Goudsche Courant, zondag 26 januari 1868

öuitcnUnï Londen 23 Jauuarij Uit Aden is omtrent de abyssiniscliTexpeiUue b ri i o vangen l t generaal Staveley den 4 dezer üuverwaehi it S nafel ie Annesley was aangekomen en aan Iiei 33 regiment bevel had gegeven om nog dienzelldeo Bachi aan lanil te gaan Nailat de PiaMsehappeu met öu derge ere gevapend aren s de landing in den vroegen oahle d vul r 2l Er liep luen een gernchl dat kolonel iMereweiher U i S nalel eene nederlaag had geie len maar het regte hiervan isi men niet Het as alieen bekend dat hij op 2ii der mei eene aWt lini op verkenning a uitgegaan vau wanr hij zeer onverdacht e spoe lig v is teruggekomen Welliat heen du tut het senoem Ie gerucht aanlei lmg gegeven Ini ss hei w iren er ue ier gunstiger berigreii univaiigen aangaiHule het pperl oofd ol den v K t van Ti irc Deze had aliliaiis ill e i Mtsie datren geiratdit hel legen iiem beslaande wauiriMiiven neg ie neiueii door het wini ol om de Eiigelschen van levensuiddeien Ie voorzien aarbij hij te gel jkeruj l 2ÜU0 stuks vee had ge unden dl door hel commissariaat m ontviiig i zijn gen uiieu Men as Hums Irak bezig met het tr iiispiirt van kaïnee pii naar de eiigelscne troepen Men berigt uil V sliiiigiun Het congies heeft roet 123 teïeii 45 ieinineu een be luii geuoinen aarnij verklaard wordidal geen burgerlijke regering ii ue zuidelijke siairn geidig zulgcrek iid orden en airliij de bij de recun lnicue acie bepiatde bevoegdheul lot het benuemen en alzelien van amtitenaren in de zuidelijke staten aan Jwhnsuu afgenomen en op Grant or lt overgedr ige In Nouri Staffo dshire h dden gelijk men eet dewerklieden in de ij erf il rieken het werk gestaakt omdat defabriekaiiien by den kwijneiden toesiaud der aken hel loonverniiiiileril huiden Thans meliU de Biriuinghau Pust datden n iniig un in eene gruo e ineeiiug van erklieileu decondiiieu iler f ibrirkai ien zijn aangenumen hoewel onder prote i diein als loepa sing van den regel dat een haif ei beieris Jan een leege dop en in de hoop dat weldra hg leientlig r vraag naar hel labriek iat de loouen aanmerkelijk verhoogdzullen orden Men verhaalt dat de kastelein in wiens lokaal gewoonlijk de Clerke ell afieeltng der lleforin le igue hare vergaderniüen buiidi uit zijnr z ial ile porlretifii van üLidsione Bright Ali l eu Keales heelt luueieu negnemen len gevulge daarvan dat de polilie het hem Ie dier zake zeer lastig maakte Datde politie zoo iets geêischt zou hebben schijnt onmogelijk M i ir el schijnt hei aar Ie zijn dal deze regering de verpaderiiiiïen v in de af leeliiiiieu der Retvirui lfagiie het verbond zelf durft zij uiei aan zeer neinue jenjkt Als een bewijs van den iiootl die hier lieerscht wordtgemeld dat er in tie vorige ueek alleen in hel district Vlolioway 51 persunen lol levaiigenissiraf zijn veroorileeld wegensbedftanj hüe el zij geen beüel i irs Waren van piui e sie Zijbezaien ie zameti een penny Ken persoon is den volgendendag len gevolge van de nitpntting bezweken 24 Jan De stüonibuot Nova Scotia is aangekomen metberigeii uil Ne Yurk loopende tol tien 11 tiezer Het hnisder verii genwooriligers heelt een besluit genomen waarbijJohnson verzocht urdt bij de koniigin van Engeland Utsschen beide te komen ter gunste der feniansche gevangenen Te Washingion zijn iu eene groote meeting besluitengenomen leu einde meerdere vuorregleu voor de amerikaanscheburgers iu t buitenland te eischeu en middelen te beramenlegen de