Goudsche Courant, zondag 2 februari 1868

thans vol moed en er If net eene reden waarom ook in dalkiesdistrict niet velen tot een beter inzigt zouden komen 1 In Delft hebben wij goede verwachting Etn Roinbach in het district als een uitsiekend bekwaam inan bekeuil muet naar ons oordeel wel over een Nierstrasz zege ieren die als i politiek man volkomen onbekend is terwijl de ultraconsir vatieve heer van Kuyk zeker de algemeene sympaihie niel heeft Daar zal echter ook alles afhangen van de aaneensluiiing waarmede de liberale kiezers de liberale zaak zullen vourstaau Ook te Leydeii gelukt het misschien Taeis van Amercagen te doen veivaiig n Wij erkennen gaarne dat van den uitslag van een kiesstrijd niets vüor if mei zekerheid ie voorspellen is Daarom eclrter moet krachtige aaneenslniling van alle gee iverwaineii s eedb op den voorgrond slaan De liberalen hebben altijd dit voor boven hunne tegenstanders dat zij één beginsel hebben waarom zij zich sch iren terwijl hunne bestrijders in lerschillende kampen verdeeld zijn Tot een bepaald doel kunnen ile cunservatieven zich voor een oogenblik hij de anli revoiutionaireu en de anti revolutionniren bij de reaeiionairei aansluiten en evenzoo de reactionaire katholieken ma ir zulk bondgenootschap moet den opregien man teg n de borst stuiten Deze overtuiging vooral behoort de liberalen te bezielen en hen steeds met de beste verwachting de zege doen te gemoel gaan Wil men echter zegevieren dan moet men ziih inspanning getroosten Door stil te zitten terwijl de tegenstander ijverig arbeidt worden de beste kansen verspeeld Gemengde Berigtea De liuJothing heeft het tractaat udische eilanden goedgekeurd k miera er het iegel aan hebben üehecht iïe kamer vau atgevdardigdeu heeft eer Viiicke met li igeuüe eenparige eiuaal en gtslagi Kopenhagen eu t rKjoj ih iiis de iiei Berlijn 30 J m r j üor5tel 1 1 ie es op s eiuir genoi neij De groniien niel daariegeu te zijn Voorts heeft de k iiner mei l de oph lfing der belasung up j e uaai en = n K De minister van financiën verklaarde op financiële besloleu tegen 150 stemmen tot alschaffing van het dagbLidie el te heginuen niet lb69 Weenea SU J uMi irij in de lerji nleiing der liougaarsche liert i de heer Uhije ky hel gen eensohappelijk milerpelleerd en ophei leriuL gevraagd uaaroni het zicti in sir jd met de et hei rijken iiusierie noemde waarom da irin de lieiiie dee en ilts laiui niei ijkelijk vtriesenwoordigd iju ivaaroin d i i iii de minister ii oorlog is opgenomen in iT j 1 met de a timeno nen wet i e heer K erkenpoIy van riep ir van Peak heef het m msierie eifnzeer geïnterpelleerd over l ei aannemen lan dcu uaam van ryksaiiiiisieme eu in k es ie gestel 1 uf met i k een ministerie de hung mrscl e deleg lUe el in pai e i eiii re uiulerhandeling kan treden Dewijl de president de indieniiig van het budget legen overmorgen aan ie orde gesteld bad verkl iarde de heer Ghijesky dat zijne medeieden i iet u n de ber iadsi igiug over hei budget deel kunden nemen oui ii g de in er eil iueii onbeantwoord waren resulent Andrassy virkiaarde dat deze opvatting Hei genieenseliappeiijk niinisterie moet den tijd hebijn intwüurd up de inierpeii iueii gereed te maken J iii De niim ier Menalirea heeft in antwuoivi op eei e Miierpellatie m ile kamer van algevaariligden verki urd dal de uit eiiding an