Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1868

mitar uithoofde van Ue thuiis som aanmerkelijk zijn ge u eia aldaar heer che ule gi tiu onder de bevolking heeft het nu de aansevriag e som toegestaan In hei nois der algevaanligden heeft de minister van financiën ee e voor liagt uigediroJ houden Ie aan rage om door efo crcdiet ie gemoet te kumaii in u ooj waar n OostPruisen vrrkiert L it lijrlsruhe ordt gemeld dav de veranderingen in het bid =che miui Iene in dau no aitgeleg l moeien orden dat de grooihertog vast be luien i de uaiiunale politiek naar buuen voort ie zctlej eu lu hel binuenlaud de liberale begiu e en v t l hO Ie hindhaven lege ijk met een ireng optreJen tegen elke ag t iip VdU neike Hjde ook De meune miui er an hnni cien de heer Lis it ter ordt vooreen m n VdU veel laieni gehouden Hij as Dij net sluiten der laatste leening in het grout her ogdom met het be te succè nerkzaam Hg i de eersie i rieliet die lu Duiischland mmi ter 13 17 Febr In hei heeicnhui is hel speciale debat begonnen over h i vours el der luiuiu e volgens lieiwelk de led Uvan den landaag ter ake van hel iloor nen lu Je uitoeleuiagvan hun mandaat ge prokene geaielJ zouden kunnen wordenvoor een landJag gt n i uit leden van de beide kamera iamenge trld Paragraif I is big hoofdelijke stemming met 65 tegen 55 8 emmen leruorpen elke aleniming gelyk slaat met de ver erpma van het geheele e svoorsiel De l eede k imer heeft iiturdag het budget vat 186S dat vóór het reiès uiei algeliandeld kon orden angenomenmet aloer eene stemme 1 op 1 na die vnU den bekenden demoeriai Jacoln die in der tijd zoo aeijverd heeft legen denoorlfg van Ibbb eu de daaruil ontstane geweldige gevolgen Naa hel ich laa a n ien zal de in inifcsla ie die deaanhangers vuu den ex kon ng vai Hanover aan den dag zullenleggen bg gelegenheid van het aanslaand 25jirig hu elijksfeestvan dien vor l zeer grooi ijn Zoo als nif n eet houdt de tegen oorilig leibhjf te Hn i mg bij Ueencn Etn extiatremZal zijite aanhtuïurs v lU Briins ijk 1 aar dat plaatsje vcrej en er nonli uiel gt p ard om de demonstratie tot eenestaitkuiilige geb urtei 13 te m keu Uiar ueze a ik zanic valt metde kwestie beiretten e de niireiking der üüs eiirijksche paspoorten aiii hel haiiO rscle legu en in ilen Ll is krij t de demoo traiie eene nog grootere beleekini en het oulbreekt lu deda £l lailfu iiiet liei ij tan gemoe el ke lue prakLU aan het adresVan Oüteiiijk he Ij aan sira pietlik itii n De lerliju che currespun eni lan iie Koln Zlg gewaagtVan debij ondire houding die deprii iaihe ultra cou ervai evepartij teseuüver oen iroonopiolger en diens ger ialin a lUiteeintMen weet dit dt k uonpnna zter reinig ingen intn la met deinzigien eu t nne i dier p riij llit 13 eene uiudaad die uienhem niet vei eefi lie kruoi pr n c rl U u engelsche irii se die niei anders iiai liljenal kun e eu nituu i L reedsvau at ha ir hiineli k lil den bui ged laii Bedoelde correspondent IJS nn op een ge kleiije duc i eer leer aiiie versclujneelrn wnariiit b ijkt uit ne e jitriij onder voorgeven van vereer nï van hel vor ieiijk hui hel nuu t v u alle partijen devorsieii ke fiiiuilie ts luegeila n tnneer niet de beiangeu eu iii iE eu der iiltr i cüij erv tiievfU orden bevorderd en gevolgd leruijl iij daarenhovtn iii hum e vi ibolgenhe d zelfs de ridderlijke oouriüiie uit het oog verlie en ül ieus een lierigt uu Kol urg 15 het voorstel om debeide her oï mm nen Kobnrg en loiha geheel niet elk luiler tevertenigen op ileu dezir dagen ge ioleu 1 nddag dier lienogdoiunieii ip niuw verworpen J e r geriijg ondersieui de ditvot riel met veel a uiie al de kobnrg che algevaardigdenverklianeu zien in i d k ler gnn ie v n de voordragt demeerderheul v m de güihi olie Ic im bleven zich echter legende voordrant v r e eu leu gevo ge jarv m by de stemuiing 10 zich ïüur en 11 