Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1868

Donderdag 5 Maart 1868 i 619 GOUDSCHE COURANT Deze Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags T TïTXTt iir a xt In de Stad geschiedt de uitga e des avuads te oreu Ultgave Van A BKINKMAN De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 1 m i n a i t AdverteLtien van 1 6 regds tot des middags t 12 5 e Tundeiceg D n 60 ure grootere naotten vóór 10 ure ingezonden zijn Magazijn van BEHANGERS AIEUBLEMENTEN De o ui r e e ke Kle heef de eer da or tvaupt e berig en fj ge oon proote voorraad ex ra fra je Bai enla d che BEHANGSEL PAPIEREN en RAN KV d e iu hoo Uu om de üeUngnjke voorra l tot ongewooü lage prn e verkocht zullec worden voorts in ruime sorteria voorhanden en uiterst oedkoop Seho sche Wollen en Kueharen KARPETTEN LOOPERS en VLOERKLEED N Trat parant iORl LiX LlNN EN en PAPIER DAMAST REPS G iLEBIJS Mahony en HctvergMld GAPNITULK voor MEÜBELGOROUNEN FRANJES gecouleurde Wollen EMBBASSES AGREMENTEN geeouleurde Wollen TAFELKLEEDEN Nieune DesMns VLOEUDOEK alle soorten van MATRASSEN en verder alle lot het Behan ersvak behoorende Artikelen Aangemoedigd door het reeds eenige aehtereenvolgende jaren goedgunstig ondervonden vertrouwen van GocDi s geëerd publiek en omstreken durf ik mij dan ook wederom dit jaar in de neluillende attentie op nieuw aanbevelen Met achting ü£d Dienaar G van der LAAR Jr BEHANGER Korte Tieiideweg 1 4 Gouda 27 Febr 1S63 DELFTSOIIE SCHROEFSTOOHBOOT IIIMTSCHAPPIJ GEREGELDE DIENST VAN DELFT op SCHIEDAM ROTTERDAM GOÜDA AMSTERDAM en tusschenliggende Plaatsen vice versa voor Passagiers tJüederen Geldswaarde Vee enz Dagen van afvaart Maandag Woensdag eu Vrijdag Billijke tarieven en voonvaardeu Er worden geen aanteekeugeldcn geheven Nadere inlichtingen geven de Agenten te Gouda J G KEizFKiMP Veerstal iRotferdau los de Poorier Wijnhaven Amattrdwa i C H Teemans Z vanen Schitdam P S En eking Langehaven burgaal hoek Amsicl Beurspilaar 14 j LIelft de Directie Slatiouskade De Goederen norden dagelijks iu ontvangst genomen en in de Ligters of Kantoren opgeslagen DELFT 28 Februarij 186S DE DIRECTIE Binnenlaiidsche SchroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENST TUSSCHEN DORDBECHT GOUDA EN AISTERDAffl en daar tusscheu gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombuoten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT u 3 Kdpt A VAN ANDEL DORDRECHT n B Kapt J GOVERDEN in directe aaushdfisff voor het VERVOER van GOEDEREN aan de Moerdijk l met de SpoorKes Mai tschappij GRAND CENTRAL BELGE van en naar Beigie Frankrijk en Zicititrland 20 met den S IAATS SPOORWEG van en naar Eindhoven Maastricht Eindhorm Luii f irei niii eti lierê m beiden volgens te bekomen speciale tarieven o Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 7 Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie Gouda J VAN ALST Vest Amsterdam A HENKE Binnen Arastel bij de Amstelstraat In directe verbinriing te Dordrecht met DE VRACHTGOEÜEREN STOOMVAART VAART MAATSCHAPPIJ te Uidielhurg voor goedereu van en naar Middelburg en te Amaterdtm met den benrtschipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten Tan overlading J J B J Bouvy Urectevr D A N VBIESENDORP J C DEKING DURA A J VKRBEKK v d SANDE mmstaniien Coi lÉidüWBlil Lokaal NUT en VERMAAK op de üosthaven te Godda De Rotterdamsche Tooueelisten onder Directie van D VAN OLLEFEN en J H ALBREGT zullen op Donderdag den 5 Maart 1868 ten Tooneele voeren DE VREK blijspel in 5 bedrijven naar Zsciiokke nieuwe overzetting van MoliÈke s VREK door VAN ESVELUT HoLTHnp en daarna Geen Book zonder Vuur Blijspel met 7ang in één bedrijf naar het Fransch van Baiabd door M J Rlffa Prij en der plaatsen 1 Rang ƒ 1 49 2 Rang f O fiO Bij iuleekeuing Eerste Rang ƒ 1 25 De loting der plaatsen voor HH inteekenaren ii plaats hebben op Dingsdag den i Maart l HS des voormiddags ten 10 ure en kunnen verder plaatsen besproken worden op den dag der voorstelling van des voormiddags 10 uur tot des namiddags 3 ure i 10 Cent per plaats Aanvang ten 7Vs ure precies Openbare Veriiooping te GOUDA op Maandag 9 Maart 186S s morgens 11 uur in HET Nielwe Koffijhuis bewoond door den Heer vak G VSTEL aan de W eslhaven