Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1868

Gemengde Berigten De pernaansche presiJpnt Pnido bpznijVt voor den opstand Het hanoversche legioen te btra itaburg wordt naar Aigtne gezuudeii In Frankrijk worden vele süldateu geworven voer hi t romeuische liger Keizer Napoleoa heelt auii de kuningiu van Pruiacn twee practil ge vazen peschoi ken De proiideijieiiaren in Oos Fniisen tiachuii z ch van huniie güederen te oiitdoeti wegeni den hnug gektüuiineu nood W urteniberg lal 3t miÜioen henen voor S x orwtgeii Spanje orgauis ert een legioen voor den paus in navolging van het legioen au AntibLS De uieuwerweiache vsterbaarheid telt reeds 56b3 hden ou i ismnrck heeft oi bepaald veilol gekregen In Üos cnrijk z l lueo bezuinigen op caviillerie artiHtne en muziekcorpsen üg etus tmdtte Athene een nieuw nntiisitne op l e Vuenen zijn thaltrstuKken inomloop met het jaartal ISbb en den beeldenaar van Gturge V van Hanover In Zwitserland ijveren de rudieaUn oor de bervoiming derbondsconsiitutie tot eene Z iï re vüik hieisch ippij De eerste kamervan Wurttnibirg heelt = iuUii dal i liu dwtT allt en bij eene wet mac worden rnübitl verkla nd De 5n pi is icche oorlofihthtpen niet4 3 stukken zijn ovei tdi g n aan dt cuoidduilscbe bondamarme Het centraal coiuité vour dtn deiden duitscbeu scberpschutterawidstrijdte Ueenen laat lOüO ziUertu iVesibtkers eéregpichenken peretd makeu Te Kultcrdani zijn wider veischtjnsrlen van veigiltiging waargmonieQna hif gebruik vau auijsmelk De griekficbe stoomboot Luiou bri ngtvoortdurend oorlogstn levensbehoclten van i via naar C andia Te Aiitwer eu bestaat een hevig verzet tegen de ermeeidering van het belgiacbelegtr De geiuieiiteiaad van Bneuos Avies is gedwongen o n al tetretlen wej ena het verzuiyien van maatregelen tegei de verspreiding dt rchüUra De geheele 7witsersrhe siaat schtild zoow vju bet etdgenootsehap als van de kantons bedraagt iQ ronde som 1 I 5 niill oin fr De keiii coinp igTiieu greuadi r tn voUigeurs van de honderd trai seheliniereginienlen zijn opgeheven Het geleide van dtn poriugcècbeiikoning 13 bij B aga aangetast door het volk zoodat de soldal n gtnoudzaakt waren te Vergadering van den Gemeenteraad IMiiii da 11 KibrudiiJ Tegi nwoordig de iieeien v m liiiiien l l tnduorn voorzitter de Grave Viiiil l iniei biaggaar Door den voorzitter woidt medegtdild dat de bh Reutingcr en Peeter verhinderd zijn de vtrfiadenng bij te wonen De nuiuUn der vorige vei aJering worden geltzea en gearresteerd Ziju it komen twie disposten van hh gta p stalen boudmde goedkeuring van wijzigingen ui de begrooting van Ititi en etiie dis iu tie van dezLildf waarbij zij berusten in de wijziging gebragt m de begiootiug van hel burgerlijk armbestuur met got dkeuring de daarbij nn niigiliukken suniiien eene inibsive vau den heer C vaii lietj dat hij blijlf volharden lo zijn duor de Goudache Conrant btktiid gemaakt beslnit om tiiet in aan merktng te willen konien als lid van bet burgerlijk armbeistuur B en U htbben hitivau Kennis gegeven aan het nigerlijk arinbesluur dat na een nieuwe voordrajit hedt ingizonden waarop frepLiul t zijn de hh I H F Roll en M L A Koek de btnutnung in de volgende veifiiidering eene mioStve van regi nti u van het wees tn EeUiii nierfthnia indienende eene snppleloire begiooling over lSü7 diegtsttld wordt in handen van ji LU W on berigl lü r ad vit r adrtssen van roe ufir Verhoef van Galen Schouten en is verzoekLiide aaii tstdd te worden als onderwijzeres e iii de handwerkei acn de tuïschtiisctiool een ddi an me ufvr H j Urinkinan vtr mkende om als ondcrWljzer esse m di haiiJweihtn te mogen up üïgen ii de l ougLl e bezoldiging o gtvallt u door Int b danken vim nujuhr Ri nhl Al dtZL adrttotn wordtn g st M in h uidtn v ui K en W Efo adres van Tijbour eu Grim veizottkende aangesield te