Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1868

ADVERTENTIEN 2S68 Donderdag 30 Januarij 609 GOÜDSCHECOURAIÏT Bevallen fan eeo zoon J M de VLLTl bR Keliee Ctkecht 24 Jda 1868 Eentge e algememt kennisgeving Uitgave an A BRINKMAN Lange Tiendetcefft i 60 B schikbaar ƒ 30 000 m ge eelten tcaen 50 o reiiie ouilcr Inpolhekjir verbnnd op Uii lerijeu TE HUUR tegen ilei of irigiiifiis hel HUIS staande in de Prpera rdit ijk K N 7 5 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude ea echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijii eer nutlig iii ongesteldlieden der MA G en erken heilzaam op de SPIJS Verzegelde doozen van 37 s dubiiele doozen zijn verkrijgbaar üij de herren Aarlanderveen J F Allart Amiterdan M Cléban Huidenstraat n I 2i8 Deljt H W de Kruijff VOOR LEESGEZELSCHAPPEN NIEUWE UITGAVjfclW VAN A TER GUNNE I M OLIPHANT MADONNA M KY 2 dln 6 Mr Olnildiit IS ouk by ons Publiek rteds tr Iter bekend en geliefd dan dat dit werk t getu m i neldid u bjit iijcBoiuii opgsi gemaakt heelt nog verdere aaubeveliu zuu behueTe Meu luteue sUehlb om den tiul uut dat het eemge jzoudere god dieu tige trikkiug zou hebbtQ I F SPIELHAGEN RAAnSLL CHriGE h ARAK TER3 2 dln ƒ 6 35 Spielhvf ordt thjus oor deo eersten romluscbrijver van Duilschland gelioudiu eu dit irerk iPrubUmdl che III L MuHLBACH DLir CHLWU IN lUH Pi Men ƒ 3 821 2 Dfze wtrktn vau Mu il bach oiidi i ch idt n zich evenzeer door goedkoopheid als dtgtlijLc uuTOtniip tn traaije iii iui kuMijii ruliii i V Mas H WOOD MILÜULD AKkhLL uit hei EngeUch door J li hiEisiAp 2 dln ƒ 7 40 Mrs Uojd IS diMjr haar nLitf cd f eener Motder eoz eene gelicfcie bekenilc Iii leveudijthi d vdii u lijiiiifluig ta b Uiignjiiht ld vaii ui di r erj wiiidithtt uog au hare vorige werkt j VI A TROLLOPS Hbl KLblNh HUlS Ih ALLlNOlüN 6 din 8 40 letskdli Uil Ut draad ihijiit iLUvuudi üiaar di zaïuiuO cbtiug is kuostig en ulaihuoo WIJ iii ib j I Cfiu i ciiitiBc aa du dl 1 van d bauidpuiiitu gaxLU kointu er mo vtle trtlftud Cl uiid rhuuil t dt tuomtltu vi ji d t wij Zikir zij dt ii iizer mets vau htt genutgtii der verrassing bruu ui u te h bb u I iol ü te dut zich itls eeu trvureu rouiauLitr keuueu eu ziju VLftal r h ftt tieiu m eeu gmd boU udsih klted tstukeD Hu bib1iuih k Dit IS et iK dtr be tt ruiiians lu de laatste jsreo id Engeland verschenen V u iit ak mdt 111 lueisttihjk t l tkend karaKltib eu fijii gi Ëcbitbte tu standdi zal dit werk giarm Uxti Htl tmvoudijit ci iitti aLdkuudigt ihtru vulbdig uitgtwi kt zoodithtt t gehtele Ifvti dt r baud 1 udr H rs ueu uiijvai ia uut lal til utlgtapuLiieti Ut VLitaltiig is uitirst vlueljiud tu d slijl jiL i Miu iou luitriitru feu oor jnüik iijk rk tt Itzeu Ml W M THACKERAY tilbtHILDEMb VAN AKIHIR FENDbNMS Mei wue Lcpskabiiif i heiie ouaanji uauit zijde hult het Itzeu van ten botk als de Gescbiedmu vau Arthur Piidcii g il i kaï üi k likt ouuvr d u uiaki ii iiilI al nat y Uttr te liz u krijgen l r Limlo houu z eb iwrHij d dat udr dn Kudtums g lLZeu hetlt vuljuoudig zal motten bekenat dat t tt tri d i whuu u uktu i uji ha gt b d dir rouiablitiuur dit hy ouit in hatio n liCu u zal i ii lul p aaK hut veil igj eid ouk is vulbtrikt uiet o iduvui en hit nn hfX vaiÉ zelt ujv i wij