Goudsche Courant, zondag 1 maart 1868

1S68 Zuudag 1 Maart il f8 Magazijn van BEHAPERS AfflEDBLEfflENTEN De ondergeteckende heeft de eer de ontvangst te beriglen van eene buitengewoon groote voorraad e ttra fraaije Builenlandsche BEHANGSEL PAPIEREN en RANDEN die in hoofdzaak om de belangrijke voorraad tot ongewoon lage prijzen verkocht zuilen worden voorts in ruime sortering voorhanden en uiterst goedkoop Schotsche Wollen en Koeharen KARPETTEN LOOPERS en VLOER KLEEDEN Transparant GOKDIJN LIXNEN en PAPIER DAMAST HEPS GALLEEIJS Mahonij en Houtverguh GARNITUUR voor MEÜBELGORUIJXEN FRANJES gecouleurde Wollen EMBRASSES AGREMENTEN gecouleurde Wollen TAFELKLEEDEN Nieuwe Dessins VLOERDOEK alle soorten van MATRASSEN en verder alle tot bet Behangersvak behoorende Artikelen Aangemoedigd door het reeds eeiiige achtereenvolgende jaren goedgunstig ondervonden vertrouwen van Gouda s geëerd publiek en omstreken durf ik mij dan ook wedetom dit jaar in de welwillende attentie op nieuw aanbevelen Met achting l £d Die mar GOUDSCHECOURAM Uitgave van A BRINKMAN Zanffe Tiendeweg D u 60 Gr van der JLAAR Jr BEHANGER Korte Tiendeweg D 4 3i ocrt rntren De ondergetcetende betuigt ook namens zijne kinderen en behundzoon zijceu irelmeei endrn dai k voor de vele en hartelijke belangsielling betoond bij bet ovprhHlPM ïijner veelfjeliefdc echtgenoot Mejufvro i v ALBERTINA HENDRIKA XEKKELEXBL RtiH K VOfiELENSANK GoiUA 25 fpbr ISOS HEEREN C ONCER T DOM Lur Aü rEniiL ARU ises 1 = ilLlEELlNG Sii foiiie A Romberg Solo voor Trombone W A Mozart Oi verlure Caraffa J AfDElLING 4 Ouverture Reissiger S Duo voor 3 clarinetten Ktimmer Duo oor 2 violen Kwast Finale Men vraant uit de hand TE IvOüP beïzij dadelijk of wel in de tweedö lieift vaii liil jiar op fe lerereii een HEERENHDISITUIN ge pj eii lan de ll vei f üou e te ioiijA Openbare Verkooping te GOL DA op Maandag 9 M iart ISü s morsens 11 uur in hf t Nieuwe Koefijhuis benoond door deu Heer van GASTEL aan de Wescliaveu aldaar van Drie geheel nieuwgebouwde WOONHUIZEN G A eik voorzien van 2 Bfoedei en 2 Bc venkamers Keuken niet Pomp Zolder enz op de Spieringsiraat v ijk F u 40 i6a en 47 Vier Woonhuizen naast eikander op de Tij erst raat wijk F ii J UOa 1106 110c en liOr Een Woonhuis C a en jrooten Tuin op den K I t nsinj l wijk Q n S8 Een Woonhuis in de Komijnsteeg wijk K n 3 1 en een WOOUhUis in den Zik wijk 1 n 153 Alles onder Gouda Breeder bj hiljpiten Informatien bij Notaris MONTIJN te Gouda Kindermeidy die ook goed met de drooge wasch kan omgaan wordt verlangd tegen Mei of eerder Adres aaa den Uitgever dezer Couraot Gouda 27 Febr 1S08 De oudergeieekende na het overlijden zijns vaders de zaken der Scheepslimmerwerf overijenomen hebbende zal die voor zijne rekening continueren onder de 6rma D BORKUS zich bij voortduring daarvoor beleeldelijk aanbevelende Jb BOEKUS Gouda 25 Februarij lijöS Tegen APRIL wordt hier iet siede gelpgenheid gezocht tot KRAAfflüITLlGGING in de mM md Mei i Dor eene fatsoenlijke Burgerdoehter Opgaven franco onder letter A bij den Boekhandelaar P VAX OUDSHOORN te Gouda Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en oorspronkelijke voorschrift zij zijn een onfeilbaar geneesmiddel voor gal slijm maag ongestelheden en slechte spijsvertering Zn versterken het gestel