Goudsche Courant, zondag 8 maart 1868

fe Uit onwnardeeibiinr oogenwaler is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan Verzwakking afmatting prikkeling hilzigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts lockleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen ie dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoadat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is voorloopig verkrijgbaar gesteld IV 60 et per flacon bij T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKKR Leyden J H KELLER w wngenstr Rotterdam H V D GRIENDT Leuvenhaven H V D GRIBNDT Gouds weg Mej L A SCHOUTEKS SCHLUTEB Oostmolenstraat J J GBOENHUIZEN C Utrecht U re éo oq 1 D c 0 jj oJb S D = D Il O o co ff a S o ra 30 O o B o O s s = m B re i tu nil sis £ B B o re 2 8 B i B eg J S S 0 B S id or ïï re S J 2 S B 03 R l 2 R 3 o SrereJSs re Bare = £ g ö gg o re V = S re ËT o t JJ re r I B fp re 33S 3 B LI 3 = 2 =i= g =g B5 s i Bq re5B2E EfS Oq s slISob s B g 2 o STre 5 j £ 0 2 I = afin bS o ► rot nHSoS2 = B 2 o3 B 11 B OD Q ► re z c c E 3 D re 1 CU g e 2 § B 3 B o o ïi is ET D B S SS S g S B S s 5 5 L I 2 Èr ÏT B f o g £ ifs si n s s S er o 5 q re Cr G a n 2 oq er ire 5 P etSf is Hi g B B B B glials S s s S = B = Bg BS g re 2 re re BI B H E3 Ö ö D S f B 5 g MmHUK S B rë 3 pri g 2 5 fïfïiirnliiïifi i Ö S s g = IlstI B i ttMtf m mHal re re ho a o re re g tS i I i 3 I S 3 I 3 S llïll Ülflllflill w = 2 Ed ft O ro 3 r 3 5 S B ïl4ii l re P CU t 5 K I Sm o liq ii f 5 w re i 4k cc O cr £ JS era 2 ö I E R S = g ë w a ft p o g l g B S S a P f a c re T = S S s g i s ë p E B = TT O B Ê B1 N o S ref DS2 oX So crSreg o nt o 2 CL s s s I = § J 5M BW D O S f 3 lÈ sê = 3 = 2 fPiif ore D = 33 reo S 2oS = B = S g B = 5 re o C Is g s = S 5 O B B io 3 g ÈL 5 0 re oq 3 D tr re ï re re 2 D a B BS U re na ore o a g B i rigli crq w re SO B o aq S B re P 3 C 5 = S B 5 i re 0 ïrf ho TOÖ OQ 5 S s O Q re O re re 9 d = ö 3 S ö B ïo ïïrt o regare re B BsS reJ gP re m O C e i re re crq o re er OQ g 5 5 u e g S 3 O O crcrq t re I 2 re re Q fo § 6 E B W D B O C3 ü re re 3 03 iS e c re re3o oa 5 B g f rTö re S o 2 o re re ag o tJ CL Cl 3 2I S r s S 5 S re ff 5 g o g S o 1 a 1 s 3 B N re b S g s 2 9 £ 2 o B B QCu re o = S o swiï 3 s i re rrino n = oq l sl ssg li 5 K 9 il 3 SLg o 3 t 3 3w C0 tn tr D tj re re a 2 522 rS 3 V n 00 er i r 3 Cu i pa n o re re re S OT o w to E I o g ïs S s g g 3 ê g g PI ii ir sa 5 ö BqSaS 1 O T atg § 2 o p g Sgl 5 H g Bc 2 2 B i S 2 re o J3 o = a o 3 2 5 S 5 i S 3§s sg o 1 E O S re w re 1 5 o ÏÏ re B dg re 5 3 2 rr £ g S J5 D n 09 o D b r er = a pr PT = B e s o 5 g o B B S O re pr re Eg B 3 r g s Ia 9 o C ÊiS s S K B l r SB i Ji r i t ï t j 3 2 = B ÏTS i 2 i SS o 2 SB o re B s 3 a bI § = S re reB3ga S w r rt5 re gg2a B i s I = 2 tSSl § Bg N sS = 5 CL3l3SgN Sre B EX c ë B W CD CW Tot S N po S o g j B rê 2 tri S ore s i s s 3 w SÊ o o B 2 2 2 g O ET Si S 3g3 re 3 oq r B r g S A 2 fii 1 ë g i r g sii d = o = 3 e SS Pi rrt 2 iv 0 1 B t3 F3 p 3 S S 0 i B = S ES s ë £ 0 E B Oi rt re P B 3 s 1 is f N O W 0 t 0 fB a 2 too cats ta 1 B = 5 P cl iM Oq B P 8 t S 1 § B 1 1 W ü fo 1 1 1 W os p g tz S 2 S B wS S ö ffc p sr pnjs met regel iten ruimt p B § l t O 0 S 1 ïi HU B 1 = B 1 oS 0 Ore ien van zegel is nt worden w 1 Sore 1 én to Cent rekend n 1 1 B 1 g Sll