Goudsche Courant, zondag 1 maart 1868

ADVERTENTIEÜ Urbanus Pillen bereid volgens het aloude ea echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn eer nullig in ongesteld heden der MAAG en erken heiliaam op de SPIJS EKT RING Zij 7ijn uitraunieud legsn de GAL SCHERPTE in het BLO E O en UnSLAG der HÜIH ij 7ijn ZA HT L XEKEND en SLIJMAFDRIJV END doozen van 37 j Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Aarlandeireen j F AUart Amiterdam M Cleban Huidenstraat n 278 Delft H VT d Krnijff De fahaten J lioch Derenter Gebroed Timan Birksland D de Vr es Gouda L Selienk op de Hoogxtraat Gratenhage i M Renesse Boekhorststr Haadrtcht K Oosterling Leydeit S T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Rotterdam v d Tooro W este VVagenst Schiedam D Maltha Schoonhoven A Woltf Ttel A F Faassen Woerden L Ruijter drtirvoor had oiair oni Ut hij de meest jjeschik e persoon voor den buiteneen onen politieken toestand De D 11K Ne n een Jat r T h e ie benoeming an Disraeh o noe ne lie bl ren e over uuueu in de eerste pla ts as h ne v n adel hij h d dus geen 30 jaren op een and oor u Het blad neemt dan ook het succes van D rad IZilr dau dat van Put ter ijl de Standard zegt dat hij fo g succ ten volle heeft verdiend l e ruser waa schu t den nienw benoemde d V t l llOfe en h g belden gehait is en proleteert dat h j bet slagtofter pIrïlS 27 Febr D Fr nee spreekt de onrustbarende geruchr tfle betreffende d verhouding f Jy fZ ku lan 1 elke a n de be r circuleer len Het blad zegt dat de rj in en daling aan Ie beur het resuUa it zijn van plaatseluke la c eie eleer d n van poht eke toestanden Berlijn 2 IH r lu ie verga lenng van het huis der afgevaanli leu heeft 1e b vod Kardolf eei e mterpellatie gedaan welke door leden t alle partijen ondersteund erd enwa rby gevri ïd orl of Ie rege ng na het gebeurde teHetzing en met he oog op Ie vorming vau het h noverschelegioen aan kon ng George ae toegestane voordeden nog verder zal uiikeeren j i De minister van financiën verklaarde dat de regering betals een driuge den pligi erkent om verdere agitatien te i behoevevan kouiu George te voorkomen V t daartoe noodig mogtznu zal langs den eg der elgeviug or len veelgesteld Ingeval de slui ing v den landdag met te spoedig pi lats vindt zal Ie retreriuü nog m de e zitting voorslellen doen In hette euover eielile geval zal in de volgende ittmg goedkeuringgelrd gd orden voor hetgeen de regering dan zal gedaanhebbeu lu de e uugrlegenheid Als ütSceus mag worden aangenomen dit de regering zich vooreerst z l bepilen lOt eene eUnUen le vermin ing negens de houdii g v m len ex koning van Hauovtr Blijft dez zo Icgevolg d u z ee e oi ik jke verord iiiug verschgnen De regering meent h enne le overrenkomslig de weii chen der kamer te h n leleu Hel ludieuen van eei bijzonder voor stel zon slecht het sluiten va den lauddag vertragen De Nord ieui che Zeiiiiug ileelt een paar taaltjes mede van opruijrng tegen Pruisen in Beijereu Zij maakt o a melding vau eene redevoering die de tadtpredikiut dr Pfahler in eene verga leriug van kiezer te Plutlmg zou hebbeu uitges roken en airiu hel volgende voorkomt W laat ook onze jonge kuning eer veel te en beu over toch illen ij hem getrouw blij veu Prui en heelt het groote tohetbund verbroken om het ie loeu plaais maken voor een kleiner Ik ben echier ten volle overtuigd dat dit kleine tolverbond met tot stand zal komen har l ei door een oorlog moet orden voorafgegaan die den lumpeustaat Prui en ge is zal doen uiteen spatten als gebruktu gi is Die vervloekte staat il ons eeue belasting van negen mnlioen op het Uier afperken het zout een ihaler per centenaar duurder maken en oe boerinnen het stukje suik r in hare koffij hooger doeu belalen Zelfs op het pij je lab ik dat ouze hoeren zoo gi rne rooken il die roofs aat eene belas mg leggen Pruisen 13 een ellendige bedelstait üie j p onderil men uitzuigt Florence 7 Februanj De Correspondance Itahenne r crprreki lie gerufht iildini zou benoemd zijn tot bevelhebber van een