Goudsche Courant, donderdag 27 februari 1868

De kamer der smerik volksvertegenwoordigera heeft m hare yitting van gisteren geweigerd te stemmen over hetiontwerp van we betTffeude de reg eu der genaturaliseerde bnrgers Men veriaTniet dat er lp dit oogenbbk een votum uugebragt ifh ontwerp v n lord Clanricarde betreffende Ierland bü hei hoogerhuis ingediend wordt voorgesteld contracten te doen teekeuen fsscheu de gron eigenaars en huurders aldaar met re t v n sehadeverguedtug a n deze iaaWten voor zoover zij de moeite hebbeu gedaan van aan de landertjen verbeler ngen aa e brengen ira f ürey en graa Russell bestreden leven hz Ie iu Ierland gevestigde staatskerk ParilS Fel I vergadering van het wetgevend ligchaam heeft de heerLaour e egd de oor aak van de weinise stabiliteit on er insielliugeu ligt iu de oppositie die meer revolalionair dau liberaal f De heer Kouher heeft achtereenvolgens den toestand der publiciteit voor 1552 en de tegenwoordig voorgestelde velgeving Da e raan en de mogelijkheid be uogd om het verbod van eigen ver la en overeen te brengen mei vrije discussie Hij vroeg echier of het wel lot de bevoegdheid van het etge end ligchaara behoorde om de vereenigiug dier beide zaken verder uit te werken f De sen at heelt aan de reglbanken de zorg overgelaten om de grenzen van bet regt van discussie e bepalen Het wetgevend ligchaara kan die grenzen uiei bepalen daarmede OU hel zich eene bevoegdheid aanmatigen iu slrijd met de grondwet en aldus ver varring brengen in de siaatsmagten Zoo de rejierihg het gepast rno i rekenen op dit punt m de grondwet eene ij igmg te breugen zal zij eder de kwestie ondrrwer ei a i den senaat De heer Guéroult zeg dat de voorstellers van bet amendement hun voorstel zulten intrekkeu zoo de regering belooft de iv estie in den senaat e tullen brengen In hel tegenovergestelde sieval moet hel wetgevend ligchaam wel zelf een besluit nemen aut hel is noodig dal aan de onzekerheid een ein le kuuie A ervulseiis hebben de heeren Thiers en Rouher het woord gevoerd eu is hfl amendemem verworpen met 155 tegeu 66 stemmen Een amen leti eat van den heer Darimon wa rbij gevraagd wordt dal de beoordeehng van de debatten iu hel wetgevend ligchaam aan de blailen vrijgelaten worüe op vuorwaarile dat tevens het officiële verslag orJe opgenomen is e fenzeer ver worpen met 129 tegen 62 stemmen De N iiiiJaune oehelst stiel telijke medcdeelmgen omtrentde buitengewone uitbreiding die het hazarilspel in zekere cerelesalhier eriangi Iu een dier clubs gaat zel len een nacht voorbij waarin de versihilieu niet een half niillioen frs bedrügen Menspeell met 6ches die eene waarde van lUO lot 10 000 francsvoors ellen Bij deu aanvang van het spel legt elk der spelersIn de kas der club bons van 100 2U0 1000 louis d or waarvoor hij dan fiches ontvangt Al naat hij er behoefte aanbeeft geeft hij in deu loop van het spel nieuwe bons af Dewiiineuile ruilt na afloop van het spel zijne fiches legen contant geld uit de kas aan welke de verlieze ide binnen veertiendagen het verschuldigde moet uetalen Ge voonlyk wordt baccarat gespeeld w hisl laai men voorde kleine spelers die nietboven de 20 000 frs op een e d willen verliezen 24 Kehr De kwestie van hel dagblad zegel moet nogaltijd nur iei besdst Men wil weieu dat de commissie uithet wetgevend ligcl aaro n et de gevolmagtigden der regeringherfi berekend dal wanneer men hel zegelregt om 3 centimesstel lie dagbladen bij eene berekening hunner oplaag gemiddeld op 8U00 exemplaren juist hunne kosten zouden kunnendekken zonder eenige winst e hebben Intusschen verwachtmen dat leu slotte dit cijfer van 3 eentime zal worden aangenomen hier loopen geruchten van onderhandelingen die op hetinitiatief