Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1868

slechts twee kiezers ter stembus verschenen moet Volgens de meerJerheiU der comm sie orden aangenomen dat door de e vervroegde sluiUng 23 kiezers er uuderd waren hunne stem uit te bKDgeu Bnr dit invloed kon uitoefenen op de verkiezing vaD den heer de Brauw die slechts 3 stemmen boven de meerderheid had maar met op die van den heer Hotfman condudeirJe de commi ae tot afwijzing van eer= tgenotmdeii heer en tot toelitiiig va i laatstgei oemden In de z itijg der tnecde kamer van Maandag zijn de hh leul eu Dim betcdigd en hebben zittu g genomen De m crpe iitie van dtu heer Iborbecke heeft plaats gehad djih Je di LU ieu zjn met ten einde gebragt De mterpellant stelde op den voorsrond dit ontbinding der kamer een uiterst exceptioneel middtl 1 = De drie hoofdpunten van zijne rede waren dat de na m de koR nga ten onregte en zeer inconstitutioneel id het debit is gebmgt het volk werd op geroepen om il mre t voor of legen den koninklijken ml j Tc beslibson Ten indere onderiocht hij de vraag of de houding dar Kamer redeYi g f tot ontbinuiug Velk overwegend taalsbeling motueerile dit voorstel Uoe dikwerf werd met het beleid van de tu of geneu minister afgestemd zonder dat dit aanleiding gaf tot dergelijk uitersie middel Eindelijk knam de spreker tot dt openingsrede er zocht naar de ware strekking er vin Zijne kritiek is kalm ma r krachtig Be grondgedachte an de handelingen der ministers was en dat as ook de opvatting van volgende bestrijders der gedragslijn van de regering wij illen niettegenstaande vroegere afkeuring en ongeacht of m weerwil van den uitslag der verkiezingen h aan het bewind blijven De minister van binnenlandsche zaken heeft het voorstel der ontbinding trachten te regtvaardigen ontkende dat s konings naam as blootgegeven trachtte l et voorstel der ontoinding te regtvaardigen op grond van de geringe meerderheid die de begrootiug v wi buitenl znken afgestemd heeft en schetste dl strekking der openingsrede en den zin van een beroep op onderzoek van hetgeen aanhangig of noodzakelijk was Geschiedde dit dan kon de zitting vrucht opleveren en anders wanneer er zich een principieel ver chil voordoet dan zal de oplossing afhangen vandeomstandigheden waaroDder het zich voordoet De minister nas over t algemeen met sterk in zijne argumentatien zij droegen het blijk vin de wanverhouding waarin het bewind ri den uitslag der verkiezingea tegenover de kamer staat ervolgens hebben verschillende leden de overbekende grieven tegen liet ministerie helder uiteengezet De heer v Bosse heeft duidelijk aangetoond dat reeds nu het principieel verschil aaiiezig was de vraag of de ontbinding geregtvaardigd was De nieuwe leden hetzj met of zonder parlementaire antecedenten eten toch ook wat er gebeurd is en al men te denken hebbe van dat streven eeuer heraaalde kamer outbinding llij kan in uie hande ng van het ministerie niets anders len dan gebrek aan ingenomenheid met onzen constitutionelen regeringsvorm mts bien zou men kunnen denken aan minachting Alleen de heer J K van Ooltstein stond de regering m zó I ver ter zijJe dit bij meen Ie dat het regt t ontbinding onbeperkt en lan geene voorwaarden verbonden was zoodat de kamer volgens de juiste opmerking van den beer v Eek lu eenen voortJurenden staat van ontbinding verkeert Deze laatste spreker bestreed de handelingen van bet ministerie zeer De heer Fokker toonde aan dat bet beroep op het succes van het buitenlandseh beleid lu t ontbindiugs rapport enz ongegrond wa dat du succes vooreerst met nas te danken aan dit minis ene iht integendeel ons met de garantie van de neutralileit van Luxemburg had bezwaard De heer Godefroi toonde aan dat de kennelijke bedoeling mettegenst ande het aanbieden van het ontslag Uc i was om aan te blijven Hj zette verder