Goudsche Courant, donderdag 19 maart 1868

17 Manrt Het wetgevend ligcbaam heeft art 8 dewet op het regt van vereeniging aangenomeü Art 9 13 aan b I r Cir De ka ner van volksvertegenwoordig rf h T et eene meerderheid van 38 steo nien de we betrelfende de militaire reorganisatie goedgekeurd en met S7 tefen Tl stemmen aangenomen het voorstel om den duur der IrU a re dienst tot op 24 maanden te vermmderen met dr e ü n u De kamer van volksvertegenwoordiging beefthet bnd van oorlog aangenomen met 58 tegen 12 stemmen De u g ven beloom u 36 84l SU0 francs i BerUjn U Maart Thans is het wetsontwerp betreffende de beuZg op den tabak gelijk bet hij dep bondsraad van de tolvereeuiging is ingediend bekend gevvorden Daarn t blijkt dat in het gebied der tolvereeiug ng jaarlijks eene belaMin zal ehevcn orden van 6 silbergr over elk stuk grond dat m et tabak beplant en 3 pruisiscbe vierkante roeden groot is De belu tins ïcor den uitgevoerden tabak zal vergoed worden en als minimum is daarvoor bepaald 1 th per centenaar ruwe tabak en 1 th 5 silbergr per centenaar gefabriceerde tabak De bondsraad der tolvereeuiging is echter gemagtigd de versoeding tijdelijk of dunr aam te verhoogen tot 1 th 10 silbergr en tot 1 th 15 silbergr per centenaar Buitendien zal vrijstelling van de belasting verleend worden wanneer door misgewas of door andere niet van hei weder afhankelijke ongelukken de oogst te velde geheel of ten deele bedorven is De belasting wordt voor het eerst vau den in het jaar 1869 met tabak bebouwden grond geheven Weenen 1G Maan In de vergadering van den rijkslaadvan heden verklaarde de minister van biunenl zaken dat de redering er niet aan denkt het eigenaardige der verschillende groe pen nationaliteiten in het rijk uit te wisschen maar veel meer de autonomie uit te breiden en de rigting van een zekere decentralisatie te volgen De Neue Vresse meldt dat de minister van ju=Utie eerstdaags een wetsont ciT zal indienen tot invoering van de juryook in drukpersprccc ssen Hetzelfde blad meldt dat ten gevolge van de werkzaamheden der hongaarsche delegatie deindfening van finaneiele plaunen eerst in de volgende weekzal plaats hebbeu Florence 16 Maart In de kamer van afgevaaruigden heeft de heer Torig aui rapport uitgebragi over eene petitie van 37 gemeenteraden in napelsche provinciën strekkende om op krachtige wijze de rooverijen te onderdrukken De regerins heeft verklaard dat de militaire conventie met de pauselijke regering ter onderdrukking der rooverijen hersteld is öinticnlottïi GOUD IS Maart In de zitting van de tweede kame der staten generaal van zatordag zijn de heeren Lith de Jeude eu Koorders becedigd en heeft de minister van buiten zaken een bundel diplomalieice stukken overgelegd betrekkelijk de luxemburgsche kwestie en voor elk lid een gedrukt exemplaar beschikbaar gesteld De kamer heeft bij stemming eene commissie van onderzoek benoemd bestaande uit de heeren ïhorbeeke J K v Goltstein Kochussen v d Macsen de Sombreff en Heemskerk De vergadering is daarua gescheiden Het résumé hetwelk de minister van builenl zaken van de overgelegde diplomatieke stukken geeft komt hierop neder 1 Het doel om den regtstoestand van Limburg bij verdrag te regelen is door het tractaat Ie Londen bereikt 2 het verwijt dat de regering de luxemburgsche kwestie zou hebben doen onlütaan kan door niets worden gestaafd dan door de zinsnede voorkomende in eene vreemde depêche welke verkeerd is opgevat 3 de regering was met den groolhervug voelen dat de kwestie aict ai Iers Kon worden geregeld daa door de onderteekenaars vau het trsc ii ïaa 1839 na voorafgaand overleg met l ruisen Het tractaat van Loi den verwezentlijkt dit 4 door