zich eïen 1 ci oniHTp verkl arden De Oh er ndeniigen m i de direo ie v ui de homburgerspeelbal k tot lei doen ophoui en v u let ha r pel hebben ten gev ge e l kk r d ai bestuur fchipbrenk ge ueu D irop I ee I oe prui ische regering besloten door een el on erp bij den hndoag 111 Ie diciirD aande e 7 ak een einde te n keu en over üe doelmatigheid vanzuodanigen maiiregel hier cht eene zoo groote eenstemmigheidtussihen alle par yen dal aan de aanneming van die voordragtaiet te l ijlelen valt 18 ïebr In hel huis der heeren is heden het etsontsrrp be reffende de te Vtrleei eu sch devprgueding aan deoniroon e vors eu in behandeling ebr gt De heer v Bruuneck hteit de vraag tot p aai ie i e mii isiers gengt of deregering bij l aar voori en en blijli ten opzigie van den voorffijllgen ttouing van H inover ook na leigeen 19 voortevallenmei hel hauuversche lefnor rop door een der minisiersItesemoieud is geaiii uurd De regerug heeft de z ak in casuoe ove wesitg genomen voegde de tnimster er b en zy heeft het stellige voornemen opgeval om ingeval de eilomngua de uitvaardigi ig van de wet betreffende de te verleeiieuschadevergoeding handelt in strijd met den geest dier t I alsdan geen psuuiug aan hem nu te betalen en wijders zymfgoederen te sequestreren totdat zal gebleken zijn dat hij er kelijk geneigd is de aangegane verdragen getronw na te le en fHierop l eeft het huis de voordragt met algemeene stemmen f aangenomen 1 Frankfort n Febr r invoering der algemeene mih taire dieusipligiigheid lu Begeren maakt ook eene andere be hanueling der soldaten nnodzakelijk De minister van oorlog heeft den koning voorgesteld om na ir het voorbeeld van P u sen ook by het beyersche leger de mansch ippen voortaan met sie lu plaats van hel tol dusver gebruikelyke vertrouuelij ker du aan te spreken Uit Koburg wordt van eene geloofwaardige zyde mede gedeeld dat de verlrounelyke onderhandelingen welke aange knoopt w i en om den hertog Friednch van Angusteiibnrg dooi eene geldelyke sch uleloos iellini ie doen be lniteu om vau zyue aanspraken op S eesn yk Holsiein bep ai elyk atslai d te doen afgebroken yn De hertog ste de yne eischeu te hoog Weenen Ib Pebmary Langietticz heen aan het turksohfc daglil id la Tur uie een brief ge onden elke aldus eindigt ilet het oog op 1e naderende crisis ken ik voor tnij e i voor alle andere Poier geen anderen pligt dan om bereid te zyn tot handelen cp he oogenblik anneer lurkye laage va T mogt orden door zyue vijanden die ook leven Je vijanden zijn van Polen en van de besch iving 17 Febr In de zitting dtr delegatieu van den ryksraad IS het budget der keiierlyke kabiiiels kanselery onveranderdaangenomen De uegrjoting van builenhmd che z iken 13 medena eenige onbeduidende eglilingeu goedgekeurd gelyk mï een post voor genetme uitgaven ten bedr ge van 550 U jll flHet voorstel tot opheHing van verschillende kleine gezintsoh ipsposten 3 verworpen Florence IÖ February üe budgetten Van financiën et oorlog zyn aangenomen De Corriere Iialiauo verzekert dat de meerderheid dekamer er van afge ieu leeft om eene korting op lie coupotder schuldbrie en voor te stellen ten gevolge van hel besluivan het minisierie om dat voorstel met kricht te bestrydeu 16 tebr De Correspondaiice lulienue zei lu aiilwooraop hetgeen de Paine geschreven heeft uiteen dat een ilaliaanctleger VdU 150 U00 man in evenredigheid slaat met de behorlledes lands Zool i ig Je itali la isclie eenheid door de reactie ma le lauden van Europa vvorJl bedreigd zal de ilaliainsche regering geen ontnapeuing kunnen voorstellen 17 Feoriiary In de k imer van algevaardisden heeft dr I resident medegedeeld dat prins Humbert by de aaiibiedinvan hei adres der kamers lot gelnkwensching met zyn hiiivelyk heelt geantwoord dat hy door yne i ichi tot gemalinkiezen hulde heeft be e en aan hare persoonlyke hoedanig