worden als noodhulp lijkdrager een adres van den beer J ran I akervcld Blanken houdende verzoek om te mogen jagen op e i stuk grotid beboorende aan de gemteata liggende Mt de fiemtente teio Op vuorstil van deo voorzutir dadelijk in behandeling gfuomen en toegestaan een adres vao commissarissen der sociëteit Vredebest om voor een jaar te verUngen de buur ad ƒ 400 van het societeit iii bouw in banden gesteld van B eu W Thans is aan de orde een voorstel tot onderhandsrhe verhuring van het land aan deu hoogpu St iielaudscbcu Zeedijk bestemd voor de wapenoeteuingen van h t g irmzo u De gurmzoeis Cüiiima idant heeft kennis p t e en gemagiigj te zijn door den munster van oorlou om het weder our en janr in te buien voor dtv elide wjui ondi r uürwdaide van ophoogeu eu in orde breni cn volgens de l iatate voorstellen B en stellen voor het te gunnen voor een j ar waartoe wordt l sloten I Eeue missive van den corjmlssaris des konings in deze provincie houdende nadele aaniuTking op de begi ing van 18tiS bttrctfende de kosten vao hei algemeen aruibtstnur Daar hierin reeds op de vorige vergadering is voorzien wordt daarin berust B en W stellen voor eene wij i iing van de burouting van 1 6h en eene som van ƒ J2i at te chnJve vaji de onv fjuune uilgatei en over te brengt n op de kopt n v oor ei in orde brmgen van j et ciereitie vtld Du ooistel wordl ein t nimig aangenotiit n Met deu SQ apnl cïpireeit de antonsatie lot he bt ffen d r belasting op terwe en spelt en is door B en opgt maakt ten ver coek ni t vele I redenen omklted aan Z M om vati 1 mei a te i og i VwiAgaafi et die beffing en wordt dit met algemeene stemmen ffoi dj eurd mvonni3 waaria voorgesteld wordt magtiging te verlee ien tot de iinifie vn 4 5 millioen in K pier ter vervanging van het moniaut het fik builen omloop wordt gesteld Vourt heeft hpl congres het romiié aanbevolen om het onderzoek betrpffeiuie de opporluuiieil der uilgif e e ner 4 pen euls Icenii g met ut fde bijzondere uaaunkeurisheid Ie üuder oeieu als alle zaken van u nbare reiiiegeveude schuld lü Febr Uit New Zork meMl men ild 30 jan l e senaatheeft het onmerp guedseke I het rik ree ls door hel congres was aangenomen iot den rkoop van onbruikbaar geworden gepau erde schepen waarva de unie slechts 19 inonilors zal brh m en De dem A r ti che pirtij in Connecticut heeft een besluit genomen tot g jeil eurii g der handeiinjjen van Johnson en lut afkeuring v in die v in het congres Parijs S febru mj De heeren Picard en Favre hehbeu in het e gevend liz ha im kr ichiig anngedrongen op eeue omschrijving der jiin ilieiie van pene jury voor drukpers delicten lu hel veiieiend ligeha iin is een ontwerp vau wel ingediend waariij het coutiugeut voor 1S6S op 1U1J UI 0 manwordt vastgesteld Het amendement betroffende de j ry voor drukpers de Ueien is verworpen me 199 tegen 33 stemmen 9 Fi br Gisteren is het in het eiaeveud ligchaara vrijwarm toegegaan De discussie liep o er de jnrisdic ie en materie van drukpers vergrijppi aarovfr de miuis er vau justitie de heer B iroche het oord voenle lol verleiligmg der bepaiJDgeu van het oniHer De redevoering lies iniiiislers keiimerkte zich door grooie heltijiheid hij scheen er zich al dentijd dat hij aan hel ooril was op loe te leugen om hel lel atte pajionert n Hg ir il in allerlei perron iliieiieu trachtteden heer Thiers in icgeii pr iak nie zich elven te brengenen voeade ieu leden der uilersie linker ijde allerlei haie ijkheden toe Op hel lerrein der per un niieiiei wer l hij goo gddoor den heer Ve leiai die dtn minister veriveei dat hijvroeger republikeinsch neueest was en elfs in 1S4S bij deverkiezingen in hei depir einent der Bi i edeii Cii ir iiiie de uverwiu i nir behaald had op preker Pellelau als ziji Je rouderdan de e De Courrier Frinijais betodgt dat de nieuwe ne op dedrukpers