uiteen dat de ontbinding met geregtvaardigd was met het oog op de omstandigheden dat de kiezers over het eonflict nopens hel buitenlandseh beleid over t algemeen geen uif praak konden doen maar dat ze met verkeerde voorstellingen misleid werden Hij wees bij de strenge ifkeuring der ministeriele ontbmdmga manie op datzelfde euvel m Frankrijk ooder Polignac in Pruisen onder T Bismarck vuur den oorlog van iMjfa en ook in Beijerea waar echter koning Maximiliaau een einde aan de zaak maakte en het mini tene ontsloeg onder deze opmerkelijke woorden Ik ml vrede tusschen mijn volk en mij De minister van buiteal zaken heeft den storm trachten te bezweren door te verwijzen naar de discussien over zijne definitieve begrooting Hij zou dan meerdere inlichUueen kunnen geven Maar hoe Len ministerie dat m kritiek en dus ook in afkeuring eener begrooting reden tot ontbindinè zoekt doet nu een beroep op de behandeling der hegrooting i De volksvertegenwoordiging 13 immers ontbonden omdat de begrooting is afgestemd Onder de speciale punten dezer discussie behoort 10 de afkeunng yan het herstel der departementen van eeredienst door den heer Moeiis uiteenge7 t door welken maatregel aan den vooravond der verkiezingui de toch reeds gespannen godsdieusti e hartstoglen nog meer zijn a ingeblazen en 2 de vragen vin den heer Hevdennjck omtrent hetgeen het ministerie voornemens is te doen voor het bijzonder onderwijs en welke wqzifing IJ zil brengen in de schoolwet in een door hem bedoelde u vrij vigen zin en wanneer men die mag te gemoet zien Naar aan eiding van de bemerking aes voorzitters znüen deze vragen s minder in verbind staande tot de interpellatie van den Ihorbecke later afzonderlijk tot de regering worden gerigt In de zitting van gisteren zijn de beraadslagingen voortgezet De hh Trinsen v d Putte de Bosch Kemper Blusse Saavmans Vader A irul v Jonckbloet van Beiroa de Brayn Kops van Bosse en onderecheidene ministers hebben het woord gevoerd De heer Fransen van de Putte besprak de u tdagende houding die de regering steeds tegenover de kamer nad aangenomen De hr Bosch Kemper meent dat deze nieuwe kamer met gebonden 13 nan hare antecedenten en wil thans met medewerken tol de aftreding van hel ministerie De heer Blusaé betoogt dat door dit ministerie de onderwijs kwestie en de koloniale kwest e onafgedaan zijn gelaten het moet dus hoe eerder hoe liever de kamer op nieuw ontbinden of aftreden De heer Saaymans Vader meent dat men de goede trouw der ministers die door den koning zijn benoemd met in twijfel mag trekken De heer Virulj acht de regering met in staat haar gezag te handhaven Door den minister van binnenl zaken werden de beschuldigingen tegen de regering ingebragt bestreden Ds heer J F Zijlker lid der tweede kamer is maandag e Winschoten overleden Bij den uitgever H C Thieme te Nijmegen is heteerste nommer verschenen van de Nijmeegsche Nieuwsbode Nieunsen Advertentieblad voor Nijmegen en omstreken Inhaar programma zegt de redactie dat zij behoort tot de partijvan vooruitgang die den oorlog op leven en dood verklaardheeft aan stilstand Zij euschtin allen hare broeders te zien onverschillig tot welke kerk zij behooreu verklaart aus denoorlog aan sect eest en priesterheerschappij zij haat de onzedelijkheid als middel en als doel zij wil de napenen opvatten om haar het masker te ontrukken en haar van de eereplaats te berooven Ien schrijft u t den Alblasser en Knmpenerwaard De henmp het eenige teelproduct in de e oorden 13 verleden jaar wegens hoog water met veel inspanning en meerendeels te laat m den grond gebragt De opbrengst zoo m zaad als Imt kan naaunelijks met een half gewas van een genoon jaar gelijk gesteld worden In den levendigen kooplust en belangrijk hoogere gelding van 25 a SO vond de producent een llezins gelukkig equivalent A oor het genas