ieden en tevens aan de nagedachtenis van den hertog van Oeniiadie een der ilapperste kompvechters voor de onal haukelykbeovan Italië is geweest iMen veizekert dat by gelegenheid van het huwehjk vatprins Humbert amnestie zal orden verleend ter gunste uermilitairen die zonder magtiüing de grenzen zyn overgegaan binnenland GOIDV i9 Ftbruanj Heden wordt de verjaardag van Z M gevierd op i gebruikelyke nijze door het misteken der vlaggen het houdenvan parade door schufery en garni oen daarna een assaiin de sociëteit Ons Genoegen eu heden avond zal ia klokaal Nut en Ie Leeuwarden is door burgemeester en wethouders b jde op te rigten burger dag en avondschool tot directeur enzvoorgeurigcu UB neer F H öcbeifelaar Klots kostscboolhouder alhier Z M heeft tot voorzitter van de eerste kamer der stalengeneraal gedurende de aanslaande zitting benoemd mr J Philipse ad dier kamer De kiezersvereeniging Eendragt te Haarlem heeft kandidaat gesteld voor de tueeie kamer mr A S van Nierop Men schryft uit Moergestel Men maakt hier algemeeneen begin met den tmnbouH en menig aardappel ordt ref igepoot Daar het voorjaarsweder goed is droogt de grond op cue daardoor geschikt wordt lot ontvangst van alle zaden P imerveldvruchieu slaan overheerlijk en door de massa siieen idie er gevallen is hebben wortelen knollen en andere groeaten eene bescherming tegen het afwisselende wiuterweder ge voni en de e vruchten worden uu m massa s naar huis geli l j lot voedering van het vee Men sohnjtt uit lilburg dd Ib febrnarij Vrydagjl zijner drie verzoekschriften ingediend een aan den koning eenaan den minis er van oorlog en een lai den miuister van financien waarin verzocht wordt om voortain de militaire 1 ikerspubliek te doen aanbesteden Voor die lakens orden nog iltijd de hooge prij eu betaald niettegenstaande de prij s der wolvan 20 tot 50 pCt gedaald is Aan het door het departement van financiën openh largemaakt over igt van de opbrengst der middelen hooi Iso u enopcenten over de maand jan 1868 in vergelyking gebragtmet de opbrengst over hetzelfde lydvak van 18o7 oulleenenWIJ de volgende cyfers 1868 1867 Directe belastingen ƒ 928 507 37V2 36 029 50 In en uitg regten 2h2 512 90 Zis i ib+ j Accynseu 1 624 538 ül z l 671 2ilö82 W 1 irborg en bel der goud enzil werken 18 280 55 16 ibi 42V3 Indirecte belastiugen 0Sfi 429 92 1 672 i 88 Domeinen 75 ï4l66V2 79 71291 3 Poslerypu 240 10796 2J5fi01ü Kykstelesraphen 34 944 41 3 j 09S se s Staalslotery 206 00 136 00 Acten voor j igt en vis schery 94 50 85 00 Loodsgelden 30 078 36 27 172 02Vs 4 301 24169 ƒ 4 951 006 251 2 Tot kennisgeving en waarschuwing Hoezeer de concurrentie in den waren zin van het oord den verbruiker len goecie komt zoo veiafschuHensttaardig is deze n inneer zy door naraaking den kooper zoekt te bedriegen Metfgenstaande alle eitelyke be clitrming worden de StOllwerck SChe borst bonbons m hunne umvendige verpikking veel ydig op t misleulenst nagemaakt ja zells de firina v tn den fibriekaut hiertoe misbruikt By den industriëlen edtryd van alle Iriiden te Parys waar alle slechls denkbire huismiddelen als borstsyropen pastilles pectorinen elixers extracten etc etc vertegewoordig l iren werd van de zyde der inlernationale jnrj alleen aan de StOllwerck SChO borst bonbons tie prysmedaille toegekend een be ys dat de compositie van den kouingl beh Hofraad en uni rsileitsprofessor Dr HARLtSS nog met geëvenaard is De lydende moge zich dus by het koopen van de regte verpakking van de volledige firma en de aanwe igheid van het hoileverancierszegel van den fabrekint wel overtuigen Gemengde Berigteo In de fabriek van Xrupp te E sen wordt thans een tweede reozenkanon vervaardigd dat bet te Panjs tentoongestelde er 7dl overtretfeam zijnc afmftiugen In de steeoküleiiinijii te ew Iserlubn zijn bijhet onlangs gebeurde ongeluk 81 personen oingtkomen