in de hi torie zal a iii enierkt worden als eene dermeest lesaioire netten waaraui de pers uoii onderworpen isgeweesl Hei decreet vau febr I 52 was slichis een eeuvoudi decreet v iu oneibire veiligheid hel was geen wet Pc eeuijje verbeiering die de vooigesielde wel aanbreuït isde ophelSug der voorafgartu Ie anlori alje maar ij ver iie igt het voordeel daarvan tloor aan de regib iukeu het regi opte dragen om de d iïbl ideu Ie schorsen en p Ie hiffen zijvestigt eene zóó haa iige procedure d ii aan de be ehuldigdenzeife de tijd uiei worilt jicl ilen om hunne verdediging gereed te maken lle meest elemeniaire waarborge r die in heigemeene regi aan i le burgers zijn er ekerd onihreken hier Het gouverneinei t liecfi het volgende ter algeuireuekenuisse gebrngi Na geboerde onderhandelingen die ielemaanden duurden hebben Ne Irrl iiid lulie België Zneileii Jioorwegei Baden V urieudjerg Begeren Zwitserland Sp nije Pur ugal Deueniarkeu de Rouiein ehe S aleii en Luxemburgeene cunientie geeekend met Traukrijk om het nieuwe maritieme seinboek iu te voeren 10 Ffbr In de zitting van het neigeveiid ligchanm ishet ainendenieni des heeren Jules Siiuon mei 2yO legen 45 stemmen verwon eu Art lü der dn kjierswei is daarop aange ionen De di cus ien over an 11 ijn begonnen He aroeiideiueui des heerei Beiuverger waarbij gevraagd wordt debanilh mng van de ie sii g der gevanuenissiraf bij lasterjegejis piruculiere per oueu is lu overweg ng genomen Hr deu ochtend h id er eene cumerenrie plaats lussebende heeren de Mou iur eu Cret ulescu weaens ophelderingendoor hel rouiemsclie guneruemeni te geven over eenigerooverheiiden Berlijn lO Fel r Hei Drrsdener Journal meldt dat de regerina nij de k im r een omwerp va wei heefi ingediend voorsielleuile lie ophetfing iltr luodsiral eu teiens om ver ehdleu ie bepaiinaeu van het sirafweiboek te yzigeii en el voornamelijk die welke beirekking hebU ii op Ie drukpers Hel geheele on wcrp ademt eeu liberalen geest en hel schijnt zoo eer de jynipaihie der eriegenwoordijiers wig ir dragen dit de aaime niug alliier schier aan geen 1 ijlel onderhevi r j Hei plotselinge verzoek van den miuisier von Bismarck om erlof voor den tijd van vier weken heeft de anerneuiairekringen zeer verrast Von Bismarck begeeft zich naar Varzinm Fommereii om gedurende z jne afwe igheid van hier zichmei de zaken in het geheel iet te b moeijeu Ziekte is metde reden vau dit schielijk opgekomen ver oek om ontsl Be Binisier heelt eergisteren in hel parlement met even veelWW ge pMk B i eeo der andere leden h j woonde esrgis teren avond ook het bal ten hove bij Naar allen schijn zij politieke onaangenaamheden en groote ontevredenheid ovet ï zime betrekkingen lot eenige leden van het kabinet de aaule iding De minisier van firn icien von der Heyiji zal hem als ministerpresident en de heer Delbrüok ale bondskanselier vervanaen De verbolgeulieid in de pruisische legenngsk ringen te gen de conservatieve partij wegens hare houding bij de debi teu over het hauoiersche proviiiciue fonds neemi sohierroet eiken dig toe De Zeidlersche Cor espondenj vraagt otde coMervalieve fneue inderdaad een voldoenden grond hadom een conflict tcsscheu de consirvalieve partij en dit minis terie in het leven Ie roepen Zulk eene lw ze oppositie zegtbet bla l ondermijnt de posiue der regering zoowel ten op zigte van hel biuiier als het builenland en er zal naar hetschijni de regering niet anders te doen overblijven dan bed iclit ie ziju op de vorming van eeue nieuwe voldoende re gennt piruj De heer v Bodelschwiiigh voormalig raiidsierv i lii aicicn schijnt lot het conflict te hebben aanleiding Volgens de Magdebnrger Zeitiing is eene wijziging vanhet luinisierie in Pruisen aanslaande de graaf zu Eutenber namelijk zal als min van hiunenl z ikeu worden vervangen Ue Volkszig meldt