een eskader naar Zuid Amerika ler bescherming van Uaiiaansche onderdanen moest eigereu dienaangaande in gedetailleerde ie treden 3 Jan Het budget is ingedieud De ontvangiinil op nagel oeg 25 miliiuen en de uitgaven op ciic t üüoO mii üen reaien niakende een deficit van 4S initliuen Hel gouïerueraenl vraagt een crediet vai vuoi de kuisicn ecner e vpediiie naar de Stille Zuidzee Voorts verlangt het magiiging tol den verkuup van bosschea gede eteerdeij nisiene l pium 11e niini ter pr juist is ben oni Florence au Prios Humbert van Italië zal huwen met zijne nicht Marparetha vanSavoye Te Beverwijk zal men f 2f 0fl bfstedeu aan het bouwenvau ten uieiiw raadhuis Garibaldi paat verhuizen van Caprera De Oüslennjlvsche ztndiug naar llome ter opheffing van het eoticordaatzal schipbreuk hjdeu op het soN poS5i MVt Iwesteu is lu appelvrijgesttld van de gevangenisstraf maar veruordeeld tot eene boete van 30 th De lïind cbapKchilder Michaelis is te Dusseldorf o erlfdtn Op Haïti 18 op nieuw eeun gevaarlijke revolutie uiigebiukeu oorde amsterdamsche Ie ning van 13 ton is ruim 10 niiHioen ingeschrevtn De onderkoiiing vau Egyp onthoudt zien van alle bemocijing metde abypbwiische expeditie i en 8 jau is te Phil idelphia een grouteoptogt gehouden ter eere van de t j Manchester geha gen lenians Menontvangt uit verschillende oorden gunstige berigten van deu stand derwintergranen Tc Londen is een adres gert ed een trein gedtrailUerd verscheidene rijtuisieo werdm verbnj eM een persoon gedood en eenige andere zwaar gekwetst De hanü iiaHnsche uitgewekenen hegeven zich uit Zwitserland naar Frankrijk Te h rlijn zijn nagemaakte oude groene pruisisehe baaknoten an 10 th m omloop gebragt lo Zurich is b j overgroote mceidtrheid van stcu men berloten tot de herziening der constitutie djur een specialen raad De fransche leeniug van 440 millioenen kan geen lekortt n dekken maar alleen voordien in de dringendste behoeften Prins Achille Murat is in eea duel ernstig g woud geschied wa maar dat hij ophelderingen Madrid s ii I ll tier i ÖtnncnlanD GOLD 1 Februanj Wij vernemen dal dour de h eeren Th Hegewald en C fabriekanien van p ipier en lumpen ilhier inei het oog ep 2e lurende den oog ep de elegenlieid ilhier met het heirsc e e armuedc ge turenue oen winter en ter vau hei nieuwe jiar duuderdag II eene uiideeiing van tarwebrood IS irehouilen zoowel a iii hun tijdelijk bedankt als aan hel in dienst gebleveu personeel Reeds len vurige jare gaf gemelde firma bij dezelfde gele i gtnhei l een kltin feest in hunne fabriek aarbij de werklieden ten ijetalo van ruim honderd op chocolade brood boter eu kaas werden onl a dd Wij bf eleii dergelijke wijze van nieuwjaars giften uit te deelen a in bj alle f ibrikanieu die er prijs op sieilen dat die aan hei ilaaruieilc beoogde doel beantwoorden ten zeersie aan Met genoe en vernemen wij dat jl zondag avond de eerste algenieene j iarlijksche vergadering der spaarvereeniging van den au Du hissiaud heeft plaats gehad De vergadering werd ten ha f icht ure door den president J A van der Ben meteen korte toespraak geopend wa irna rekening en verslag iverd uitgehragt vervolgens werd overgegaan tot het benoemen van een meer uitgebreid bestuur en het aanstellen van een vasten bode Lit het verslas bleek dal de kas ƒ 257 25 bedroeg en liet ledental bestond uit 75 