Goudsche Courant, zondag 16 februari 1868

Heden overleed tot mvfne Uh ie smalt na eene hevige kortstond ge ongetteldheid in den audeniom van bijna 84 jaren mijn innig gelK fde vader U THIJS FREDERIK HOÈXMAN HENRIETTE HELENA HOFFMAN GOCD V U Fehruarij 1868 benige algemeens en bijlandere hnniyeving Uiterlijke teekenen van rouw loorden op verlangen de everUdeiicH niet aangenomeu öuitcnlonï Londen 13 ïebr De Bullionist een aao hanösl en geidïakeii ij i Ijfed beween l it nieii in al de voornaiqnsie haiideb en j frlieicfeliriijgeo rkeiit dat thans na twee jjien cn slapte ei aehteru gnej eeoe varauderinst ten goede be pesrd oni ukt De inboor De dagbl iden In helzen het volgende telegram uit Alexandria van 4 l rbr Berigteu uit Senaleh in Aliyssinie oieldea dat eeue afdeeling van 1500 man britsche truepeii besïaantle uit eavalerie ariii cric er intanierie den 26 j tn van die plaats verder biui eim i ins n iar Aiiialo is upgt liu en van In lie die a m ilen b g ijje rfiu Ier expeditie waren loegeiupg l jrdeu uaar ludie len g getui iien ïe Kooroaglee zgu pull n op de anierik ansche ij e getiourd en is daardoor gued drink aier verkregen De lerlichung der abyssinische kust is na r opgegeven wordt th ins volledig De onderkoning van Egypte heeft zegt men dru gouverneur van Jlassowah terug ger epen De Mnrinng Herald begint in te stemmen met de klagten der Times over traagheid en onbe acliizaamlieid iu hetmakeu oer ii l ereidse en voor de aliy fiuische e xpeuil e en bijgeeft de hoop op dal de ouderneiuing lucl eenen konen veldlogt voibr g zal orden Hel is lu gens uen Herald uu zoogoed als eker dat lie expediiie lm luins e tiiaalf maanileuzal i i nui lei lieigfcn de kosieu eer verre boven de aauvankei jke raming zal duci klimmen Vu W shiiig uc dd 1 lebr wordt gemeld De overeenkomst luisciien hei guuverneiueni en dat van Denemarken be retfehde di n afstand van het eiland St Thomas is geraiificeeril iljor Denemarken Er loopt een gtfn chi lat de verscliillende budgetten zco8pw l a i 2eli k bij het parlen iui zullen a orden ingediend Zuudra üe onverniijilel ke zaken afgehanileld zijn eu oe ledeuvan hei pirlemeni zich gert ed maken om over de iersche en sc uI clle refurm Uilis te sprek rn zou de regering de zittingslu ten l e eigenaars der steenkolenmijnen in West Lancashire hebben een maatregel genomen die op nieun leiden kan loteei e a beidstaking Ten gevolge van den minder gunstigentuesiand van ileii küienhandel hebben zij de loonen met i pet lermiiulerd In de zitting van hel lagerhuis i welk heden avond7ijn uerkzaamlteden hervat heeft is door Disr ieli voorgesteldeen regibank iu te stellen van drie leileii teder met £ 2000 trakiemenl elke oiispnai uU moeten oen in gevallen v uouikoopiug bij de itrkiezingen Dit voorsiel ond hevige oppositie II het huis 14 Febr In het lagerhuis heeft de heer Adderley medegedeeld dat St Thomas ophoud een station voor de estinuisclie inailliooten te ziju en dat hiertoe een engelsch eilandaangewe eii zal worden Lurd Stanley heeft de stukken ingediend betreffende dekwestie der Alatiama Er is eene interpellatie aangt koodisd betreffende de diplomaiieke currespondentien aangaande Cmdia Parijs li Febru irij In de ziiling van het wetgevend ligeha in is liet amendenieni aarl ij hel lervalleii verklaren van het kiesregt vooriifsteld wordi alleen toe te p ssen iu geval va l erhaling i m anliedr jveii in overweging genomen De France egi dat de ware reien van het venrek desgri eii ion B iniaroU in een verschil v m geioelen ligi