thans ook uai de koning van Pmi sen op het jongste hofbal duidelijke blijken gaf jegens it ciMiservaiieve algevaardigden dat zij iu ongenade waren se vallen Het lilad deelt het navolüende antwoord mede dat te heer Vincke den koning zou s et eieu heblien Ik ben herent miju hoüf l voor de voelen van Uwe M ijesteit neder teleggen in iar niel miju geweien llaarop zon de koning geaulwoord hebben Heb ik d in geen geweien De Fieu burger i ii cl Z g zegi dai Pruisen verklanniheefi d il indien Deneui rken b rjt volharden bij de ovenlreïPii eicliin ten opMge der regeling van de sleeswijk clipkwesiie Pruisen eenvoudig OosU injk de mededeeling zal dücnniel iu iaat ie zijn het Prager vredeslracual ten uitvoer Ieleggen Florence lO Febr De leden der meerderheid in de k tiuer v ii afgevaardigden hebben zalurdag eeue bijeenkotp gehouden waarin de minister van financiën icüeuwoordig i De koning heeft de depuiatien der kamers lot gelulwenschiug met het huwelijk vau den kroonprine ten hoieonlvansien De koning heeft aan de depstatien der kamers geze dat hij vertrouwen stelde in zijne n ikomelingen die eveinee lief le voor hel vaderland zullen hebben als hij en zijne kin deren en de dyiia ie zullen weten aan te wenden voor hetwel ijii lies lands In de kamer van volksvertegenwoordigers zijn de discus ieu over hel undget van mirine hervat De afgevaardigdeFarua ilniigi er op aan dal de zusiers van liefdadigheid de hospiiulen zullen toegelaien worden Dil voorsiel wordt bestreden door de heeren lamarmora en Menabrea waarop de het F rini zi ii voorstel intrekt Athene lO Febr De kamer van afgevaardigden is octbonden De nieuwe verkiezingen zijn vasigesleld op 3 maar en de opening van d zitting der nieuwe kamer op den 5 daaraanvolgende öinncnlonö GOLD i 12 Februarij Het Staatsblad fi 1 1 bevat het besluit van den 23 j inuarij 1868 be i iiende de sierkle zamenstelling en indecliB der schuiterijeu zoo dienstdoende als rusiencle in de proviuc ZuiuHidlanü De commissaris des koning in de provincie ZuidHolla i heelt ter kennis van de belaiigheubendcn gebrigt 1 dato uiioefening der jaglen op waterwiiti opgenoemd in art i lilt d eu h lier we van 13 junij 1357 slbl fi 87J gesl ien op zalurdag 28 maart j s 2 dat de uiioefeum van het eispel van kwartelen met sieekgaren of vliegiie toegelaten van 1 mei a s tol en mei 15 julij daaraaiivolgen ie mei bepaling dat het vliegnei in geen geval lot Wtirasseren der kwar len zal mogen gebruikt worden 3 o de vls cl rij in de binnenwaieten zal gesloie zyn van 1 P a s tot en met 31 mei daaraanvolgende met uilzoudenD van het vis chen naar aal eu paling hetwelk ook geiluren deu gesloten nschiyd door minde vau turken aalkorveu seharen en dobbers mll gaders door peuren wordt vrijgelaieii 4 dat het visschen met aiikerkuiien vau 1 april lot en m 15 junij ansiaanue is verboden en 5 dat de kooilieden hmio kuoieeniien moe en opsluiten of opbokken vau 3U maart f en met uen laaisien april eu van f 15 julij tot de opeuitlder jagt op watetwild Het Hdbl zegt Vau eene goed onderrigte zijde wordtons medegedeeld dat do bewering van het Dagblad als zoude vermeerdering der militie met 15 000 man en de verdere zoo drukkende wijziging der mililie wet niet meer door lietministerie worden ingediend bezijden de waarheid is De minister van oorlog allhans is volstrekt niet van voornemenshet wetsontwerp terug te houden De kiezersvereeniginsen Amsterdam Vaderland en Oranjeen Begt voor Allen te Ainsierdam hebben allen den heer mr E H s Jacob kandidaat gefield voor de uanst iande verkiezing van een lid der tweede kamer De kiesvereenigingeu Burgerpligt en Grondwet Ie Amsterdam hebben lol kandidaat gesieM i en hr J Heemskerk Bz Enkelen vragen en anderen verwachten eene deide ontbinding der tweede kaïner De heer Gefken beeft het mandaat voor Zwolle aangenomen