zou ivtii de ti aduwÉijde vau zulk iiue Itituur i o uidt u dat Min lijk dt roiuau d ii v ij laFeidinis ttr bai d utmeti ous al ziir iigt ouUdu dt i il zhl totschyiitn Hienufcdf ij Arti ur 1 ud iiuia aaubnuKu aan dic prys sttlieu up otde dtgtlyke onderhuudeude eu It crzauit Itctuur vin W M THACKERAY HE LOTGLVALLFN VAN PHILIP OP ZIJN WLO DOOR l i WhKtLl 2 dlu ƒ 6 95 I kabiurt Xolmoudig kunnen itij b tmg n dat m lang geen roqian hebben geleien die on 2UÜ gtboud tu zooï il genot g sihoukiu heelt als me d bo k het geval is eu belovm er ou een veruieund enot eau oauueer de tyd ons zal versuumn h t nog eens ter baud te nemen en te hetleien vvaut een boek als dit dunt meer dan ceiusaal geleaen te orde OBi bet re t tt genieten Arnhemscbe Courant Even als de Pendiuüis vloeit ook deze roman over van de genauaigt whona Me n dio iaa hojgbe dea brit vUea hryver aulk een jrooten aaaa lienken Delfshaven S Koch Deventer Beighuijs en v d Moer Dirkdand D de V nes Gouda i G Boekenoogen firma wed V d Heijden s Gravenkage 3 M Renesse Doekhorststr Legden J ï Terburgh Haarlemmerstr huek Bakkersteeg Rotterdam v d Toorn Weste Wagens iichiedam D iMalthd ix hoonhove A Wolff TieL A F Faasseii Utrecht F Aliena op het Steenw over de l ouker tr n 372 Vlaardmgen Nidelsteui Walter h oerden L HuiJ er WAARSCHUWING Het depot de er eChtS Urbam s Pillen siudb zouvele jaren niet roem bekend en in ilgeineen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend gepUat t bg den heer J G BOLkhNOOGÉN Apotheker op ulger viu de wed J A P P TAN Dtu HEIJDEN op de Blaau siraat Meu Hordt iiistaule ijk verzocht el atient te willen zijn dat door ons bg niemand anders de Lrbaiiu Pillen brreid volgens het oiide en echie Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesielil in de hierboven opgegeven teden en plaatien dan bij de hier bovengenoemde Jjeootkouuera lii eik dou je 13 een biljet vourzicn met de eigenhandige 111 imteekeniiig van de vervainligeis Wed kvENEN Si Zoon Apo h kers eUe Haiidleekeiiing zich ook beviudi op liel Zegell ik airniede de I oii jes verzegd I zijn W ij verzoeken de gebruikers mstantehjk daar wel op te letten en mden tii ii Haii W6l toe te zien bg n len men de Doosjes Pi len haali Alleen die l oo jes waarin een biljei met on e Handieekening is zich aan te haffen en zicli te wachten voor het gebruik van de iele namaaksels K Raderstoomboot d MJsSCl Van Gouda Maandag en Ihngsdag morgens b uren de OvS i e werkdagen morgens 7 uren Van Rotterdam op alle dagen namiddags 2 uren l agelgk Retovrkaarten nPrlJz F l T Kflt Henr p tKed vr sch ï jdito i dilo i Haiidelin op re cBelgi Rolls 2V3Spanje obl 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 ene 5 d Lond 1 62 5d Am t 1864 5 dOAinsl 1860 41 2 Aaiid spoor J Oost Mi tall 5pCiduo dito 21 d renteAmst 5 d nat 1854 5 dO m zilï I8o4 5 ItaMe Amst 5 Turk algera 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1S816 d 1882 6 Ilexico 1831 5 AMSltliDAM n dag 2 Januanj 1 aag te Huojistt 1 itblevfu kwrs koffö koers S 16 5 i 16 53 b2 8di j ï i s 34 e ZZ öS g SVs 3SV StlVj 70 8 84 83 70 u S3 s 76 81 ISl j 45 8 45 45V8 22 65l 6 5 = 16 51 1 517 51 l 57V Vin SOVs 30 a 30 76 1 75 6 75 Ae 75V 15 1 l5Vs BoekdrnUicn Tas A BRINkMlN Uez