Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1868

dal het iialniansehe gouTemèmènt dat verbo ömnenlanö lUntnit maat den liecft GOUDA 5 Febriianj 7 M heeft benoemd tot ridder der orde van den nederl leen den heer J B Snellen op Akkeroord m deu Zutdplas eeTJet md tot directeur van het kabi et des ADVERTENTIEN Sociëteit Ons Genoegen BAL lASpS op iataanclag 17 Februarij 1868 ies avonds ten 8 ure onder Birectie van de HcBr P BOZBSTBATEK J F VAN DEU VLIST Kmfehin Heeckere 1 vau Keil lid der gedepu M W Z biron Vrtn konin w in i ëefthetZ M on en koning behaagd om voortaan het in erloon voor het erkvolk = eta ll emen en niet meer toe te p s en en de e derhalve voor tnr j rl he zelldc d lïi eld toe te slaan Z 2 jiuu irij l 3tJ deu ee Vpli is il heeft de commissie üen emd bij besluit van den om maatregelen ie beriiuen tol eriui van tbmhle i madankbeu gins aan de l len lerco n niss e voor de door hen beue en diensten d e onder hoo eren ze en mcle hebbeu bijgedragen tot eriug van de ramp u i lo r de ederlandscl e veestapel gedurende ruim 2 Jarenuerd geteisterd in Met inireklving van het besluit vau den 8 jan 18oo bO s 7 1e afleeiing heell de uiiuister vau ba neulandschezaken bi besluit van den 5 de er n 21S 7de atdeelingbep ald dat de besturen van alle lustelliugen vau neUladigheidde opiven bij art lU der armenwet bedü l i laari jlis aande oe uieeuiebesuiren zullen loen vóór of uiierlijL op neu iD iulii o eude op het jaar lo heivielk de opgaven betrekkelijkiiju Voor die opgaven ziju bij heuellde uesluit aieuue modellen vastgesteld j Venier is door den minisier bepaald dat ae tabellen der in ellingeu en er gemeenten aan gedeputeerde staten den 1 augasins van elk j i ii over hel laatst vooralgegane behooren te f en orden He pruviuciale tabellen zulien uiteilyk deu 15 ocL van elk jaar aan den miuisier inocieu nor en gczon len he voorïChnlieu beiietfende de statistiek der lus eliiugen tot het voorkomen van anuoeJe blijieu voorloopig onveranderd M iandag jl is te s eu overleden jhr mr v m Aschvan Wijck ciTmmissaris de kouings lu de provincie Ürenihe U insppcleur van de geiieeirkundige d enst der zeeinagtheeft ter kennis van de ouder of ougiien gcungt die vuurhunne zonen ot pupillen de i ei iinsr als k v eekeling bij = rijkskneek5ch jl voor miluaire gmeeskMndigen niogien verlangen d i op J juiiij Is65 tci vng ljjkeud e inien Ier acNpiLiiiteuz d lil i ls I tuben dal m j r Ie gelegenheid l geopend tothei plaatsen v iu e f kneekelingen vuor ut dienst Uer zeeuiagi en d it vóór den 1 mei litis een daar oe sirekkend verzoekschrift aan het deparienieat van marine porivrij zal ruje enivord n ingezonden zullende na dat iijds ip geene verzoekentot teel tiug tut gemeld examen orden aangem men c vroeger gehouden aaiibesiediug van hel bouwen van eer e du jbele 5chut lllis aan den mond van het kanaal door Walcheren met uiiwaleriagsluizen in do bniienvlei g Is liet maken van den ousthavendain en het verngien van eenige grouil frk i bij Veere is goedgekeurd en dit werk gegund aan d laagatL inschrijver tie hh F 6 Blancnemanclie te Alaastricht en M B ïer iiidt Ie Paunerden voor I 57y 9 j0 ilen schrijft uit Leeuwarden van 1 lebr Een hevigestorm uil l et zuiii v eslen gisteien avond reeds aangevangenen eerst heden namiddag len 3 ure eenigzins tot beil iien gekomen lieefv hier aan een groot getal ge iuuwen vrij al schadeaaugerigt V in verl belang is zij aan de gaslabriek waarvanhel dak He eu ochtend ten 6 nre grootendeel erd algeslagen Gelukkig ijk h iddeu ich de stoker die de n iehtdienst haddeugedaan jmst ver ijderd en sionden de stokers voor den dageerst op hei punt om binren Ie komen üe l e ehailiging aande miju is van dien aard dal de gasverbrnikers zijn verwUiigil dal heden avond vermoedelijk geen gas vuur de particuliereverlichting zal kunnen norden beschikbaar gesteld l c grooleschoorsteen van de pas n euw gebouwde slroo kartonf ibnek ismede voor het grootste geileelie omgewaaid Htj kuaui ehleraan de bui i2 ijde leregt waardoor de oiachinene geene schadeontving Voort uit Meppet Aan deu buitenkant sta iu