personen Het is een verblijde verschijnsel dat de e vereeuigiug sieeds blijft vooruileaan en wij wensehen haar in den loop van dit j iar een aauin nieuwe leden en dour die gruotere uiüireidiug zoodanige kapitaalsvermeerdering dat de hand geslagen kan ordeu aan de eene of andere nuiiige instelling ter werkelijke verbetering van ieii tueslai ï der weiklie eu Niiar WIJ v rneinen zijn liij de laatste stemming voordetweede kamer der stalen generaal al de k rs in de naburiuegeiueenie Berkenwuude opgekuinen om liuiine slemtiin uil tebrengen en waarschijnlijk alleu in liberalen zin l e minister van binnemandscbe zaken overwegendedat ten gevolge van hei aannemen van het lidmaatschap dertweede kamer van de stalen generaal door de heeren mr J E Thorbecke en u P P van Bosse in de hoofdkiesdisirieten Assen en Dordrecht de op den 4den febrnarij aanslaande ijlgeschreven herstemming in hel hoofdkiesdistrict Amsierdam varvall en aldaar eene nieuwe stemming moet plaats hebben Wft bij beseliikkiug van 3ü jauuarij bepaald 1 dat de verkiezing in het houfdkiesdistrict Amsterdam Mi goebioJea op duuderdag den Vi rebruarij aanstaande Insezonöcn Kunstnieu W s Laatstleden donderdag werd alhier het t eede door het muziekgezelschap Knphon a Z l voor dien avond traden op e heeren Paul Roth violoucel Jb Kwast Ju Kwast en 0 C Knaap piano Bevallen van eene dochter E DAALMANS geb Jaspebs GotjDA 30 Januarij 1868 1 Hedea overleed tot groote droefbeid van mij mijne kinderen en verderefamilie mijne geliefde echtgenoot de Heer JACOBUS JOHANNES WILHEL MUSMERTZ in den ouderdom van ruim 42 jaren A P KRUL Wed J J W MBETZ Gouda 30 Januarij li68 i dat zoo op donderdag den herslemming noodig is deze zal plaats hebbenfebrnarij daaraanvolgende pe minisier van oorlog heeft ler kennis van belanghebbenden geaiagt dal in Ie maand junij aanstaande een vergelijkend examen zal worden gehouden tusschen de adspirantenvoor eene plaatsing als kadet aan de kon milit akademie Ouders of voogden die verlangen dat hunne zonen of pupillenlot dat examen worden toegelaten behooren de aanvragedaartoe vóór den 1 mei aausiaande aan het departement vanourlog te zenden Verzot ken avelke na dat tijdstip wordengeüaan blijven buiten aanmerking De minister van koloniën heeft ter kennis van belanghebbende ouders of voogden gebragt dat met den Isten sept dezes j iars drie jongeliiigeü zullen worden bestemd om volgensLet daaromtrent vastgestelde regleiueni onder het oppertoezigtvan den heer G J Mulder hoogleeraar in de faculteit der iaen natuurkunde aan s rijks hoogeschool te Utrecht tev orden opgeleid tot militaire apothekers voor de diensi v ÜosiIndie Voorwaarden van aanmelding enz zijn vermeldin de Öiaats Couraut van 31 jan Nuar aanleiding van herhaalde klagieu die de ministervan binncnl zaken in den laaisien tijd ontving over het vervoer van runderen die aan besjietieiijke longziekte lijden heeftde cominis ris des konings aan burgemeesters der gemeentenin de provincie Zuidholland ei n circulaire gerigt dd 27 jan waarbij dezen worden opmerkzaam gemaakt dal art 459 vanhet wetboek van strafregt niel alleen afzoi dering gelast maarook het vervoer verbiedt van uan besmettelijke ziekten lijdendeof daarvan verdachte dieren daar dit artikel straf bedreigttegen den houder of oppas er die deze dieren niet opgeslotengehouden zal hebben