de nederlandsche regering is begrepen dat het noodzakelijk n is de mondelinge mededeeling van den groothertog aan den pruisischen gezant nopens de luxemburgsche kwestie te doen volgen door eene schriftelijke kennisgeving aan de pruisiscbe regering als bewijs van aansluiting aan de openhartige en lo jriie staatkunde van den groothertog ö in het eerste voorstel omtrent het tractaat van Londen was van geene gu rantie door Nederland sprake Eerst op 8 mei des avonds kreeg men kennis van het gewijzigde voorstel en den Tolgenden dag ten 1 ure moest het tractaat geparafeerd worden Hiertoe bewilligde de regering in de stellige overtuiging dat een enkele dag van uitstel den oorlog kon doen uitbarsten B wel verre dat de houding der nederlandsche regering hare stelling tegenover andere mogendheden zou hebben ver zwakt heeft zS integendeel bewijzen ontvangen u die houdin als vredelievend en loijaal algemeen bijval heeft gevonden 1 Het rapport der commissie belast met het onderzoek der ingekomen diplomatieke stukken gis uitgebragt ia de jit tine der staten generaal bevat eene feitelijke uiteenzetting der zaken maar geen oordeel over het beleid der buitenlaodsche zaken De conclusie strekt tot aanneming voor kennisgeving Hierover zal donderdag aanst beraadslaagd wordsn De tooueelïoorstelling 11 zondag avond in het lokaal Nut en Vermaak gegeven dooi het nationaal tooneelgezelschap van Antwerpen onder directie van den heer E Lemaire met medewerking van den heer Victor Driessens en mej Beersmans heeft volkomen beantwoord aan de gunstige verwachting want niet alleen dat allen hunne rol volkomen meester waren werkte blijkbaar het gevoel in diverse karakters mede iets wat maar al te dikwijls bij onze tooneelspelers ontbreekt Jlet blijdschap werd dan ook door het talrijk publiek in de volbezette zaal vernomen dat genoemd gezelschap van plan is in den loop dezer maand nog eene voorstelling Ie geven en wij twijfelen niet of ds algemeene belangstelling zal dan op nieuw doen blijken dat men prijs stelt op het genot van zoo verdienstelijke kunstvoorstelling De Arnh Ct zegt naar aanleiding van de diploinatieke bescheiden in de Icxemburgsche en iimburgsche kwestie gewisseld Beeds de eerste lezing van die stukken geeft aanleiding tot menige opmerking Slechts ééne willen wij releveren de graaf van Zuyien heeft in de kamer veaklaard dat een hoog geplaatst persoon tot hem gezegd had vous avez sauvé la paix de l Europe Men moet daaruit opmaken althans in den zin waarin die woorden werden medegedeeld lag de bedoeling dat het beleid des graven van Zuyien den vrede had gered Nu blijkt uit de overgelegde correspondentie dat gra if von Bismarck die woorden tot den nederlandschen gezant te Berlijn heeft gerigt dus niet tot graaf van Zuyien toen de gezant hem verklaarde namens den minister dat deze overtuigd was dat de groothertog Luxemburg niet zou afstaan zonder voorkennis van Pruisen Alzoo indien de grcothertog mogt besloten hebben dien afstand zonier voorkennis te doen zou de vrede verbroken zijn gewee t Dit zal niemand bevreemden het besluit van den groothertog om dit niet te doen waarvan die verklaring teil arbo g strekte redde dus den vrede Dit is logisch maar zu laar wat den graaf van Zuyien nu aanleiding gaf tot de lofspraak op zich zelven een buitenlandsch minister in den mond gelpgd dac hij dui vrede van Europa gered had Bij vc inis der nrr restbank te Brielle dd 5 maart ji is Johannes v u der Mast oud 29 jaar veearts te Zud Beijer land die ia verschillende gemeenten zich als veehandelaar voordoende zoogenaamde Nederlandsche wenschen in vorm enkleur gelijk aaa bankbiljetten van ƒ 40 tegen de waardevan deugdelijke bankbiljetten