Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1868

I 1S68 Zondag 8 Maart 620 GOUDSCHE COURAÜFT Uitgave van A BRINKMAN Lanffe Tiendeweg D n 60 Er wordt TE HUUR aangeboden op den Kleiweg EEX ELEGAXT BOVENHUIS met vrijen opgang DRIE KAMERS ALCOVE KEUKEN en verdere gemakken te aanvaarden met Mei a 3 Te bevR gen bij B IJPELAAR Kleiweg Gouda DEELEN BINTEN RIBBEN KOZIJNEN RAMEN SCHOT WERKEN PLANKEN enz zullen a contant verkocht wordenop MAANDAG den 9 MAART II des ïoormiddags ten 10 ure aanV eerstal te Gouda door den Deurw B H VAN BE WERYE Op een KOOPMAKSKANTOOB Gouda wordt gevraagd een Boekhouder Adres met eigenhandig geschreven brieven waarin opgaaf wordt gedaan verlangd salaris aan het bureau van Goudsche Courant onder letter K W ordt gevraagd een DÉPÓTHOUDER voor den verkoop van Thee voor Gouda en Omstrel Adres franco onder letter S aan W bureau dezer Courant Boekdrokkerij van A BRINKMAN 2ïnjcrtcntien Voor de vele bewijzen van deelneming vuur en bij ons huwelijk betoond betuigen wij bij het verlaten der stad o en hartelijken dank H M BARKEIJ geb Beoedelet Goi i tt 4 Maart l 68 De lieer en Mevrouw REMI betuigen hunnen hartel jken dank voor de vele bewijzen van deelneming hun betoond bij de herha dde smartelijke verliezen die hen hebben getroffen GoiBA 4 Ma irt 1 6ï weinthalTt Universele Sigaren ƒ 30 per mille 3 cents per stuk inkistjes van 50 100 en 250 stuks Trabucossigaren ƒ 1 60 per o kist of G voor 10 cents la Eenommte verbeterd fabriekaat1S6S ƒ 16 per mille of 6 voor 10 cents puike sigareu van ƒ 20 per mille halve stuivers sigaren in verschillende soorten en modellen 1 VLASVELD eenig dép it van Weinthal C te Botkriïam voor Gouda de De ondergeteekende heeft de Dames te berigten de ontvangst der nieuwste en smaakvolste PARASOLS en ENTOÜTCAS Wed A CAXEVAECIXI Markt A n 57 te Goudi De ondergeteekenden zijn voorntmens in den loop dezer maand een NATIONALE SCHERMPARTU te organiseren bij welke gelegenheid naar drie Ölveren medailles al worden gewerkt Hebren Meesters Prevots en Liefhebbers in de schermkunst die genegen zijn aan die partij deel te nemen worden verzocht zich op a s Maandag den 9 Maart des avonds te S ure te vereenigen in het gebouw voor Gymnastiek op de Spieringstraat ten einde een en ander te regelen De uitvoering zal hoogstwaarschijnlijk plaats hebhen in het gebouw rXut en erm ak op de Oosthaven H J STEEXBERGEN A DE KRIEGER J VAN BERKEL Xederlaudsche Zemling Vereeniging Afd GOUDA Het door ongesteldheid van den WelEw Heer ü M O HEX STUART uitgestelde Jaarfeest zal zoo de Heer wil op V rijdag den 6 Maart 1S6S des avonds ten 7 ure in de Luthersche kerk plaats hebben Toegang vrij A de RAADT Frea Geiiiaalite Verweo LAKKEN en VERNISSEN zijn te verkrijgen teger billijke prijzen en verder alles wat tot het vak behoort bij J C ZELDEXRIJK iu Droogerijen en Verwwaren Mari A 139 te Gouda Magazijn van BEHANGERS AOEnBLEnENTEN gewoon groote voo raad J j i ongewoon lage enRAKDEN d e = Je sortering voorhanden en uiterstprijzan verkocht zullen worden voorts m q lOER goedkoop Schotsche 7 N e DAMAST REPS KLEEDEX Transparant 0 1 üUR voor MEÜBELGOROIJf iTTTPTT Mahon en Houtverguld GAK Miui XE erÏnjS gecouleurde Wollen EMBRASSES AGREMENTEX gecouleurde v J n TAEELklEEDEX Kieuwe Dessins f MATRASSEN en verder alle tot het Behangersvak behoorende Artde en Aangemoedigd door het reei dervondeu vertrouwen van Goc ook wederom dit jaar in de welwillende attentie op nieuw Met achting UEd Dteiiaar Gr van der LAAR Ji BEHAXGER Korte Tiendeweg D i da s geuerd publiek en omstreken durf ik mij dan aanbevelen GoLDA 27 Febr 1868 d3 eenige achtereenvolgende jaren goedgunstig on DELFTSCHE SGHROEFSTOOIBOOT HAATSGHAPPU GEREGELDE DIEXST VAX DELFT op SCHIEDAM ROTTERDAM GOUDA AMSTERDAM en tusschenUggende Plaatsen vice versa voor Passagiers Goederen Geldswaarde Vee enz Dagen van Billijke tarieven en afvaart Maandag Woensdag en Vrijdag voorwaarden Er worden geen aanteekengelden gtheven Xadere