Goudsche Courant, zondag 19 januari 1868

te jeggen valt Zijn zuiderzee bemoeij ngen in verband met die oude kwestie van het zwolsche diep geven hem niet weinig aauhang maar bij de behandeling der schutterswet heeft hij het bij velen verkorven Doch wat men ook van hem zegge een jabroer is hij niet en dat zegt nu veel zoo niet alles En hiermede genoeg over de gestelde kandidaten Hun lotis over een groote acht dagen beslist We zuilen dan zienof we in de laats e twintig jaar vooruil zijn gegaan of niet Maar al mogt het dan ook blijken dal de uitslag verpletterendis voor het liberalisme toch twijfelen wij niet aan zijne eindelijke zegepraal Eeue natie als de onze die haar kracht inzich zelve moet zoeken kan onmogelijk het hoofd gerust nederleggeu bij graven baronnen en meer zulke ijdelheden der ijdelheden D 13 Jan ISeS Marktberigten Gouda 16 Jan Tarwe Poolsche per 2400 kilo 4Ü5 Roode Klcefsche ƒ 490 Zeeuwsche per mud ƒ 1 3 a ƒ 15 50 Ilogge lU 50 ïi 12 Gerst ƒ 6 25 è 8 25 Haver 3 60 a ƒ 4 75 Boekweit Frausche per 2100 kilo ƒ 220 a 225 Noordbrabantsche ƒ 240 a ƒ 250 Bruine booneu ƒ 12 a ƒ 15 50 Wille boonen ƒ 11 a 14 50 Boter ƒ 1 05 a ƒ 1 15 Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 13 Jan Francina Maria ouders A Sliejïrecht en P Hardeubül Anna Walradina ouders 1 ü i vau Goor en E Romeijn 15 Lena Cornelia Geertrui ouders H bpet en C Vermeulen Cornells ouders C Nieuuveld en ü A Eveiliiig lö Juhanua Hulti a ouders B C Jijstir en N Bruijmx Ferdinandus liubiitu Geraidus ouders G Kabel en E C van der Veer Christina Petroneila ouders M Verschot en G van Gorselen OvtBLtüEN 13 Jau J Vcispuij 39 j C van Krimpen 5 m 14 d 15 S van Gessel 6ó j J G C huijt van Castncu n 16 m 15 A den Heitog 2 j G Verkaaik 10 m GniuwD 15 Jan V Adams en G T Gorissen 16 P Hopkoper en C van der Dussea ADVERTENTIEN Jet I 11 luljfeleii aan de zege Jer liberalen Waarom wijfcên ij dau üiet die hunne reroordeeling moeten voorzien Kan een man als Heemskerk zoo kortzigiig 7ijn en zich vleijen met pene andere ui kom t in ons district zijn nij reeds gewoon het onderspit te delven Vij heb ien het voorregt niets te kunnen verliezen wij kunnen iflecbls winnen Als laauwheid en oiiverschilliglieid plaats maakien voor krachtigen ijver dan zouden wij onze kandidaten zien zegevieren maar wij durven het niet verwaehleii Kene hoop hebben wij dat mr de Br iuw vervangen zal worden door den genialen mr Groen die zijner overtuiging leelt Wij ontveinzen niet dat die orthodoxen de eigentlijke tpgenpar ij zijn mi ar wij verfoeijfu Ie halfheid der vermomde liberalen die beide partijen bedriegen om hunne zelfzuchtige bedoelingen te bereiken OuitcnUnïï Londen IG Jan Men meldt nit Washington van 14 dezer Ten gevolge van een besluit door den senaat genomen heefi de generaal Grant zijne belrekking als minister van oorlo nedergelegd de generaal Stanton heeft daarna zijne bctrekfcjig neder aanvaard Parijs 1 1 Januarij Het wetgevend ligchaam heeft heden art 14 van het leger ontwerp met 197 legen 43 stemmen en het geheelc wetsontwerp met 199 tegen 61 stemmen aangenomen l e kamer besliste dat voor de eerstvolgende zitting de interpell itie van den heer Lanjninais over de begraafplaatsen benevens de wetsontwerpen op de drukpers en het regt van lereeniging aan de orde zullen worden gesteld De kamer is da irna lot den 27sten niieen gegaan 6 J innarij In de ziltii g van den senaat is de wet beneffend de leger organisatie ingediend en