Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1868

1808 Zondag 23 Februarij 61 AD VE RT yEJN GOUDSCHECOUEAIÏT h BEKROOND 1867 I P A E IJ S I BBONZEK MEDUII E S Uitgave van A BRINKMAN Lanffe Tiende ceg D n 60 igt De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtscbe AntiRheu matische W ddwölWatten a 25 eu 50 et het pak I euiie iii mldeii Oiie a 35 en 7ü et de ilesch aan duiieude lijders van Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd nietlegenstaande alle andere geneestEuldelen te vergeefs beproefd Wiireu de b jzondere lanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in ondersta mde dépois alsook de 7oo alom heroemue WaUlwol Gezonilheids Kleedingsti kken bekend aU behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatisclie aiindoeningen Schmidische BORSTBOXBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijra Hiest Verkoudheid Aathraa benaauwde Borst enz KIEFEENAUtL FO L llE a 60 ci de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Ehenmatische hoofdpijn zwakheid der huofilenuuen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs norden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HA I Utrecht ïe GOUDA Mej de Wed BOSMAN Eu verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEFoT bij M J 0 HAM Utrecht I BEKROOND I 1865 I O P O E T O ZILVEREN MEDAILLF UEEKSTE KLASSE J BcTallen van een Zoon C BOKHOVEN geb bEOST GorDA 18 Febraarij ISdS Bel Heden overleed tot mijne diepe smart na eeue hevige kortstondige ongesteldheid in den ouderdom vnn bijim 80 j ren mijn innig geliefde vader MATHIJS FREDEEIK HOFFMAN HENRIETTE HELENA HOFFM N GoCDi 14 Februarij 1868 Ee we alger etne ex bij OHdere ktnnisgnhg Vii lijke teekenen tan rouw icordea op verlangen dei orerledeiien niet aangenomen Alphen L TAEOSIEAU Z Boskoop J GOUDKAUE Uar nelen W G KURVERS Ha ersumde yUj J GAARKEUKEN Oudihocrn i v vx LIEFLAND Bij Acte den zeventienden Februarij Achttien houdenl acht en zestig voorden Notaris PIETEH MARIE MÜNTIJN ie Gouda verleileii is lussehen de Oinlergeleekendeu lUHK DISK LL LICS tan GOOR en JAtOB MEINARI NOOTHOVEN TAS GOOK beide Boekhandelaren te Gouda wooi achiig aangegaan eene vennootschap ten onderwerp heb be l H R ekhf lel J Bo kdrukkerij de Bofkbinder j en Sieendrukkerij en nlle andere da irmedmaa ei iiii zins in verb nd st i ide ike alsmede he uitgeven l Z X 2 rt openbare Verkooping ander in en ruimsleu zin des woords P OENSIMG 4 MAART 1868 ür r lie Firma j bij Langerak aan de Reeuwijksche Brug s fi B van Gjor Z neii l l BOOM AA RD en verdere aauhoorfgheid op hel Blok Vogelenzang binnen Reèutcyk Kidpstrsr € i 576 577 578 en 647 gro t ce znmen 34 roeden in Küpo Ii formajien bij df Notarissen MONTIJN te Gorwa en EOEgT tan LIMBURG te Rotterdam tot liaudirekeLiiig van en voor de e firina i wegens alle zak de firm betretfende doch zullen liüor geen hunner de onroerende of roerende goederen de er firma mogen worden üezw lard of verpand en ooi d ior geen bui ner eiiige lonilsen iav x oT den op of ter leen genomt n of lan anileren ler leen geireveii j f ee p borciogt worden gep isserr l onder beider lüesiPinnnii van welke loesieinming alleen i kiinnen blijken iioor beitler onderieekemni v ui hunnen eigenen naam bij dien der firma De e Vcnnoüisohap werd gerek ud aanvang griioaten te hebben met den Eerslen Februarij ISHS en orut aangeg ian vuur eenen onliepa Men tijd zullenile echter beide de Vennoüien het rest hebben om de Vennootschap ten allen tijde ie doen eindigen mus diegene niinner n tr van dat regt gebruikt maakt daarvan een anderen miijsiens Ibi Maanden te O eu behoorlijk kennis geve D LULIÜS TiN GOOR J M NOOTHOVEN vak GOOS zalieiilf elk der VeEuooien bevoegd r HUlU llll Y Jj IlilUIlll OpcnbsreïVcrpachling var hei GBAS EWAb dtr imutli en Bermen van dep Nederlandschen Rijnspoorweg tusschen Utrecht en Gouda neiievens 25 percclcn GRAS en BOUWGROND en an da VIS SCHËRIJ in tet water langs voor nieliie Bermen loopende welke Bermsloo ter Villi vege J s Riin Spoorweg schoon gemaakt en uit detschoaw zullen gehouden worden voor den tijd van ZES JAAR op Oti SI AG den 26 FEBHUAEIJ Ï86S des morgen te 10 ure in het Sta I finno KrfBjhnis te v OERDEK ten overstaan van den Notaris 8 LAGEEWEIJ te WOEEDEN Breeder bij bilUttea omsehnven Rotterdam Wed P DE KOSTEE Schoonhoven ed WOLFF en ZOON Woerden Geb PFENNING Wouhrngge A DE WILDE IJs ehtem i B MOLLE Openbare Verkooping