van het kabuiet van Florence lusscheii Frankrijk enlialie zouden zijn aangeknoopt Italië zou zich bereid verklaardhebben om du uelijk omjclircven verbindtenissen op zich tenemen en w arborgen te geven met opzigt tot de eerbiedigingvan de pauselijke souvereiuiieit onder voorwaarde dat Frankrijk op zijne beun de integriteit van het tegenwoordige koningrijk Iialie zou waarborgen Frankrijk zou vrij blijven om hettijdstip te bepaleu voor het lerugroepeo van zijne troepen die zich op dit oogenblik in deu kerkdijken staat bevinden en de wijze waarop die terugn eping zal plaats hebben Eene tolovereenkomsi lusscheu lialie en ilen pausclijken stoel door lusschenkomst van Frankrijk zou de gelegenheid geven lot deze nieuwe schikking 25 Febr De heeren Janzé en Richard hebben in het wetgevend ligchaam amendementen voorgesteld tot vermindering vaD de straffen bij twee senatus consnlten bepaüld tegen perwlelielen Nogenl sleide de kwestie van bevoeguheid Janzé w Ltuijaiasis bei eerden dal de senaat zijn bevoegdheid was te buiten gegaan Eouher drong er op aan dat eerst de kwestie der bevoegdheid wierd uitgemaakt De jury in zake Kervéguen Gueroull r et t verklaard datGuéronll eu Havin van de ital ol van de pruis regering geengeld ontvangen hebben en de Kervéguen verkeerd gehandeld heeftmet op de tribune een onbewezen beschuldiging tegen zijneamblgenooten te uiten Het wetgevend ligchaam heeft na eene pmerking vanBaroche omtrent de orde gestemd over de interpeila ie vanJanzé De kamer is daarop verdaagd Havin beklom uu de tribune om de uitSf raak der jury van eer in de zaak Kervégueu Guéroult te lezen maar de president verklaarde de zittinggesloten De oppositie protesteerde hiertegen De minister van oorlog heef je af koopsom voor de dienst voor du jaar bepaald jp 2500 frs naar de France meldt Hetzelfde blad berigt dat de zaak der pas en is algeloofen en Pruisen zich met von Beusi s ophelderingen voldaan heeft verklaard De France deelt eveneens mede dat verhaald crdt datde romaansche regering Cantacuzene naar P iersburg heeft gezonden om Ruslands adhtesie Ie erlangen op het plan tot algeheele onafhaukelijkverklaring van de Donauvorstendommen Die verklaring zou den 14 mei a s plaats vinden Het bladacht dii gerucht van allen grouil ontbloot Het wetgevend ligchaam heeft met 187 tegen 47 slemmen de prealable kwestie gesteld in zake hel amend Janzé Dit ameudement is len slotte verworptr Een schrijven uit Galatz van 15 dezer behelst dat ondanks de verklaring der romaansche regering de intrigen vanBulgaren en Serviërs iu de vorstendommen lanhouden en te Bucharest o a 2500 generen en 10 kisten revolvers zijn binnengesmokkeld bestemd voor Bulgarije Brussel 22 Febr Il de kamer der vertegenwoordigers is de algeuieene discussie over de legerwet gesloten Een amendement van den heer Lehardy om te bepalen dat het leger voortaan uitsluitend uit vrijwilligers zou worden zamengesteld is verworpen met 74 tegen 18 stemmen De heer Couvreur hield zich buiten stemmi ig Een ander smcndement waarbij de afschaffing der loling wordt voorgesteld is verworpen met 71 tegen 22 stemmen De kamer verdaagt bare zittingen tot 3 maart Berlijn 22 Febr In het huis der afgevaardigden is het wetsontwerp betreffende de vermeerdering van de geldmiddelen tot leniging van den nood in de regerings districten Gumbinen en Konigsbergen aangenomen overeenkomstig de voorstellen der commissie waarmede de rrgeru g zich eenstemmig verklaard had Diensvolgens kunnen n i in de genoemde districten uit de staatskas rentelooze vr r iioUcn woruen uitgekeerd tot aanschaffiug van zaaikoren bij de i aanstaanden veldbüuw en n dringende gevallen ook tol voor ieuing in andere behoeften Tot dekking van deze