Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1868

r f jje r J ia de dagbladen belang hebbeu bij de opeubaarmakirï der Jebaiier e men cilrbij l et in invilngJe bn tengeuone cre liet v u S raillioen eu le kosien der expeaiae na r llame zullen 37 January De Moiiileiir bevat het rapport van denminister Maane over den liu i cielen toeMand dts lands DeTlottende schuld be Iroen op 1 dec I8ii7 93u uiühoen Ten pvu se van ouvooraeue oni l indi Hirdeu leveren de iiillvomsleiiTier besr oolins e n iekort op van Jö milliürn op de iMriUijr Voe = i58 l5 mdliuen n md ikeink uezm om de uniriveu te dekken veroorzaikt door lie seli arienissen iu IböT Hel rapport somt ver clieiieue i er iietrdrriim u op van uitgavm elke op de beirontingen vau l iiS eu 1SB9 zullen relin moeien word n e i oom aan d it supplementaire hulpmiddelen leii bedrage van 3 milliueii over die mie jaren iiillea luueicii worden verdeeld Het r ipport eriiiui rt de nouiizakelijklieid i ni het mai rie 1 vn oorli ï en marine te vtrandereii len behoeve ier vc dediijiuï des l inds en der na ion le eer Uit ne sla en br Ie niiiii iericu v iii ooriüfr eu m riue opgema ikt muei eeiie som van 1 7 mill jeu tot d l doel orden iiesiee l Men zou dnalfu iikImi ui n meende d it inel hel fiebruik de c r joelden alles zou zijn inrijii len uiii iei der wapei in eienwel zal het voorna iinsie n e chied e uiinder dringende laiere titgaitu zul 11 CPi eureoiird yiju aau de ja irlijksCl e hulpmiddelen Het rippoil rirl len slolle dal eeiie leeüiiic v iu 4 ill niiiiioen iu ai e he ef ci vai luur eii I e lüIi l ell der dotaueka van het Jpner j i iet lastdiikoaar De leei ing zal ene oiieerd orden b j 0 jenh re iuschr vinjr la het rapport rdt vonrizesield d storsiugen te dueu plaats hebbe i iu 20 achiereeu u ireiide m i ii deu Iu hel t igove d ÜKchaani heeft de heer Genteur denhcfr L aiji liids beinIt oordel tle ge egd dat de kerkhoven teV ir = voiïtnkt met mei ouleigenii g orden bedreigd De di cuss e al mor Mi ordeu vüürttie et De ei a i he I t iiel debat over de milittdre v et aangev u ui De l rer üreiuri ond de et unvoliloeude oiu deODathauke hh iJ n den invloed v in Fr ukiijk in Et rop i ieverzekert a De gf j erid de la Kiie ketirde de e gued idteen uiisiiii ei a n uii tir ouj pi ut De heer Ko il ind tr ieiiiie aan te tooufu d it de v e niet eei e zoo ire List op debevolking legt als daur de dagbhiien urdt he eerd 2 Jiiu iu den n it is i ad tt de hetn en Villeiiuie Michiel tieialier eu m rie i i k Niel het ouril ge arl luidden de et op de lei erurg ads ue a iugeiiiiiueu met 13S legeuéCne sïem Iu het nelgeiend lüreh i im is mei 10 3 legen lOOstem mi 1 1 tei tea op ig e v m Ie iuirrpfi aii v m deii lieerJ iji ii is tot de o de vaii den dag o ei te g i m Brussel i i Jau U j ile Mik ezmgeu vour de kamer der ei e i n ooriltirer5 i ue lieer Jaiiiar minis er vnn nubiifke erkfu te Blus el met 1 i jll v iu ue Kód sieiumeii en te Charier i de heer l triiu uiiMsier vüu biuueidandsclie aken met i i n de I5b s eaiu eii herkü eii eesK ani aankun i i J in Te Miiiicueu znlieii iii oen loop van de aanilaaude eei c i lerei leu pi its lïeijlun leii eiiiile oier ie gi iii lot de VTis s Itnig der reizisireek elie spuoia g v eiliiuiiing Beiiija J u i rij iii Oe k uner vnn koopltandel is office 1 met f M i i i i viilgeus keUMli eviii i m il ii fer de LeM e ïi e wina d m i ii e u p tj hei vervoer i iii got leui ei peisu ii ti sM Heii l uil Sml eu Si e htell eu eiid lio ourtc t 1 11 Milde i iiidsci e ii ir de Kunde Zee en cmïikwrd loop Be iUs jei dlL I 1 i ord n I e l elitei mogelijk tot jeiei Bo eaien