inlichtingen geven de Agenten te Gouda J G Keuzekamp Veerstal I Rotterdam Jos DE Poorteb Wijnhaven Amterdam 3 C H Teemaxs Zwanen Schieda n P S Engewng Langehaven burgwal hoek Amstel Beurspilaar 14 Delft de Directie Slationskade De Goederen worden dagelijks in ontvangst genomen en in de LIgters of Kantoren opgeslagen DELFT £ 8 Februarij 1868 DE DIRECTIE Lokaal NUT en VER MAA K op de Oosthaven te Gouda De Botterdamsche ïooneelisten onder Directie van D VAN OLLEFEX en J H ALBREGT zullen op Donderdag den 5 Maart 1868 ten Tooneele voeren DE VREK blijspel in 5 bedrijven naar Zschükke nieuwe overzetting van Molièbe s VREK door VAN ESVELDT HOLIUOP bet en daarna Geen Rook zonder Vuur Blijspel met zang in één bedrijf naar het Eransch van Bayard door M J Ruffa Prijzen der plaatsen 1 = Rang ƒ 1 49 2 = Rang ƒ 0 60 Bij inteekening Eerste Kang ƒ 1 25 Plaatsen kunnen besproken worden op den dag der voorstelling van des voormiddags 10 uur tot des namiddags 3 ure 10 Cent per plaats Aanvang ten Tk ure precies DIENSTBODE Men verlangt met MEI eene volslagen DIENSTBODE tegen een loon van ƒ 55 a ƒ 60 Adres bij den Uitgever dezer Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geKhiedi de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is ƒ 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regeU tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Bij den uitgever is eene klagt ingekomen van een onzer geabonneerden te Z over de ongeregelde ontvangst der Courant die dan eens des morgens dan weder des namiddags en soms zelfs eerst den volgenden dag wordt bezorgd Daar de Courant geregeld van hier verzonden wordt hoopt men verbetering van deze waarschuwing terwijl anders het verzuim gebragt zal worden ter kennis van de administratie Nationale IMIilitie KENNISGEVING BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda gelet op art 150 der wet op de Nationale Militie van den 194 augustus 1861 staatsblad n 72 Noodigen de lotelingen die verlangen bij de Zeemilitie te dienen uit om zich daartoe voor den 1 april aanstaande ter plaatselijke secretarie aan te melden Gouda den 6 Maart 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜlJN v BERGEN IJZENDOORN Kennisgeving NATIONALE MILITIE BURGEMEESTER en W ETHOUDERS van Gouda makenbij deze bekend dat de EEKSTE ZITTING van den Militieraad bedoeld bij art 86 der wet van den 19 Aug 1861 Staatsblad n 72 zal plaats hebben op Dingsdag den 17 Maart 1868 des namiddags ten 1 uur in het Raadhuis alhier Zij herinneren voorts dat in de gemelde zitting voor denUilitieraad behooren te verschijnen 1 De vrijwilligers voor de Militie 2 De lotelingen die vrijstelling verhngen wegens ziekelijke gesteldheid gebreken of gemis van de gevorderde lengte De lotelingen die voor bovengenoemden Militieraad niet zijnverschenen worden gehouden geene redenen tot vrijstelling teLebben en voor de dienst aangewezen terwijl het niet ontvangen van eene bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voorden Militieraad of tot het indienen van de tot staving derredenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken GoüDA den 6 Maart 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Borgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN överzlgt GOUDA 7 Maart De oostersche kwestie wekt op het oogenblik de meeste bekommering ten aanzien van het behoud des vredes De toestand van Turkije is onzeker de talrijke christenbevolking is onrustig en dit betreft niet slechts Candia naar vooral ook Bulgarije waar een zucht ontwaakt voor de stichting van een groot Slavonisch rijk en voor dit plan woelt men ijverig in Rumenie Servië en Montenegro Rusland kan niet dan met genoegen die woelingen gadeslaan meu kent de oude plannen van Rusland en men weet dat bet die nimmer opgeeft Intusachen rust het vertrouwen op de overeenstemming van En De prijs lier Advertentiea van ééa tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordeaberekend naar plaatsruimte gelaad Frankrijk