Men voedt 10 Polen hoop op gunstige beschikkingen van de ru sische regering De groote raad vdti het kantoo Freiburg ieeft besluien tot de wtderiDvoenng der doodstraf Ie luik is eene tergddenng gehouden varzes duizend person n tegen het militaribiOLS ï t re olutionairen ztgevieren lu Peru Op de Schelde voor Vaiia Wat nu De verkiezingen zijn afgeloopen j nederlaag van het ministene i voldoeude geconstateerd ie oppositie is krachtig versterkt ea nog schijut aiet tot uftrediog besloteo te zijn Het mofre na f el uiet aantfenaam zjjn de zoo kostelijke fiels te raoeieu Hoe al de begrooting vpn oorlog ontvangen worden ingediend door een minnter dic de vermeerdering des legers en de verzwaring der milinedipnst nood akelijk achi terwijl d voiigp kamer dairtegei verschillende gewigiige bezwaren had en zelfs ter acinbe e iiig van miuiMenele kandidaten verkondigd er i dat zij ich met kneht tegen de verzwaring der bloedbelasMng zoui en ver eiteu Maar de tijd zal het leeren Spoedig komt de kamer bgeen en spoedig zal dan ook het lot ran het ministerie bealist ziju Zal de anti revolutionai e partij na de verkiezingen zich oog bcruemen op den naam van nationals partij of zullen alle illusien weggevaagd en de naakte waarheid gebleken zijn Voorzeker was de verwachting bij velen anders na de hocsrdravende verklaringen van hei erkende hoofd tier partij maar e ondervinding heeft oiik hier v ijs gemaakt en al schrijft men nu in adresen dat 7 8 des volks de anti revoluliouaire beginselen zijii toegedaan dan bewijzen die ndressanten dat zij bfziende blind zijii of dat zij door het volk iets ander verstaan dan de wetten des lands die alleen den kie ers het regt verïeenen invloed op de regering uit tt oelenen Zij ijn dan met antirevolutionair maar ulira revolntionair ei zoo iets mag men toch van zuUe mannen niet vernachlen W illen 71J de democratie doen zegevieren waar blijft dan hun kreet leve de koning Hoe rijmt dit met hun verzoek om luiler naai de kamer te ontbinde i eu des iioods roet schending lier bezworen grondwet zonder kamers ie regeren Het een weeispreeLt geheel het ander de menigte wordt met grouie woorden misleid door verborgen leiden die van hel godsdienstig gevoel der minder ontwikkelden misbruik inakeii tol liet bereiken van eigenbel ing uehtige oogmerken en ich daartoe beginBelen toeeigeiien die de hunne niet zijn en die als ballast v or len over boord geworpen als ij niet meer uuodig zgii iroen is aiiti revjlutiuuair ook Keiichenius kwam ge rouw voor zijn begin el utt minr jui i i ir oor was hij ook e hevigiie tegeiis ai der van dit mii i teiie in koloniale kweslieii daarom stortte hij ook over van Zuj en den afval igen antirevolulionair voor wieii agitatie geen pligtsbetrachting meer as na het innen van den ministerielen zetel ue stroomen van zijn toorn en verachting uit daarom zoude Groen wanneer hij lid der K iner geworden ii gedreven door zijn begin elen spoedig lie rijen der oppositie k achlig ver terk hebben Maar de kiezers willen geene antirevolutionaire vertegenwoordigers Slechls een paar vernmmile conservatieven zijn onder de anli revolulionaire vlag binnen gesleept Burgerlijke Stand GOt DA Geboefn 13 Febroanj Hendrik ouders V Bos en H Heerkens Ber us Johan ouders C van Oije eo A Lucretia 14 Jan ouders D van Buuren en E FortMijn Martijotje ouders J Zaudvoort en M vaa der Kist Jan ouders W van der Neut eo J de Jong Johan Willem asparns Henudnus ouders C H Lubbert en J P van der I e 15 Marie ouders I Ccucke cd N de Clerq 16 Johannes onders A ao der tteijden en van Breukelen 17 Johanna ouders J an der Pool en E Torne 16 Nela ouders H J Poleten B C Zieleman OvfïLEDtN 14 Febr V F Hoffwan 7P j 15 L Jannes li d G P van de Patoordt 47 j 11 m l de Kei er hui= r van H van der Laan 39 j J L Weurmau 1 j 17 k KUlwjg 7 j A H Furstner 10 w 18 H Babottw 4 m