reedaardige poiiiiek der eiigelsche regering Parijs 2S January De Mouiteur zegt dal de ophelderenile verklaring van de wet op tie leger organisatie aan de leden van den senaat rondgedeeld is Hel siuk besluit mei de opmerking dal de are oorzaak van de imliening der wet ia met vrees voor oorlog maar de ondervinding opgedaan in de ourlogen in de Krim en in Italië I e duitsche oorlug is eerder de aanli di g dan e oorzaak geweest van de indiening der wel a men l i zegen zonder den duiischen oorlog zonder die op ienbare waarschuwing is het tw ijielachlig of de publieke opinie berust zou hebben in eene el waarvan alleen zij die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de eer des lands de onmisbaarheid ca hel gewigi bevroedden De Pairie zegt dat de ophelderenile verklaringen des ieizers aangaande de et op de leger organisatie reeds aan verscheiden hooggeplaatste persunen zijn rondgedeeld Het welfde blad zegt na opgemerkt te hebben dat zoowel in tnifeUutl en Duiischland ais in Frankrijk in de regeriu skrmgeti ds vreilelieveude ge ueleus hoe langer hoe meer op dru Toorgronil treden dat Rotiand alleen zijne stem niet ocgt bji dttic k i uuJe Hm blad voegt er by dat de be hoefte aan ftede overal wordt aitgesprokeii en dat daarin de zegepraal ligt van liet denkbeeld i welk aan s keizer uitnoodigiug tot het bijeenkomen van een congres Len grondslag ai rekte Het pibliek houdt zich nog allijd bezig met de voorgenomen leeniug In afwachting dit zij otTicieel zal zijn aangekondigd eu ondersieiind gelijk men gezegd heeft dat geschieden zou door een vredelievend manifest des keizers hehbeude olbcieuse dagbladen lot mot d urdre gekregen om den tegenwoordigen toestand rozenkleurig voor Ie stellen De minisier van binuenl zaken de heer Pinard heefi aiu de prefecten eene confidentiële circulaire gerigt waarin hij zegt dathet gouvernemeni zoowel vóiir als gedurende de discussie overde wet op de leg r organis itie herhaaldelijk verklaard heeft dat het den vre le wenschie en ilai al zijne pogingen zondensirekkeii om dien te behoudei waarom het noodig is latde dagbladen die de regering onilerstennen zich onthüiidenvan het opwekken of aanwakkeren van zekere onrust Deminister verzoekt daarom de prefeclen om met zorg Ie aken dat III dagbladen die de regering steunen niet in hunne puleini k in tweestrijd komen met de door hel gotiveriieinentafgelegde verklaringen Niets zegt de minisier ven nirnstzoozeer als de tegenstrijdigheid en niets is zoo goed in slaat otn geiiist te stellen en te versterken als de eensLemraigiieidvan la d en van leitling Sorlijn 21 jan De Stants Anzeiger bevat de overeenküiusi tussclien Pruisen en Nederland gesloten belreffende ileu spoorweg VeiilüOsuabruck Weenen 23 J niuanj De Hongaren moeien er zich over be wa ird gevuelen dat in het gemeenschappelijk rijks minisierie aan geen staatsman van hunne nitionaliieit eene plaats is toegekend Zn ineenen dat dit afbreuk zal doen aan de verstandhouding tiisschen de hoiigaarsclie tlelegatien en het ministerie Zy maken tevens de opmerking dat geen der minisrers hongaarsch verstaat en dat de Hungaren bepaaldelijk weigeren bij de zitüngen hunner delesalien het gebruik der dnilscue taal in te voeren Naar aanleiding van dit een en ander is er sprake v iii geweest om aan de rijksminisiers hungaarsche oiider secreiarisseti als tolken oe te voegen doch dit denkbeeld heelï men later weer laten varen en gemeend aan het bejta inde bez