en Oostenrijk die vast besloten zijn om zich te verzetten tegen elke aanranding der integriteit van het tnrksche rijk Sommigen brengen hiermede in verband de reis van prins Napoleon die thans te Berlijn vertoeft daar de hooding van Pruisen een grooten invloed kan uitoefenen In Frankrijk heerscht ontevredenheid en agitatie over den onguttstigen loop der drukpers discussie en meer nog over het contingent van 100 000 man De overgroote meerderheid in bet wetgevend ligchaam is uiterst volgzaam voor de regering en bewondert Rouhe die in dat verschrikkelijke leger met zijne voortreffelijke wonderdoende achterladers slechts voorboden ziet van een wel bevestigden en duurzamen vrede terwijl de maarschalk Niel zich niet van eenige bangmakerij kan onthouden om de door zijn ambtgenoot vergulde pil gemakkelijk te doen slikken £ r loopen te Parijs geruchten van eene proclamatie des keizers die reeds op de keizerlijke drukkerij gereed wordt gemaakt maar welks inhoud onbekend is men spreekt van eene volksstemming van de uitbreiding der bevoegdheid Tan den senaat van de ontbinding van bet wetg ligchaam enz De aftreding van graaf Derby brengt slechts geringe verandering in het engelsche kabinet Het verspreide gerucht dat Derby ook na zijne aftreding als premier zitting zou behouden in het ministerie blijkt ongegrond te zijn Een reeks telegrammen over hei in aiaat van beschuldiging stellen van den president Johnson verspreidt nog weinig licht over de zaken De amerikaansche toestanden ziju zoo afwijkende van de europescbe dat wij ons hoogst moeijelijk een begrip kunnen vormen van de wezentlijke toedragt en van de vermoedelijke gevolgen Dit is zeker dat de wet daar meer wordt geëerbiedigd en dat geen verwisseling van personen de kracht volle instellingen des lands bedreigt maarj evenmin is het te ontveinzen dat de tegenwoordige woeiingen die nog lang kunnen aanhouden eeuen ongunstigeu invloed moeten hebben op den bloei van de nijverheid en vele schade toebrengen aan veler belangen De burgeroorlog woedt in Japan Dit ia een onvermijdelijk gevolg van de aanraking waarin dat rijk gekomen is met de westerscbe volken De kwestie loopt geheel over het openstellen der havens en de betrekkingen met de vreemdelingen Wij gevoelen dat de afsluiting van Japan niet kon voortduren maar wij betreoren het dat niet met bedachtzaamheid de weg der vreedzame hervorming wordt gevolgd en men het verderfelijk pad opgaat van geweldige omwentsling George van Hanover is onverbeterlijk hij heeft het geduld uitgeput van Pruisen dat zooveel consideratie beloonde voor den koningvan Gods genade dien het in tusschen zelf onttroond had Die ex koning is zeer rijk en toch zou hij van Pruisen 16 millioen aannemen zonder afstan te doen van eenig regt maar wat meer is hij wil een If j gereed houden en duurzaam in staat van oorlog met Pruisen blijven verkeeren Dit zijn de gevolgen als men zulke stijfhoofden te beleefd behandelt De confiscatie en annexering van Hanover is een brutaal feit maar zeer zeker in het belang der bevolking maar Pruisen kan na het gebeurde zich niet plooijen naar de hardnekkigheid van een bekrompen vorst die zich niet weet te schikken in de omstandigheden De eenvoudige bezadigde en krachtige interpellatie van den heer Thorbecke is de aanleiding geweest tot eene langdurige discussie waarin al de opetngehoopte grieven tegen het ministerie duidelijk zijn uiteengezet en waartegen de minister van binnenl zaken ondanks zijne erkende scherpzinnigheid weinig op goede gronden wist in te brengen om de enorme fout der tweede kamer ontbinding eenigzins te vergoelijken De voorstanders van het ministerie behielpen zich met de oude verdachtmakingen de minister van buitenl zaken beloofde nieuwe inlichtingen bij de vernieuwde behandeling zijner begrooting en de conciliante heer de Bosch KemjHi J üde het debat eenvondig sluiten doch de wnkkere fussé wi 3k 4ia sluiting niet zonder te constateren dat de va aderin de iaM