van Ibbö werd verleden jaar gemiddeld ƒ 16 dit jaar ƒ 23 per 50 kilo besteed Gemengde Berigten Te Granada lu öpauje is bet olk oproerjj j tworJeii onder het geroep werk en brood ikt amenk congres heeft oO 000 dollars toegestaan voor amenk onderdanen in bet buitenland gevangen zijnde Prins ÏVapoleon is ineOjTuito een rei gaan doen door P oord Duitschland De algemeene rekenkamer wil hare nienwe woning met betrekken iiet bet verbeterd cbas epotgeweer doet men 12 Hhoten in de minuut In 1607 zijn alleen te l anjs 700 zelfmoorden epleegd Ie leheran 10 eene r k kapel gesticht an ISGO lSb7 zijn in Bel ie 1270 pauselijke zouavcn aangeworven In Zevenbergen ligt thans zoo veel sneeuw als de oudste inwoners nimmer gezien bebben De bevolking van Boston heeft bij den senaat eene petitie ingediend tot afschalSng van het presidentschap Twee uitstekende amenk advocaten zijn te Louden aangekomen door hun gouvernement beUst met de verdediging der feuians In Oostenrijk woiden de oude geweren veranderd en 2o0 000 nieuwe achterladers aangekocht In twintig maanden heeft het engelsche ministerie twaalf wijzigingen ondergaan De noordelijke Blaten van Mejiro willen eene afzonderlijke republiek oprigten In larocco heerscht een treunge hongersnood en eene nog tituriger onverschilligheid van het gouvernement Deventer bezit met slechts in het politieke maar ook in het kerkelijke eene ovcigroote liberale meerderheid Küsland zal 30 millio n gulden behoeven om ccnigzins in de behoeften der noodlijdenden te voorzien Professor Overijselsclie brieven l u de verkiezingstvph is genoegzaam geweken is en alleen nog te Haarlem wat Koorucnaauscb woelingen veroorzaakt komt een burgermensch eer wat ot rust V e hebben ook tal van onrustige dagen beleefd Dat p ssen drijven en wcr ven heeft memg woordje gekost tGug al aardig op een loterij spel aan ten minste bij een derde ontbinding zou het zedelijk element der verkiezing stellig tot nul dalen De algemeene uitslag mag voorzeker gunstig genoemd worden of liever gezond daar tiots alle ujliaanschachtigo beraoeijicgen het liberale dat 13 het mei helijke verst indige en wettige tot spijt der lions pohtiek met al hare kruin ageus beeft gezegevierd Het volk van Nederland verknocht aan zijue grondwettige viijheden heeft neder ondubbelzinnig bewezen dat het nog volkomen instemt met dien schoenen regel van een onzer volksliederen Hier duldi de grond geen dwinglandij Maar Zwolle duldt ze w l en Twenthe ten halve Zwolle heeft zijn onvermoeiden Stieltjes laten vallen en een Gefken ingehaald van men het meereudeel der kiezers niet wist en ook nn nog met weet me hij is en van waar hij komt Hoe hij er ook eigenlijk ingekomen 13 blijft een raadsel Men zegt maar t is bijna ongelooflijk dat de katholieken in hem een belijder hunner godsdienst hebben willen zien en zoodoende krachtig tot zijne verkiezing hebben medegewerkt Maar dit kan men slechts aannemen dat de groemaansche partij met hart en ziel voor hem werkte openbaar en heimelijk Veel neet men niet van hem te zeggen maar men hoopt En waarlijk mdien hij t onderwijs zoo naauwlettend behandelt als zijn voorganger de sehuttersnet dan kan er nog wat van komen Het nieuwe almelosche lid Kalff hoewel zeer gematigd is volgens eigen verklaring voor een schoolnet herziening De katholieken hebben den groenianen bij zijne verkiezing de broederband gereikt wederkeerig hulp smeekende voor hunnen eeuwigen kandidaat Vos de VVael Maar zij zijn weer als zoo dikwijls de dupe der historie geworden Bij het onderzoek der geloofsbrieven in de kamer 13 gebleken dat de herstemming te Almelo alles behalve een lijdelijk karakter heeft gehad Ofschoon men onpartijdigheidshalve niet kan zeggen dat er iets meer onnettigs IS gebeurd dan bij alle andere verkiezingen zoo nemen velen het dien kantonregter toch zeer kwalijk