Goudsche Courant, zondag 8 maart 1868

1 eul Jer ontbinding ontkende w nrran o i t de mt u r verkiezineen genoeg iim gebleken i Ur t e cu Tpr cht mfu na iesd asielen strijd de s eniniiig die j c nioet van de af keuris der on er c hooi l t ai dehM e dcr mi ters dit ach het wantrounea zoonel wii de crte r nwourJiguï d an het olk op o n h ils ha u in OuttcnlauïJ liaar De re cr i 2 beeft ecu tele rim ou R Nipitr ut V cgxndat inelJci Je it de Loc 1 iifi pe i M ïh i e konii Ti eo loru met zi h h 1 genomen na ir ze en ler Lr na i 0 r eu ti e beu j dit de op nur M ten vau uoinc bui tii eu ü ï ai rri e tü I e au de He e ouder lniiiii ii lUiioeiuei zich OIO fieodora uu ie v ileu u raeideb i at 1 ei coii2 e de pun pr 1 lent lo in o hee i aauge i m oienrediug dtr cl door 11 ei it iiei eer 5t iiitoii ifaezei 1 n ine p it benoemil te kebbei e om Gen i er er nm te beneden u n J e hem n c uor tu chenkouj t e icr er w reu re te hl ion 1 efi roj eeu v erc e pint van beehüldig n esen Join ou au gei omen lllnIel ut hj opentlijle h indelingen van het coi gies on ie tig lieeJt erkiaard In eene onl n ir gehoudti erïider ij van ae i on lou orl ugmen a o i ion i den i Le i en to le houücii eei er agenietie coi ereiitie in rhl e l ie a gei ili mei a 01 1 r e i m van h i h er p r emen l un en V behir e len u 1 Je tegri uuordige ice ii d Oer hiidne i v i i gen eii hire tcekuiusi 2 ot cu iilikc wt geviiï roe g 1 cm de h i divertlereri igiuLen op eei e wet ge ru = 1 e ha ia te iirengen u mid leien oor Ce aarrem ng v n een georgani eerd ei el van emigrrtie ii lar by oe c e bou ge oucbrukte arueid krachien dt = lind be nut igd kun en orueu 4 de noodige maatregelen ora zieh tcne gepafte ver egeuuoordigi g van e behrgeu m c eu ar bed m het hervormde pir epient te er ekereu hr ia een coai e benoemd om de ïert der ng voor te bereiden PanjS l Maart üe commi ie loor het urukpera ontnerp heeft d o gende m ne ariii flen voorgcateiJ Het zegel i behoLucn cp het bedng als bij het omwerp was voorge 5 elJ 5 e eu J c Het aai al vellen druk der brochures die van zegfiregt zi a ir ge eld i van H op O veirainderd en voor de t vel eu ia het ze el verlaagd op 4 e per vel In geen ge al zal de boe e het een derde der borgstelling kuntieu te boven gaan E ke cper jaarmaking van feilen uie het bijzon ler leien raken wcrJ ge tr ft met eene g lüboete van UU fr in de gerant urr d igbladen la vergund eene drukkerij te hebben nuaiuitend be temd voor het drukken van het dagblad In het wetgevend ligchaam zijn heden de discusaieu be gonneii over het we on nerp waarbj de ligting la dit jiarop lOO OOU m n bepaaid wordt Op eene vraag i n den beerPicard antwoordde de heer Kouher dat Irankrijks betrekkingen met ue buitenland che mogendheden nieta te weuchenoverlaten De nolken die zich aan den politieken horuontvetoonden en aan iding gaven tot verschillende onruatbarendegeruchten zi n ge eel veruncnen ten ameudemen vn den heer Picard is daarop yertiorpen met 220 temmen tej en 2 Een ander amendement an den heer HaUev en C aperec e ia n gelijks verworpen Een amendement van uen heer lilhncourt trekkende om de bepaling der wet die de verei el i = eugtennat rednceert tot 1 o5 meter nu ree la op de vri ni 1 gera eu pin svervangers toe Ie paasen ia de r den mini er be tredeu maar n ettemm met 122 stemmen tegen 104 m overweging genomen Alorgen hervatting der di cu= ie o er de drnkperawet De thnu oniworpcu frin cne leening zal de achtste zi nsedert lal Den 6 n airt l o4 werd door den min vanËnaneieu E nciu eene leen ng voorge teld van 250mülioen m 1 55 boud de heer