te GOUDA op Donderdag den 27 Februarij 1868 des middags ten 12 ure in het logement De Zalm op de Markt ten overslaan van den Notaris MOLENAAR te ZciDWaddinxveen van eene B01VV IA SVV0 I G met A NBEHOOEEN twee HOOIBARGEN voorts circa 16 Bunders uitstekend goede V iSIen HOOILANDEN enz alles staande en gelegen in de onmiddellijke nabijheid van Gocda nabij het Station Gouda van den Ehijnspoorweg in den polder Bloemendaal binnen de gemeente Broek Te aanvaarden de Landen dadelijk bij de toewijzing de Woning c a met Mei 1868 j Alles bij versnreide billetten in het Ireede omschreven Men zoekt te dezer stetle tegen MEI voor een eenig HEER van meergevorderden leeftijd twee APPARTEMENTEN van GORDIJNEN en TAPIJTEN voorzien met of zonder KOST maar in een stil en ordelijk ge in en liefst met gebruik van een tuin daarbij Nadere inlichtingen te bekomen en opgaven met conditico franco te bezorgen bij D SCIIELTEMA BotlinnkkKij van A BEINKM4N Ueze Courant verschijnt des Donderuags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dcpnjsperdne maanden 13 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 rebels toe des uiidduBS ten 12 ure jffootere moeten ütjr 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOfDA 22 Ftbiuarij Het engelsche parlement levert nog weinig belangrijke discussien op dit zal weldra veranderen als men het moeijelijke iersche vraagsluk ter hand neemt dat afgezien van alle feuianache woelingen lringend voorziening eisoht ï e rrgeriiig zal den 25 de er hare be Ioelingen keuhaar maken en er is reeds eene motie aangekondigd ilie de leren wil bevredigen coor belangrijke wijzigingen in het besluur Nog altijd houdt het fransi he weigevi nd ligcl aam zich bezig met de lrukpersHel eu met het alsieinuien van tuiloo e amendementen door welsprekende redenaar vruchieiuua verdedigd De coiicessien beieekenen uiierst eiuig de bekrompen angstvalligheid der regrring blijkt aan alle kanten lij durlt getn voet te zetten op het sebied der rijlieid Slaiisclie vleijerij vergif iKt den toestand geen waaiso iuv ing wordi gehoord de ontevredenheid woekert in siilie voort en als loriezuclit geene gelegenheid vindt om de behoefie aan irijheid te vervangen dan al weldra het wufie volk zich op andere wijs doen j dden De Belgen maken veel ger as over de mibre dmg van hel leger miar het is iiiet waarschijiiiijk dai het ie s balen zal Die ramp aÜKe legeriuanie is te algemeen en zal nogweleenigen lijd moeten vuor woe len De ware irienden van den vrede zullen nog spot en hoon moeien verdr gen eer een beter licht 0 gaat in het hart der verdwaalde ineiagie toch nadert de dag die den waan der eeuwen verdrijft en alle betergeztuden vereenigt in de krachtvolle poging ter vernietiging der jammervolsle verblinding De oosienrijksche passen aan de in Zwitserland vertoevende Hanoveranen uitgereikt die zich nu naarden Elzas begei en hebben wekten in Pruisen bedenking Die vervallen koiung van Hanoier heeft van Pruisen eene verbazende sum gelds bedongen voor zijne eigeiidommen zonrirr afstand Ie t ien VaU zijne repten terwijl hij sedert zijn vertrek uit Hanover niet afgelaien heelt Pruisen te belemmeren door zijne woelingen en nu is het vooruitzigt schoon dal het pruisisclie geld zal dienen oin een hanoverscii legioen voor alle even u ilittilen gereed te houden en den geest van verzet levendig te doen blijfen i eene pruiaisehe provincie Oostenrijk raakte door het afgeven dier passen in het gedrang maar de minisier von Heust verklaanie itelieel vreemd te zijn aan de geheele zaak en nu valt de schuld op mindere ambtenaren Koning George die nog altijd aan herstelling denkt zal nu moeijeüjk in Oostenrijk kunnen verblijien en men weiischt dat hij zich naar Engeland bij zijne vrienden moge begeven De ooster che zaken leggen onder den nevel van onzekere en tegenstrijdige geruchten Eusland is vredelievend omdat armoede en hongersnood in sommige gedeelten des rijks lot rust dwingen Ons ministerie wacht de opening af der kamers wat is daaruit anders te voorzien dan tijdverlies De liberalen hebben eene besliste meerderheid volgens de eigen erkentenis der tegenstanders eu wat staat tegenover die meerderheid dan leischiljende fraciien van tegenstrijdige rigiingen Moeien die hooghartige en bluffende bewindslieilen dan uit mcdeiijoen gespaard worden en de belangen des lands om flaauwe cunsideraiien ler rijde gesteld worden Wij verwachten