Couiant verschynt dps Donderdags en Zondags In de tid gtsf hiedt de uitgave des avoads te voreu I c pry per drie maandeu is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regJs tot des middags ten 12 ure grootere moeten vour 10 ure ingezonden zyn Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda brengen ter kennis van de ingezetenen d it ter voldoening aan art 69 der wet van den 4 juhj 1850 Slaatsblad n 37j af chnften van de proces en ver aal betreffende de benoeming van twee leden van de Tweede Kamer der Slaten Geiieraal bedoeld by de artikelen 52 en 67 dier net zgn aangeplakt en zulks a n den ingang van ue Sint Anthonie straat bg den Kleiweg alsmede dat gelgke afschriften op de Secretarie der Gcmeenie zgn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen erkdag van des morgens tien tot des namiddags éu ure GoiDA den 25n Januarg 1868 Burgpineesier en Wethouders voornoemd P Secre ans De Rurgemeesiei DROOG LhE ER FORTUIJN v BERGEN IJZEN DOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda gelet op art 7 der wet van den i Jiilg 550 Staatsblad n 37 regelende het KIESREIjT enz noouigt de uge elenen dezer Gemeente uit om zoo zg elders in de Direci Belastingen mogien zgn aangeslagen daarvan vóó 4eii 15 Fehniarg aanslaande te doen blgken door overlegging van het aiiislas biljet of een uiitieksel uit de kohieren dier belastingen zullende lot de oveiiipri nig de er bevigyen ter plaatselgke Secretarie worden gevaceerd dage gk van des vooriniddags 10 tot des namiddags 1 ure met uitzondering van den zondag GoiDA den 25 Januarg 1868 De Burgemeester voornoemd VvN BERGEN IJZEN DOORN KENNISGEVING oOO O fX De BURGE MEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van Ie belanghebbenden dat door den Heer CommisSAEI3 DES KoMVGS lil de Provincie Zuid Holland op den 20 Januarg l8ii8 is esecuioir verklaard het kohier van het pateutregt over het dienstjiar 18h7 68 tweede kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesleld m handen van deu Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt 13 zijnen aanslag op den bg ds W et bep lalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn vau DRIE MAANDEN biuneu welke de reclames behooren te worden ingediend GoüDA den 28 Januarg 1868 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN 0uitenlonï Londen 26 January Uit Senafeh in Abyssinie wordt van 13 dezer gemeld De troepen hebben lu de laalste dageu geeue vooruaartsehe beweging gemaakt De provisieii komen spoedig aan De engelsche gevangeneu zyn welvarend Het 18 twgfelachlig of Gobazye een aanval op de troepen van komng Theodonis zal doeu De stede gke raad heeft bg de koningin een adres ingediend tot belu ging van afkeuring over de daden der fenians en om te verklaren dat het bestuur der hoofdstad op geeiie kosten zal zie i ten etude de eonstiiutie des lauds met alle kracht t baudbaven levens vverd eenc som van £ lUO De prijs der Advertentien van eeu tot xes regels met inbegrip van het zcgel is hO Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Biiiiengevioue letters worden berekend naar plaatsruimte aaugpwpztu als bydrage tot de inge anieiile gelden len behoeve van hen die bij bel gebeurde in Cieikei ell geivund zgn Men schrgft