aangezien hij landsambtenaar is Evenwel gaat dit ons inziens met op Toen de benuste persoon zich met de verkiezingen inliet handelde hij in functie van burger of kiezer en geenszins als regier of ambtenaar De aanstelling van ambtenaar zou dan gepaard gaan met verkorting van persoonlijke vrijheden Een groot gedeelte der natie meer dan eenig onderdeel ontmkkeld ou mets anders dan figurant in t maatschappelijke leven zijn en zich met mets mogen bemoeijen dan met zijn maar al te dikwijls eentoomg vak De kwestie echter is niet nieuw en nog onlangs beeft eeu lid van den gemeenteraad te Deventer de zaak ter sprake gebragt Tot grooten spijt van dit lid heeft de hoogleerlar van Pcsch m voor ccnige maanden ingevolge de van lotea s ziak ook al eene ernsiige bernping te hebben ontvangen zich am t bedoelde knaad schuldig gemaakt door een adres te onderteekeneu betredende gemeentezaken Dat van Vloten erg den diaak steekt roet dat illiberale deveatergemeenteraadslid behoefL voorzeker met gezegd te worden Genoemde heer gaat ma ir geregeld voort met op eene rondborstige wijze in zijn weekblad alle dagelijks voorvallende zaken te behandelen maar daar hg geen persoonlijkheid vreest en immer regt op den mm afgaat valt het el te begrijpen dat hij voortelLrend meer in de fitsoenlijke achting van het Deventer publiek daalt dan rijst In t laatste nommer moest het een Deventer domme hoo el te regt misgelden De heer Kits van Hevmngen n 1 heeft in een der laatste nommers der Kerkelijl Courant als oorzaak van het kennelijk verval der protestantsche belangstelling in geloofszaken in kerk en christendom opgegeven de onge elligheid der kerklocalen en de slechte inrigting der verwarming Hoewel die ieeraar bier nu den bal zoo geheel met misslaat en het een onloochenbaar feit 13 algemeen bekend dat menigeen om ileze reden te huis blijft zoo is het aan den anderen kant eviizeer naar dat eene godsdienst die door zulke surrogaten in lieven moet gehouden worden al bitter neinig beteekeui uitgaande altijd van ne veronderstelling dat een ieder voor zijn godsdienst die hem dierbaar en heilig is ja alles is ook omgekeerd alles veil moet hebben en ongetwijfeld moet men dan medelijdend de schouders ophalen voor de tegenwoordige chr slenen in vergelijking van de geloofshelden van voor drie honderd jaren die zich onder dec blooten hemel en op stialle van ballingffSohap of marteldood waarlijk met om hunne koude voiten bekommerd of over de ongezelligheid hunner staanplaatsen ffin t open veld geklaagd bebben Geen ouder dan dat de ex hoogleeraar uitroept Maak uwe kerken tot salons geef warm water in plaats van zwavelige vuurstoven en t knstendom is behouden Zridt gij er met een gebakjen ook bij presenteren en een dansjen nadoen Laat dan in plaats van kerkbriefjes daiislijstjens drukken stel den onvermoeiden vader De Jong B Deventer s eersten dansmeester tot kerkmeester aan laat zijn jolige vedel uw statig orgel vervangen en t kristelijk geloof is met be houden slechts maar herbloeit Dat had zelfs de meest moderne lerkleeraar nog niet bedacht al zijn vermakelijke experimenten met doop en avondmaal zij n kunstmatige ge bedsverklaringen zijn voor citroen te geven ongeloofsknollen moeten den overwinningspalm afstaan aan deze snedige op merkmg van een nog altoos met modem leeraar den Colnmbas van t herboren knstendom De hoogieeraar eindigt zijQ artikel door van Heynmgen hoewel onwillens de doen aiten Hier lelt mijn godsdienst zonder rouw Hij 13 jestorven van de kou E I P Nu ik eenmaal over de godsdienst aan den gang ben moetik met een enkel woord gewagen over de Mormonen verschijf mng m Zwolle s omstreken Zij moeten drie in getal zijn gedurende eemge weken zoo goed mogelijk bij de boeren een te huis komen zoeken een paar stokoude lieden bij onderdompeling tot hunne zaak hebben overgehaald