van onze afgevaardigden dat zij zullen vasthouden aan de spreuk Doe wel en zie niet om en rondborstig de overtuiging zullen uilspreken dat zij niet gelooven dat dit onzamenhangend ministerie in staat is het belang des lands ie bevorderen Öuttfnlanïï iiOndeili 19 Febr In de zitting vao dingsdag is in het hodgèrliiiit door dca lord kauselier de tweede lezing voorge De prijs der Advertentien van één tot zm regels met inbegrip lan het ztgel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone lettere worden berekend naar jilaatsruiuitfc steld van Je et lot afscharting van den lot nu toe gevorderden eed bij de aaiivaariii g v in verschdlende minder gewigtige betrekkingen I c wet is voor de tweede maal gelezen en zal H j in comiié behandeld worden De heer Seely de bekende kampvech er tegen geldverkwisiiiig bij het departement van marine heeft eene lange redegehouden om aan te loonen dat de relieiiingen van dat depariemeni slecht ingerigt waren en dal de scheepsbouw op de lands uiarine v erven buiten alle verhouding duurder was danhij bij paruculiere aanneming zou wezen Hij stelde voor eeuenep ialde rommiseie te benoemen tot onderzoek van deze zaak I De heer Corry minister van marine trachtte te betoogen dat bet verschil tusschen de kost jn op partiruliere en landswerven met zoo groot was als de heer Seely meende en dat daarenboven hel werk dat van particuliere werven kwam veel minder geschikt was Hij ver eiie zich echter niet tegen de benoeming der commissie van en iièie en daartoe is dan ook besloten De gezondheid van lord IVrby verbeieri langzaam Menhad hel geruciii uitgestrooid dal de premier eene verlamminghad doch dat berigi is onwaar 20 Febr Er is eene koninklijke commissie benoemd totoverweging der handeling eu aanbevelingen omtrent de confereiiue te Parijs ter bevordering van een algemeen inleruatiouaal Inunlslel el Per Saxon zijn berigten uit de Kaap Kolonie ontvangen loopende lol 2UJanaarij Er heer chle aldaar vee koorts i eougsi was overvloedig De vooruitzigten in den handel warenveel gunstiger IJlt New ïork wordt gemeld dat j ocf gecommitteerde tot de fiiianeieie aangelegenheden het ontwerp is ingediend betreöcnde consolidatie der scliiial Volgens dit ontwerp zooden al de schulden der unie uiige onderd de 5 pCts obligalien a p iri worden verwuseld lu ot ligaiieu reniende 5 pCt s jaars in goud losn iar in goud na tien jaren te lossen binnen iü jii e na den datum van uilgifie LlezellVie commissie heeft een ontwerp ingeciend betreffende de nationale banken waarbij hel maximum van billeiten uitgifte wordt bepaald op i 70Ü ÜI10 00U Du laatsie ontwerp staat waar chynlijk iii vi fband met de be Aering dat er groute beI boefie aan baukbillelten zal ontstaan naar mate het zuiden I neder iot grootere welvaart komt en de meerendeels in het I noorden gevesugde banken iu die behoefte niet zullen kunnen voorzien 21 Febr In het lagerhuis heeft lord Stanley in antwoonl op eeue inierpell ilie des heeren Baiing gezegd dat hetafbreken der diplomaiieke beirekkinaen tusschen Engeland enMexico te IJlen was aan hel niexicaau ilie gouvernement datweigerde Ie onderhaudeien met de veriegen oordigers dier gouverneinenien die keizer Maiimiliaan hadden erkend en wclonder voorgeven dat de republiek nimmer had opgehouden tebestaan en dat dergel ke ünderhaDdeiingeu der republiek vijandig zouden zgii De Times of India bevat officiële depêches van sir 5 Napier den opperbevelhebber der expeditie welke gedateerd zijn vdii de e rsie helft van j nuarij Daaruit blijkt dat er groot gebrek a i i lastdieren is en da het overbrengen v iu proviand landwaarts in naar Sen ifeh lang zoo uel niet vocigaat als men gehoopt had Nnartuaie de omvang van de steeds VQorigaande loebcreidselen voor de expeditie beter geschat kan worden en naarmate de mogelijkheid ja de waarschijnlijkheid van een vry langdurigen veldlogt in Abyssinie duidelijker aan hei licht kouit wordt het zigtbaar dat de raming van het tolaal der onkosten door hei ministerie in bet moederland gemaakl ongerijmd laag i geueesi zegt gen indisch blad P rijS 19 Febr In het weigevrnd ligchaaro s heden beraadslaagd over een amendement dat tot strekking had de afschaffing val die bepaling in het decreet van IS feyVeH het verslagaeeu van regtszittingen beireffende rfhikpepdelieleu verboden nerd Het amendement werd 4wé Jig rdoor de beeieu Piciud eu OlUvier In z ootwodk kide ni