Baroche eeie leeningswet aan van 50 J millioen daarop vo gden in hetzelfde jaar de buiten ewone leening van den heer Magne van 7oO miUicen eu dievan 125 miUioen door denzelfden mmisle aangeboden alswaarborg van de ot oman ehe leening Den 25 apni l 9stelde üe heer M gne op meow eene leenmg voor van 500 miUioen en in l tj4 se reef de min Fould eene leerin uitvan 300 mi oen Na deze O leeumgen bestemd om in Jebehoeften van den oor r g te voorz en k am de leenin van 250 miihoen aangebodfn door den heer lou d voor de nadPari De discnasie oie ii de kamer vap afgevaardigden teFlorence wordt gevoerd atel de groote financiële moenel yk heden waarin Italië verkeert in het helderste hebt Do hoofu kne tie 1 de if chaffing i in den gedw oi gen koers üie voor Iniie eene ware uii e i en eene cplo ing der financiële moeijelijkheden hoogst moeijelijk maakt Het ontbreekt intusschen u iie kamer an afgeva ii digden met aan plannen om den toetand te heratellen Een der meest ernsligen daaronder la dat van den heer Ferraris oud mmiater in het kabinet Kstazzi die ïourgesteld heeft de uitgifte van 250 mdlioen laii tiitabona itr cvanging van de bankbilletten o Maart Hel we gexeiid iigchaam heeft het irtikel tot atrafbepding op zekere berigten aangaande het particulier leven van pcronen met Ida tegen 105 temmen aangenomen Brussel 4 Mairt De regering heeft in de kamer een net OU werp ingediend wairbij de ligting voor 18b9 bepaald wordt op j 2 UiJU in in De dici tijd der ui nsc i ppen i Irrbj bep ilu op 2 muiden m pints van 3 1 mnnilen Berlijn 4 Mant De bnef in graat v Bismarck narmtiie Bij dd dt uid duhsehe regeringen de medeileehng heelt ge im Jat let o pulemcnt op 20 maart m r Pc li n nordt bij e geroepen I eetl de zuii c iiit ciie ho en oouti nuor den vori da door oen inhoud gekwetst De mededeeling ge c e 1de lil den orm vin eeu rescript geljk die an eene huüpCre oveile 1 tot eene 1 igeie maar j een zin overeenkom a met de betrekkingen tu cl e i le S a II Au tigtr bevat de ken verordening omtrent liet bcalag leggen op het i ei mogen an den koning v n H mover aar eeu on er aguladeu meldt heeft het laats geregi iiof bealo en tegen griaf Platen die zich bij koning beoige te Hie zing bevindt eene aanklagt wegena hoog verraad m te steiitn De Prov Cor zegt dat de tappen der regering tegenden e ivoning va i Hanovci fngit v lid de gcedkeuring vinhet prui iche volk zul en virvierven ook de ei ropesche mogendheJen zullen die maitiege cn onveno eli k achten Dereger ug ia zieh bewust dat door de genomen ma itregelen deonzinnige doch voor Prniaen met gevaarli ke ondernemingenmet geheel verliinderd kui nen v orden ma ir dat het misbruiktoch ueeikan woideu tegengegaan en d lar loor eene w lar schuviiig orut gegeven aan de aanhangera vinden e koning In ile en wordt een ouge eekend tuk verspreid bevattende eene oproeping 1 in de getromve Keur He en om zichm inmoeJig te bt oonen ten einde het juk der vreemde overheerschmg van de chouders te werpen Met het oog op hetgepleegae onrcg den smaad die geduld Votst worden kande dag van verge ling niet lang meer op zich laten wachten Florence 4 Mim De Corre p Ital bevat brieven n tivita 5 Maart In de vergadering van de kamer der volksvertegenwoordigers bij de discussie over het doen ophouden vau den geforceerden koer beatrjdt de heer Disco het voor atel omuat hij het nadeelig zou achten voor het land mdien de geforceerde koera plot eliug opli eld De heer Katazzi ver deJigt in zijn antwoord aan den heer Doda de financiële ope ratici nelke ge cbied waren onder zijn ministerie voor zoo ver de