tusschenhem en gr iaf zu Eulenhurg Laatsigeuoemde wordt door denkuiiiut grs e md Unaf vun Bismarck heeft niet alleen verlof aangevraagd maar zgii ontslag aaiif ebuaen 13 Fel r IV Epo uc bespreekt het gerucht dat er eenomkeer in liberalen iu zal pla its hei ben en er knestie zouzijn val een p r eaifn air ka inei Künher waarin ook de hh Bi ffet Segns en Lig éiunnière pl iais ouden krijgen Hei blad voegt er bij uat hel geruchi nog nader bevestigd lou moeieu orden ma ir niet dal het ou aarschijiilijk is In de iiiinj van het uetEoen l ligchaam is een amendement ingek imen v n den heer J es Simon waarbij voor e teld wor ll dat tegrn de drukkers van dagbladen geen verïoigmg z il k nuen lugesield wordt n Dii amendemeul is doorde verga lennï niet in behandeling gei omeu 14 Fii r De Paine geluofi dat de inschrijvingen voorde nieuue transche leening in hei begin der volgende maandopeug teld zullen uorden Volgens hetzelf le blad moet de staatsraad weldra hel onderzoek v n tiet budget voor lSf 9 in einde gebragt hebbeueu zou daarna het omwerp heiretfemle de nieuue leening in otuweging am D Beid omwerpeu ioudea by het wetgevend ligchaam gelijktijdig ingediend orden en de discussie o r de leeniBg zotJ als urgent worden beschouwd In de zitting van het wetgevend liechaam is art 16 tpd het aanhancig ontwerp aan de commissie gerenvoyeerd De heer Berryer ondersteunde een ameodeinent tot BeriiJH 12 ïehr Be ïroirïntiirie Zift zegt dat de onthouding door den minister president van ambisbe igheden in allen gevalle zal voonduren tot na het sluiten van den landdag De voorloopige beraadslagingei over de nieuwe indeeling der dislncten zullen plaats hebben nadat een nieuwe minister van binnenlaudsche zaken zal zijn opgetreden 13 Febr Alle pogingen om tusschen graaf v Bismarck en de conservatieve partij een vergelijk tot stand te brengen zijn vruchteloos gebleven Bij die partij worde thans maat regelen genomen tot de vorming eener nieuwe fractie nog tijdens de tegen oordige zitting van den landdag In hel ministerie van binnenlaudsche zaken worden maatregelen voorbereid tot vestiging van een centrale vereeuiging tot bescherming van duitsche landverhuizers Frankfort 12 Febmarij Mededeelingen uit de DonauVorstendonimen bevestigen het inderdaad dal deels in de walaci ijsehe en deels iu de Servische greusdisirieten gewapende benden zijn gevormd met het doel om een inval te doen in Bulgarye De benden stonden onder aanvoerders die te Bel grado zeer goed bekend zijn De gouverneur vau Bnlgarje Mithas Pacha was echter op zijne hoede en de krachtige weilerstanil welken hij gereed was den invallers te bieiien heeft het ontvverp verijdeld zoodat de onderueiniug als mislukt is te bescliüuwen Oostenrijk en de ivesterscl e mogendheden zullen zich naar men vcrzeKen na dit gebeuriJe niet meer te vreden stellen met ds ontwijkende verklarin Ten der Servische reaenng Icn aanzien harer krijgstoernstingeu maar op hare jongste vertoQ gen een bepaald protest doen volgen Engeland heeft reed het voorstel gedaan tot zoodauigen nieuwen gemeeuschappelijkeu slap Weenen 13 Fehruarij Zoowel de voorloopige mededeel ngeu van graaf Crive li over zijne ervaringen te Rome als opmerkelijke gezegden van dfu nuntius alhier Mgr Falcinelli doen vermoeden dat de romein che curie elke onderhandeliug over eene herziening van het concordaat in den zin der wetten door hst huis lier afgevaardigden soedgekeurd bepaaldelijii ap de hand z al wij en Door dit non possumiis zou de oostenrijksche regering het