deStraten onder zoover hel oog reikt i alles zee i e algevaardigde Jullioi heeft te Brussel over het planTan Ifgerorganisatie gezegd Er 2 jii cp uit oogenblik vijf millioeo gewapende mannen eo dagelijks worden er duizende milliornen franken besteed eil voor eik pii ii iwu irdig doel i it stelsel van eeu gewapendcD ïrede dal Dien met nooveel lof verkomligt heefi slavernij rlamdeu arbeid verloren vertroLwen vernietigde kapiialeu vcrUicu werkphuts eu akker iu een woord overal ougerusil lieiil u UauUc ca gevolge Het is niet lanper de rede die bes uurt maar de dwaasheid K dat de veldaden der motiarchien z jn zal het volk er te e in in knjgen en de militaire buitensporigheden brengen meer repnolikeinen voort dan alle boeken eu dagbWen te zamen zouden kunnen doen Men zou blind moeten zijn om niet te zien dat de gekroonde hooiden da irdoor hun eigen ondergang be erken üi iU zonder het Ie bekennen het pruisisch systeem btjons fnvoeren Gij wilt de geheele burgerij eu de zonen derlan lhouners dieustpligtig maken laat ons met uit hel oog verliezen dat een te sterkleger leii bate komt der absolute magt eu slechts ten koste der vriilieid bestaan kan Iii lien ij voür de wet der militaire organisatie stetnmen sieinmeu wij voor het oubeken le eu ijue gevolgen Ik zaldus tegen ht ontwerp der regering stemmen omdat het ougei nreld tot eei e te sterke eu noodloiuge reactie leidt Ik il der regering het misnoegen helpen sparei dat deze wethaar zou berokkenen want indien het land e dezen opzigte eraadi lee d werl zou men verwoiiderd Slaan over het grootegetal vau Tien die het onlwerp door de regering voorgesteld zouden al keuren u Eenige dagen gelerten heeft hel oosienrijkschc hof uitParijs de ro e ledeelmg omvangen lat de keizer en de keizerinin junij naar VVeeneu zullen koraen en ook esth Salzburg en Ischl zullen bezoeken Van V eenen begeven zij zich naarBerlijn om over s Gravenhage en Brussel naar Parijs terug tekeere i Gemeügdc Berij leii Het stoomschip Grtj Eastern is voor schulden in beslag genomen De piuisische regering wil eene vestmg bou en aan den A eser Lord HubdFt etn bekuaain fiuancier zal tejicn een traktement van ƒ 3 3 111 0 de betrekking aauvaardtu an iliiecleiir der ottoinauiache bank te Kousraiitiiiupel Mjjr Darboy aartobissehop vau Parijs beeft zich caiididjat gfsteld voor bft lidmaatschap der frauache academie I e loiideiische politie nut 77S2 man is onvoldot de en 7dl vermeerderd woidtii mtt i 00 man lüO sergtiiiiteu eu 20 iiispectems Mai Ha Iaar is in het eiigt li ch vertaald door baron Nahujs De schach vao pLTZR 7a zijue hoofdal d Teheran liaaïjer en gezuudtr QOfii maken onder de leidiu van eeu oiidolticier der Iran chü geiiic In 1 67 hi ilt de üiideigiuudspoorwu te LunUeii 30 iniilioen reizigers vervoerd De F ijzenaar5 hebben goed geleektnd voot de hougaarsche leeulng Geduieude ISö zijn Ui Ingezonden Mijuheer de Redacteur Om alle misverstand en verdtre schade te voorkomen die hel tegenvioordig reeds door zoo menige orthodoxe inrigling lijdi berigt ik u bij deze dat de openbare vergaderiiig lie woensdag avond in de luthersche kerk gehouderi zal orden van ege eene nieuwe zentling ierecigiug atd Gouda volstrekt niets gemeens heeft met de alhier sedert v ren beslaande afdeeling vau het oude nederlandsche zendeliug genoolschap waarvan het hoofdbestuur ie Roiterd im gevestigd is Door het opnen en dezer regelen in uw veel gelezen blad zult gij zeer ver iiig n den secretaris van hel neil zend gents afd Gouda J N SCHKLTËMA Mijnheer de Pedacteur Behoeft men zich in de 19 xuv m us vaderland bijna nergens Ie bekl igen over slechten toest md der middelen va vervoer ten gerieve van hel rei end publiek daargesteld en onderaondeü in de afgeloojen tieek ondervond ik eeue groot onregelmatigheid dienaangaande Ik as namelijk gepasseerden ïali rdag middag den l dezer maanil februarij verpligt mg van Gouderak naar MoordiecW Ie begeven Om uu den kortslen eg t g n wilde ik EJi aan bet door de gemeente Gouderak veipaenie veer laieu overvaren 1 tegenstaande op dat oogenblik eeu hevige ieJiike storm Boedde