Goudsche Courant, zondag 15 maart 1868

1868 Zondag 15 Maart il GOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D ii 60 v = Voor eene wekelijksche uitgaaf van TIEN CENTS kan men zicb abonneren op de en komt men hierdoor in het bezit van de beroemdStO Werken van CHABIfS DICKENS De ond rget ekende thans eigenaar van het kopijregt der meeste Werken van Pickens op bijna onnavolgbare wijze in onze taal overgebracht door C M K£ENSING inaerieht naar de spelling volgens het woordenboek van de heeren DE Veies en te Vi kel stelt zich aanvankelijk voor daarvan in de DICKENSEDITIE achtereenvolgens uU t geven SA MÜEL PICKWICK Een Deel MAARTEN CHl ZZLEWIT T ee Deelen NELLY Een Deel BARNABÏ EtnOE Een Deel SCHETSEN VAN BOZ Een Deel DAVID COPPERHELD Twee Peelen KLEINE DORA Twee Deelen NIKOLAAS KICKLEBY Een Deel SLECHTE TIJDEN Een Deei DOMBEY EN ZOON Twee Deelen HET VEELATEN HUIS Twee Deelen Door een helderen duideliji eu druk tem en duurzaam papier een geinaJücelijk formaat en een zeldzaam goedkoopen prijs zal de DICKENS EDITIE zich van de meeste i ons uitgegeven Werken onderscheiden Dat Dickens ook door onze iandgenooten op hoogeu prijs wordt gesteld behoeft geen betoog alle vroogere Holiandsebe Editie van bovengenoemde Werken ziJB uitverkocht en alleen is eec uiterst laag gestelde prijs de éénige vereischte om dezen Vorst der hedeudaagscbe Literatuur een nog uitgebreider kring vao lezers te versehafFen Bovendien is Dickens een van die weinig auteurs wier Werken men sa ze gelezen te hebben gaarne in eigendom wil bezitten Thans kan Dickens eene plaats vinden in alle huisgezinnen De Eertie Afitcervny die het licht ziet en in de meeste boekwinkels ter inzage voorhanden is bevat het eerste gedeelte van SAMUEL PICKWICK In drie of vier jaren rai deze uitgaaf voltooid zijn Abonnementen norden nietaangenomen dan voor de Serie Van Zestien Deelen die in geen gevalnit meer dan vijf en zeventig Afleveringen zal bestaan De prijs van iedere Aflevering U DERTIG CENTS tdkens na de versrhijning van vijf Afleveringen te voldoen Afzonderlijke Werken z ileo later tegen verhoogden pi s verkrijgbaar zijn H A M EOELANTS LoJiaal NÜT en VERMAAK op de Oosthaven te Gouda ZONDAG den 15 MAART 1S68 BUITENGEWONE EN EENIGE VOORSTELLING door het Nationaal Tooneelgezelschap van Antverpett onder Directie van den Heer ELOIJ LEMAIBE met medewerking van den Heer YICTOE DKIESSEXS en MejufvroDw BEEKSMAXS JEWY M Werkraeisje Drama in 5 bedrijven door A Decrwelle en J Eaebiee Daarua Ik Inviteer den Kolonel Blijspel in één bedrijf door Eeioe Prij en der plaatsen 1 Eang ƒ 1 2 Eang ƒ 0 75 3 Eang 0 50 Plaatsen kunnen besproken worden opden dag der voorstelling van des morgens 10 tot dei namiddags 3 nre a 10 et perplaats Aanvang ten ZEVEX ÜEE TERSTOND of met PRIMO MEI te HCUE verlangd Een goed Huis met minstens ZES KAMERS en TUIN M D S ScHIEDiM 1S67 Franco opgaven van huurprijs enz onder lett Hhij den Boekhandelaar Beinkmav DE KEDEKIJKEESKAMEE De Goudsbloem zal op Maandag 16 Maart in het Lokaal TIVOLI tot sluiting der wintervergaderingen opvoeren Wie is blgspel in 3 bedrijven voorafgegaan door ALBRECHT BEHING door J F Helmers Na afloop BAL Introductie biljetten zijn te verkrijgen bij den Heer P v OcDSHOoEN a 70 ets voor een Heer en 35 ets voor eene Dame Tegen katarrhalische keel en borstaandoeningen hoest heeschheid zijn de StollAverck sclie Borst Bonbons het geprezen werkzaamste hoismiddel De veelzijdige geneeskundige aanbevelingen de diploma s vau de europesche hoven de op alle tenlooustellingen toegekende prij en zijn hiervan de meest sprekende bewijzen Vitgner Magazijnen bevinden zich a 30 cents per pakje te Gouda bij den Apotheker J H BOEES Wijilstraat Oudewater bij ï J VAN VKEÜMINüEN Schoonhoven bij A WOLFE Gemaakte Verwen LAKKEN en VERNISSEN zijn te verkrijgen legen billijke prijzen en verder alles wat tot het vak behoort bij J C ZELDENEUK in Droogerijen en Verwwaren Markt A 139 te Godda Het eindexamen aan de Burgeravondschool zal gehouden worden in de laatste dagen van Maart Tot dit examen wotden ook toegelaten zij die niet aU leerlingen zijn ingeschreven Die aan dit examen wil deelnemen vervoege zich vóór 21 Maart a s bij den Heer MAES Di recteur der Burgeravondschool bij wiet verlangde inlichtingen te bekomen zijn Zij die iets te vorderen hebben van o verschuldigd zijn aan de nalatenschap van Mejufvrouw JOHANNA v N HEESWIJK