verdrijven de huid uitslagen verwekken eetlust zuiveren bel bloed en verdrijven de hoofdpijn Zij die de echte ea van OUdsbe roemde verlangen halen dezelve bij onderstaande Heereu Heele doozen ƒ 1 50 halve doozen 0 75 kwart doozen 0 375 te Gouda J C ZELDENRIJK Dordrecht J KEEIN J Haastrecht J D HARTOG Hellevoetduis J W BRUCH Kiemcretn Doctor J SASSE Rotterdam C J W SNABILLÉ A SCHIPPEREYN utrecht T P van den BERGH IJasehteijn C van ZV i IETEN Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele namanksels het getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters G C te in het lak gedrukt Het merk al3 bereid zynde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift OpenllijLe Dankzegging Ik voel mij verpligt de uiterst heilzame uitwerking die de borst bonbons van den hofleverancier FRANZ STOLLWEKCK te Keulen op mij uitgeoefend hebben opentlijk dankbaar te erkennen Eer langdurige hoest mei smartelijke uitwerping gepaard die mij bijna alle nachtrust ontroofde eu voor geene der aangewende middelen wilde wijken verliet mij nadat ik eeiii e dagen de StOllwerck SChö Borst Bonbons gemuikte reeds in twee dageu was de pijn vi n hel uilwerpeu verdwenen Dit ter eere der waarheid in hel belang van mijne medeburgers Hamburg JOHANN FORKENZ Men vindt de Siollwerck snhe borstbonbons het pakje mei gebruiksaiinwijzing voor 30 Cents te jonda bij den Prijzen der EflTecten AJlbTEKDAM Dingsila i aagste koers Ü35 8 84 I35S 35 V8 39 91 Vic S3V8 25 febrcarij pCt h 2 dito 3 dito i Handelm op resc België Rul lis 2 Spanje obl 2 Portugiil obl 3 Rusl obl H 5 d Amst 1864 5 d Lend d d Amst 1866 d Lond dO dO Amst 1860 4 Act Gr M spw ƒ Oost AIctall öpCi dito dito i jd renteAmst Sd in zilv 1S 4 5 d d 1865 5 d IS66in0 W öItalië luschr 5 Griekerland 5 Tark alg sch 5 Ver Staieu 1874 5 d 1882 6 Mexico 1851 3 Ned Hoogste Geblevca kotT 84Vg 76V4 8 V4 23 V i 591 4 6i u 471 3 42l 76 8 187 48 2378 661Vii 59 2 6411 92 SlVs 47 Vi 47Vl6 78V 15V8 Sl Vi 78 4 Vi 15 Bwldrolkerij vsn A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdajj en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave d a u ids te voren Dcprijs j Lr drie maanden is 2 franco p ost 2 25 Advertentien vaa 1 6 regels tot des unddatts teu 12 ure grootere inoetco óCt 10 ure ingezonden zijn Ovcrzigt GOUDA 29 Fcbruarij Gelijk stdert eenigen tijd te verwachten was heeft graaf Derby de en lsche premier om redenen van gezondheid zijn ontslag genomen Deze aftreding eischt in Engeland de vernienn ing van het kabinet en zoo werd Disraeli kanselier van de schatkist door de koningin belast met de vorming van het nienwe ministerie Disraeli zal nu als hoofd optreden en overigens zullen de meeste leden van bet Derby kabinei hunne zetels behonden en de heer Hunt voor Disraeli in de tinauciea optreden De zoon van lord Derby lord Slanley zal dus niet zoo als men vermoedde zijn vader opvolgen maar minister Tan builenlandsche zaken blijven De schorsing der habeas corpus akle is roor Ierland verlengd om de voortduring der feniansche woelingen maar levens wint de overtuiging veld dat de toestand belangrijke verbeteringen eischt en graaf Kussell heeft leregl ernstig aangedrongen op de opheffing der staatskerk welke instelling naar zijne meening geen wedergade heelt in de wereld eu waaraap hij