gerenvoyeeril naar eene ommissle van tien leden welke morgen zal benoemd uorilei Weenen is Jannarij r e Presse verneemt dat het rijksbudzet gisteren in de zilting van den ministerraad onder voorzitterschap des keizers vasigesteld Het cijfer voor gewone uitgaven voor het depariement van oorlog is gebragt tot op SU millioen en het cijfer van het buitengewoon budget op 31 millioen Florence 14 Jannarij In de kamer van afgevaardigden heeft de heer Kaïazzi ïeklaagd over de onvolledige en ten deele onjuiste öinnenlöitö G0UD 1 18 Janaarij Z M heeft bepaald dat de stembriefjes in te leveren ter verkiezing van leden van de tweede kamer der staten generaal op den 2 2 dezer maand en in geval van herslemming op den 4 februarij a s respectivelijk zullen geopend worden in de hoofilkiesdistricien Dokkum Deventer Arnhem Nijmegen Hoorn Haarlem Leyden Dordrecht Roermond Delft Goriiichem Gouda den 24 januarij en 6 februarij en in het hüofdkiesdisirict Alkmaar den 25 januarij en 7 febr Het Haiidbl zegt Het oogenblik is gewigtig Onze staats en schooünrigting bei ie loopen gelijkelijk gevaar Anti papisten die nog in 1856 spraken van een protestantschen slaat waarin anderen slechts werden getolereerd mannen der april bcHeging die z ich niet schaamden de smadehjkste oprujjingen tejjen onze roomsch cttholieke landgenooten ten papiere te stellen en te doen drukken treden in verbond met dezelfde verwerpelingen van toen en een deel van hen wijst naar al wat men verneemt zulk een bondgenootschap zulk een waarlijk monsterachtige unie niet t i zou ook onze constitutie bij welker behoud de roomsch lolieken meer dan iemand belang heeft in wezen en toepassing in naleving en uitvoering gevaar loopen Men meldt uit den Alblasserwaard De vrienden van den heer de Branw sparen geen moeite om de kiezers tè bewegen dezen heer op nieuw naar de kamer af te vaardigen Evenwel ontmoet die kandidatuur hoe langer zoo meer tegenstand in de eerste plaats om het voor ons schoolwezen zoo verderfelijk en voor de geldmiddelen der gemeenten zob bezwaarlijk voorstel door dien heer bij de kamer aanhaü fiiig gemaakt en in de tweede plaats omdat hij in de kamer de hooge uitgaven voor oorlog en marine heeft Koedgekcurd waardoor het land in fianneieleu nood is gebragt Diezelfde grief bestaat ook tegen den heer Hoffman die mede te weinig zelfstandigheid betoont tegenover dit ministerie In dez en waard voor zooveel die niet tot het kiesdistrict Dordrecht behoort wordt vrij algemeen de verkiezing gewenscht van de heeren jhr mr W T Gevers Deynoot en mr P P van Bosse bekend als voorstanders van de openbare school van orde en zuinigheid in s lands geldmiddelen en als tegenstanders van overdreven uitgaven voor het soldaalie spelen Gevers Deynoot is bovendien met dezen waard en onze belangen grondig bekend hetgeen op zich zelf hem reeds aaubeveleuswaardig maakt Gcmeiigdelkrigten Eeoigc Pruisische bladen zijn in beslag genomen wegens eenige aaomerkingen over den heerschenden nood lu Kumeuie iiorden op nieuwge elddadigheden gepleegd tegen de Israëlieten Het p iuselijk leger telt tegenwoordig 22 000 man waarouder 15 000 iretradeUngeu onder welke laatste 40110 Nederlanders en Uuitschers Sedert lb46 zijn de scholen in ijpanje verdubbeld de scholieren ruim verviervoudigd en de kos en vaü het onderwijs bedragen nagenoeg het Overijselsche b3 ieveii vu Itijna altijd verwarren eerzuchtige en Ijdele ministers hnn persoon met den troon en hunne