gevaar ontgaau om een niemv concordaals lapwerk tot stand te brengen eu iu staat worden gesteld om de positie van den roomsch katholieken staatsburger lot den staat en zijne wereldlijke overheden geheel onafhankelijk van Rome met de grondweltige vertegenwoordigingen langs den weg der weighing te regcten In e ziitiiig der commi ïie van de rijksdagdelegatiebesloot men in het rapport over het budget vau buitenlandschczaken het navuh ende op te iiemen Oosieurijk heelt om zich te bevestigen en te herstellen den vrede noodig Het roode boek bewijst dat de tegenwoordige minister van buitenlaudsche zaken dit inziet De Oesterr Correspondenz ontvangt in weerwil van ie tegenspraak der St Pelersburger dagbladen uit eene goedebron de verzekering dat Pruisen jegens de Servische regeringzijn ongenoegen te kennen gaf over elke provociiie tot eeoopstand Pruisen gaf tevens te kennen dat Seriie de wenschtl van de europesche kabinetten niet moest wedersire en 14 Febr De Abendpost verklaart aangaande de Hanoveranen die uit Zwitserland naar Frankrijk zijn vertrokken dat de oosienrijk che regering aan de e zaak gehee vreemd iigebleven en elke verantwoordelijkheid deswege van zich afwerpt Wat betreft de uitreiking van reispasseii aan uitgewekenen uilandere landen daaromtrent doet de Post opmerken dat alleelaten daanoe het regt hebben en dal dit onder anderen ookdoor Pruisen werd uitgeoefend tijdens den poolschen opstand toen de poolsche vlugteliugen zich uit Pruisen wilden verwi deren Madrid 12 Febr Er is nog geen minister voor marine Ueuoemd De nieuwe minister van Buancien zal op bet nieuwe budget aanzienlijke bezuinigmgen invoeren Florence 13 Febr in de kamer van afgevaardieden il het budget van oorlog tot hoofdstuk XV rangenomen fir loopt een geruebt dat er een koninklijk manifest esl H fmbe rt E n el jk n pril Eeu ander geroch zegt dat d linkerzijde der kamer vsn eriegen oord get8 het jJtaa zou h bba bg de bebaudoÜB TikD het passieve budget de kwestie Atv regeriugspolitiek ter sprake te brecg Berigttn van de grenzen van den kerkdijken staat meldsq dat de pauselijke politie si enge maatregeieu geuomeu heeft 1 egen eqne revolutionaire beweging die vreest men aanstaande is Binnenland Q ÏIH A 15 Febnmrij Te Amstevdua is g lwen bij de opening der stembiljetten gebleken dat lot lid der tweede kamer herkozen is de heer mr Heemskerk Bz me 1352 stemmen op den bee mr s Jacob waren uitgebrugl 1174 stemmen De burgerkiesvereenigii g te üroutngen beeft tot kandidaat gesield voor het lidiuaalscliap der twee ie kamer den kr mr J H Geertsema d Door de kiesvereeniging Neerlands Heil te üroniiigeu is tot kandiilaat voor de aanstaande verkiezing vau eeu lidder tweede kamer gesteld de beer J A Feiih In de Amst i leest men Naar wij vernemen is deregering van oonjeel dat van eene overneming voor rekening ran den staat van de werken voor bet kanaal door Hollandop zijn smalst onder de tegenwoordige omstandigheden geensprake kan zijn doch zon eene nie iwe regeling aan hel gemeentebestuur van Amsterdam zijn onderworpen Is hel bladwel onderrigi ilan zou daarbij worden voorgesteld dal de 3 millioen hiaisielijk ten behoeve van het werk door den gemeenier iad aangeboden door den staat aan de maaisch ippijzou kunnen worden uitgekeerd waanegen hei rijk bij ne wet zich zou verpligien tol hel voltooijeu der werken wanneer demaatschappij mogt falen daarvoor binnen Ie bepalen teriuijnen te zorgen De goedereu van den heer t Swinderen van Ries under Avereest en Ommen 817 bunders grooi waarop