legercorps dal mobiel zou verklaard zijn met het oog op eene bourbousche beweging Hel blad zegt er bij d it geen deel vau hel leser op voet van oorlog is gebragt Petersburg Fetr Op voorstel Tan liet ministerie IS bj kei erltjk esluit de ophefting bevoien van het m kausche orgaan der u tri pm hvisteu en tier protectionisten De rijk coöiro eur heefi iin deu rijksra d de rekening eii verantwoording over de dienst l5bb lugeiliend De buitengewone uilgneu voor oorlog hebbt u bedrigen 13 millioen die van het miüisicne v tu opeub Lre erken 5 milhoeu en die voorde mnr ue 2 3 miilioeii 0tnncnlan5 I ÜLU J9 Ftbrudrij In de donderdag jl ie Leeuwarden gehouden ziiung vanden gemeenteraad is aan Ie burger dag eu avondschool benoemd tot directeur jaarwedde ƒ 400 en tevens als leeraarin de wjs en natuurkunde jiarwedde 1300 de heer F H Scheffelaar K I0IS kosischuolhouder alhier bisteren is ook alhier de 71 ve jaardag van Z K H puBS Bnitiik der Nederlanden op de gebnukel ke wqze ge iT7 Zi f f t r rii van noensdig ziju na het gehoorde rapport der commissien tot onderzoek der geloofsbrieven het meerendeel Her leden zonder discussie toegelaten na korte bespreking ook de heeren Jonctbloet van der Linden en Lenting tegen wier toelating bezwaren waren ingebragt maar de lu de districten Gouda en Roermond benoemde leden Hoffman de Br iuw Cornells en Haffmans zijn voorloopig met toegelaten omdat eenige door den minister v n binuenl zaken overgelegde stukken een bedaard onderzoei vereischen erder 13 besloten den minister van bmnenl zaken in overweging te geven een onderzoek in te stellen naar de uiformahtetten in sommige districten gepleegd Eindelijk IS een drietal kan lidaten opgemaakt voor be voorzitterschap en zijn benoemd de hh mr G C J van Ilttnen mr H W Dullert en mr J K biron van Gollstem 1 In de zitting der tweede kimer van gisteren heeft de heer van Reenen het voorzitlersch ip aanviard met eeue rede nai in hij ainspoorJe tot bevorderii g v m gemeen overleg tn schen de regering en de k imer De hr de Biebersiein werd betedigd Een aantal wetten is ingfkjroeu de meeste reeds lugeuiend m de vorige zitting en eenige nieuwe van justieielen aard zoomede die op het hooger onderwijs en de afkoopbaarstellmg der tieuden eerder eenig tractalen waaronder de wijziging vin het grenstr ictaat met Pruisen over de a insluiting der spoorwegen te Venlo en te Osnabrug over de aausluitiug met de belg spoorwegen en het postverdrag met Ilalie De couslusie der commissie betreffende de geloof dirieven strekt tot toelating der heeren Haffmans Cornells en Hoffm luu en tot met loelaii ig vm deu beer de Brauw Aan den heei ThorbeciLe is op zijn verzoek verlof verleend op een nader te bepalen dig tot de regering eenige vrigen te rigten over de Jongste ontbinding aar men verneemt iju bij de tweede kamer der stitengeneraal reeds ingekomen de ontwerpen der begrootingswettenvoor IS56S fzoo als men weet is in december bij ciedietwettenslechts in de dienst van het eerste halfjair lSb8 voorzien Men verzekert dat m de ontwerpen zoo als zij oorspronkelijkWaren voorgedragen slechts eenige wij igiugen gebragt zijn en dat voorts verwe en wordt niir den toelichtenden staat tot die ontwerpen behoorenue en vroeger overgelegd Bij de t e le kamer ziju op nieuw lugezonden de in devorige zitting onafge laan gebleven wetsontwerpen lot uefiuitieve Taslslejlmg der koloniale huishoudelijke begrootiugen vanSuriname en C ura io tot verandering der gren en tusschende gemeenten Oostzaan en Wijilewormer tot ver in lering dergrenzen tusschen de genieeulen Haarlemmerliede en fep larnw oudeen Sloten nopens de buiken van leening tot bekrachtigingvan een crediet door den gouverneur generaal van Ned Indiegeopend boven de begrooting van Ned Indie voor het dienstjaar 1S67 en dat houdende bepalingen eener toelage bovende militaire pensioenen bij de zeemagt Ier zake van werkelijkverbhjl m militaire dienst in s rijks over eesche bezittingen entusschen de keerkringen Nog meerdere lu de vorige zittm