persoonlijke zekerheid met die van den staat Dit maal natnnrlijk iets over de verkiezingen want daar iedereen schreeuwt juicht of scheldt kunnen wij onmogelijk zwijgen t Is me een tijd Het christelijke element onzer bij uitstek christelijke natie doet wonderen De goede dagen voor den burgerman zijn vooibij Graaf Schiinmeipeutiiiick en graaf van Zuylen zullen ons nu eens regeren zoo als we t na 48 niet ondervonden hebben Mair om daartoe te geraken moet men eerst opruiming houden Die metischeti met hunne burgerlijke begrippen over vrijheid en zoo meer moeten aan kant want eene gravelijke vrijheid pist daarbij niet Ais dan al die tegenstribbelaars zooveel mogelijk uit den weg zijn geruimd waaraan men met alle kracht en onder de leus der jezuitenspreuk werkt openbaar en nog oneindig veel meer in t geheim dan gezorgd voor t onderwijs door eenvoudig aan alle femelscholen subsidie te verstrekken opdat ons volk na verloop van tijd eene snikkende znchlende en zich zelve oneindig diep gezonken gevoelende natie worde die tegen onze gr iven als messinssen opziet en onzer aller Vader niet beter denkt te kunnen behagen dan door het aanheffen van psalmen van Datlieen Zoo deze zaak dan in orde is rest er nog een klein karreweitje tot onschadelijkniaking der overgebleven vrijheidschreeuwers Daar bezoldigde troepen de overheid wapenen met eene de vrijheid verniflende kracht zoo dient er voor een leger gezorgd dat jaarlijks een dertig millioenen gulden kost Dat schuld aflossen van die liberalen is ook maar gekheid We moeten bovenal zorgen ons prestige in het buitenland op te honden en hoe zonden we dat iu gravelijken geest kunnen doen zonder een leger en zonder enorme schulden En om tot dien toestand te geraken roepen alom aangeplakte plakkaten ons op om ons oordeel uil te spreken Binnen weinige dagen zal het volk van Neerland zijn koning moeten zeggen of zijne raadslieden deugen of niet En daarom kiezers nu gij nog het regt hebt zulks te mogen doen maakt er daarom een goed gebruik van Bedenkt wel da de in het verschiet zijnde regeringsvorm dit zonderlinge heeft dat hoewel hij de burgerlijke vrijheid volkomen vertrapt aan de maatschappij die onder zijnen ijzeren scepter vergruisd wordt gemeenlijk een niterlijken schijn en trolsche vertooning van voorspoed geeft dat hij in den aanvang zeer omzigtig en naauwelijks merkbaar werkt dat hij trap voor trap het oogpunt zijner begeerte nadert dat vleijerij nederig groeten enz surrogaten zij n dm den gemeenen man te behagen maar eens zijn doel bereikt hebbende wee dan de halzen welke ondier zijn juk gekromd zullen moeten gaan Daarom kiezers ziet op het einde Door de verkiezingskoorts aangegrepen ben ik onwillekeurig algemeen geworden eil heb mijne provincie verlaten Daar is natuurlijk ook strijd zoowel als ergens elders doch zeer hevig n r iet en schijnt het ook wel niet te worden i e kiesvereenigingen hebbeu hunne kandidaten gesteld zoo als zg m zoodanig geval moeten maar ook n let meer zoo als zij wel konden Nu zal et hier ea daar nog wel wat kuiperij iu t spel komen en daarbg zal de zaak haar beslag wel krijgen In de kandidaten is nog al variatie De Kampers proberen hel eens met vader Groen Of dit nu een karaperstreek moet beduiden daarvoor kan ik niet instaan maar genoemd wordt hij Deventer doet het roijaal Beide kiesvereenigingen ook die waar v Vloten beschermheer over is proclameren Dumbar en van Dclden twee door en door beproefde mannen goed