a ir te geinoei te kunnen komen door den hongaarschen minister graaf Festelis tot rijksmiiiisler zouder poriefeuille te benoeinen Den 20 de er was het gerucht verspreid dal de Czechen te Praag bij de aankomst van den minister van justitie Herhst ald iar zich aan allerlei wanordelijkheden tegen de Duiischers huilden schuldig gemaakt zóó zelfs dat de stadhouder zich verpligt h id gevoeld per telegraaf naar Weenen te seinen om de uoodige magiiging om de stad in slaat van beleg Ie verklaren Uil laal ie berigl bleik later onjv ist te zijn doch daarentegen is het waar dal de Czechen den minister eene kelelniuziek pebragl en bij hem de glazen ingeworpen hebben Na afloop daarvan werd evenwel van elke verdere demonstratie afgezien ten einde de regering tot geene dwangmaatregeleu tè noud aken Florence 23 Jan In hetj huis der afgevaardigden zijn drie hüüldsitikken van het budget aangenomen De heer V illa heeft aangekondigd dat hij een interpellatie zal doen beireffeutle de benueiniiig van den heer Guallerio Petersburg 23 Januarij De Börsen eitnng bespreekt de militaire verlioudingen der eiiropesche mogendteden en zegt d it de fransche wet op de legei organisatie aan Napoleon verbazend gruote magt geeft in geval Frankrijk een bniienlaiidscheu oorlog onderneemt In weerwil van het tegenwoordig streven naar toenadering tnsschen Traiikrijk en Pruisen zal zegt hel blad binnen weinige maanden Napoleon een hoogea toon gaan voeren 0tnnenland GOÜD V SSJaDuarij Ter verkiezing van twee leden der slaien generaal warenalhier ingekomen 2010 stemmen waaronder 7 niet geldige dus was de volstrekte meerderheid i 002 Gekozen zijn de beide leden der ontbonden kamer M A F H Hoffman toet 1289 stemmen en jhr mr W M Üe Brauw met 1006 stemmen voorts bekwamen de heeren mr P P van Bosse 668 stemmen jhr mr W T Gevers Deyuool 643 mr G Groen van Prins erer 26 J L Bernhardi 59 mr V E baron van Tnyli van Serooskerkeu van Zuylen 41 eu eenige andere personen enkele stemmen Naar men verneemt zal de heer Cd Busken Haet binnen kort ons land verlaten én iiaar ludie vertrekkeji om deredactie te aauvaarden van de Java Bode Meu noemt aUzyu opvolger in de redactie van de iïaarleinMlié Cburknt professor van Vloten t r Men verzekert dat de bee ieuclieuius het teliigc voornemen heeft om naar Indie terug te keeren Hii wil zich opJava als advokaat gaan vestigen Vleti leest in de N Holt Courant Wij kennel ihans den uiislug in alle kiesdistricten met nit7 ondering ve i Alkmaar Van de leden der ontbonden kamer die zich weder verkiesbaar hadilen gesteld zgti in het geheel negen uitgevallen zijnde de heeren Stielijes van Limburg Bruuwer van Eipparl Meusonides Heemskerk Bzn Bichun van IJsselmuude Beens van den Heuvel eu Lom de Berg Zes moeien zich aan eene herstemming onderwerpen te welen de heeien van iler Luiden van Lyiideii v Smdeiibiivg Geertseina van der Huehi Taets van Ainerongen en Hollingérus Pijpers Vijf leden der ontbonden kamer hadden vevzoc ht btiilen aanmerking te blijven n itnelyk de heeren Keueheiiins Hoekwater de Raadt Wimaens en L yben lie beide laats eii benoemd tot minister Alleen de heeren de Raadt en L Uien zgn reeds delinitief vervangen ter vervanging van de oveiige dne leden moeten hersteinmintien plaats hebben Er zijn negen uieu e leden gekozen en wel de heeren mr J W Gei ken mr J Kalft mr E L Leuiiiig jhr mr J do Uosch üeuiper mr P Blussé v m O d Atblas mr P P van Bosse Ferd Borrel mr P J Smilz en mr van