en het aler in de rivier den IJ sel zeer ilol siond zoouav het wel as aan t zien dat het moeite soude koste oiu da veersiihuit q rer te roegeu iverd die schuil slechts door éèi persoon bediend Eerst stond ik in twijfel of ik al da niet met e zoude gaan want hoewel ik durf zeggen dat ik niet erg bang ben uitgeva len moet ik toch bekennen dat ik weinig lust gevoelde voor dezen logt maar na eenige beraadslaging stapte ik dan in de schuit Als naar gewoonte kwam berouw bij mij te laat Ongeveer 5 minuten vvas ik verpligl in het schuitje op het water te dobberen terwijl elke riemslag mij het w ter om de ooren deed waaijen I e veerknecht namelijk ofschoon eeu flinke sterke kerel in hel vak ervaren was verpligi wilde hij op de plaats zijner bestemming aankomen daar hij slechts alleen was ongeveer 100 ellen tegen den wind op te roeijen en dan nog liep hij gevaar om aan hel oostelijk gedeelte van de kom der gemeente Moordrecht te landen Een en ander deed bij mij de vraag rijzen of er geen reglementen bestaan welke den pachter van het veer die in een groole regenjas als bijna verborgen alles op zijn gemak met de handen iu de broekzakken stond aan e zien zouder echter te helpen te verpligten bij storTiachtig weer meerder personeel aan te stellen en zoo dusdanig reglementen niet bestaan zou ik hel gemeentebestuur vau iouderak in overweging geven die te maken waarvoor ik en menigeen met mij dankbaar zouden zijn Bestaan echter zoodanige reglementen dan zou eene betere toepassing daarvan aanbevelingswaardig kunnen genoemd woideu om lat dan elligi de pachter verpligl zou zijn wilde hij aan de handen der justitie ontkomen meerder personeel aan te stellen wanneer stormen woeden Met de plaatsing dezer regelen zult CEd verpligten 4 febr 15C8 Uw dienaar V Varia Terwijl men zich iu andere districten in den afloop der verkiezingen mag verheugen heeft de liberale partij in ons district weder het oiiderspit geilolven De oude afgevaardigden werden weder gekozen Moet de nederlaag toegeschiev i worden aan de kracht der ministerielen of is ile laauwheid n onverschilligheid lier liberalen de oorzaak Mag men veronderstel len dal in een district gaarne zeggen wij Hollanders in de bes haaf lste en meest ontwikkelde provincie des lands gelegen de par ij van stilstand en achternitg ing de meerderheid heeft en de liberale beginselen meer en meer grond verliezen en dat in e wil van alles wat de laatste jaren gebeurd is ireheel in strijd met hetgene wij in andere districten zien H t conservatieve Delft hragt liet tot herstemming ook Leyden is zoo gelukkig het anti revolntionaire Arnhem beeft dien naam reeds verloren want twee liberalen kregen de meerderheid en ook daar moet een herstemming beslissen Dordrecht wees een anti revolutionair af en koos tnee liberalen Alkmaar deed een s Jacob vallen en dwong Foreest om zich aan herstemming te onderwerpen Alom zag men beweging alleen ons district bleef bij hel oude een anti revolutii nair en een conservatief zullen andermaal onze vertegenwoordigers zijn Aan wie de schuld Wat heeft de liberale partij gedaan om het beoogde doel te bereiken Er zijn kandidaten gesteld door de kiesvereeniging de Grondwet die kandidateu zijn een paar malen bekend gemaakt en eindelijk ler elfde ure een strooibiUet rondgezontleo Van zamenspreking roet bnitenkiezers van openb ire vergadering is niets bekend Alles is zeer conservatief behandeld alles heeft veel van raadsvergaderingen met gesloten deuren Ongewijden mogen van de zaken niets w en die zijn sleehls goed om de namen in te vullen door een zoogenaamde kiesvereeniging gesteld en het slembiilet behoorlijk bij tiids in de stembus te breigen Zoude zulk een handelwij e de harmoDie tnsechen de ver Bevallen van eene dochter A H NOURRISSE geliefde echtgenoot van F HERMAN Fz GoooA 2 Fehrtiarij 1868 Eenige kennUgeving Èev4llen van een dochter L LAFEBER JoNKBS Qqoda 3 Februari 1868 Door ongesteldheid van den VfelËerw Heer D M CÓHE M STUART heeft betJaarfeest der Ned ZendirgVereeniging Afd GqDDa op 5 Februari 18Ó8 geenplaats A DE RA DTj JPres acbiU eude deeto