kerkelijke goederen daarbij betrokken naren Hij chat het voordeel dat de regering daarbij gehad heeft op hondeid miUioen De Corre pondance Itahenne constateert dat erop ni oifonderhandelingen geopend zijn door itahaansche coiumandanunmet de pauselijke bevelhebbers cm weder de overeenkoms eain werking te telleu velke vroeger geslo cn zun lot gezamentlijke wering der rooverij De onderhandelingen hebbeunog met tot een emdresultaat gevoerd niaar de nijze wiirop ZIJ opgenomen zijn doet m geenerlei wijze denken dat meneen weigering zou te nachten hebben Öinncnlanïr GOIDA 7 Maart aar wij met genoegen vernemen zal aorgen ovet acht dagen zondag 15 maart eeue tooneelvooratellmg gegeven worden m het lokaal Nut en A ermaak door het Antwerpsch gezelschap onder medevvc king van den heer ictor Drieaaens die elders veel goedkeuring mogl inoog ten na iron wij het met vertrouwen durven aanbevelen aan de belmgstelling van ons tooneelminnend public Bij kon be luit is a in den heer L Begeer alnier opZIJD verzoek eervol ontslag verkend als ijker van het Jv lar men verneemt zullen met 1 april te sHige erte Lyden afdeehiigen worden geveatigd van de commandietkas te PLOtterdam in 1S67 opgerigt Lu Delft meldl men üat de hr mr D Koorders voorloopig belast s me de lessen door wijlen dr Kejzer gegeven en zijn collegie aan de lurigting t opleiding van oosiindi sohe ambten ire i ilda ir heelt geopend In de zitting van t e tweede kamei df staten generaalvan woen dig werd de beraadslaging over de ii lerpellatievoortgezet vaarover nog het woord voerden de hh van derLinden Storm van sGravesande Godefroi Oldenbuia G atama Saajmans ader Haflmins Moeiis Gefkeu en de Bosch Lemper De laatste deed het vooralei om de beriadalagingen tesluiten = n over te gaan tot de orde van den dag De heerElussL van Oud lbl ia slelde eene andere motie vau den volgenden inhoud be kamer gehoord de i ilichtiagen der mi nister ia vin oordeel dat geen landsbelang de jongste ontuiudingder kimer vorderde en sluit de beraadalagingen Na eenewoordvunisaclirg tusscheu de hh Blusse van Üud Albia Dullert van der Linden en den voorzitter over de nijze van behandelng dezer beide voorstellen werd de motie van den hrde Boseh Kemper ui stemming gebragt en met 39 tegen 32 stemmen verworpen Daarui clde de heer Bluase van Oud Alblas op nieuw zijne motie voor welke alstoen in behandeling weid genomen Nadat de heer van Wassenaer Catvvjck daarover het woord gevoerd had en zich ten stelligste er tegen had verklaard werd besloten de beraadslagir g den volgenden dag voort te zetten Ook in de zitting van donderdag zijn de discuasien nietafgeloopen Tegen de motte spraken behalve de minister vanbinnenl zaken die ook nog repliceerde op eenige algemecLepunten uit het deb i van gisleien de heerec Pijnappel inmeer dan een opzigt niet al te concihani voor de regering van Nispen nu niet ontevreden met de vroeger met voldoendeverklaringen nopens het onderwija Kochdssen Zinnicq Bergmann Op n incident mag wel de aandacht gevestigd worden De heer Blusse antwoordende op de bewering van sommigen die als de heeieu erheijen Siajmans en Gefken de motie n strijd waanden met den eerbied aan de kroon verschuldigd zeide dat hij hieromtrent kort kon zijn daar de minister van bmn zaken eergisteren en met meer openhartigheid dan bij de eerate ontbinding ronduit verklaard had dat die ontbinding geheel knara voor de verantwoordelijkheid des ministers Toen maakte evenwel de minister van buiterland che zaken eene ontkennende beweging waarop de heer Blusse herhaalde dat hij het zou gehoord en verstaan had