onafgedaan gebieven ontwerpen worden verwacht Nair men verneemt zijn bij de tweede kamer der statengeneraal behalve eeuige vroeger reeds aanhangig geweest zijndewetsontwerpen ingekomen een wetsontwerp tot regeling vanhet hooger onderwijs en een wetsontwerp tot af koopbaarstellingder tienden Bij kon besluit van den 27 dezer is tot commissarisdes konings m de provincie Drenthe benoemd mr J L GGregor advocgen bij den hoogen raiid tot adviseur voorde werktuigen scheikunde bij het depaiiemeut van binnenizaken E H von Baumhauer doctor in de wijsbegeerte te Haarlem Men schrijft uit Katwijk aan Zee van 26 febr In delaatste dagen 13 eene tamelijke hoeveelheid versche visch aangebragt welke tot zeer hoogen pnjs meestendeels naar Duitschland en Be gie werd afgevoerd Blijkens de laatste opgave van de commissie ot ondersteuning van behoeftige arbeidersgezinnen aan het Noordzeekauaal te elzen is het geheele bedrag der bij die commissieingekomen gelden ƒ 15406 921 2 De bedeeling heeft onbekrompc en geregeld plaats gehad Met half febr is zij be perkt om met 1 maart te eindigen Vele arbeiders zi n reed vertrokken en aan de vertrekkenden is reisgeld geschonken Te Delft is overleden de hr mr S Kevzer uirecieur detinstelling van onderwijs in de indisehe taal land eu volkettkunde aldaar Tan welonderrigte zijde verneemt het Hdbl dat men zichonledig houdt met het ontwerpen vaneen nieuw plan voor hetmaken van een havea te Scheveningen en dat men daarmedereeds zoo ver gevorderd is dat eerlang de aanvraag om concessie bJ de hooge reg ring kan worden te gemoet gezien Gemengde Berigteo Karel van Ramcnit zocKt stcmi bij Rusland om nik te oottrekkeu aan de turkscbe opperraaj t l komoklijke hanovtrsche toast to Hietzmg wuidt het pa ipoort van Geurgü In Cochin Chma is een opstand uitgebarsten tegen de Irauschen De oosteunjksche oiiuiater van oorlog wil wf gian omdit hij o milhoen meer vtiliivt oor zijue begrootiiiï Me wii te Panj een godsdienstig dagblad opngteu in den geest der gallikain ebe kerk eu tegen de uUranioutuntn Op Mauritius is de koortscpidemie die m negen maanden een tieiide der bevolking wegrukte weder toeg noaien Te Londen zijn m twee uren twint z wiukelhui eu lu Marjhbone door brand trmeld Het legioen vau Antibes lijdt weder dan desert Te Weeuen willen de democrateu een f edeukteekeii opnpttn voor Robert Blum De bthotten zija met tevreden niet Ue voorgestelde retormbill Ie fiuiiibHuien m Ou tPruise i ijü Mlf gevangenen ontslagtn üin het beerschen tan de tjphuh De adrisliisschüp van Parijs ijvert m 7ijn maudenient krachtig tegeo slechte boekea en dagbladen De genet Ie belgi che schold bedraagt ruim 200 miUioeu gulden Op Haiti is de opstand aluemeeo tegen Ml nave geueraul boloman is uitgeroepen tot pre ideur Het eng biidj et an oorlog zal dit ja ir beldiignjk verminderd worden De speelbanken te Lms V iesbaden en Huiuburg zullen tot 1872 m stand blijven Het carnaval is te Rome lu d beste orde algeloopm De turkscbe troti o vereemgen zich aan den Doimu Üe gevangenpoort te 9 Gra cnhase zal Vergadering van den Gemeenteraad 28 Februanj Tegenwoordig de heeren van Bergen IJzendoorn voorzitter de Grave Viruly Prince Brapgaar Westerbaan Reutmger Droogleever Kist en van btraaten De heer Remy heeft kennis gegeven dat hij verhinderd is de vergadtring bij te wonen De notulpn der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Zijn mgeko oen eeue disfiositie van hh aedep staten houdende goedkeuring der gemeente rekening over 1866 not eene dispoaitie van dezelfde houdende goedkeuring der gewijzigde begrootmg over 1868 not eenejdispositie van de7elfdt houdende goedkeuring van wee raadsbe aafssiasm sQgiggfgggï vs or ïoSQ Só Wo gj Getrouwd ANTOINE BERNARD BABKEIJ HELENA MARIA BROEDELET f lp Gouda 27 Februanj 1868 Eenige Icennugeting IJS De ondergeteekende betuigt haren hartehjken dank voor de vele bewijzen Tan deelneming haar betoond bij het overlijden van haren geliefden ader HENRIETTE HELENA HOBFMW GoiDA 29 Febr 1868 Er wordt TE HOUR aangeboden