te Londen de wederverschg mg van deveeziekte in België over het algemeen toe aan den invoervan vee uit ver chllleude streken van Di itschland dnaar deziekte nog met verdwenen is Van negen o sen uil Huneanjeper stoomboüi van Antwerpen voor de loui ensche mirkt aangevoerd waren zeven zoudauig door de voe en moud ieiLteaangetast dat de veearts bevel gegeven heeft deze aan delandiiigplaats te slagieu ten einde zy met Uoar de markt zouden worden vervoerd De hongersnood is in Noord Afrika uitgebroken ten gevolge van een slechien oogst Juiz nde verhongerden komente Tauger en te Tetuau aan om d lar hulp ie zoeken De paansche eu engelsche geziinten oeelt leven niiildeleu uit Men verwacht voor i i ja ir een goeden oogst De heer Tram de In den laatslen tgd is lord Stanley s poliiiek ii deAlabamizaak aangevaden geworden door lord Hohari eu üioheer Alorlej ueiuen pi liiieke chrgver van grooien nnm engezag Mtii weel dal lil de onderhandelingen met i en hter Seward den amerikaauschen miuisier van bitiienl Zikeit overeene stheidsie terlgke uitspraak in de hangende ges linlen lord Sianlej met wil toegeve i dat ook het regt van Engelandom de zuidelgke stalen als oorlogvoeiende mogendheid te erkennen in twgfel gelrokken vordt Over de afzoiiderlyke gevallen waarin Engeland ziiidelyke kruisers in zytie havenslueli loegelilen over de schade die d larduor aan de f deraUsien IS luegfbrigl wil lorl Siauley i heiusreglers uitspraakialeu doen maar hg wil iiiei loegeven d il gelyk Il Amerikanen willen ook hev regt om de zui eigken te erkennen indiscussie komt En op die weigering vau lord Stanley zynde uuderhandelingen uu algebroKru Berigien uit New York van 15 dezer melden Stanton beeft uog geene oHiciele beveien uitgev lar ligd Er loopt tUgerucht dal VI ic CullocU aan zgne ambtenaren zou heb len virboiieu met Sianlun lu ortitieie betrekking ie lam zoo angdieus positie niei geheel geregeld is Gr uit en Sherman hebbeu eene langdurige conlereniie met den preanlent Juhnsongehad Mei verzekert tlat zg er op hebben aangejrougen dat blauton zou worden ontslagen 28 Jau Uu Suez wordt van gi teren berigt De voorhoede vou hel eugel che expediiie leger heefi Gooini bezet Dezeplaats ligl 12 myleu verder landwaarts m d in Seu fe LordNapier zal waarschyulyK biuneu kort naar Aniaio oprukken Parijs 26 Jauuiry De beraadslaging over het wesoutwerp op i e drukpers zal aanstaanden donderdaï in het elgeteiid ligchaam e n aanvang nemen De hter Thiers die zieh op onbegrgpelgke wyze biu eu de di cu sie over het welsoutuerp op de leger organi atiP hielil is voornemens levendig deel te nemen aan de beraad lagingen over hel drukpers on werp Met opzigt tot het leger ontwerp schryft men am prius Napoleon het volgende gezegde loe Indien de keizer an een comité van legitimisten oneanis en en rep blikeinen pur snng had opgedrageu zyne dynaslie te ondermynen dan beiwgfel ik of dit comité zgne taak op gelukkiger wgze zon hebben vervuld Het Journal des Débats yst op het opmerkelgk versehynsel dt meer dan 25 leden van den senaat eeu voor iel hebben geteekend strekken Ie om bet regt tot fpeiiba un k dei debailen vin de kamers ui te breiden Hjlffm ne i blad eene bevestigu g ïijuer vroegere bewerioa t 4 kaiM r