerkingen J VRIJL ANDT M AiKDKECHT Januarij 1S68