teiv ijt daarbij tevens wordt verzocht aan de stipte naleving van genoemd wets artikel de hand te doen houden De eommis saris des konings in de provincie Zuid Holland heefi bij L rcni iire van 25 januaiij jl aan de gemeentebestu rtu in heniinering gebragt zijne circulaire van 5 jan 1867 houdende aanbeveling lol het opsporen en bekene maken van millioeu oveiblijlsels der vade rlandsche kunst eu beschaving uit vroegere iijuen met ciringend verzoek daarop in voorkomende gevallen te wilien lellen Men schrijft uit den Alblasserwaard Bij de toenemende verhooging van hel polderwater blijkt meer en meer de noodzakelijkheid om zooveel mogelijk spoed te roaI ken met de daarstellmg van het in beginsel vastgestelde stoomI gemaal aan den Elshout Velen verwondert hel dat daarvan zoo weinig wordt gehoord lu vele polders is het water weder ongemeen hoog en bij I eenigen tegenspoed in het uilmalen door hoogen rivierstand blijven houderden bi nders andermaal a in de golven ter prooi Ten opzigle van het aan een sloouigeiniial Ie besteden kapitaal schijnen de gevoelens van belanghebbenden nog al Ie verschillen IJ meenen in het belang van ingelanden te spreken wanneer WIJ waaischuwen tegen verkeerde zuinigheid Beter een duur maar voldoend stoomgemaal dan halve maatregelen en duur is trouwens een woord waarvan de beleekenis zeer betrekkelijk is Spaarzaam zegt veel maar wijze spaarzaamheid meer Men leest in de X Rolt Courant Wij hebben hel bij onze vroegere beschouwing niet verborgen dal de liberalen eenige teleursielling hebben ondervonden Stieltjes Limburg Brouwer Mensonides eu Beens zijn verliezen die wij betreureu Maar daaitegenover hebben ij viaarlijk verblijdende winsten Blnssé en v Bosse Leniing en de Bruyn Kops zijn krachtige strijders die in bet libe ale kamp zijn verkïcgen Vooral echter zijn de herstemmingen bemoedigend In Almelo Roermond Breda en Haarlem zal nog met inspanning gesiredeu moeten worden Wij kunnen aau onze vriei deu in die uistricien met genoeg hel gewigt van het oogenblik op hel hart drukken üeci liberaal behoort bij de stembus afwezig te blijven Met moed gestreden eu niets verzuimd wat tot eendragtige zamenwerking kan leiden dan is daar veel kans voor de overwinning I In Alktraar geefl de behaalde overwinning veel moed De heer s Jacob het eenige lid hetwelk in de kamer een volledig pi iidüoi vuor den heer v Zuyien heeft gehouden niet herkozen eu de heer van Foreest aan eene herstemming ondervvorpeu Dit zegt veel en geeft hoop op een goede uitkomsi Daarom echier mei niet minder inspanning gestreden want de conservatieven doen al het mogelijke om deu heer van Foreest te behouden 1 Arnhem is het reeds veel dat over den minister die kandidaat was overgeslemd moet worden Ook daar hopen wij dat do liberalen met ijver en kracht zullen strijden eu dan komt ons de overwinning volstrekt uiet zoo problematiek voor als aan sommigen De kiesvereenigiug Arnhem schijnt al i Het progran ma beloofde veel en heeft de verwachting niet te leur gesteld Oiu vooreerst bij de solo slulcken te blijven moeten wij hulde brengen aau den heer Jb Kwasi voor de uitvoerii p van het door hem gecomponeerd concert allegro voor piano met orchestbegeleiding Nimmer hoonlcn wij hier zulk geaoueveerd pianosnel De orehesi tiegelei ling kon gelukkig genoemd worden veel heelt daartoe bijgedragen