sprekende en stemmende voor alles behalve voor de heerschappij der negen heiligen Daar is niets te vreezen wel is er ieuvat woeling doch die doodt zich zelve Jabroers ia niet het devenier wachtwoord Terwijl ik dit schrijf heeft de zwolsche kiesvereeniging nog geen kaïid dateu gesteld Evenwel zsl het wel op de oude afgevaardigden van Naamen van Eeranes en Stieltjes uitdraaijen die bovendien dan ook al reeds door particulieren in eene advertentie der Zwolsche Courant van bedeu worden aanbevolen Populair zijn ze echter niet doch in dit geval moet men al dubbel tevreden zijn met beider herkiezing want bij hunne kwade hebben zij ook hunne goede zijde Van Naamen u 1 is wat men ook zeggen wil ministerieel en daarbij niet weinig aristocraat ma r hij is schoolopziener en zijn naam iu de onderwijzerswereld staat ons borg dat hij bij de behandeling der aanslaande sclioolkweslie niet minis erieel zal zijn Dit zegt reeds veel en daarom is zijne herkiezing wel raadzaam te meer daar zijn plaatsvervanger nog onbekend is en m i hier aan erge voorvechters niet ueiikt Stieltjes is een geheel ander man Bijzonder knap en bijzonder eigenwijs ziedaar alies nat er van Nederland Nederland Volk van Nederland ziet looh toe eer gij naar de stembus gaat denkt toch al de stemmen vo ir GROEN HOFFMAN en DE BRAüW uitgebnigt dm die zijn verloren daar GIIOE V voor Vel t en Arnhem als kandidaat is voorgesteld denkt aan de dagen van 17 5 tol 1813 wat onze ouders en voorouders beleefd hebben daar hunne zonen werden weggevoerd en wij Nederlanders uit de rij der volkeren werden wegigeschrapt dus laat ons toch eenparig de stemmen uitbrenseii op mannen vvie t hart nog gloei voor het welzijn van ORANJE ea NEDERLAND op hen ier namen zijn Mr V R Baron van TUYLL vanS£R008KË11KC van ZLYLEX en J L BERI HARD1 ÜE KIESVEREENIGING Vreest God eert den Koning te Gouda heeft tot hare Caudidaten bij de aanstaande verkiezingen gesteld Mr G GROE van PRI 8TERËR en M A F H HOFFMA Hoofdkiesdïstrict DELFT De Kiesvereeniging NEDERLAND heeft met algemeene stemmen tot hare CANDIDATEN voor leden der Staten Generaal gestemd de Heeren W J L DE BRUIJN KOPS EN D K A ROMBAOH Bet Bestuur H J VAN BLOMMESTEIN Foorz C F V VN BERCRËL VERKIEZING Mr P POST UITERWEER Woensdag 22 Jan 1868 P T van MUNNEKREDE De onilergeteekende uil de Nieuwspapieren vernomen hebbende dat hij in de Hoofdkiesdistricten utrecht en Gouda gesteld is als Caudldaat voor de Kamer d r Staten Generaal acht zich verpligt bij deze opentlijk te verkltreu dat bij ofschoon die vereerende onderscheiding op prijs stellende nogtans verlangt buiten aanmerking te blijven W B Baron VAN TUYLL VAU SEROOSKERKEN VAN ZUYLEN Een handelshuis in Granen en Meel vraagt voor GOCDA en OMSTREKEN een Agent die of eenig vermogen bezit of voor een later te bepalen som borgt kan stellen Inclinerenden adresseren zich met franoo brieven onder de letters V R aan het Bureau dezer Courant De Directie der Internationale Suikerraffinaderij te amsteku m vernomen hebbende dal veel stroop van allerlei aard als haar fabriekaat wordt ia den handel gebragt terwijl in hare raffinaderij niet anders dan rietSUiker dus zelfs geen beetwortelsuiker verwerkt wordt seeft bij deze kennis dat ten einde zoodanige misleiding te belemmeren op de af te leveren vaten voortaan de met hare firma gestempelde eici t nota s gehecht zullen worden ten bewijze dat de stroop werkelijk van de Internationale Suikerraffinaderij afkomstig is