Goudsche Courant, donderdag 23 januari 1868

MeA spralv iu de laatste tijden nog al eens van onkiesche handelingen men heeft het den hr Cremers zeer euvel geduid oradat hij zich om zich legen ministeriele onjuistheilen te verdedigen van particuliere brieven beiliend had door hem in vroeger tijd ontvangen eii hem daarom van verregaande onkieschheid beschuldigd maar hoe moet men de handeling noemen van een minisier die brieven in zijn belrekking ontvangende ilie oumiildellijk zonder toestemming des afzenders laat afdrukken in bet beruchte Dagblad Zoude dat een kiesche baudeliug zijn Een minister die dankbetuigingen ontvangt en aanneemt en zich daarop zelfs verhoovaariligt moet wel overtuigd zijn die dankzegging verdiend te hebben Anders toch zoiiie hij die dankbetuiging moeien geweigerd hebben met tie verkl iring dal het netsoiiiwerp van den spoorweg Goud i s Gravenhage in het welbegrepen belang des lands was iuge liend dat de onteigening van dien weg ten aluemeeuen nutte w i eu dat dus een dankbetuiging van een bij onlere plaats niet nootlig was dat dit integendeel aanleiding koude geven lot het vermoeden dat het wetsontwerp had moeten strekken om locale belangen te bevordereti en dat geen dienaar des konings zich aan zulk een vermoeden raogt bloot stellen vooral niet wanneer zooals nu de verkiezingen over het lot van hel minisierie moesten beslissen En toch de dankbetuiging is aangenomen en wat meer is door de ministeriele alarmklok ter algemeene kennis gebragt ADVERTENTIEN r burpersdioói ie tjouda te rekrnc u van den flUg fer goMkdjrmst 101 en met 31 dee 186S Daarvoor wareu zeven biljelien iugekomen De nüiisie inscbrtjver was de heer J A iv van KluTve alhier voor 941 B j koninklijk besluit van den 19 jan jl is bepaald dit lie stembriefji s in te leveren ter verkiezing van ledenvan de tweede kamer der staien generaal op den 22 dezerniiiacd en u gevai v in hersieramin op den 4 februarij a s in de houldkiesiliairjcieri Sieenwijk Zwolle en Almelo zullejigeop nd urdeii op den 34 jm en deu 6 febr daaraanvolgende 0 fr it i v in de opliren st der middelen hoofdsom en op entenj over hei ji ir I8ó7 Dir belast ƒ 21 098 24 1 26 iuen uiis regicu ƒ 4 449 27 IB j accijnzen 23 683 960 08 gou len en zilveren erken ƒ 253 108 9679 mdireeie belastingen ƒ 14 910 360 71 domeinen f 1 240 004 26 puslerijen ƒ 2 4 11 720 OaV rijksielegralVn 59 996 18 2 slaalslolerij ƒ 412 615 50 j igc en visscherij ƒ 115 34 1 loodsgelden ƒ Sii2 = 96 16 lüia Hl 7l s76 716 1 1 legen ƒ 68 683 257 OtVj iu 06 I e rarnMi w is ƒ 6 090 617 Iu het ni initest der gron kies ereeniging Eendragtin mkt OiHgt leesi nim lil ons land van vrijheid van godsdienst bij het zoo groot verschd iu godsdiensijge gevoelens is alleen de neutrale volksschoül mogelijk Wij oniieenen aan de Kölniscbe Zeiiung onderstaand berigt aangaande de veet gerueuuie Stoihverck che fabrieken dat wij b j nittrek el me ledeelen Seilerl hel be in van december heeft de stooin chocolade bonbons dragóeen suikergoed i ahriek van Franz Stulhverck te Keulen hare uieiiwe niag izijncn geupend die in grootschheitl alles oïenreffen wat nif n lot hiertoe gezien heeft Van den vroegen ochtend lol tX i laten avond worden de negen reus iciuige vensiers door