En inderdaad de heer Blusse had goed gehoord want de minister van binnenl zaken had gezegd dat het al of met aannemen van het ontslag of de benoeming der ministers ene uitsluitende daad des komngs nas eu dan volgde ook volgens het Bijblad 2 maart blz 29 kolom Ij Maar dat dekt met en nimmer heeft het m onze bedoeling geicgen de verantnoordelijkheid van het ministerie voor de outbindmg zelve De discnssien over de motien zi n g eren in de tweedekamer voortgezet De ministers van binnen en buitenl zakenhebben verklaard de motie te beschouwen al een votum v mwantrouwen en als eene verklanng dat men niet meer metdeze ministers wil zamenwerken dit men weigeit de beloofdenieuwe inlichtingen te onderzoeken Bij aanneming der motiezou de regering geene andere gevolgtrekking kunnen aannemen De discussion zelven komen overeen met die van donderdag en loopen ten einde zoodat men heden de beal aaing mag verwachten Het burear der regelings commissie voor het tiende nederlandsche taalen letterkundig congres heefi zij ie uitnoodiging tot deelneming aan de letterkundigen in Noord en ZuidNederland gerigt Daaruit blijkt dat het congres zal wordengehouden te s Graveuhage op 31 aug 1 en 2 scpt a sHet bureau verwacht voor 15 april antwoord De lijst der leden van de regeliag commis ie getuigt van de algemeene belangstelling die het congrca te s Graveuhage ondervindt Men berigt uit Deventer In gelukkige uavolgmg vanvtle grootere en kleinere sleden werd maandag ulhier door dedeventer winkel vereenigiug een winkel voor het publiek opengesteld waar men zeker kan wezen goede waar te vinden tern jl de w mst daarop genoten als tegemoetkoming kan beschouwdnorden voor den handwerksman Mogt de onderneming opnemen en welalageu dan zullen de oprigiera en bestuurderseen goed werk verrigt hebben dat aan den arbeidenden standzeer merkbare voordeelen kan opleveren Men schrijft i den Alblaaaervi lard Tot groote blijdschip van de ingelanden zijn than de meeate polders in dezenwaard geheel of grootendeels van het overtollige poldernaterbevrijd Algemeen is dan ook e da een aanvang gemaaktmet den veldarbeid VI vorens tot e bebouwing van honderden bunders land t kunnen overgai i moet zwaar gemest worden daar het hocge polüernater de bouwgronden zeer heeftverarmd Dien t n gevolge znn de meatatoffeii moeijelijk tebekomen en daardoor duur Op ommige akkera is men bezigde vroegste soorten van aardappelen t poolen De vruchrboomeii teekenen veel bloemknoppen inzonderheid de meetesteenvruchten en peruiboomeu l cnci en hooilanden liggengoed te velde Het vee is welvareud ofachoon de longziektesporadisch voorkomt De prijzeu van het zuivel varieeren weinig vo r herfatkaas bedong men 26 a ƒ 27 de 50 uej ponden Boter gold 55 cent het halve ned pond Gemengde Berigten De ktizeriD van t iiiVrijk wil eene vereenigiag stirhten ter verleeningvan hulp aan tjekHctste etlicJen De z ting an het iia weldra bijLenkammd duitbchilolparkmei zal boden Marktberigten Gouda 5 Maart Tarwe Poolsche per 2400 kilo jOO Roode kleefsche ƒ 490 Zeeuwsche per mud ƒ 14 a ƒ 15 50 Kogge y 10 a 12 Ger t ƒ b 50 a S 25 Haver 4 a ƒ 5 60 Boekueit I rin che per 2100 kiio ƒ 235 a ƒ 24U ïvoordbrab inteche ƒ 2b0 a ƒ 2C5 Brume booneu ƒ 11 7 i a Ib Wilïe boonen ƒ 10 a 14 Boter ƒ 1 10 a ƒ 1 30 Aanstaanden woensdag 11 dezer zal de gewone voorjiarjkaasmarkt alhier gebonden worden Burgerlijke Stand GOL D GüBouti 3 Maart iran ouders J bnattr eu A OvERLrDEN 4 Maart L schilt hm vr van H bprmjt J j Hm G Al de Puijt 5 m n oort e hui=vr vnu J G Hcctmai 4 j Gehi Vd o Maart J Buitenhuis eu H an Jen FJel