uitgaven stelde de minister vau financiën voor om niet rentedragende schatkisthiljetteu uit te geven hoogstens voor deu tijd van één jaar en ten bedrage van 3 millioen Het voorstel betreffende verdere uitgifte van papier op de leeningskassen is verworpen daarentegen is het door de commissie voorgestelde besluit dat de pruisische bank zoolang de nood aanhouiit in Oosl Pruiseu de taak der leeningskassen vervullen zon aangenomen Na de scneuring tusschen de conservatieve partij en denheer v Bismarck ten gevolge van hel votum betreffende het provincial fonds van Hanover reiki de Kreuzzeitung thans dehand der verzoening aan den minister z j zegt namelijk datnu deze kwestie uit den weg geruimd is de conservatieve partijzal tooneu dat zij de diensten niet vergeet door den heervon Bismarck den lande bewezen en bereid zal worden bevonden om hem in het door hem ondernomen werk te ondersteunen Hoewel de Kreuzzeitung veeleer de feodale dan deconservatieve partij vertegenwoordij i heefi zij in bovengenoemde kwestie toch met de conservatieven meegedaan en indat opzigt is dus hare verklaring niet van beieekeuis ontbloot De wnrlembergsche kamers zijn den 20 dezer gesloten De rede die de koning bij deze gelegenheid heeft gehouden gewaagt met zekeren weemoed van de gebeurieni seu van 1S66 waarbij Duilschland gelijk hij te kennen geeft verloren beefl docb hij verklaart tevens trouw de verpligtingen te zullennakomen die hij ten gevolge dier gebeurtenisseu op zich genomen hecfl r4 Rome 24 Febr De paus heeft als naar gewoonte de vasten predikers ontvangen en alvorens hen te zegenen eeue toespraak gehouden waarin hij de hoop heelt geuil dat Rome onlangs gered door de trouw der onderdanen eu der pausflijlve soldaten door de gehechiheid der roomsch katholieke wereld en vooral door Fninkrijk nu even als bij aa lere gelegenhe len het werktuig der Voorzienigheid niet me r beUrHgd a 1 orden De bartiges heeft den paus een eigenhanuie schrijven des keizer ter hand gesteld houdenile daukbetuiging wegens de bevordering van een Bonaparte tot de ksrdinaalswsardigbeid Hel catneval is tot dusver nog al doodsob Het is overal rustig ömnenlanb GOUDA 26 Fe Toarij Heden is te HAARLE M bij de opening der gisteren ingekomen siembilletlen gebleken dal uitgebragt zijn op deu hr mr A S van Nierop 835 stemmen en op mr D KOOrderS 8U5 stemmen tusschen welke heeren alzoo op 10 maart a s moet overgeslemd worden Door den minister van biuneul zaken is gisteren bij de opening van de zitting der staten generaal de volgende rede g MIJNE HEEREN Naar s konings bevelen komen wij de vertegenwoordiging van het nederlaudsche volk welkom heeten in deze nieuwe zutiug Het oogenblik waarop gij uwe parlemeulaire werkzaamheden aanvangt is gewigtig moge hei blijkeu heilspellend ie zijn voor het vaderland Daartoe wil do regering s lands afgevaardigden met vertrouwen te gemoet gaan De ïorigi tweede kamer spraiv met eeno kleine meerderheid eene afkeuring uit over hel buiteulandsche beleid n eeu moeije lr t rk dat gelukkig tot hel verledene behoort Tegenover dat oordeel stonden de raadslieden der kroon vast in de overtuiging dat in die belangrijke zaken teu nutie van den staat en met goeden uitslag was gehandeld Van de koninklijke beslissing over het aangevraagde omslag van he kabinet was eene oi tLinding der tweede kamer hel revol e eer niet dan na rijp beraad en met leedvezen tot dien m regel werd overgegaan Thans begroeten wij eene nieuwe tweede kamer waarvan een viifde deel uit nieuwe leden bestaat Voor regering en vertegenwoordiging is nu de taak weggeleed om aan hel vaderland te waaruorgen wat na deu strijdder verkiezingen de wensch van alle weldeuken len is de noodige overeenstemming der magten