en hei l lor il 13 lüuruemens zoo lerRen N i i t erzi keri is de pmisieehe eer ie k imer van plii ii li iii tar oo gatfueg ie ureeuigiu met hei v o der nieeJe knier ointrent i c vnjiieid v iu sjaekeii iu de k iaier Men ii il il ij vuon emeas is om lasteiiijKe uiidiukkiiig u iu de k imer v or leriolgii i ir ie blyien homlen doch met de e ij iging dat ij n ei vi rio i i r idlen iju voor de ge one regib iukeu ma ir mor een leuieutaire jury zamengesiel l uil es ieden lau eiKe kamer 26 J in Op hel jongste adies der deputatie van de west priiisische krtil olieken heet i de koning geaiitvvyord Het is bekend dit mijite voorv ideren en tk de geiij Iieid der coufessien zorgvuldig heihei in acht genumen hetgeen door hel rigibire opperhoofd u er kerk ook sieeds i erkend Ik zal steels do ir Frui eiis politiek hei hel mir dat mijiie kaïhulieke ouder lanen hebuen b j de dar ligl eid eu onafhankelijkheid van jen p s a i riior eii Pesth 3 1 11 Voor de hongaarsrlie spoorwegleening is in HoLg irije ucreiiis voor 23 uiilliueu lugeachrevsu Vaa de verdere 15 millioen zal Hongarije waarschijnlijk uog eeu vierde dfel nemen Van de zijde i er landelijke gemeenten is aan de insclinjviiiir pen levendig aandeel genomen Fil Gallicie Bolietueii S i im irkeu eu Triest zijii mede aanzienlijke inschrijviiiï te Weeuen ouivaiigen Florence 2 Jan Bij de voor pzetle behandeling vanhei financieel out erp zijn eeuige hoolUstukkeu van het actiefaangenoinen 6mncnUnd GOUD V 29 Jamiarij Bij de aerverpachhns op 24 j in van de annslibbiiizen en hel diephoi den van een geibeiie van den liüll ind ciifn IJssel i voor perceel 1 vroeger erceel 2 ingeschreven door den heer F Mijnlielf te NMn erkerk i d IJssel voor ƒ liü per j t ir en door J oor de politie i a insrelioudeu P d J fabriekarben alh die des morgens vruew de koperen keiels der ivaier en vuiirviou en van ile stoepen egnam en verkocht tevens is door de politie onidekl dat de ellde persoon zich schuldig ma ikte a iu diclaial van ivascligoedeieu ouder ver narende omsiandighfcdeu Naar men verneemt is door een der brievenbeslrflers 1 d j eeu brief met geldsuairde niet aan hel adres bezorgd ten gevolge daarvan is hij voorloopig in zijne belrekking cliuist lerivijl ook de politie zich deze zaak heeftaaugelrokken Te Alkmaar is zatnrJag bij e opening der stembiljettengebleken d ii veiko en is mr J L de Bruvn Kops en datvoor het t cPde lid herstemd moei worden ti sschen de heerenjhr mr C v ui Fuiee t met 99S eu mr van der Kaay metyf 4 sic innen De iJilfiselie Courant zegl Mogten al de twaalf hersle nnuugen len gniisie der regering iu conservatieven zin uitvallen li iii nog zal zij niet op eene vaste mierderheid kunnen reket eu Niem inu zal kunnen ontkennen dal de naiionale volkssohoüi eeiie De heer jruen die lieist in alle dislricten geko en was eid in iiiel één geko en hi één district rooet over hem hfisieind or leu Al de stemmen die op hem uilgebragt vverd n iiuengenumen dan is hel resultaat voor hem nietbenioedi eiid eu zal de illusie dat hij in zijn persoon ile s eralitr natie veriegen oordigi wel dienen te wijken De heerGroen u cge op de vraag die hij zich zelveu dee l wilt gij eder lid tier k iuier zijn ge mivvoord hebben o j i de natiedie ich alvioeg lil g j den heer Groen nog eens afvaardigen lulaoordde vrg eensiemmig o neen hiet H udelsblad egt in een opstel het ministerie gewogen en ie ligt bevoiideii De aanvankelijke nilkoinsl der veikieziiigeu overhelt verte on e verwachtingen Dat de regering i e ige hiel vuu egdragen siond van tien aanvangaf iiij ons v isl De t eede ouibiuding zoo spoedig na deeers