Weduwe ARIJ DEOOG te Gouda overleden worden verzocht daarvan vóór den 20 Maart 1868 opgaaf of betaling te doen ten kantore vau den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jirpü met het beste gevolg tegen de sÜjm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zaehie werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 32Vs ceni het d iosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren AarUnderteen i F Allart Ajmttrdam de Haan en Zoon apothekers Kalvcrstraat n 255 Bommel Zalt J v d Vegte Del t W Wilschut Deï sJmveu J Koeh Dtrceiiter Gebroed Timan Dirkuland D Je Vries Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk ep de Hoogstraat Haye i Visser en Zoon Spuistraat Hardericijk A Greidanus BaanireclU K Oosterling Leijden J T Terbnrgh Haarlemoierstr Soiterdam v Santen Kolf korte Hoofditeeg Schiedam v d Hoeven en NiHnan Schoonhoten A Wolff Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 VlaardiM en J M Lagerwerff De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het eChte recept zijn door mij te Gouda alleen en uitaluitend verkrijgbaar gesteiil bij den Heer L SCHENK op Hoogstraat LET WELl Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm Maagpillen i een biljet voorzien metde handteckening van J J SCHEEL DEE apotheker welke haudteekeuing zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zieh te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 15 ATTENTIE Het Dépöt dezer PILLEX enwyer bij den heer J G BOEKENOOGEN te Ga IS THANS y MRP LAATST bij den beei L SCHENK op de Hoogstraat te Gouda BoeMmkkery van A BRINKMAN Deze C onrant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gelet op de wet van den i Julij 1850 slaatsbl id n 37 regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter eerste en tweede kamer der staten generaal mitsgaders den rooster hunner aftreding Brengen ter algemeene kennis dat de lijsten aanwijzende de personen die binnen deze gemeente tot het kiezen van leden van de tweede kamer der staten generaal van de provinciale staten en van den gemeenteraad bevoegd zijn zoodanig alf die lijsten nu zijn herzien alsmede de staat hen aanwijzende die ven deze lijsten zijn moeten worden geschrapt gedurende veertien dagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage van een ieder op de plaatselijke secretarie zijn nedergelegd terwijl bovendien de e lijsten en staten zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de St Anthoniestraat bij den Kleiweg de tweede aan den ingang van de groote Kerkstraat bij de Markt en de laatstgenoemde aan den ingang van den Langen Groenendaal faij ae Gouwe aan het gebouw de Luthersche Kerk Voorts wordt herinnerd dat elk de vereischten van kiezer bezittende bevoegd is tegen de lijsten bezwaren in te dienen wanneer daarop 1 Zijn naam of die van en ander tegen de bepaling van art 8 der wet niet of niet behoorlijk voorkomt 2 De naam van iemand die hetzij een of meer der in de kiezers gevorderde vereischten mist of uitgesloten is betzij op de kiezerslijst eener andere gemeente staat is gebragt En eindelijk dat de bezwaren binnen veertien dagen na de dagteekening dezer kennisgevirg bij verzoekschrift op ongezegeld papier door de noodige bewijsstukken gestaafd aan den gemeenteraad behooren te worden ingediend Gedaan te Goi r den 14 Alaart 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris DROOGLEEVER FORTUIJN De Burgemeester DE GRAVE W l B Overzigt GOUDA 14 Maart De treurige gevolgen der onzinnige krijgstoerustingen zullen zich steeds meer en meer doen gevoelen Is de hougersncod dezen winter in verschillende gewesten toe te schrijven aan een zamenloop van omstandigheden de algemeene verarming door gedurige leeningen en stilstand in handel en nijverheid zal toch wel eindelijk velen de oogen moeten openen voor hei onvermijdelijk verderf dat de europesche maatschappij te gemoet gaat In Engeland waar men weinig aangedaan i = door de besmettelijke wapenkoorts klaagt de minister van financiën over stilstand in den handel en dreigenden teruggang in de opbrengsten Frankrijk moet in vollen vrede voor die booze grillen eene nieuwe leening sluiten Oostenrijk wil de coupon belasting met 10 pCt verhoogen en Italië zal dit kunstmiddel invoeren Dit is wel de zegenrijkste belasting ter wereld want zij ligt een tip op van den sluijer der toekomst zij waarschuwt en zoo gevoelige waarschuwing