de direciie van den heer C C Kniap die genoeg bekend bij hel publiek als goed piauist ditui al heelt bewezen dat hij dt gansch niet gemakkelijke taak om te dirigeren goed heeft begrepen en ten voile ingewijd as in de compositie Naar ij len emeu heeft de verdienstelijke componisi dit stuk opgedragen aan den heer C C Knaap Isiet minder schoon was de nitvoeiino van het adasio en allegro voor t ee piano s uit hel concert van Kalkbrenner in dii stuk heefi vooral de jonge heer Kwast bev ijzen gegeven van vee siudie smaak en vaardigheid Wij enschen hem geluk mei zijn dehut hopen heiu spoedig vveder te hooreu en radeu hem aan zijne siniiie krachiig ie blijven voortzetten De grande l antaiaie conceriante voor piano a i uatre mains sur Olhello van Rosellen nerd meesterlijk gespeeld De heer Paul Roth heeft als solo violoncellist een aangenaroeu indri k achtergelaten Hel concert van Goliermann de capi iccio en het aiidanie van hei concert van Molique werden met zeer veel lecbnische vaardigheid uitgevoerd Bij krachtiger toon en waiuitr voordragt zou hel geheel echier veel hebben gewonnen 1 Moj i de heer Jb Kwast de voldoening smaken van na I zijne solo stukkeu met daverende toejuichingen terug geroepen te Horden niet m nder aangenaam zal het hem ge eest zijn dat ook het orchest onder zijne nog slechts korte leiding blijken gaf zeer ie zijn vooruil geg ian Wij hopen en verlrouweii ook dat onze verdienstelijke muziek direcieur met denzelfden lust en ijver zal blijven voortgaan opdal het muviekale leven dat eeuigzins kwijnende as in iuuda met vernieuwde en frissche krachten weder te voorschijntrede A Mol Marktberigten Gouda 30 Jan Tarwe ruim prnshondend haver en gerst als in de vorige week erwten en boonen iets booger Tarive PooUche per 2400 kilo ƒ 500 Koode Kleefsche 495 Zeeuvvsche per mud 13 aO a ƒ 15 75 Rogge 10 i f 12 Gerst ƒ ti 25 ii ƒ b 25 Haver ƒ 3 40 k f 4 60 Boektteit Fransche per 21 JU kilo ƒ 221 Noordbrabantsche ƒ 240 Bruine boonen ƒ 14 ïi f 16 15 Witte boonen 11 a 14 50 Groene erwten ƒ 11 a ƒ 12 40 De veemarkt mei tamelijken aanvoer doch tragen handel kaifdragende koeijen waren echier gezocht Boter ƒ 1 i ƒ 1 10 Biirgerlijke Stand GOUDA GEBOEE N 28 Jan KicoUas oodeis A Bror en A Verbij 29 Regiua ouders X PnDS ea 1 van Haaien Cornelia ouders I vau HLmsbèr eo en VV C Roest 30 Anthonius V o dus Heodricu oud rs V N i van Helden n D J Joosten Hendrika ouder P Labij en T Leeflang Jacob ondera J Groenev eg en v den Berg ihnstiaan onders W erachat en J Seton £ li b th oudera b 0 c r j J G SUenber en 4 w J Snd ed A n 2U A Uk Tdriinge O S ler en W Dekker Bbtraver en M W van der Eng J van O er teeg M J de Jong 5 = = A D VER TE N TIE N Goudsche Broodfabriek Verkoopprijs in de Depots FIJN KRENTENBROOD 40 Cis p N SGEWOON dito 27 GEBülLDBROODl kw 27 dito 2 24 dito 8 22 ONGEBUILD dito 20 BOGGE dito 14 I Klein Brood 2 C per artik I GouDi den 1 Februari 1368 I PEBK t Cf Te HUUR tegen 1 Mei a s een ruim B0 ENHUIS op de M rkt al ier Te bevragen bg len Uilgever de er Courant lÖe ederlandsohe Zendingvereeciginp Afd Gouda hoopt zoo God wil op aanslaauden Woensdag den S Februanj 1868 des avonds ten half zeven ure haar Jaarfeest te vieren in de Lüiuersche txS erideWelEerw HeerD M COHEN STUABT predikaat bg de KemoustraHtsche GemeenlB te 10 tttrdam A uE EAADÏ Fres Toegaag vrij