e komende eu door nieis gereglvaardigd was een feit i rv in liei despuiieke kar ik er ook voorden minst ontw ikkelde bleek Wie zijii ge oud versiiind had en dal gebruikte moestwel in ien dal at er ook gebennl mogl ijn al hadde laeede k imer es begrooiingt n atgesiemd en aau de iiiïsiekeudsK nnnislers die ooit geboren w ierden htiar verlrouwenge eiger l iiieN niets Ier wereld dit tweede beroep op hetlolk legivaardigeu kon Hel niinisierie geiiooi daar nboven in zijii geheel genomen einig verlrouwen Een ieder zag dal dii kalmei mei viel lol sland kon biengen eu bij velen begon b iiieuboven le vree voor eet e sclioolwels 1 eiziening levendig Ie uiden Al deze mns andigheilen roaakieu dentoeii uid der liberalen veel guiisiiger dan liij de vorige ontbindi ig Wij hadden dus goeden moed Het niinisleric moest zou l ei van victorie spreken en aan het bewind kunnen blijven icht of tien stemmen lunen itii wanneer men hel geheeie land iu rep eu roer brengt en hel godsdiensiig geloofen ileu u iam des koi ii gs te miil ien der poliileke pariijenwerpt dan moei al die beweging grooier resultaat opleveren dan dal de iniiiisieriele pariij met een of twee siemitien ordt lersierkl Zoodanige uiikomst zou nog altijd eene nederlaagvoor hei k ibinei zijn geweest en dat was toch de schoonsteuiikomsi die men kou verwaelilen Hoe geheel and rs h e veel lieier is de uilkomst gsweest Rieds nu iiebben de liberalen de numerieke meerderheid de overwinning ie Alkmaar medeüerekend ziju nu gekozen 34 Jiberaieu tegen Uuofiaieua 30 miuisterieleu indien men allhana de groenianen en katholieken als ministcrielen in rekcniug wil brengen en hoe groot is niet de zedelijke overwinning door hen behaald De Goessche Courant zegt o a Het anlwoord der natie op de niinislerieie raag is ondnblielzinnis Zij heeft reeds uu bij meerderheid de handelwijze goeduekeurd van heu die meenden dat met dit kabinet niei te regeren is en zal men uu nog volhouden dat 38 leden der k imer tegen den geest eu den wil der natie hebben geiiandeid Moei het minislerie nu ziju steunpunt vinden in enkele stemmen men m ig het als gevallen beschouwen ui hel rekende door eene sehitlerende meerderheid te blii en staan Reeils dal cijferen om deze en die slem nog bij de niuisieriele meerderheid te breuiren is het beste démenti aai do grootspraak wij zijii eigenilijk het volk Er zal weder veel geredeneerd worden om aan de sprekende feilen een anderea glimp ie geven maar hoe meer pogingen daarloe worde i aangewend des te meer zullen de o ven open gaan De herslcmmingeu zullen d iarvan hel bewijs geven vertrouwen wij en al weet ook de ministeriele partij uog enkelenharer voorstanders als uit het vuur Ie redden t is en blijft zoo de oulbiuiling leverde niet de nieuwe kamer die men verwachtte Er is hoog spel gespeeld maar het spel is verloren Berigten uit Indie tot H december jl melden o a Te B ilaiia is thans Doniinus de Gaaij Fortman als preiiikanl benoemd iiadal de aanvraag om een speciaal orihoiox predikant door het opperbesiuur moet zijn afgewezen De mail zegi het Bat Hand die de birigten uit Nederland van den 26 oct aanbragl kwam eerst den 12 hieraan Zij braa wat sedert twee jaren elke mail brengt nietsdaii teleursielliugen want zij bragt het berigi niet dat hetminislerie afgeireden en vervangen is door mannen die denkoning niet lan er in dwaling houden omlreut de ware belangen en we dijkp behoeften van NederUlndsch Indie Intlien dal berigi niet spoedig komt dan zal men waarchijulijkeen verzoekschiift opsielieu om Z M met die belangen enbeiioelien bekend te maken en op de nadeelen te wij