had ingewisseld te dier zakeschuldig verklaard ann opligting en veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van een jaar en tot betaling van tweegeldboeten ieder van ƒ 25 bij wr nbetaling te vervangeneik door gevangenisstraf van vijf dagen De ofScier van justitie te Brielle acht het in verband roet vroegere waarschuwingen van belang de aandacht van het publiek hierop te vestigen Het Deventer Weekblad het bekende orgaan van dr J V Vloten is zeer ingenomen met de wetsvoord ragt betreffendehet hooger onderwijs Volgens dat blad gaat zij uit van demees gewenschte beginselen en belooft zij radicale verbeteringen De minister Heemskerk heeft een loffelijk werk verrigt t welk men bijna niet meer durfde verwachten nadat zoo velejaren zijn voorbij gegaan Zeer zou het te wenscheu zijn alle ministeriele verwikkelingen daargelaten dat de hoofdbepslingen van het ontwerp hoe eer hoe beter kracht van wet erlangden De hoogleeraar Valeton bespreekt in de Goede Belijdenis nisalleen de voorgestelde ophefBng van de theologische faculteiten Hij zou het eene nationale zonde en eene volksrainpachten wanneer de theologie uit de rij der wetenschappen werdverbannen Men meldt uit Bodegraven De stoomboot Bija en Gouween de stoombooten Stad Woerden 1 en II die sints iVa j de grootste concurrenten waren zijn thans in eene mactschnppijvcreemgd Ook is door deze maatschappij thans concessie aangevraagd voor eene dienst van Woerden orer Gouda B liotterdam v v Men schrijft uit Nunspeet Ht heerlijke vooijaarsweer brengt vele handen in beweging daai r en allerwege met het zetten der vroege aardappelen aanvangt Gelukkig ieeft de zachte winter nog al voordeeiig op de mestiaakerij gewerkt zoodat de werkzaamheden niet bij gebreke van dien behoeven vertraagd te worden Het wintergraan staat uitmuntend daar het in het minst niet geleden heeft Het stJidje Genemuiden telt 2400 ingezetenen waaronder ongeveer 1600 die tot de arbeidende klasse bebooren Al die menschen zijn ten gevolge van het verbranden van uageeoeg al de voorhanden grondstoffen bijna geheel van werkbëfoofd Men kan zich uit deze omstandigheid een denkbeeldmaken van de nitgestrektheid van den in dat stadje heerschen len nood Men meldt uit Zwolle van 15 dezer Het schijnt dat de zendelingen der zoogenaamde Mormonen waarvan wij onlangs melding maakten hier niet zonder vrucht werkzaam geweest zijn want onder de personen die hnnne lezingen bijwoonden heeft er zich een opgedaaii die geregeld des zondags preekt zooals het heden eene week geleden in de buurtschap Westerholie en heden hier plaats had Volgens gerucht moet de plegtigheid van den doop door indompeling niettegenstaande het minder daarvoor geschikte jaargetijde ook reeds hebben plaats gehad en zal die binnen kort weder worden toegepast Gemengde Berigten Te Toulouse heeft men 8000 man op de been moeten brengen om de ongeregeldheden te ooderdrukken In Zuid Laocashire hebben 12 000 mijnwerkers die den arbeid gestaakt bebbcu eene meeting jrehouden Het plan ter oprigting eener katholieke universiteit in iLrland vindt weinig bijval in bet ps lement In Frankrijk houdt men loterij voor de hanoversche uitgewekeni n Een ongenoemd vriend van volksbeschaving te Londen heeft 12 tonnen gouds beschikbaar gesteld voor technisch onderwijs Id Drenthe worden veel runderen opgekocht voor pruisiscbe rekeniog Te Toulon Nantes en Montauban hebban ook ongeregeldheden plaats gehad ter gelegenheid van de inschrijving der mobiele garde Mecklenburg m Lubeck worden met 1 junij opgenomen in bet tolverbond He Engelschen beginnen te begrijpen dat de abyssinische expeditie hun ontelbare railUoenen en duizende menschenlevens zal kosten De