die bei vertrouwen op dedeugdelijkheid en duurzaamheid onzer grondweilige lustelliueen versierke Uwe roedewerking zal worden ingeroepen behalve voor de eischen der staatsdienst voor Nederland en ludie voor ecu aantal maatregelen van wetgeving waarvan eenige reeds meermalen door de vertegeuwooidiging z n verlangd Mag het der regerinsr Ie beurt valle daarbij den steuu der siaien generaal te ondervinden dan kan deze zitting goede vruchten opleveren Welke ook de uiislag uwer overwegingen zij laat ons allenbij de beraadslagingen hier te voeren meest in hel oog houden wit ons ten allen tijdc vereenigl helde voor len vorst en zorgvoor hel getrouwe nederlanüsche volk da zal het den landeonder Gods zegen welgaan In naam des konings verklaren wij deze buitengewOLC zittine der slalen generaal geopend De zittiii der tweede kamer is gisteren door den heer J K van Gollstein oudste in jaren geopend Er zgn twee commissien enoemd voor het onderzoek der geloolsbrieven van al de lede Bezwaarschriften zijn ingekomen nopens de verkiezin en n de bh van der Linden Coruelis e Brauw en Haffmuns Morgen zullen de rapporten der commissie wor L p bnisvrouw van B A T sigarenmaker te Leyden i = alhier aangehouden voor bedelarij en opligierij daar zij bij de gegoede ingezeten n rondging voorgevende dal zij cluwe was met drie kindereu en b j andere dat zij de vrouvv was van een alhier in het gasthuis ziek liggei den sigarenmaker Zekere boereuarbeider M de B uit de gemeente Keeuwijk heeft zich alhier in den laatsten tijd schuldig gemaakt aan oplieterii door op naam van bouwlieden uil die naburige gemeente bij verschillende winkeliers alhier zich goederen te doen afgeven die hij zoodra mogolijk verpandde of verkocht Zondag jl had hij zich weder op die wij e meester gemaakt van twee paardendekken doch werd hij aangehouden door denhem heimelijk lu de hulpbank van leening opwachten len inscecleur van politie B i Wij vernemen dat van hier een adres is gezonden aan de tweede kamer der staten generaal waarin wordt geprotesteerd tegen de toelating van den heer jhr de Brauw als lid dier vergadering ten gevolge van onregelraai gl eden bij de laatste stemming te Montfoort waar de stembus voor den bg wet bepaalden lijd was gesloten zoodat een aantal kiezers niet veer iu de gelegenheid waren h mne stem utt Ie brengen üe Staal Courant bevat den slaat aanwyzende het doot elke provincie en door het hertogdom Limburg te dragen aandeel in de ligting der nationale militie van 1868 ten bedrage van 11 000 man berekend naar het aantal ingeschrevenen waaruit blijkt dat dit bedraagt voor Noord Brabant ingeschr 3282 opgelegd a indeel 1258 Gelderland ingescLr 3604 opgelegd aandeel 1381 Zuid Hoiland ingeschr 5100 opgelegd aandeel 1955 Noord HoUanil ingeschreven 4638 opgelegd aand 1778 Zeeland ingeschr 1399 opgelegd aandeel 536 Utrecht ingeschr 1284 opgel aanil 492 Frieslana ingeschr 2471 opgel aai l 947 Overijssel ingeschr 2141 opgelegd aand 821 Groningen iugesclir 1768 opsel aandeel 678 iJrenihe ingeschr 913 opgel aand 350 Limburg ingeschr 2097 opgel aam 804 Totaal ing 28 697 opgel aand 11 000 Volgens de Arnh Ct loopt in sommige haagsche kringen hei gerucht dat het lintje aan den minister Hasselmangeschonken zijn uitzet wezen en de heer s Jacob het uitgevallen lid der tweede kamer hem opvolgen zou Omtrent bet advies der kamer van koophandel eu f brie ken te Amsterdam op de vraag van len minister van justitie hoedanig de tegenwoordige toestand dp makelaardij is en hoe men oordeelt over de wcnschelijkheid eeuer herziening der op dal stuk geldende bepalingen blijkt thans nader dat die kamer naar men aan het Handelsblad verzekert in hare laatste ziili ig heeli besloten den minister