aldaar van Drie geheel nieuwgebouwde CA iIUu elk voorzien van 2 Beneden en 2 Bovenkamers Keuken met Pomp Zolder enz op de Spieringstraat nijk F n = 46 4Ca en 47 Vier Woonhuizen naast elkander op de Vijverstraat wijk F n llOa HOS HOe en llOrf Een Woonhuis C a en prooien Tuin op den Kattcnsingel wijk Q n 88 Een Woonhuis in de Komijnsteeg wijk K n 35 ea een WoonhuiS in den Zak vfijk L n 153 Alles onder Gocda Breeder bij biljetten Informatien bij Notaris MONTI JN te G ouda Een bekwaam Timmermansknecht kan vast Werk beki men tegen goed loon bij C riJSTEE MAN te Eeeuicijk Men vraagt tegen l April a s te hunt EEN ONGEMEUBELEERD Boven of Benedenhuis bevatierde 2 kamers keuken en Terdere gemakken Opgaaf van prijs met franco brieven onder de letters M N bij den Boekhandelaar P J KRAFT te s Ea ge BwkdrnUierij van A lyNKMU öuttenlanïï IiOndOn I Maart Blijkens de officiële handeli taten heeft de uitvoerhandel van het britsche koningrijk gedurende bet jaar 1867 eene waarde bedragen van £ 181 183 971 dat ia omstreeks 4 pet minder dan in het jaar 1866 en 9 pet meer dan in 1865 Hierbij bedenke men zegt de Times dat nagenoeg alle grondstoffen inzonderheid de katoen in 1867 goedkooper waren dan vroeger waarvan natuurlijk verlaging van den marktprijs der fabricateu bet gevolg was Dit in het oog houdende mag men wel aannemen dat de totale waarde van hetgeen ons land in 1867 heeft uitgevoerd eene grootere en meer winstgevende hoeveelheid britsche producten vertegenwoordigt danooit in eenig vroeger jaar afzet op de buitenlandsche markten had gevonden De heer G Scater Booth lid van het parlement en eender secretarissen van de poor Iawboard is tot opvolger benoemdvan den beer Hunt als secretaris van financiën Het kabinet is thans zamengesteld als volgt Disraeli eerste lord van de schatkist George Ward Hunt finajcien G Hardy binnen zaken Lord Stanley buitenl zaken de hertog van Buckingham koloniën sir J Fakiugton oorlog sirStrafford Xorthcote secretaris van staat voor Indië Corry marine lord Cairns lord kanselier de hertog van Marlboroughlord president van den raad de hertog van Richmond president van de Board of trade de hertog van Montrose post meestergeneraal en graaf van Maijo eerste secretaris voor Ierland Betreffende de revolutie in Japan verneemt dat deze isveroorzaakt door de openstelling der havens voor de vreemdelingen De jonge Mikado is door drie der voornaamste laudvorsten gevangen genomen De afgetreden taikoen is naar Osaka gevlugt en heeft zich onder bescherming der europeschevloot gesteld doch de vreemde gezanten we geren te interveniëren Te Jeddo beeft een ernstig gevecht plaats gehad tusschen de troepen van den taikoen en die van prins Satsuma waarbij het paleis van den prins verbrand is en vele soldatenin den strijd gedood zijn Eene depêche uit Abyssinie van den 12 bevestigt hetberigt reeds door Reuters Office medegedeeld dat koning Theoüorus zich met alle gevangenen te Magdala bevindt Devoorhoede van het engelsche leger is op twee marschdagen vanArtala aangekomen Het volk van Tigris is zeer vriendschappelijk Parijs 2 Maart Het middelbaar onderwijs voor meisjes breidt zich in de groote steden van Frankrijk onder krachtige begunstiging van de overheden allengs meer uit Zoo zijn dezer dagen de lessen te Toulon in bijzijn der voornaamste overheden geopend de gemeenteraad dezer stad heeft even als die van Marseille beurzen tot bevordering van dat onderwijs gesticht Intusschen verklaart de hooge geestelijkheid zich schier eenstemmig tegen het plan der regering om door openbare lessen van leeken wetenschappelijke en letterkundige beschaving aan meisjes te geven Berlijn l Maart Eene door de regering voor eenigeu tijd benoemde commissie voor het defensie wezen in de Elvehertogdommen heeft thans een rapport ingediend en voorgesteld om van Kiel Dnppel Sonderburg eu Rendsburg vestingen van den eersten rang ec deze tot eene soort van vierhoek te maken De kosten daarvan zouden door den noord duitschen bond gedragen worden In de gisteren tot sluiting von den landdag uitgesprokentroonrede wordt gezegd dat de koning zeer tevreden is overde wijze waarop de gewigtige aangelegenheden door den landdag zijn behandeld in overeenstemming