der Does de Willebois In het geheel moet in acht dislricten worden herstemd te welen te Almelo te Arnhem voor twee plaatsen ie Hourn te AiuslP dam te Leyden Ie Delft voor twee plaatsen te Breda eu te Roermond Die hersteinmingen loopen over 20 personen Onder dezen zijn er vijf die reeds in aiideie districie i gekozen zijn namelijk de hb Dullert de Bosch Kernper Thorbeeke van Bosse en B rret Een de heer de Bruyn Kop komt in twee districten iu herslemiuing Vt rder dient nog te orden opgeinerki 1 dat de heer Groen van Prinsierer die in een aantal districlen as kandidaat gesteld nergens is gekozen en sleehis iti ten district Arnhem bij ile herstemming in aanmerkirg komt z dat vi n de beide ministers die kiuididiat gesied aren namelijk de heeren van Lynden van Sii denbnrg te Anih n Heemskerk te A sen de eerstgenoemde het slecbts tot eene hersieinmiiig heeft kunnen brengen en wel met 26 stemmen minder d n zgt liberale mededinger üulleri terwijl de t eede slechts 142 siemmen bekwam In October 18a6 trd de heer van Lynden gekozen met 122B stemmen thans verkriog hij er 854 De commissaris des konings in de i rovimieZuidlloihindheeft goedgevonilcn te bepalen dal ile loiing der i i hei vurigejaar voor de naiioiiiile niili ie ingeschieveiien die voluens iri 3 van het besluit van tien 4 jctober 18H2 Prov Bi 1 fi 117 in de daarbij aangewezen hoofdplaatsen der m liiaire kantons moet plaats hebben o a zal geschieden ie s Gr ivenhage dingsdag woensdag donderdag en vrijdag 11 12 13 en 14 februa ij s morgens ten 10 uie Ie Delft maandag 17 februarij s morgens ten 10 ure te Rotterdam maandag 17 febrnarij s morgens ten 9 ure Ie Seliie viuensdag 19 februarij ten S a e Leyden inaat a en dingsdag 10 eu 11 februarij ten 10 ure en te Dordrecht vrydag 21 februarij ten 9 2 re In i voorjaar zal te Petersburg met goedkeutittg deskeizers en onder bescherming van den grootvorst troonopvolger een groote inlernaiiunide tentooiistellitig van l indnouwworden gehoudi n eii levens een algemeen congres van laiidbouwknntligen Alle maai regelen zyn getroffen om lenioonstelling en coi gres beiden zooveel mogelijk aan t doel Iedoeu beantwoorden Er zijn 192 prijzen uilgeluofd voor planten vruchten erkti igen enz UITSLAG DER VERKIEZINGEN Gtiosinuen Herkozen mr B If Dullert ZlIUIlOBS Herkozen G Seinder AppiNGtDAM Herkozen dr jR U eaterhoff en J F Zylker WisscHOTES Herkozen Ar IV J A Jmckbloet Assen Herkozen mr J B T torb ecte en mr L Oldtnhuh Gratama LEEUWiRDES Herkozen J K H dt Roo tan Alderuerelt en S Hingit Skeek Herko en A Moenê en S W jbenga DoiiKUM Herkozen jhr mr S fF H A tan Beyma Ihoe Kingtaa eu mr Ph van Blom Steenwijk Herko n mt C M Storm tan s Gramsande ZwoLtE Heiikozen mr A tan Kaamen van Eetnuesi ge kozeii uir J ff Ge ken Almelo Gekozen mr 7 Kalff herstemming lusschen mr G M van der Linden eu mr G A Vos de Wael Deventeb Herkozen mr A ran Delden en mr G Dumiar ZuTPHEN Herkozen Jb Dam ftekozen mr M L Ltmtm AltNHEM Herst miring lusschen B T Dullert Sloet v d Beete mr C T baron van Lijnden ro Sat deitbvrg ta mr O Groen van Lrinsfrrer Nijmegen Herkozen J A C A tan NUpen van Sevenaer en mr C J A Btydt irijck TiEi Herkozen mr U F C van Lidt de Jende AiiEESfoORT Herkozen mr E L baron tan Bardenbroek tan Lookhorst en mr J K baron tan joltstém L tbechi Herkozen mr E du Marchir tan FoortiuyitH ea mr N P J Kien Hogen Herkozen mr W baron taa Goltdein gekozen jhr mr J de Bosch Kenifer Alkm ak Nog niei bekend H KLF