een groot deel t ihreef der ontevredenheid van de ierache bevolking In Frankrijk vertoonen zich sporen vau toenemende ontevredenheid Het wetgevend ligchaam vermoeit zich nog altijd in de behandeling der drukperswei de oppositie niet afgeschrikt door gedurige verwerping gaat voort met het indienen van ameadememeu Maar de zitting van den verjaardag der roemrijke revolutie 24 februarij leverde een looneel op van de schromelijkste verwarring toen Havin de hooldredaoteur van de Siècle de uitspraak der jury wilde voorlezen in zijn geschil met Kervéguen die hem beschuldigd had zich voor 60U 0ÜÜ fr aan Pruisen verküclit te hebbeu De uitkomst was diepe beschaming van den laster Willekeurig werd de voorlezing belet door de sluiting der zitting en door afsluiten van het gas kon de oppositie slechts gedwongen worden ie zaal te ontruimen Doch het vuur der oiaevredenheid wuedl niet slechts onder de min talrijke echter steeds aangroeijende oppositie maar de telkens herhaalde straatrumoereu en vechterijcti van het gemeen met de politie getuigen van eene oiirusiige gezindheid die volgens vroegere onderviudiug tot de schromelijkste gevolgen kan leiden Oostenrijk zal wel eindelijk don lastigen gast te Hietzï ig tot meerdere matiging moeten dwingen het kan toch om zijneut wil geen verschil laten opkomen met Pruisen waarbij niets te winnen wel alles te verliezen is en die hanoversche dwaas schijnt nu hij zoo vele millioenen bedongen heelt Pruisen opzettelijk te trotseren Kan men hem dan van daar hel geld zenden om zijne onmogelijke plannen te begunstigen Von Beust weet ook al te goed dat hij voor zijne hervormingen volstrekt rust naar builen behoeft om van binnen de hardnekkige geestelijkheid en het bevooroordeeld gemeen te bedwingen het zal hem zwaar vallen zijne vrijzinnige maatregelen tot stand e brengen Ondanks alle ontkenning en geruststellende verzekeringen is er ouweder aan den oostelijken hemel Er broeit storm in Rumenie en Servië de Turken verzamelen troepen aan den Donau Het gevaar is niet met woorden af te weren de diplomatie schijnt eenstemmig in het vrede roepen maar dit leugeuspel dient slechts om den waren toestand te bewimpelen De plotselinge uitbarsting zal nog eens de diplomatische viijsheid beschamen Eindelijk is de araerikapnsche president door bet congres in staat van beschuldiging gesteld Het schijnt ons eene verschrikkelijke gebeurtenis die oproer en geweld ten gevolge moet hebben doch dit is geheel anders in het land der vrijheid daar wordt de wet als het hoogste geëerbiedigd de beslissing hangt daar niet af van soldaien geweld De wet zal kracht bezitten om de loaatschuppii ie vrijwaren van geweldige aanranding De prijs der Advertentien van één tot 2M regels met inbegrip van het zegel ia SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengen cue letters worden berekend naar plaatsruimte Onze tweede kamer is bijeen gekomen en door de ministers begroet met eene vrieiidelgke aanspraak die verzoening schijnt aan te bieden en gunstig afsteesi bij vroegere dreigende waarschuwingen De hoop is gevestigd op 12 crsehe ieden want Blu van Bosse Corneiis en c j van Nierop zijn oude goede bekenden wier gevestigde meening genoeg bekend is Eu wat de overigen betreft kan de illusie sleehls gering zijn De ministers