lüesciioiuxers ais belegerd Het geheele parterrefroat van het op een paleis gelijkend gebouw is in drie hoofdaf eelingen het detail magazijii het grossiersmag t ijn eu de maclnnenzaal algedeeld Men heeft er gelegcuhtid de versn i ipriiigeii iiireci uit de grutidstof iloor ialrfke hnnilen die aiet liet ibr cpren afnegen inpakken aandragen en verzen len der goederen be ig ijn lu de consuratie te zien overgaan De grootsie belangstelling verdient de prachtige machiurnzaal Een zeer eegant bevierkie siooinmachiue van tien paardenkracUien tlrijfi daar zes chocolade machines waarvan twee door liaie colossale afinetingeii zeer bijzonder uitmnnien Daarmede wordt dagejijk onder bet oog der voorbiJKangers ongeveer 3000 ponil chocolade vervaardigd die men nadai zg in bet souierrain lot koekjes zijn gevormd op de oninnuenile g üerijen door een aantal meiajes in bladtiu ziet wikkrien Aciiier hei hoofdsebouw lig de bonbons eu suikergoedfabriek waarin behalve alle bedenkb re machines 240 werklieden be i zijn eu waar onder anilereu dagelijks 9 ii 10 00U pakkeiieu der beroem Ie bursi bonOons worden vervaardigd De firma Fr in S oilvierek beeft de ontzaggelijke uitbreidiu van haar e ablisse ueni slechts a in de voortreffelijkheid en oi vervalschiheid barer fnlinekaten te danken de cbocolad arü ke en van het buis worden lenscvolge der zorgvuldige vernerkmz en amehsiellmg der grondslotfen als de besie van het tolveriiond erkend en zullen weidra de fransche fabrikaten geheel en al van de markt verdrongen hebben GcHieiiMe Beriglea hrfk il T C ta ecchia is de cholera uitgeüroken 11 l ru siM le spoü et li ns van ll miUioï u et blina eenparige stemmfi aanftnoin o Z tdfD il zijn W r vererooten de l m d n pl e d tuvoerrn en de uu a e eu dcS e T = blacibarn hee eeo n bacht a j vrouw e kocht voo én nond terli g 1 Ab n e zal wap p ad moeten koraeVT de pv agenea Ie verlos eB I de vL kte van Satoiy bh UrLlks word een groot perurai eh d Kan opg r g ter besclier mng an Pa s üe keizir vau Maroeco al ee e eoi stiVutie aaa iJD ink gevenTn op den koop toe eene legeiotpanisalie Ue rgksve scbinr t IZLZ dtjk IS op l stder reg ri g e voorkoming vaa vernieuwde besreUn fv e i i bi ra i j i ruim 56 milHoÈU vooruit gEgüau Ia St Dommg l a liut beleg afaekondigd ten gevolge van nitgebroken onlusten Op 1 eiland St Thomas zijn 120 stemmen uitgebragt voor de vereenjging de vereeoit de staten een twi iligtal daartegen Te Par j is m van eene leening van 400 mil ioen In den bitteren nood te Tilj is ruimschoots voorzien door vrijwillige liefdadigbeid KANTONGEREGT te GOÜDa Bij vonnissen van 21 December 1867 zijn 1 J P en diens huisvrouw G v D vrijgesproken van de aanklagt van enkele diefsial van te veld staaude veldvruebten de kosten te dragen door deu staat 2 G V negens het maken van nachtelijke bnrengeruch ten tot versioring van de rust der inwoners veroordeeld tot eene geldboete van 5 50 of 1 dag siibsid gevaugenisslraf 3 J V M wegeus 1 het als geleider van een aanoe spannen hondeukar niet gaau voor of naast zijne hoi iln binnen de gemeente Zuid Waddinxveen eu 20 hei niet vour zien van muilband van drie voor een kar aangespannen houdei in gemelde gemeente eroordeeld tot twee geldboeten elk vaa ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke boete 4 C deu E wegens het zonder noodzaak berijden van een met klinker bestraal voetpad te Gouda met een handwagen niet beladen met glas of aardewerk verooraeeld tot eeue geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf De drie laalsigeuoemdeu bovendien in de kosieu van h regtsgeding des uoods invorderbaar bij lijfsdwang Vergadering van den Gemeenteraad Diog dag 21 Januarij Tegenwoordig de heeren van Hergen IJzeudoorn voorzitter de Grave Vindy Priuce Braggaar Westeibaau Ktulinger Reniy iiuchuer Droogleever vau Gennep van Straattu en Fieleis De notulen der vorige vergadering uordeu gelezen en gearresteerd Zijn ingekomen drie adressen an verschillende persouen oin aangesteld te worden aljlijkdrager Itr visie een adres van niej C Reuhl verzoekende ontslag als hulponderwiizeresse in de handwerken aan de tus ebtnsenool tegen 1 april Op oorsttl van den vcorzitter wordt dit ontslag eervol verleend Twee adressen van mej liegeer eu bpinit verzoekende in aanmerking te komen oor bovengenoemde betrekking Deze adressen worden gesteld in handen van 13 en V ten fine van berigt eu raad De voorzitter deelt mede dat bij B en V is ingekomen de door h burgeihjk armbestuur giwi zigde bt grootlng van inkunisten en uilgauL voor het dienstjaar Ibtih hetgeen hem doet voorstelleu de begrooting goed te keuren en in verband daarmede het btdr g van het subsidie te verminderen met ƒ 1000 en dit te bepalen op f 8630 waartoe eenparig Hüidt besloten Overgaande tot de benoeming van een lid van het bnrg armbestuu worden 12 stemmen uitgebragt op den heer C S van Mlit Tot lijkdrager woidt benoemd G Jue met 11 stemmen De hr Huchner op zijn verzoek het woord bekomen hebbende stelt voor de oomidriellijke benoeming van een noodhulp doch de hr Reotiuger is daartegen als afwijkende van het reglement vau orde iNa korte discussie wordt dit Hierna eindigt de vergadering Varia De stembus is gesloten nog slechts een weinig tijds en hel lot van het minisierie treurig dat ij ook zeggen moeten liet lot des lands zal beslist zijn Weinig i uu uog van den uitslag te zeggen Verblijdend is echter het verschijnsel dat men alom sporen vond van meer politiek leven Alom schaarden de liberale kiezers zich aaneen alom was men overtuigii dat alleen bedaarilheid en eensgezindheid de zegepraal üei liberale beginelen konden bevorderen En al moge nu ook de uitslag met aan de door velen gekoesterde verwachting beantwoorden al verkrijgt het ministerie ook tene tijdelijke meerderheid de liberale partij behoeft daarom niet moedeloos te worden zij eet hoe die meerderheid is verkreoen zij weet wie roor vwe e haar gestreden hebbeu zij kan vertrouwen op de kracht barer beginselen Door de doornen lot de sterren is de spreuk vau ons stedelijk wapen moge het het devies der liberale partij zijn bij een mogelijke leleurslelling Met doornen bezaaid zal de weg zijn wanneer het ministerie m den verkiezingsstrijd zegeviert gevaren zullen de ons gewaarborgtle vrijheden bedreigen geld en bloedbelastïngen zullen toenemen en de tijden van voor 1848 zullen weder iferlevfD en juis toch daartloor zal het volk uit den slaap JeV onver wlle feeb beginselen bespoedigen Bevallen van een zoon T ï KTiA MERS VAN