op den Kl weg EEN ELEGANT BOVENHUIS met vrijen opgang DRIE KAMERS ALCOVE KEUKEN en Nerdere gemakken te aanvaarden met Mei 8 s Te bevragen bij B IJPELAAB KUiweg Gmê i sluiten als 1 afstand na een ituk ja tveld lu de gemeente Stem aan den heer J van Lakerveld Blajken en 2 van bet eiercitierehi aan het njk not eenige missives van verschillende commissieD en instellingen luodende berigt dat de benoemingen van leden in die commiosien allen zijn aangenomen not adressen van E van Maaren en J C Bik zich beklagende over deu ondragtbjken stank veroorzaakt door een mesthoop aangelegd door van Heldtn h uidenzouter De h er burgemeester verklaart dat hij onmiddellijk de zaak beeft onderzocht en zoo veel mogelijk daarin heeft voorz eo terwijl verder aan z jne zorg de zaak als hoold der politie is aanbevolen als niet behooreude tot de competentie van den raad een adres van mej Kruisheer verzoekende in aanmerking te komenbij de benoeming van eeue onderwijzeresse in de handwerken aan detnsschtnschool ter visie Door deu voorzitter wordt herinnerd dat reeds m de vorige vergadering etnige dergelijke atlre sen waren ingekomen en dat door B en in wier handen die adrea tn gesteld waren mejufvr Hardeman isuitgenoodigd ten vergelijkend onderzoek n te s ellen waarvan bet rapjjcrt luidt dat mej 1 e boef en G Spruit gelijke hoogste puntenhebben verkregen en wordt voorgesteld dat da benoeming tal geachiedenm de volgeude vergadering Conform 10 Is aan de orde een verzoek van commissarissen der sociëteit redebest ter verlenging der huur van het huis op de markt en wordt dit ingewilligd voor een jaar De Een wordt evenzeer ggedgekeu d de suppletoire begroot ng der kosten van het vereenigd wees en aleraoezeuiershuis Tot lid vau het burserlyk armbestuur is benoemd met zeven tegen dne stemmen de heer 1 L A Koek Nu wordt door den voorzitter voorgesteld over te gaan tot eene be loten vergad ring Oaar oe overgegaan wordt de vergadering na eenigeu tijd heropend tn alsuu m discussie gebragt no 2 het voorstel der personele toelage aan den heer Mars Hit voorstel is om die toelage te verleenen tot een jaarlijksch bedrag van ƒ 200 De hh Prince Reutioger Kist Droogleever en van Straaten voeren hierover htt woord de voorzitter beantwoordt eenige bedenkingrn waarna het voorstel ui omvraag gebragt wordt aangenomen met ath tegen twee stemmen dit der hh Hculinger en van btraaien waarvan eer tge loemde aanteekening verzoekt in de notulen De voorzitter deelt der veipidering zijU voornemen raede om binnen kort deze gemeente voor eenigen tijd te verlaten waarna de vergadering eindigde Burgerlijke Stand GOL D A GtBOEEN 25 Febr Pieter Johannes ouders A Yoot en H tsnelleman 27 Gijsbertns Hendricus ouders G J Hordijk en A van Win gerden Dingen OmlKLLDEn 26 Febr vl 4 j 6 m GtHtWD 27 Febr M Barkcij en H M BroedcUt 28 Authonie Hendrikus ouders C SchetTer en H van heijJ Schenk 5G j 28 CA van den Hen WAAKSCHUWING Het depot dezer echtO L rbauus Pillen sinds zoovele jaren oici roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GOUda alleen eu uitsluitend geplaatst bg den heer L bLHENK op de Hoogstraat Men wordt mstautelijk verzocht el attent te wülen zijn dat door ons bij niemand ander de Urbanu Fillen bereid volg S het oude en echte Recept in Dtpöt zijn verkrijgbaar gesicld m de luerburi n cp pegeten Steden en plaatten dan bij de hier botengenoemde Vépothoudera In elk doosje is eeii biljet voorzien met de eigenhandige naamteekénine van de vervaardiger Wed KrEVEh Zoos Apothekers eke Hand teekeuing zich ook bevindt op hel Zegellak I waarmede de Doosjes verzegeld zijn l verzoeken de gebruikers imtantebjk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe to zien bij men men de Doosjes i Pi len haalt AUeen die Doosjes naann 1 een biljet met onze Handteekening is zich aan te scaaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 15 ATTENTIE Het Depot dezer PILLEN vroeger bq den heerJ G BOEKENOOGEN ie Gowii IS THANS rERF LAATST bij den heet L S HENK op de Hoogstraat to Gooia