met de regering Dekoning zeide de beide buizen dank voor de bereidwilligheid waarmede zij de benoodigde gelden die de uitgaven der vorigebegrooting overtroffen hadden toegestaan ten einde op diewijze de eer der kroon te kunnen handhaven Wijders wordtmelding gemaakt van de maatregelen door de regering genomen om den nood der bevolking van Oost Pruisen te lenigen De prijs der Adrertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent ïoor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte van het provinciale fonds van Hanover en de goedkeuring door den landdag gehecht aan de overeenkomsten door de regering met de onttroonde vorsten namelgk met den voormaligen koning van Hanover en den hertog van Nassau aangegaan Tea slotte sprak de koning de volgende woorden Mijne regering heeft voortdurend hare krachtigste pogingen in het werk gesteld om den vrede van Europa te bewaren Aangenaam is het mij hier de verzekering te mogen geven dat die pogingen door de andere mogendheden op de meest vriendschappelijke wijze zijn beantwoord en dat daarin een waarborg mag worden gezien van het ongeschonden blijven van den europeschen vrede Op goeden grond mag ik derhalve verklaren dat het vermeerderde algemeene vertrouwen hetwelk zich heeft geopenbaard de ontwikkeling op materieel en intellectueel gebied krachtig zal bevorderen en daardoor de natie tot dien boogerea trap van welvaart zal geraken tot welke men haar poogt op te voeren Weeuen l Maart Luidens het Fremdenblatt heeft de regering besloten bij alle wapens van het leger eene aanzienlijke vermindering van het effectief in te voeren In het begin der volgende maand zal met dien maatregel reed een aanvang worden gemaakt Florence l Maart Het rapport der commissie voor de belasting op het gemaal is openbaar gemaakt De belasting zal bedragen 2 frs per centenaar voor meel tarwe en rijst 1 fr voor de andere graansoorten Dezelfde producten van het buitenland afkomstig zullen aan de belasting maar aan geene regten meer zijn onderworpen Bij den invoer van genoemde producten zal de belasting worden terugbetaald met aftrek van 10 pet Art 28 zegt dat dit ontwerp den l jan 1869 zal in werking treden eu dat op dien dag de bepalingen van art 5 van het besluit van junij 1868 ook van toepassing zullen zijn op de renten van staatsschuldbrieven Op die wijze zal de belasting op de roerende eigendommen worden geiod door middel van eene inhouding bij de betaling der intresten door de schatkist gedaan zoowel binnen als buitenlands NiZZa 29 F ebr Koning Lodewijk I van Beijeren is heden voormiddag ten 8 ure 35 min overleden Geboren 25 aug 1786 volgde hij zijn vader koning Maximiliaan I den 13 oct 1825 op en deed bij patent van 2Ü maart 1S4 afstand van den troon ter gunste van zijn zoon den kroonprins Maximiliaan Joseph overleden 10 maart 1864 hij was gehuwd met koningin Therese Charlotte Louise Frederique Atnalie dochter van wijlen hertog Friedrich van S iksen Alteuburg overieden 26 oct 1854 binnenland GOUDA 4 Maart In de zitting oer tweetle kamer van zaturdag waarin beslist moest werden over de al of niet toelating der leden in de hoofdkiesdistricten Gouda en Roermond zijn zonder eenige discussie en overeenkomstig het rapport der commissie toegelaten de heeren Hoffman Gouda en Haffmans Roermond Over de toelating der beide andere heeren Cornells voor Roermond en de Brauw voor Gouda zijn langdurige discussien gevoerd waarvan de slotsom was dat üe beer Cornells is toegelaten met 46 tegen 18 en daarna de heer de Brauw met 42 tegen 24 stemmen De omstandigheid dat voor de toelating van den heer Cornells i le conservatieven en voor die van den heer de Brauw ook een aantal liberalen hebben gestemd toont genoegzaam aan dat alleen de kwestien gelijk zij zich voordeden in aanmerking kwamen Wel was ue bestrijding van den beer Cornells van conservatieve ijde heftiger en langduriger dan die van den heer de Brauw van andere zijde maar dat lag welligt in den aard van de bezwaren zelve Het bezwaar tegen de toelating van den heer de Brauw was blijkens de stukken gegrond jp de omstandigheid dat de stembus te Montfoort eecigen tijd minstens 10 minuten voor bet bepaalde uur werd gesloten Ofschoon nu na dien tijd