weien dat zij staan tegenover eene meenlerheid die niet vau hunne meening is Dus verzoening vergelen en vergeven SItchts een onverlaat kan daartegen zijn Geen baiil geen vergelding de beieedigende overmoed van v Zuyien de dwaze ontbiniliiig de beiiriegelyke voorspiegelingeo de wederzijdsche biiterhedeu eu wat van dit alles meer zij worden verge eu en bedekt maar niemand mag den gezworen eed verjieien en de belangen des lands verwaarloo en voor hel behoud van eensgezindheid die ons ten verderve zou wordt u M ig men in den minister voorbijzien als zijne handelwijze geen vertrouwen inboezemt raag men instemmen met maatregelen die ons terug doen gaan m ig men zorgeloos berusten als de financiën ons toevertrouwd schijnen aan onbekwame handen Neen onze veriegennoordigers zijn geroepen om te strijden voor onze regien eu belangen dat zij het doen met krachtige mitiging met volhardeiiden ijver 6uitcnlanö XiOndeZl 26 Febr T e Times gelooft dat op eene eitkpie belangrijke uitzondenug ua de leilen van het kabuiei Derby fact ministerie Disraeli zullen iiitmukeu en fat er in ien loup der openbare aaiijrele ienhetlen jreene vertr ia iiijj zal pUais hebben Reuters Oiht heefr uit W ishiiiorton Deriet ontvangen datde heeren Stevens en K ini Ijain daarioe door liet congres benoemil voor he reir er ijk coiaité vm den en tHi jn versc e neu lot het nithrengen eeiier furmeele beschnldijriug legen deapresident Johnsun ua irup de eiiant heeft be luten ïot de benoeming eener speciale coaimissie tot ond r7uek i e er zaak Nog raeldl men dd gisteren uit XewYork Generaal Gnmt heeft Sheritlan benoemd tot tijdelijk bevelhebber van Missouri Prcbideut Johnson heeft verboden datdie benoeming permanent zou ijn 27 Febr Alle ieden van het kabinet Derby hebben erin bewilligd onder Disr ieli aan te blijven De heer Hunt zal waarschijnlijk minister van financiën worden Lard Cairiisneemt de benoeminÊf tot lord ki selier aan Disraeli is bedennaar Osljorue cm de lijst aan ï t Ms goedkeuring te onderwerpen Het voorstellen der tweeiie leying van het ontwerp totschorsing der habeas corpus acte lokte eersister Mi in hel hoogerhuis eene belangrijke discussie uil Er wenl op aangedrongcii dat lord Russell iji c Brochure over Ierland zou intrekken hij weigerde en eischte dat de regering zou mededceienwelke politiek zij tegenover Ierland uil vG f Het was ntiwel noodig de schorsing te verlensen maar men kou daarmedeniet voortgaan zonder iets voor Ierland ie doen in de eerstepUais moest de kerkelijke kwestie worden opgelost Namensde regering werd verklaard dat zij in hei lagerhuis haar politiek zou blootleggen Na eene scherpe discussie werd de bill ten tweedei male gelezen De heer Walpole minister zonder portefeuille heeft zgijonisiag ingediend als lid van het kabinet De magistraat van het poÜlie geregtshof in Bowstreetbeeft geweigerd bevel te geven tot het in heebteuis uemeavan den heer Eyre welke weder door het Jamaica comité aangeklaagd is van moord in zijne vroegere kwaliteit van gouverneur van Jamaica op den heer Gordon gepleegd De Fall Mall Gazette zegt dat lord Derby niet alleen isafgetreden om redenen van gezondheid maar om zijne waardigheid niet te kort te doen Hij toch kon niet langer zijnwat fay v as aangeziea h eoe conservatieve school vertegeo