Goudsche Courant, zondag 9 februari 1868

1868 iV 619 Zondag 9 FebniarU GOUDSCHECOURAJÜTT Uitgave van A BRINKMAN lange Titndetceg D u 60 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te GOV DE RAK in üe herberg Gouderak f IVeham bij Veiling en Verhoojimg op VVoerisdHg deD 12 Febrnarij 1F6S en bij Afslag en Combinatie op TVoensdag den 19 Febrnarij 1S68 beide dagen iles voormid liïs ten 10 ure van eene BOÜWMANSWONLNG en aaiibeliüoren met ruim 31 bunders LAN O waarvan de Boiiwmansnoiiiitg en ruim 2fi bunders onder Gmderuk en 5 bunders onder Stolwijk ailes bij billelt n breeder omschreven Infurmalien rijn te bekomen len kantore van di u Xu aris G J SPHUJIT te Ouderkerk aan den IJsiel c bc O o u i i so v ï z è 3 1 5 = ü = s a S 1 15 si a x ll r ü S TT i a T r C Z c c c c w i tt o w o g 2 J g 1 S 0 ci O Maagkwaleo Daeraorrhöidaal Gebreken Algemeene Li gchaams Verzwakkipg In navoleend schrijven in den laatsten lijd bij ons ontvangen wordt op nieuw de heilkr iohtige erkiug van het MALZ EXÏBACT glansrijk bevestigd Ik heb het genoegen üKd te kunnen berigien dat de landbouwer EVEKT Vis DER KAMP onder de gemeente Leusden door het gebruik van 4 flesschen MalzEsiract liera elil is van ware ra gpiju waardoor bij zich van vele spijlen moest üuihouden en niet iu slaat was zijn werk te kunnen verrigien Van onderscheidene zijden ontvang ik levens dankzegzinsren voor of aan den Heer HOFF zoo 0 m van eeue Jufvrouw ter dezer slede uiet name bij mij bekend die door dezendrank hare geheel verloren krachten tefiggekreaei heefi eveneens van een Meisjelijdende aan bleekzuchl en verzwakking Uw MALZ EXTKACT gebruikende gevoelt zij eh veel beter en hare krachten winnen werkelijk Ik geloof dal menover he geheel genomen de vcelkraehtige werking van het GEZONDHEIDSBILRniet genoeg waardeert waarvoor ik mij verpiigi gevoel een en ander in het belangder lijilende menschheid te publiceren gevende UEd de vrijheid daarmede te handelen na ir goedvinden Amekskoort 20 J iniiarij IS68 A v HaSELEN Prij en l flesch ƒ 0 50 6 flesschen ƒ 2 50 13 flesschen 5 U5 28 flesschea f lO tiS met de tiesschen Steeds verkrijgbaar in liet Centraa D pót te Amsterdam Bloemmarkt bij de Stilsteeg Te verkrijgen bij den Heer J C van VREC JHNGEX Ie Gocda BlcckzucSt Vermagerins Asthma Borstziekten VOOR LEESGEZELSGHAPPËlf NIEUWE UITGAVEN VAN A TEü GÜNNE 1 M OLIPHANT MADONNA MAHY 2 dln ƒ 6 51 rs OlipIiHut IS Oük bij ous Publiek reeds tf zter brkend eo geliefd dan dat dit werk t geen iii Eiitfelaud eea buituigewoiiea opgang geioaakt hee nog verdere aaubevthng zou behoeven MtQ meeiie ilechts aui dm titel nitt dat het eemge bijzondere godsdienstige strekking zou hrbbtn 1 F SPIELHAGEN RAADSELACHTIGE KAKAKTE IS 2 dln ƒ 6 35 Spitlhajiep wuidt thaus voor deo eersteo romausrhrijver van Dailschland gehouden eo het tik iPmbUtniilische Naturel voor zijn meesterstuk Ofschoon op zich zelf coiiiplcet wordt dit door iri e l iLdp aldi biig evoijid durih Kacht laarvan de venahng mede bi deu uitgever oiid rhandin is en ten spoedigste t hebt zal leo III L MÜHLBACH DUITSCHLAXD IN WOELING EN STKIJD i Aiiieeiiug De oude Prits en de nieuwe tijd 2 dln 2 85 IDEM 11 = Aideeiiiig Vorsten en Dicbters 2 din 3 IV L MÜHLBACH MARIE ANTOINETTE EN HAAR ZOON 2 dln 1 = 3 82V Deze erken vau Muhlbarh ondelscheiden zich evenzeer door poedkoopheid als deiielljke uitvoeriiiK n Iraaije en oigvuld e verlal ns v n den vertaler an Napoleon m DuitschLd t Is alfeiuien erUnd dal alle loucurrtnlie hn rbij verre achijr blijft V Mes H WOOD MILüitED ARKELL uit het Engelse door J B KiEisTAP 2 dln 7 40 M s Huod door haar Lief en lei d eener Moeder enz eeue geliefde bekende In levend he d an b hand ling en belangrijkheid van i der erp t dit het nog vao bare vo ge erken LsUb nT u P UIS TE ALLINGTON 3 dln 8 40 u rt u i H Lt r r r ers r zl wf en de stijl goed m u zou rit u Vr l l ZTi LT Ü N ls Mef AY S HIEnENlS VAN ARTHUR PENüh NMs Met eeue Vuurrede vhu Dr M F Liudo 3 dln f 10 20 Artt p d n het kr r Lr t evrd l T = G scb d is va Dr Liudo houdt icb ov d d a de dt Peud i l i bekennen dat het een iLn te rkw i l j f iig 1 oetea handen nemen zal Ue lolsn k hoé v 1 P