en diedoor het voortduren van den actüeelen toestand ontslaan Bestond liier het regt van vergadering dan ware dat sedertlang geschied de uood zal echler toch eindelik Iriugen om natuurlijk binnen de grenzen der wet de uoodige stappeu tedoen Wij kunnen van Java geen nienivs berifften dat bijzondere aandacht verdient De voortdurende regens belenen denkrachtigen voortgang der werkzaamheden aan den spooorueg aan tie havenwerken ie S imarang is niet ali en niets ge i iau maar men verneeuil ook niets van voorbereidende weik a inihedeti bakken van steenen verzamelen van m tleri den aanwerven van koelies en zoodat er kans bestaat dal hjt jaar18 iS dezelfde uitkomsten zal opleieren ale 1867 Van Celebes meldt men dal eene kleine expt liiic heeftplaats gevonden om eenige kleine l oofdeti daar vorsten genoemd wegens weerspanniglieid te tuchtigen De vorst vanMandliar was weggeloopeu en l et indiscli gouv dal genadiger is dan de koning van Pruisen zou hem doen vervangen vvaarvoor gewoonlijk een lid der familie wordt geko en Het N Bat H lbl egl Wat den iudisclieii spoorv egbetreft sclnjnt de strijd slaakt te zijn Een engelsch ingeuienr die de aardverscauivingen in loco heeft ouderzocht en iu liet B tt Hdbl een zeer goed geschreven stuk naar aanleiding van dal onderzoek plaatste stelt de zaak iu eeu zeergunstig daglicht Minder voordeelig schijnt de toestand te zijn van hetwerk aan den samarangschen waterweg De samaraiigsche bladen slelien ons vourtdiuend op le hoogie van de verrigiliiiienaldaar Zoo melden zij dat er op den 25 nov tvvee koeliesaan hel uilbsggeren waren en dat op den 4 dec Iwee j ivaanlies zich onledig hielden met het insteken van twee voetlange bamhae en in de schermen Intnsschen is ile rivierslechts 1 voel diep op sommige plaatsen en is de Westmousson reeds ingevallen Van J iva valt niets te vermelden De zware regens rigten hier en daar cenige schade aan welke de insolventie van het depariement van openbare werken niet Hen verlieiereu Van de buiienbe iiliBgeu luiden de berigieu over l algemeen guusiig In het leger is zeer veel opschudding Ie neeg gebragtdoor de intrekking van het beslnii waarbij de aouverneiirgeueraal den luilenant kolonel C 1 Uiesz gepensioneerd had Aliiemeen vindt ileze daad van den minisier Hissélman naarmen zegt verndaagscbapt aan deu heer Eiesz de scherpste afkeuring Er hebben geri chlen geloopen d it de legerkommaudant zijn outslag zoude nemen Het Bat Haudbl drukt de hoop uit dat ook de gODTerarar gesettal Cl eer kabiokls ki esn e van maken zoude Voorwaar die boop ia naiet Biijkens reu van Baiidjermasin via Soerabfija omvangen telegrafisch berigt was de siaud van zaken in de znider en oosier ifdeeling van Borneo bevredigend en bleven hauilei en scheepvaart vrij levendig De waiersiand bereikte uu en dan eene ongekende boogie waardoor in verband met de aanhoudende zware regens bruggen eu wegen veel hebben geleden De prijzeu der eerste iei ensbehoefien ondergingen geens verandering De inspecteur van den geneeskundigen dienst der landm igt heeft ter kennis gebragt van ouders of voogden die voor hunne zonen ot pupillen de toelaiiug als kweekeling bij s rijks ktteekschüol voor militaire geneeskundigen raogieu verlangen dat op maandag 29juuij 1863 een vergelijkend ex imen over de adspiranlen zal worden gfhonden eu dnl vóór I mei ItöS een daarloe strekkend verzoekschrift aan hem inspeeieur portvrij zal moeien worden ingezonden zullende na dal tijdstip geene verzoeken tot toelating tot gemeld examen worden aangenomeu I Gemengde Bcrigleo o ïo r Meo verwacht in de baskische provinrien w ldr eet