Jhr mr de Bosch Kemper heeft geopteerd voor Hoorn derhiUe moeite Haarlem eene nieuwe sicuiiuing plaats hebbeu die dijor den minister bepaald is op dingsdag 25 febr a s en de herstemming c 9 op dingsdag 10 maart daaraanvolgende Volgens de Arnherosche Courant heeft de aarzeling vanden heer Gefken omtrent bet aannemen van het mandaat hem door hel kiesdisirici Zwolle opge lragen aanleiding gegeven tol hei gerucht dat hij zou terug treden om plaats temakeu voor den heer Groen van Prinsierer Men leesi in het Lndsch Dagblad De verkiezingen ziju zoo goed als afgeloopen Het pleit is beslist De kiezers daartoe beleefdelijk uitgenoodigd hebben tusschen de aanklagende regering en de aangeklaagde volksveriegeu loordigiiig uilspr iak gedaan en niet len voordeele der regering Het ministerie had verklaanl dat het niel iu staat was te regeren met eene k iiuer waarvan de meerderheid 38 leden sterk geen vertrouwen stelde in zijn beleid hei had daarom var de kiezers eene nieuwe meer minisieriele kamer verzucht De kiezers antwoorden door een en derug der aangeklaagden Ie herkiezen en iu plaais van zes die zij niel herkiezen even veel liberalen van nog miader volg a nen aanl af te vairdigen Het ministerie wordt verlost van de heeren Mensoiiides de Eaadt Been enz maar krijgt daarvoor in de plaats de heeren van Bus e Blussé Sloet vau den Bef e Zou het mei dieii ruil gediend zijn Het verjaagt den heer Geertsema uit het kleurloo e en weifelende disirict Haarlem maar om hem in het slandvasiig liberale Groningen te neslelen Twee van de ministers hebben zich tegenover liberale mededingers kandidaal laien siellcn de heer Heera kerk te Assen tegenover Uen beer Thorbecke hij bekwam 2eeu zesde van de stemmen die op zijn overwinnaar zijn iiiigebr igt Nog erger voor Arnhem zat de heer van Lijuden vau Sandenbnrg in de kamer toen hij ziiting kreeg in het kabinet Hij wilde dubbel zillen in de k imer en in het kabiiici te gelijker tijd Pro I fessor Vreede verklaarde dat die wensch alle ins betamelijk en overeenkomstig s lands bela gen was Deauiei emin oordeelden de kiezers dat het al te gemakkelijk was en deden den zifenden minister opstaan in de kamer Hunne handelwijs is misschien niet huSelijk maar dat zij veelbeteekenend is valt niet te ontkennen Zai hel minisierie ook willen zien wat zij beieekeul De kiezers van wicn het vonnis had gevraagd zenden hem zoo als de sultan bij zulke gelegenheden aan zijn vizier pleegt te doen de zijden koord Zil de ongelukkige begrijpen wat hem daarmee te doen staat Zal hij zich met gratie executeren Of zal hij nog een n ider bevel een straffer wenk afwachleu Wij gissen het laatste wij bereiden ons voor op eene nieuwe verrassing Wij gelooven niel dal dit treur blijeiudeiid spel naar de regelen der kunst zal afloopen Hel zou ons niet verwonderen indien het ministerie in tie uieuue k imer kwam verklaren dat het vroeger wel wat overijld gesproken had dat het zich nog eens heeft bedacht en nu alles gewikt en gewogen locu wel gelooft dat er met eene kamer als de vorige en zelfs met eene als de tegenwoordige Ie regeren zal zijn dat het althans eens beproeven zal hoe het gaan wil eu vertrouwen op de meilewerking en de zoo vaak gebleken welwillendheid der oppositie Het komt ons voor dat dit de waarschijnlijkste zoo al met de meest natuurlijke onikuooping is van het fraaije sluk dat op ons staatstooneel met zulk eeo I uitnemend succes gespeeld wordt Het eenige wat aan dezen gang van zaken in den weg slaat is het belang van hel land dat dringend eene r gering in den geest der volksverlegenwoonliging vordert M mr moet het belang van het land wijken voor het belang van de conservatieve partij Op die vraag is geen ander antwoord Ie geven dan de staande phrase waarmee de conraulen van den ouden tijd plagteu te eindigen De lyd salt leeren