Vesuvius is weder in volle werking en werpt een groote hoeveelheid wit gloeijende stof uit onder zware ontplofiBngen Te Muuchen hebben de kunstenaarB vereenigiogeu eene grootsche plegtigheid gevierd ter nagedachtenis van l deuijk I Te Harliugen is opgerigt eene cfdeeliog der maatschappij Tot nut van den Javaan die spoedig zestig leden telde De suikeroogst op Jamaica heeft geleden door zware regens Men klaagt weder bitter ia het napeUche over de onveiligheid door de rooverbenden veroorzaakt De troepen van Juarez zijn in Yucatan door de opstandelingen geslagen De hongaarsche regering duldt geene democratische clubs Twef in Engeland gebouwde pautserfregatten zijn afgeleverd aan Spanje Men wil te Parijs bij de eerstvolgende verkie2ing Victor Hugo kandidaat stellen voor het wetgevend ligchaam Het Goatiogent der mobiele nationale garde O bet departement der Seine is nagenoeg 10 000 miin Prins Napoleon zou te Berlijn eene ontwapening voorgeslagen hebben Een urtemberger volksman bevat de constitutie van den noorddoitscheu bond in deze drie paragrafen 1 soldaat zijn 2 belasting betalen 3 z Mjgen Ons ministerie weegt precies 4000 pond want het is een last De telegraafkabel door de perzische golf is gebroken Varia Gelukkig zijn wij weder van onjuistheden en dergelijke liefelijkheden en zachte woordjes verlost wij zullen de dingen weder bij hun reglen naam mogen noemen en geen gevaar loopen voor onwellevend of onbeschoft gehouden te worden De minister heeft toch het voorbeeld gegeven en het woord onjuistheid in den ban gedaan toen hij een dagblad correspondentie in de vergadering van volksvertegenwoordigers een infameu leugen noemde Of znlke krachtige uildrukkiugen even e op den uuui zullen strekken t i de zoo gewenschte overeenstemming te bevorderen is een andere vraag Zal het nederlandsche volk andermaal vergast worden op een langdurige discussie nadat de minister de goedheid gehad heeft de siukken te zenden waarin niemand belang stelt en die na alles wat buitenlandsche regeringen openbaar gemaakt hebben wel weinig nieuws konaen bevatten Of zal kort en goed na die mededeeling een besluit vallen opdat duidelijk voor de geheele wereld blijke hoe de vertegenwoordigers over de regering denken Zal van alle andere kwestien afgescheiden beslist worden dat de roekelooze ontbinding strijdig was met de be langen des lands of zullen nog allerlei middelen opgezocht worden om bet zf O gevreesde votum der vertegenwoordigers te ontkomen Grednrende het keizerschap van Napoleon I werden door den senaat ruim 2 millioen soldaten tot zijn beschikking gesteld Daarbij komcL nog de vrijwilligers en verschillende andere troepen zoodat het geheel zonder overdrijving op 3 millioen kan gesteld worden Van dezen waren er in 1814 ruim 800 000 manschappen over zood t in tien jaren tijd meer dan 2 millioen fransche soldaten moeten zijn gebleven Is het dan te verwonderen dat zelfs Fransthen hoe verzot ook op krijgsroem geen goed oog op legerorguiiisatien hebben en meu biet en daar in verzet gekomen is tegen de wet die van ieder Frauschman een soldaat en geheel franVrijk tot een legerplaats wil maken Terwijl op geheel bet vaste land legerurganisatien en oorlogsuitgaven asn de orde zijn geeft Engeland het voorbeeld van vermindering der oorlogabud cton terwijl op het veste land geruchten van oorlog eikander afwisselen wenscht Engelands minister een deputatie van vredesvrienden geluk met de reeds verkregen resultaten en durft hij ontwapening en algemeenen vrede in het vooruitzigt stellen Is dit ironie of heeft de practische Engelschman vroeger dan andere regenten begrepen dat de oorlog meer en meer een onmogelijkheid wordt dat iedere ni e