t arlNtischen op r star d Meu drukt tt ParijS etii gchtim republikciDsch h J rcz heeft 25fiOO nmD al j pzoudeu naar Yucütaii oin den cpstsbd tt dt mpca Te I ifcsaboi i vrjest iiitii ventiein de oelingen In htt laal t vainiei zulkii iii Frankrijk de mubicle ïiüUoiiale gardes gnted zvu uiu ocfciiinjïL u te houiitu Jk keiz r hct l A het Ie l i r m r p ndt l i hgoid doen lossen eii terufcgeveii aan de eigtuaars Hn laiid hici i us 7Ü0 0Ü0 man oudt r de vvjikiuii IliwijI 4 Hi i Ü0 met vn at t wi u u iiervie Mjrdl brkiiord un r ijiie knJi Clvlll Ul tll i r rt I zich even vreitlievend te ziju als Frankrijk In ku M ijn 7t 0Üj familien die meer daii ÜÜ duizend gulden jaarlij Nsth uiniüi U i i j Al da 10 vervul de panjsche ditgLladtii zijn tot lOuO ir bo Lt vtioor dfeld egens hun bered Ofeid tp slag van de parltrBent= u npt n Ku iingin Victoria bfg nt last te krij u van de drlhudoie i oji leu II Rusland cp de pruisiochf grfn rli hfi i m u ou Mr c ii In hft westen van iCiigilaiid htbb u u erotroouiinp u De fenians die tf Rutue uU Schutt j ui dientl inid r it u j pezoudeu u ar EDjj Iaud rij dag jl heeft het gfwild i d te I hüiL bufg 11 Ijoi CiC ca de Bttkowina is den Israel i i vta I op htt aankoopen van roerende üoeJeivn De ruasi viiL l ii bt bbtn last ontvaujieu te verklaren dat Rualaiid ae hai dlia i g ueiiw lit i an i deu vride eu dieo ueigeu bedi eigt Op de kuist v it Wallis zi q J 2 jau 14 schepen vergaan lan 19 die mt Llauell w ren veitrukkiu j De houdi i d r lutxicdansctie oblisratien lu Fr Jiikr i ilen niet eene luttde x i utdiiig aljJi sehei t uoidiii In ajn en buil e steken de aauhJügiio van d n vtrdreven kunuig het hoo d wider op De I koiiiiig di i iuisiu IS b iLid dl n ii iub uit dt verte te sieuhei In Jiulu u a teue feVülulie Ull ebdi stLji De aauataiHide ou st op de I wtst iiidischf eilandtn bi luutl betere uitkanist dan de Great Yai unmlh is eene uiui d i met twee k aaereu bij eti brand cro gekomen Üp de Wfstki =t vau n natra ziju aau de eziekte b zwekeii 74 Üai karbuuwen en 5 1 433 rundereu De ujis ti d ui 1 u tefieii i emiaal Pradu wi it veld De koepel van de dun krin te Pe tii IS d n 5 pil ingistort Aan boord an het sehip Uibul au Uambuifi 11 jau aaiig kumea te Ncw Yurk zijn an 4o3 pei uueu U5 1 aan de chuUra bi WtkLU I Varia 1 Zoude de uitsla Her verkiezing naar een of tv ee of drie Sleninieu kunnen lipp ifild v order r ieeft hel schermen met i cijl er leis wanneer de feiten di idelijk be ij en dat de nf ler lanjc n vetids verpiellereiid is voor het minisierie ddi aliei I op hel spe g p el htelt om a le = te wi inpii m i tr ihi coii ver i piipt is hel verlies ie lijden N i een onihindintr moet het minisierie eet een fjrooie i i er eiheni nïl den strijd ie voor scliijn kumen uf de irtierla i r i niet ie dnin der ver ej ï iiv oordi ers en i at des volks is fensiemmig j beiden sie ten een 1 Groen het erkende hoofd der ar ti revolmionairen stelde zicli caiidid ial in fitir kie disiricen niei diit gevolg dnt hij slechts in zijn eijien disirtci en Z io innp men toch v ei hei I arnhemsche nuemt n ii o er ieniiuinff ekome t is Beboeveu i de yjïiiJ ienrs in ïake hei onderu i s een mee oni lelijk ant 1 woord Behoeden de I duidelijk 1 6 gs v n de swnpathie v in de o erirruote UÉeer derheid der k c rs met hutine bej in elen De xebtbeer i nit gekozeu yijn adjudftiit vein jdifr l l e kie ers selujue liuA niet vcrouiruit Ie zi en met gerustheid de gevoijieu vas het opeubaar ünderv ijs af te uachlen Vv aar op tocli dient eene kiesvereenijrinp hij de verktezïnpen vroeg een btoer uau een iid vuu hu besiuur wau Stuik tme