f 1 romaulectunr dit h j oort inligt van zelf opgesIoS al 1 Joo eve i tTh J Jreven e h ernnamelijk de romn dien ij na PeudeT ls h T V i Hiermede zij Arthur ptaXin ifa l L l Xn dl i if i i i zal toeschijnen derhjudeude en leerzame lect ior J = P f de degelijke on THACKERAY DE LOTGEVALLEN VAN PHILIP OPZIJN UEG DOOR DE WERELD 2 dl 6 95 beloven er ons ee vernieu d enot van anüeér aIa baiid te herlezen aut een boek als d t d T b t og eens terom het regt te genieten = r dan eenmaal gelejeu te orito Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ïn de Stad gcsehiedt Je uitgave des avonds te voren Op prijs per drie maanden is f 2 franco p po9t 2 25 Advertentien van 1 6 regeU tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure iugezoaden zijn Overzigt GOUDA 8 Februari Uit het roode boek door de oostenrijksche regering medegedeeld Ran de heide delegatien der moniircliie en tvnariirlSS diplotnatisclie stukken van den laatsten tijd voorkonien blijkt ten volle dat hel Oostenrijk ernst is met zijne vredelievemle gezindheid Het betreedt daarbij den goeden weg van belangrijke hervormingen en neemt ernstige maatregelen ter besnoeijing tier uitgaven Zoo wordt de hoop levenilig dal de oostenrijksehe monarchie haar crediet herstellen en den verloren invloed herwinnen yal In Italië wordt men door bitteren nood gedwongen aan inkrimping van uitgaven te deuken ronder eenig uilzigt op duurzame rust Men blijft voortsukkelen zonder een einde der woelingen te kunnen voor ien eene vreedzame oplossing is ondenkbaar en even onmogelijk is iiet opgeven van den volksweiisch Toch heeft men daar nog lust iu verre expedilien men zendt de vloot naar Uruguay als of men een mesic iauscheu togt in hel klein ilde ondernemen Men heeft in eenige on ekerheid veikeerd ten aanzien der fransche drukperswet die eene gedeeltelijke vervulling is der keizerlijke belofien van 19 jaiiuarij lSfi7 de partij der ultraboiiapariisteii aehite dat te veel werd toegegeven aan het verlangen des volks en drong onsuiimig aan op de intrekking de libeuilin meenden dat de concessieu legering aren Beide partijen hebben zich bedacht de eersten bezweken op enkelen na voor den oppermagtigeu il des keizers en de laatsirn hebbeu ingezien dat de net lie de voorloopige autorisatie ophefi toch een werkelijke vooruitgang u In België verneemt men kracliiige stemmen tegen den conscriptie Inung Het is onbegrijpelijk dat de bestrijding dier onmenschelijke instelling niet algemeener is bij zich christelijk noemende volken en dat men zoo rustig volhardt in het zone vooroordeel dat al die krijgstoerustingen toch ergens goed voor zijn Het eenige goede dat er in kan liggen is dal de overdrijving de algetaeene overtuiging ekt van de verfofijelijkheid des geweld en vao de vergankelijkheid van alles at daarop gebouwd wordt Het is waarlijk koddig dat de mogendheden zoo eenstemraig 2ijn in de poging om den Serviërs en Montenegrijuen te beduiden dat zij rustig moeten blijven orden dan al die achterladers en al dat ver dragend geschut met zoo onnoemelijke geldverspillingen slechts gereed gemaakt om stil te verruesien in de magazijnen of om zich te vermaken met het kinderachtig soldaaije spelen Men durft zoo diknerf met versmaoing uederzieu op de groote en grootsche republiek van Amerika waarom leert men niet van haar het leger naar behoefte uil te breiden en in te krimpen gelijk zij nu weder de overiollioe oorlogsschepeo te gelde maa daar zoekt men de kracht en de grootheid des lands in i anders dan in ijdel soldutenspel Als de conservatieve anorkerijen uitgekomen waren en al de herstemmingen ter gunste van den stilstand uitgevallen dan nog had het ministerie geen halfjaar het ellendig leven kunnen rekken Ma r wa wogen wij nu verwachten daar die hoop vervlogen is Voor alles verblijden wij ons in de herkiezing van onzen vroegeren afgevaardigde G v d Linden te Almelo dien opreglen en onbezwekenen voorstander van ondubüi innige liberaliteit Arnhem spant de kroon Dullert is daar 11 lang tijdsverloop weder gekozen en Sloet zal hem waardig sr zijde staan Hoe trerrig is de afloop voor den genialen vroeger zoo gevip len Groen van