tib woonliuizen van welken grond slechts de helft iu cultuur werd gebragt vooral door de afwe igheid der eigen irei z jn in Kuupoversegaan aan de nederlaudsche maatschappij van grondcredieite Ainsierdam Naar raen zegt is bepaald dat van elk der 9 regimenteninfanterie 10 sergeanten en korporaals zullen gedeiaclieerd worden bij de staatsspour iegen ten einde de werkluigkuude en debediening van de lokumoiief te leereii om iu tijd vau oorlog als m ichinist of stoker dienst te kunnen doen Door den geheimen raad van H Jl de koningin vanEngel in 1 is bepaald d it vee uit vreemde landen iugevoerd te rekenen van den 11 fehruarij niet eerder dan na venuo van tien ilagen na de landing behoeft gesl igt te wuideu De Siaats Couraut deelt de ministeriele beschikking medetot intrekking der concessie der Neder audsche InlernatioualeSpoonvegen Ha venmaatschappij ouder bepalu g d t het gesiorie waarborgkapitaal ter uiibeialiug aan de regiheüuenuen zal worden teruggegeven aan het uij de acte van uprigiingbenoemde bestuur legen behoorlijke kwitantie geieckend doorde heeren H U J C Swaan en H VV van Heyningen luhunne hoedanigheid van concessionarissen eu vau direcieurenadminislraieuren en door minstens drie der overige oij de actevan oprigling benoemde directeuren vaU die niaalschai pg De tuiuliouw ienliouslelling te Gent die vau 2y maarttot 5 april zal gehouden worden heeft 241 prijsvragen uitgeschreven waarvoor 624 medailles alleen 51 gouden zijn uitgeloofd het gouveniement heeft eeue sabsidie van 15 U00 Ir voor de leniopustelling verleend Men schrijft uit s Hage aan de Arnhemsche Courant o a het volgende De meening dat door den loop dien de zaken genomen hebben dit kabinet onmogelyk is geworden schijnt ook lu regeringskringen algemeen te worden gedeeld En etkele leden van het kabinet zijn naar men beweert zeer genegen terstond hunne poriefenilles ter beschikking des kooings Ie stellen overtuigd als zij ziju dat deze tweede ontbinding het hopelooze van een langer voorigezetlen strijd legen de vertegen 2lbtJertentten Ondertrouwd HELENA MARIA BROEnï iET f Goude 14 Febriinrij 18 £ emge kennisgeving ANTOIN E BERNARD BAHKEU woordiging voluittgettd beeft aMirgeteond Andere Men vsn het ministerie zouden echter zoo gaarne nog fat aanblijven vooral de nieuwe heeren die zich maar niet bij het denkbeeld kuuueo ueuerleggen dal zij slechts voor figuranten gediend hebbeu en eenvoudig weder bniswaarts zouden moeien keeren beladen met al het ridicule dat ïij zich door de onberaden aanneming van het minisierschap op den bals hebben gehaald Allerlei oumogelgke plannen worden nu gem iakt Men zonde zoo gaarne de beide graven eliaiii ereu eu dan met het gereconstrueerde kabinet de kans nog eens beprceven Maar de graven willen zich niei laieu opofferen en er schiet dus oor de negen heeren niets anders over dan roemloos en onbeweend heen te gaan Voor nies meer bevreesd dan voor eeu liberaal kabinet zinneu ztj nu op middelen om eeu ministerie te latea formeereu door de oog jnaaade roucilianleu die retds vóór eenige weken begeerig naar de groene tafel hebben oitgezien a gehoopt hadden daaraan eeu plaatsje ie kuuiien vinden tot wederdienst bereid zouden dan de erkentelijke concilianten gaarne aan eenige schipbreukelingen Van dit ministerie in hun kabinet eene veilige haven aanbieden öemengdc Beilgteo o 4 o Aan de versterkingen van Rome werken 700 n u Frankrijk komcB Kekflijks I2Wü iu achtt risdtrs verahdrrde oude geweren gereed Juartz faeei t in het district Mexico de