Vollenhoven Gouda 19 Januarij 1868 Openbare Vcrkoopliig op DI NüSDAG 28 JANUARIJ 1868 s morgens Elf ure bij J N LANtiEEAK aan de Ref lwijksche Brug van 1 Een WOONHUIS e a op Elfhoven aan den Platten Weg onder Sluipwijk van onils n 14 met BOOMGAARD HAKHOUT en VEENPLaS Kadister Sectie O n 158 165 groot 88 Roedeu 83 Ellen In vier gedeelten verhuurd te zamen voor f 2 35 per week 2 Twee perceelen HO GILA ND op de Broekvelden innen ZwaMMEIidaM K d Sectie C 457 458 461 en 462 groot 1 bunder 32 roeilen 14 ellen Vcrwaarborgd met ƒ SSb OO waarvan de jaarlijksche renten bedragen ƒ 18 22 In huur tot 1 December 1868 voor ƒ 36 00 Informatien te bekomen bij den Notaris MONTIJN te Gouda Examen IMeötkunst Stelkunst Zij die zich voor eeuig examen in Meetof Stelkunst voorbereiden worden attent gemaakt op de in alle Boekwinkels te bekomen werken getiteld GEIST oplossing der vraagst voorkomende in de Meetkunst van c J kehPBE3 l deel ƒ 1 25 2 deel ƒ 2 00 fdem Stellcunst groote uitgave 1 deel ƒ 3 00 deel 3 00 Idem Slelkuust compresse uitgave 1 deel 1 25 2 deel ƒ 2 00 Idem Goniometrie en Eegllijnige Trigonometrie ƒ 0 90 Uitgaveo van G Pb ZALSMAN Kampen Verscheidene Si tn wSrdeu onlangs Terontn t door bet gerucht of liever dqor liet rotnislerieel besluit dat het garni oeu of een gedeelte daarvan met primo mei loode verirekken Ook onze stad deelde in dir ot Van alle zijden werden klagten aangeheven en verzoekschriften ingediend en ziet de mitiister wordt door die kleagtooiièn vermurwd eu de uadeelige beslissingen worden of geheel ingetrokken of aanmerkelijk verzacht Is dit soms eeu bewijs van vastheid Tan beginselen i e garnizuensveranderingen zijn noodzakelijk oor de dienst en dan moet de minister zich aan geen klagien sloren of hel is een onverschiilige zaak eu dan moest men tie militairen niet zoo veel moeite en Kosten veroorzaken of was loen reeds tol de ontbinding besloten Wat er van zij vastheid van beginselen is in deze zaak weinig merkbaar Burgerlijke Stand GOUDA Geboef n 18 Jat Petrus Adrianos ouders J P Spmijt en P W van Velzen Geertje ouders H Schuitema en G Maudema Theodora Maria oudeis G de Jong en M Spruijt Johannes ouders J Zeegers en A C Zegveld 20 Franciscus Xaverius ouders J F Kersteus en M C Paes I eendert ouders J de Vrind en W C Tijgemao OvERLKUicx 16 Jan J Smit il j D Ve oold 13 j D Jens 3 m 17 J J Smits 10 w A H T ouwerier 4 m 18 L van Eijk 67 j C van tlaardingen 58 i k vaj Rijswijk huisvr van J Sparnaaij 71 j 19 P van Eijsden wed J Verspuy 75 j 20 A Alblas 6 m M Blok 1 j 10 m J M A Boot 13 m VOOR LEESGEZELSCHAPPEN NIEUWE UITGAVEN VAN A TER GUN NE X M OLÏPHANT MADONNA MARY 2 dln ƒ 6 y v = Olipbaiit is ouk by ons Publiek reeds te zeer bekend en geliefd dan dat dit werk t geen in Eiiijelund eeu buitcngewooen opgang gemaakt heeft nog verdere aanbetelliig on behoeveu Men ineene slechts om dec titel niet dat het eemge bijzondere godsdienstige strekking zou hebben n P SPIELHA GEN KAAOSELACHTiaE KARAKTERS 2 dln ƒ 6 35 SplelhageR wordt thans voor den eersten roinunschrijver ven Doi schUiul gehouden en dit werk Prohlpm iiische Natureu voor zijn ineesterstuK Ofschoon op zieh zelf compleet wordt het door eene luc ie afde inii gevolgd durrh Nacht zum Licht waarvan de ertahug