Prinsterer en welk licht verschijnt de minister candtdaat die het vertrouwt zijner committenten verloor Te Breda bleef zoowel aU te Boermoud den liberalen de zege Dullert en de Bosch Kemper zijn dubbel gekozen de eerste moet iüezen tasschen Groningen en Arnhem de laaisie tiuacben Hcoro en Haarlem W kannen dus oog de her De prij der Advcrtentien van én tot zt regels met iobegiip vin het zegel U SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buiteugewoue letters wor Bfaeickead natr plaatsruimte kiezing verwachten van den voortreffelijken Geertsema en van Heemskerk Bz Ie Amsterdam Te Deltt is niets verloren zoo min als te Leyilen Toch blijft het waar dat 3 Hage Leyilen Deift Gouda en Gorii chem een treurig contingent leveren ter hanilli iving on er cunstiiuiiouete iusteltiiigeu OuttcnlanD IiOIld 611 4 Febr De jongsle slorro heeft zoowel in de faüofilstad als eitlers veel sciiaile veroorzaakt Alhier l igeu geheele steeuhoopen op de straal ten gevolge van het omvallen van scl oursleeneii Iu de parken zijn een aantal boomeii ontworteld ül de kruinen er afaesliij en Een aantal personen zijn geuond enkelen zijii ilo ir dt iiedervallei ile sleeuen nmeu en Teusiers gedood Onderscheidene gebouwen zijn zuuilanig beschadigd dnl zij geileeltelijk iiiueteii orden afgebroken Ook uit Liverpool Hudderffiel 1 Huil Scarborcmgh eu aniiere plaatsen komen uinuerige berigten van Jen elfden aard In eeuige graiifsehappeii hebben bij dit alle overstruumir gen plaat geha I wa irbij bruggen v eggeslagen aaupl intingen vernield en imlere verwoeslingen aaiigerigt zijn Ook is een spoorirein in hel Water geslagen waarbij vele personen ernstige ver ondingen bek u amen Het comi é van bui enlundsche zaken te New York heeltvoirgesteld eeue wet in te voere i waarbij a in de amerik MuSche iu andere lauii ii genaturaliseerde burgers dezeifle regen orden toegekend als aan de inge eteneti der unie met uitzondering van per oneii die zich hebben schuldig gemaakt aan deliolen va lende iu de termen der strafwetten hier te landeof 111 den vreeuide of aan de ertie De president zou hierbggemigligd moeten worden om hunne vrijl eid ie eischen euin geval van weigering de onderdanen van zoodauige mogendheid te doen gevangen nemen 6 Febr Dingsdag s r k de heer Bright te Birminzhameene redevoering uil waarin bij de iersche kwestie zeer uitvoerig en grondig behandelde Volgens zijn gevoeien warende tories niet in staat om de oplossing dier kwestie tegen tehouden terwijl het oplappen der whigs niet meer kon helpei Vervolgens drong de spreker er op aan dat de gevestigde kerkin Ierland zou w orden afgeschaft terwijl de ttodstlienstige siipreinatie uit het land moest worden gebtmneii Voorts weiischieliij tiat er verstandige maatregelen zouden genoinen wordenom de pachlers van landbezit te verzekeren in plaats van hetthans bestaande stelsel De Morning Star verwacht veel goedsvan deze redevoering Volgens de Irish Times heeft het gouvernement £ IflO OOt toegestaan om heljouïste tenloonsielliiigspaleis te knopen metde bestemming oor eiie koiiinklijke ler che instelling voorkunst bovendien £ 1011 000 voor de verbetering van de havenvan Cork eti £ 1U0 00U tot aanleg van een haven inde baaivan Belfast Volgens de Daily News wordt het plan in gereedheidgebragt om van gouverneinentswege de spoorwegen in Ierlandaan te koopeii President Johnson heeft een bill geieekend tot onmiddellijke afschdihiig van de in hel binnenland geheven wordendebelasting op hei katoen terwijl de regten van invoer op vreemdekatoen met 1 nov zullen worden alge chaft De presidentheeft ook de bill goedgekeurd tot verkoop van de overbodigegeijantserde schepen Dezer ilagen is eene deputatie van eab hoiid rs bij denheer Disraeli kanselier der schatkist ten gehoore toegelaten Hunne klagt beirof voornamelijk de hooge belasiing waardoorde eigenaars dier huurrij uigen gedrukt worden zijnde voorelke cab ly s P Het at woord van de Oineiicr wasvrij gunstig oewel natuurlijk onbepaald Een spreker in de maatschappij tot Ifevprdering deri ciale He enschappen heeft dezer dage ij ngetóond dat di Toorkoiaiug eo oadeidrulckiDg vaa iBi lüd4i aaaïaCB£uid j ï