zich aan kleine opligterijen hebben schuldig gemaakt preken zoo aandoenlijk als vader Bogerman zaliger het uoo t heeft kunnen doen en bij dit alles zoo goed mogelijk een enkel nieuwtestamentiseh Honder ter verduidelijking in praktijk brejgen doordrongen van de naarheid dat bij alle onderwijs mets beter werkt dao aanschouwing Meer weet men er met van maar onze boeren zijn nog met zoo heel gek Wel gaan zg zondags middags ter verpoozing eens hooren maar daarbg blijft het De zaak zal dan nel spoedig haar beslag krijgen te meer daar de overheid reeds van alles naaun keurig onderrigt schgnt D VARIA Vergeven en vergeten is de leus van het oogenblik Allevroegere onbeschaamdheid ijdelheid en onkunde moet vergevenworden men moet vergeten dat onze financiën in wanordezijn gebragt dat tekorten en daardoor nieuwe leening n enbelastingen dreigen dat legerorganisatie zoo hngzamer iand betwachtwoord wordt dat met de constitutionele regten des volkseen gevaarlgk bpel gespeeld is dat alles en nog veel meermoet vergeten worden de nieuwe vertegenwoordiging moetde zaken nemen zooals zg zgn de ministers weten hoe het behoort en daarop kan de vertegenwoordiging vertrounen Hetministerie nadert met vertrouwen de vertegenv oordiging waaromzoude dit vertrouvven niet wederkeerig zyn A at men het ministerie ten laste moge leggen men zal iiicvkunnen zeggen dat het den laatsten tgd met druk gewerktheeft Een net op het hooger onder gs een tiendwet en deeeuwigdurende regterhjke organisatie benevens tal van anderenetten zijn den vertegennoord gers aangeboden om misschienter griffie gedeponeerd te blyven Wanneer nu nog eens eenkapitale herziening van de kiesnet werd aangeboden en hetbelastingstelsel lu orde nerd gebragt dan behoefden de volksvertegenwoordigers aan geen zomervacantie te denkeu zelfswanneer lastige interpellatien werden geweerd en de wettenzonJer veel aanmerkingen werden aangenomen om het regerenaan de munsters gemakkelgk te maken De verkiezingen hebben een aardige toepassing geleverd op het thema van nederlandsche wetstoepassing of liever wetsverkrachtmg Men zegt wel eens dat de uitmuuteuJsIe wetten voor ons land geen doel treffen omdat er hier een mtuurlgke neiging bestaat om alle wetten zooveel mogelgk te oiiiil iken en bg de verkiezingen is van die stelling roimschüuis het bewys geleverd Tal van overtredingen van de eenvoudigste en duidelgkste bepalingen der kieswet zjn aan den dag gekomen willekeurige afwgkmg van dnidelgke voorschriften is geconstateerd zoo zelfs dat de tweede kamer gemeend heeft diarop de aandacht des ministers te moeten vestigen Kan men het dan euvel duiden dat kantongeregten zoo dik A gis politie overtredmgen te bestraffen hebben als ambtenaren een net van zooveel belang als de kiesnet overtreden en naar willekeur toepassen Het hoofd der anti revolutionaire partg heeft zgn mistroostigheid lucht segeven in een brochure waarm hg zgn partg moed aspreekt maar haar levens het heulen met de conservacieveu die vermomde liberalen verwijt en kracbtig aandringt op zelfstandigheid omdat daarvan alleen in het vervolg heil te verwachten is ZouJe de krachtige bestrijder der openbare school waarin tegenwoordig zich alle strgd tegen de revolutie schgnt te vereemgen nu reeds begrgpen dat hg van hee monsierverbond mets te verwachten heeft en zoude reeos een der boudgenooten onvoldaan en ontevreden het bondgenootschap verlaten Voorzeker dan duurt de vreugde met lang en de anti revolutionaire leden der kamer zullen weimg meer ten vooideele van het nog kort geleden zoo dierbaar ministerie kunnen doen Geboren 29 February Maria Wilhelmma ouders T J Kruisheer en B W van Kuilenburg 1 Maart l na Johanna ouders J liaartman en J M Edauw Elbertns Willem ooders J H Kok en S W langeraar OvERLEnfs 28 Febr C Belonje ia 20 C van der Burg huisvr vau D van Dam 76 j