ontdekking op het gebied der menschenslagterij de kansen van een algemeenen vrede vermeerdert en dat de mogendheden van het vaste land dt or geldgebrek ea algeheele uitputting gedwongen eindelijk wel tegen wil en dank vrienden van den vrede zullen moeten worden Frankrijk wil leenen Italië en Oostenrijk zullen vóór een leening te sluiten eerst de coupons der oude schuld belasten en dat alles om des te meer werkkrachten aan landbouw en nijverheid te kunnen ontrukken om gebrek eu hongersnood armoede en ontevredenheid te bevorderen Een wet op het hooger onderwijs Ware niet zooveel gegebeurd wat velen in den lanue tegen dit ministerie heeft ingenomen hadden we geen herhaalde ontbinding der volksvertegenwoordiging te betreuren was er niet herhaaldelijk sprake geweest van onjuistheden om dat zoetsappige woordje nog eens te gebruiken waardoor of de vertegenwoordiging gemystificeerd öf achteusA aardige mannen gelasterd werden dan zoude men kunnen wenscheu dat dit ministerie ten minste zoolang aan het bewind bleef dat de wet op het hooger onderwijs tot stand was gekomen en daardoor alle takken van onderwijs geregeld waren Thans staat het te vreezen dat tusschen de indiening van het eerste ontwerp en de vaststelling der wet een geruime tijd zal verloopen Het zoude ook moeijelijk zijn bij de tegenwoordige spanning een ontwerpvan zulken omvang naar bebooren te behandelen Bebeerschte art 23 der wet op het lager onderwijs bijna de geheele discussie en zijn daardoor verschillende bepalingen voor het ouderwijs nadeelig zonder nadenken in de wet opgenomen het zonde te vreezen zijn dat bij de tegenwoordige kerkelijke partijschappen het al of niet blijven bestaan der theologische faculteiten bet hoofdpunt der discussie zoude zijn zeker ten nadeele van vele andere belangrijke zaken die een gezet onderzoek vereischen KANTON GEUEGT te GOUDa Bij vonnissen van 26 Februarij 1868 zijn 1 J V L wed A D wegens het bewaren van koemest op een er te Gouda in een niet gemetselden put of bak veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 10 of één dag subsidiaire gevangenisstraf 2 G H a wegens het berijden van een voetpad met een kar bespannen met een trek of lastdier in Zuid Holland en 6 wegens het belemmeren van den openbaren weg in de gemeente ZuidWaddinxveen door het buiten noodzaak daarop plaatsen van een rijtuig met paard bespannen Ve oordeeld tot twee geldboeten elk van f 1 50 of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke geldboete 3 K de B wegens het zander noodzaak berijden van een met klinker bestraat voetpad te Gouda met een kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of l dag snbsid gevangenisstraf c e 4 C P wegens bet als geleider van een aangespannen hondenkar niet gaan vóór of naast die honden binnen de gemeente Eeeuwijk veroordeeld tot eeue geldboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf 5 G K vegeus het visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriiielijk bewijs van den eigenaar of regthebbend op dat vischwater veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of Idag subsid gevangenisstraf Bovendien allen in tie kosten des pcods invorderbaar bij lijfsdwang Biirgerlijke Stand GOUDA Geboren 12 Maart Coroelis Pieter oaders J J Nienwmeijer en W Pooleu 13 Keeltje ouders C van WkigcrdeB en C Trouwtiorst 14 Alida Geertroida otders J Koolmees en M den Onter Pieteniella Cornelia coders P J Marree en A Taat la Wilfaelmina Cornelia ouders W van Soest en E A Jaarsveld Johanna Hecdrika ouders A Mol en M Streefland 16 Jannetje onders E Schoorman en G M Thijsse OvEBLEDES 12 Maart G van der Zwalm huisvr van I IJaselsteijn 43 j P E Peeters 15 w 17 B ieuvenberg 1 j 6 a