stierengevtchttu verboden lic Oüstennjksche niinisttr a i ooilog v il zich vergenoigeii met een legervau ii5 i 00 man strijdvaardige troepen Het militair budget vanItahe is bigioot op ItÖ rnillioeii Ir Het verder aannemen van p astrhjke zouaveu is vooiloopig gestaakt Men heeft noop op e ie nieuweoüaCenrijkscbe leeuuig van ÖO millioen Te Gormchein worden fxi iugenaaugtwiiid ter opnchiing eeiitr algeraeene k svereeu gmg Ie UiiordIS het calé chauiHüt a 1 brand Te Chicago is door een brand eenescbadiaaujitngt van dne miUioen dollars De materialen van hetleutouiisulliijgspaleis op het Chainp de Mars zijn verkocht aan eene veretiiigiiig vau ouderiviJinera voor tlf maal hoodeid duizend frs TeJiirliju bestaat vt rschil tusschen de sigarenmakers ea tabrtek ot n 500 xMiktiedeii ziju reeds otitsUgen Iu de provincie Hanover ziju dezerdagiii vtrsc hilleiidt ptrsüueo veroordeeld wegens raajeslettj scbeunis Degi iutt ntt raad vau Krukau verzoekt eenparig dat de stad niet versterktmoge worden Iu 1867 heeft het transche instituut 27 leden doord u duud verloren De portuge che senaat heeft htt budget voor 1868 aangeuomen met 67 tegeu 2 stemmen Te FanJB is eene drukkerijalgtbiaud de schade bedraagt 6 millioen frs De ambtenaren derWarschau Weeuerspoorwtg htbbcn zich sedert drie jaren schuldig gemaaktaan aanzienlijke geU t rduisteriugeu In plaats van 2 10 miiiiotn isnaauwelijks lü l luiUioeo fis getet k nd voor de bOQgaarsche § poorwpg leeiiiog Te Lyoii vinden zamenrattiogea plaats van leejrioopende arbeiders Tc Chatham is te water gelaten het oorlu hip Hercules gewapend mft sltchts 14 kanonnen waaronder echter 8 die een werptuig schieten vau 450 pond bet is brklted met eea ijzeren faaid van 9 duira Te Amsterdam ib aanbesteed het boowen van eeo gestichtïoor volwassen blinden aan den stadsbuitensingel voor ƒ 63 70Ü Hetitaliaansche gouvernement houdt 7U Ö00 man f ereed om de bonriionschcwoelingen lu Zuid Itahe c q te fnuiken In Mecklembnrg begintzich de weusch te openbaren naar grondwettige instellingen De Liuemburgers ziju mistioostig over het zwaar drukkend v rlas van bet garnizoen In Helgie ziju onlusten uitgebroken onder de mijnwerkers vanChailerm waarbij de militaire magt is moeten tusschen beiden komeo Uit de statistiek der fraiische zeevisscherij over lb65 eu 1866 blijkt dat in eenstgenoemd jaar voor ruim 58 unUioeu eu in laatstgenoemd bijna 60 millioen frs iu de binnenlaudsche cousumtie is gebragt Te Oostzaan zou de longziekte ouder het rundvee bij een landijoQwer zyn uitgebroken Burgerlijke Stand GOUDA Gf boren 11 Febr Barbara ouders A de Keizer en B Haverzaad Matlhias Daniel Arnoldus ouders T A PoüsioeD en A Scboonderwoerd Maria Aletta oadrrs K Slinger tu A Alpbenaar 12 Corntlia ouders 1 van der Kleij en J de Bruio lo Johaaoes Leonardns ouders J Arts en C 3 Jaiiseu Coroelia ouders M J Hersche en L san der Meij 14 Elizabeth Johanna ouders A Bouwmeester eu J C Broer Oït RLkDlN 1 Febr C T Huss laar 6 13 I T Sfopehon hnisir van D Bul lit j W F Coret Sm A H van der Muelen 5 j 6 ui GiHlWD 12 Febr P van Heonen eu J C de Graaf A H de Groot ec A VV Smeeman A erbij en W tuu Rijn A van Gastel en VV M Piokse namens hare fainilie deu hartelijkstea dank aan allen die bij het treffeud verlies van haren echtgenoot zeo vele blijken van leeJueuiiug hebben geve ven A P kliüL Wed J J VV MERT2 De fabriek en Imndelizaak zal door de tteduice tnet asniaten ie tan haren oiidïte zoon op denceijden toet eu onder dezeljde Jirina Korden voartgcJet UoutiA 15 i eliruaru 186S