mede te deelen dal de tegenwoordige loestaiul onhoudbaar is en dat bij eene nieuwe regeling dier kwestie de selieele fiel uit het wetboek van koopliandel moet geschrapt worden dat dus op makelaars geene andera bepalingen moeten toepasselijk verklaard worden dan die uil lastgpving voortspruiten volgens het burg wetboek dat de aanstelling en beèediging vau overheidswege moeten opgeheven worden en dit beroep geheel moet worilen vrijgelaten even als elk ander beroep Men schrijft uit Berkel en Rodenrijs van 25 febr Met deu landman gaat het hier voordeelig De rogge en tarwe staan zeer schoon ie velde alsmede het koolzaad dat op de kl eeteeld is op bollen of zarelachtigen grond i iiot minder gunstig Hel beschut der granen is zeer voordeelig en beter dan het vorige yd hoewel het gewigt niet z aar is Dank zij on e naclnises bevat de polder geen overvloedig water en zijn zelfs hulp en bergboezem ledig zoodal de bouwlieden reeds algemeen aan deu veldarbeid begonnen zijn Hoewel in vele gemeenten de loug iekte ouder het rundvee heerscht blijft men daarvan hier gelukkig verschoond Gemengde Berigten De alleen echte vaderlanders vragen eene derde ontbieding die de zegepraal der liberalen volkomen zal btrshssea Te Alexandrie is een katoenfabriek verbrand üie te Londen verzekerd is voor drie ton De oosten rij US he fxtra uitpaven bedragen iets meer dan 28 raiilioen Ü men zal dus 30 nuUioen leeneu De exhertog van Nass iu zal te Bieberich in april zijn kabn etwijn verkoopen ter wacrde van 600 0t fl fl De Engelschen zijn n t gerust over de kosten der abjsslnische expeditie Koning Lodewgk 11 tun HfijtTeu hetlt van keiler Napulu ou teu i e ehenae bekomen eene i oet hooge zeer pracbtiae porceleint n vaas uu de fabriek van Sevres De panj=che studenten zyn dezer dage o zet r woelig en men is niet gerust over de hooding der werklieden In Engeland chaffen ICltft pt rsonen i aard en njtuig af ooi de belasting te ontgaan De geneeskundige dienst bij het pruisische leger bestaat oit £ 363 officieren an gezondheid Te Hanover hebben 80 itrlenden vao Tieorge feest gevierd in het Odeon De turksche minister van linancien leent U j miUioen gulden te Londen leger ISpCt In het noorden van Mei co is op nieu een opstand uitgebroken Het bruiloftsfeest vau h t hanoyersche koningspaar te Hietzinc heeft een half millioeo gulden gekost De feodale leden van het oostennjkM he hcerenhois bedanken oor hun lidmautschap Id baksen siniar zal men bij drukpersproccssen de uitspraak eeoer jary mo o ii ro pen In Beïjerea verwacht men dat koning Lodewijk II na het Q erlijiien van den ouden koning zijn grootvader afstaiid zal doen Groote nood blijft heerschen in het VVesterwold bij Wiepbadec Bij het fran che leger worden in den laaisten tijd geene verloven toegestaan n de ferste helft van febr zijn door de kamer van koophaodd te Parijs 76 faillietverklaringen nitgesproken In bp inj wordt het onderwijs der jeugd op alle dorpen onder de 5nO zielen opgedragen aan de pastoors De voorzitter an de republiek Haïti Saluave is door den katholieken bisschop van Port auPrince iu deu ban gedaan Het roode boek van Oostennjk stelt de avontuurlijke grafelijke politiek duidelgk in het licht Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 22 Febr Bartholomens ouders J T van Asten en J M van der Kleijn Albertos ouders F Jongeneel en V J de Qoant 24 Leendert ouders J Teijgeman eu C F harlemao Maria Elizabeth ouders J T Imholz en E Mravtr Wilhelniioa Beraardioa ouders K Gestel en M J Maaskant Petrus Johannes Hendrikns ouders P J H van Werkhooven en G vau den berg OvtELtu S 20 Tebr A Veenendaal 7 m 21 J Boot hoigTrtow van J Scbumer 7l j H L Burgersdijk 4 w 23 W J Bakker m 24 A T van der Zwalm 8 j 6 m