M Hersiemniinïr tnsschen G L J tan der Bvekt mr J B Geert ema mr A S tan Aierop en jbr mr ƒ de BoH k Kenij er MSTEHliiM HerMi eii mr ii C J tan Btenen B A In aitiger J J Rochnssen mr M J F jiiaijjel mr M B Godtfroi hersie nuiiiiir lusschen mr P P van Bo se eii mr J R Thurlecke Leyuen Herkuzeti Ü laroii van ff as trotr CafirTcf her sieuimintr 1 ii tdien mr J L de Bruyn Ktps en F B bart ii Taets tan Ameringtn GotDA Heik i eii M A F B Bofman en jhr mr M de Brauw Delft Her emming tnssehen dr K A Rotnlaeh mr J L ie Bruyu Kops mr ran Kiiyk en mr J L yiersirasz RoTTERO wi Htrkii eii J I Fruii ea ran de Fnitt A A yirniy Verbrngge en F C 8lo n s GK VENU iGE Hiivu en Jhr F de Ca emlrO jt en Jhr C A van Sypeslein Dordrecht Geküzen mr P Blusue tan Oud Alllas en mr P P tan Bosse GoEINCllF M Herko eu mr JF C M Begram en dr G uic nf MiutiELBCKG Herkozen nu il van Lek eu mr C A Foi er GOFS Herko eii P M Saaymair l ader ZlFRIKZEE Herkuzeu J J ran Leiiu ijk Bkeu a Herkozen A R B Gnljé lii r ie nmin ii chen mr F J J HoUitigerus P ijj erH eu F B B Borrel TlLBLSG Herkoen J r lui J B A J U l er ieytn gekozen F B H Borret EiNUHOVE Herkozen mr J B Bots gekiizen P J Sttutz Maastricht Heihozen Jlir mr F T van der Macen de üoinlrejf en C A baron de Biber te ii Hoga la Zaaad y Roermond Herko en mr J B L Bofhiiani herstemming tiissclieu mr K Cornell s en J B Arnotdti BoxMEFR Herko en B C F Ker tena s Busctl Herkozen mr F J E tan Zinnii q Bergman geko cn mr J Al B J van der Does de H illebois GciHciii de Bei igleü De srhouwburfren te Parijs hebben in 1867 25 94 3 532 fr ont aopen Ik esküiiiiig Geortie vun Hanovtr iaat te Praag wonin Het werven vfu niiui i h i iH n voor het pauselijke leger i verbuöcD m de duit chsl ivische landen De leip iü cr nieuwjaürsmis is z er ongunstig atjielooptn In Hongarije zij reeds 12u l fransclie spoorv ti Wügens in di nst om den uitvuer van r in =n naar Frankrijk te bef it diyen De Fiarisclien bri ngen thane 24 inaal zooveel op aU Ludo ij XIV met zoo groot geweld moest bijetn schrapen Te Hor je nis i het onrustig wegeus de duurte der le eusmiddelen Tn Tuiiis heerscht een v rrchrikkehjke nungt rsnood den 7 jiui stierven alken in de stad zelve Z inenschen van bonger China K aiikt toebereidsdt n om Kiisland den ourl ti aan te doen Het gouverneinent in engtUrh Indie doet krarhtige pogingen om al de daar io werking zijnde spooiwetHmta aan te koopen De gemiddelde ontvangst der bierbrouwers hu i Co bedroeg iu de laatste jaren ruim 2 K millioen gulden De kun ïm Opiira een eilandje in de Zuidzee heeft geheel zijn rijksgebied trkoc t üüu de Franscheti voor eenige flesschen rum en een paar kiften me oude klreren In de omstreken van Antwerpen is de veeziekte no j niet gestuit Te ironipgen is besloten de last der iiikwartienng Tuor rekening der gemeente te nenieo De gemeenleraad van Fn cl ede Ziet de verpligting niet in om een schietbasin aan te leggen ioor de ldschutterij Te Tubineen heeft men io den nacht van 19 op 2 dezer een vrij hevisen aardschok waargenomen onder bet v oedeu isn ten orkaan De sneeuw op de znitstrache bergen is reeds merkelijk aan het smelt en Burgerlijke Stand GOUDA G BOBfN 19 Jan VViUem Simon onders W S Kramers en J F tbo Vollfnbo en i3 Cornelia ouders A Rijnhout en C Zorg Geertruida Theodora ouders T de tuwe en E vau Ioqd OvEHL D K 19 Jan ï Veneraa 7 m 21 J D Kaan 6 m 23 M M Kroon 12 w T Lelie wad J Alphenaar 73 j If Gkbuwd Jan Vi Bron en eq A o Buytin