van bet district ui t nitmoatnd bevorderen of uden daardoor zelfs welgezinde kiezers om van onverschillige niet eens te spreken niet afgesihnkt LTden om in hel vervolg met een kiesvereeniging mede te erken die zich nog el de Grondwet durft imemen Keeds dikviijls heeft de liberale partij in dit district leergeld gegeven Zoude het nn niet lang genoeg zijn en zoude eindeajk de tijil niet gekomen zijn dal de kiesvereeniging de Grondwei de eerste dieiisi aan de liberale partij bewees door zich zoo spoedig mogelijk te ontbinden opdat men daardoor komen mogt tot het besluit om eene krachtiger georganiseerde liberale kiesvereeniging in het distriet Gouda op te rigïeu De openbare zaak eischt een openbare behandeling Dit behoort de eerste wet van een liberale kiesvereeniging te zijn Tijd en plaats der Ie houdeu vergaderingen moeten dagen vooruit in het geheele district bekend zijii Allen moeien daar kunnen hooren allen moeien vrijheid hebben bun gevoelen te zeggen Er moet een debat plaals hebben en de kie trs die de vergadering hebben bijgewoond moeten in staat gesteld zijn naar overtuiging hun slem uit ie brengen Een gelukkig ver chlJllsel is het ontstaan van goede kiesvereenigingeu daarvoor is men dit nationale ministerie dank ïer chnldigd Heeds nu zijn vele kiesvereenigiugen opgerigt nog een ontbinding en de meeste gemeenten ook op het platte land zullen hun kie vereenigiiigen hebben en daardoor de keuze van Het is niet genoeg te zeggen de kiezers komen niet I het beproefd is de noodige openbaarheid aan lie vergaderingen gegeven Is er gehandeld overeenkomstig de roeping eeuer waarlijk liberale gezindheid Maar niet slechts ten tijde van verkie ingen niet slechts in tijden van onrust en spanning moet de kiesvereeniging leekenen van leven geven ook op andere tijden kan zij i uitig werkzaam zijn om den politiekeii geest op e wekken of leveuilig te houden om meer en meer de onverschilligheid uit ons politiek leven te verbannen Maandelijks kon mep een vergadering houden en gewis Zullen wel mannen te vinden zijn die de aanwezige kiezers omtrent hangende kweslien inlichten of eeu onderwerp van staathnishoin nnde of welgeving willen bespreken Daar waren ook de kiezers in staal zich inlichtingeu te verschaffen omtrent hangende kweslien mfn koude de handelingen der afgevaardigden bespreken en ook gemeeuiebelaiigen behoefden uiet uiigeslolen te zgn Een slreng toezigl der kiezers mogt voor Sümniige leden van een geraeenleriad niet aangenaam zgn het publiel belang zoude daarbij slechis kunnen winnm Werden dan afdeelingeu vau zulk een vereeuiging in de buitengemrenien opgerig dan koiuie men tijdens de verkiezingen eeu algen eene vergar ering beleggen en door eendragt sterk zoude zeker een be ere nitkouisi verkregen worden Amsterdam heeft een goed voorbeeld gegeven Burgerpligt bewijst ilat ook iu Neerlands hoofdstad een krachtiger leven is ontwaakt Moge een kiesvereeniging in den geest van de amsterdamsche Burgerpligt ook in ons district herstellen nat door gemis van Ijver eu belangstelling verloren ging Burgerlijke Stand ïKBORtK 30 Jan Mans Joaana ouders J K Daalmaos eo £ Jm pers 1 Februarij Pielernella f oniclta ouders C aa Hofwegen fa i C EUhout Di uv ertje ouders P 1 Muldtr en E Kramer Johanna ouders D Setüu en W vao Letuweu 2 Paulina ouders P Geiruaert en M Alidruls Jobauna M ina ouders J van Waas eo H Hruistens Wouter ouders 1 Soet eo A Hagoort Neeltj ouders F tlennaa de l root ea A U ounisse 3J Uftria CorcLlia ouders C I af ber eu I Jonker F en gepasporteerd MILITAIB pu oit de dienst outslagrii zoekt Ie dezer stede of in den omtrek geplaatst te worden hetzjj in eene fabriek heizg ali kantoor of pakfauisknecht tegen bili jke be ciHiiag Brievwi framca onder i i ef S bij liM ilftever df Cr aiicant tot H O O i I N G is op zeer vourdeel voorwaarden zoolang de vourraau sin lMg te verkrggeii aan uet A iH k te jouda Nadeis iuforinam j H üür sldaaf OviKLiniN 31 Jaiiuarij E Akrijn rd S de Koning 79 j A Wurtz 22 m 1 Febr P H van deu Hmvil 27 J S J Z gers IS d A H Tekkelenhurhh huisvr veo H V c eleusauk 61 j