wordt niet geheel in den wind geslagen De talianen zijn snaggere financiers zij moeten nog eens duizend müUoen leenen en zij gaan eerst de coupon belasten zeker om de inschrijvers uit te lokken De geldnood der gouvernementen wordt zoo groot maar grooter is nog de dwaasheid van ben die om den wil der hooge rente altijd geld geven en weten dat het dienen moet voor krijgstoerustingen die het leed der volken verhoogen Van tijd tot tijd spreekt men over ontwapening en nn weder wil men beweren dat Napoleon het initiatief zal nemen niet van de zaak maar van de bespreking Juist is men daar ge I De prijs der Advertentien van één tot zea regels met inbegrip vau het zegel is 80 Cent oor eiken regel daarboveu 10 Cent Biiitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte reed om werkelijk over te gaan tot de verwezentlijking eener legerorganisatie die het geheele volk soldaat maakt En nu durft de Moniteur verkondigen dat het volk dien ondragelijken slavenlast als een weldaad erkent Waarlijk een benijdenswaardig lot waarin zelfs de kleinste volken deelen Die ondankbare Belgen stribbelen nog tegen zij zouden toch in 2slokt worden bij een oorlog maar daarvoor is het ook niet dit weet ieder eene onmatige krijgstoerusting kan niet baten aan de kleine staten maar het is een naaperij een mode een Irst tot soldaatjespelen om zich bezig te houden en te troosten bij stilstand en armoede De feoiansche woelingen worden in Engeland krachtig bedwongen nu wil men ernstig beproeven om een deel der iersche grieven weg te nemen op Schotland zal men de parlements hervorming toepassen De fransche drukperswet heeft het voorregt aan geene partij te bevallen het contingent van 100 000 man is gaaf toegestaan en nu is de wet op de vereenigingen in behandelmg die weinig ten goede belooft Toch woelt het in Frankrijk en de toestand wordt te gevaarlijker naar mate elke uiting meer bedwongen wordt Rusland broeit over zijne oude plannen en Turkije ziet zich door de voorposten bedreigd Daartoe dienen Rumeuie en Servië Prins Napoleon verdiept zich in de beschouwing der berlijnsche merkwaardigheden en zou en passant wel eenige vriendelijke woorden van zijn neef kunnen overbrengen het zou curieus zijn eene fransch pruisische coalitie tegen Rusland Wij hebben wapenstilstand De minister van buitenlandsehe zaken wil zijn veroordeeld beleid nader ophelderen en bewijzen dat nij het land van den ondergang redde Men zal bem een standbeeld voteren en dan de motie Blnsaé aannemen want het landsbelang dat de ontbinding cischte is nog altijd zoek Men weet in waarheid niet wat dit ministerie wil het is in het debat zoo volkomen bezweken dat geen stemming noodig was en dan nog is er iemand die gelooft dat het financieel wanbestuur ooit goedgekeurd kan wordeu of dat de koloniale uitmergelings poUtiek eene meerderheid voor zich zal hebben Is het nieuw tijdverlies te verontschuldigen wede gaan drie maanden verloren Wanneer zullen die heerlijke bewijsstukken inkomen Kan iets den voorzienen afloop voorkomen Gelooft iemand aan de mogelijkheid van ue instandhouding vaa dit dubbel versleten bewind f Vriend noch vijand Wij behoeven andere personen een homogeen ministerie dat waarborg heeft van mogelijke stabiliteit Het is verbazend stout dat deze verblinde ministers de verantwoordelijkheid op zich nemen van een ncodeloos tijdverlies dat zoo verderfelijken invloed oefeut op de wezentlijkste belangen des lands öuttenlttnö Londen 11 Maart De heer Maguire heeft in het lagerhuis in naam der iersche katholieken geprotesteerd tegen een subsidie aan de katholieke kerk in Ierland Wat gewenscht wordt is de aanwending van de goederen der protestautsche kerk tot voorziening in de algemeene behoeften van Ierland Lord Mavo stelt uit naam van het gouvernement voor de kerkelijke kwestie aan te houden en eene commissie van enquête te benoemen over den algemeenen toestand van Ierland Hij stelt voorts versclieidene miatregelen voor ter gunste der lachters benevens de vestiging van een katholieke uiiiversiieit e liberale bladen zijn weinig ingenomen net het regeringsplan Na de rede van den heer Maguire en die van lord Mavois de discussie over den toestand van Ierland verdaag totdonderdag Uit Suez wordt gemeld dat de konii van A ssinie een vriendschappelijken brief aan den heer assam had gesofcreven waarin hij te kennen gaf dat hij hetó sleobtj zoo Isng ic