niede bij den uitgevtr iidcrhandcn is en ten spoedigste t licht zal zieo III L IfiüHLBACH nriTSCHL WD IN WOELING EN STRIJD J Aid iii Da oude Prits en de nieuwe tijd 2 dln ƒ a ss IDEM II Atdc iins Vorsten en Dichters 2 din 3 IV L MÜHLBACH MARIE ANTOINETTE EN HAAR ZOON 2 din mei Phiieu ƒ 3 82Vj Deze werkfïi vhu Mühlbach onderscheiden zich evenzeer door goedkoopheid als deg elijke uitvoering en fr iaije en zar iuldifie vertaling an deo vertaler an AapoleoQ in Duit chiaud t Is algemeea erkend dut alle coucurrentie hn rbij verre achter blijft V Mrs H wood MILDRED ARKELL uit het Engelsch door J B Rietstap 2 dln 7 40 Mrs Wood is door haar Lief en leed eener Moeder enz eene geliefde bekende In leveodicheid van bthaodfling en belangrijkheid van onderwerp wint dit het oog ian hare vorige werken VI A TROLLOPE HET KLEINE HUlS TE ALLINGTON 3 dln ƒ 8 40 Leeskabinet üe draaj schijnt eenvoudig maar de zaraeu ltchting is kunstig en o schooa wij hierboven eenige algeineeoe aanduiding van de huoflpunten gaven ku uen er zoo vele treffende en onderhoudende tooneelen voor dat vïij zeker zijn de lezer niets van het genoeseu der verrassing benoiiien te hebben Trollope doet zich als eeu ervaren roiuaucier keoaen en zün vertaler heeft hein i een goed hollandsch kleed gestokrn Huisbibliotheek 1 Dif is eene der beste romans lu de laatste jaren in Engeland verschenen Wie smaak vindt in meesterlijk getoekeode karakters eu fi n Eeschftste topstandf n sal dit erk gaarne lezen Het eenvoudige en nienschkundige thema volledig uitgewerkt zoodat het t geheele leven der handelende personen omvat is met tileut uitiresponuen De vertaling is uiterst vloeijeod en de styl goed Men zou meenen een oorspronki lijk werk te lezeu VIL W M THACKERAY GESCHIEDENIS VAX ARTHUR l ENDEXNIS Met ppiie Vuurre le van Dr M P LitiJo S din ƒ 10 20 Lee=kabinet Kene oiiaangenaoie zijde hteft het lezeu vau een boek sis de Geschiedenis van Arthur Pendennis het kan ons ligt onievrcden maken met al wat y later te lezeo knjgeo Dr Lindo houdt zirh overtuigd dat ieder die Pendenois gelezeu heeft volmondig aal moeten bekennen dat hel een der schoonste werken is op het gebied der romaniectuiT die hij ooit in haiidtn iiemin zal Deze lofspraak hoe veelzeggend ook is volstrekt niet overdreven en hierin ligt ui elf opgesloten wat wij zoo even de schaduwzijde van zulk eene lectuur noemden dat namelijk de roman dira wij na Pendennis ter hand nemeUj ons al zeer ligt ojibediidetid zal toeschiineïi Hiermede zij Arthur Pendennis aanbevolen aan allen die prijs stellen op goede degel ke èoderhoudende en leerzame lectnur VUL W M THACKBBAY DE WtGEVilLEl vkti PHttIP ÖF ZIJN UEG DOOÖ nE VVKRELD 2 dlu ƒ 6 5 Teeskabinet Volmoudig kunnen wij biluigen dal wij iB lari gtïn roman bebbefl gplezeu die ons zoo geboeid eu zooveel gerot gt schonken beeft als met dit boek het geval ii eo w beloven er ons een vernieuwd genot an wanneer de tijd ons zal vergnnnen het nog eer s et band te nemen en te herlezen want een boek als dit dient meer dan eenma l ge ezen te orAea om het regt te genieten Arnhemsche Conrant Even aU de Pendeunis vloeit ook deze roman over vaa de e geB B rtig achoonhedco die den hoogbegaafden britschen schrijver aalV eea p oatsa oaam KthoslGec