Goudsche Courant, zondag 22 maart 1868

ADVERTENTIEN Openbare Yerkoopiog a contant van eene groote partij EIKEN en ANDERE Houtwaren NIEUW EN OUD bestaande in DEELEN BINTEN RIBBEN KOZIJNEN KROMHOUTEN IJzeren STOOMPIJPEN enz welke zullen verkocht worden op Maandag den 23 Maart 1868 des morgens ten 10 nre aan het Veerstal te Gouda ten overstaan van den Deurwaarder B H VAN DE WERVB te GoüDA Ch ilons dit jaar twee instmetie corpsen zal ontvangen bevattende drie divisien infanterie eene divisie kavalierie en artillerie naar evenredigheid De manoeuvres zullen 1 mei beginnen en 13 september eindigen Er is sprake van om nabij Toulouse eene divisie infantene benevens eene brigade kavalierie te vereenigen maar er is e dien opzigte nog niets beslist Het wetgevend ligchaac heeft de artikelen 10 en 11 der wet op de vereeni ingen aangenomen Art door het gouvernement ingetrokken is pro forma verwor en De artt 13 li en 15 zijn aangenomen De voorlzetting der discussie isverdaagd tot na de beraadslaging over de interpellatie van deuheer J ï imon Onder den tilel Ie bilan de TEmpirc is eene brochureverschenen geschrei en door den bekenden siaathuishoudkundige Hom Onder anderen toont de schrijver aan dat hstkeizerrijk hetwelk de vrede is reeds 3l milliards verslond waarvan meer dan de helft voor inproductieve doeleinden Ditis 13 milliards meer dan in gelijk tijdvak de regering vanLodewijk Philips heeft gekost De schrijver dringt ten slotteaan op vermindering der uitgaven Ter gelegenheid van de discussie in het wetgevend lig tbaam over de wet op de vereenigingen brengt men in herinnering eenige woorden door den tegenwoordigen keizer der Franschen in 1S43 geschreven Moeten wij zeide prins Lodewijk Napoleon niet bloezen wij vrij volk of die ons ten minste irij gelooven omdat wij verscheidene revolutien gemaakt hebbeu om het te worden moeten wij niet bloozen zeggen wij dat zelfs Ierland het ongelukkige Ierland in sommige opzigten eene grootere vrijheid geniet dan het Frankrijk van July Hier bij voorbeeld kunnen personen zich niet vereenigen zonder autorisatie der politie terwijl in het vaderland van O Connell dui enje menschen zich verzamelen over hunne belangen beraadsl igen de grondslagen van het britsche rijk bedreigen zonder dat eenig minister de wet durft verkrachten die in Engeland het regt van ereeniging beschermt VVauneer men deze woorden naast de thans ontworpen wet op de vereenigingen legt dan ziet men dat de meening van Napoleon III sedert 1S43 wel eenigermate is gewijzigd Weenen is Maan Het officiële blad meldt dat het wetsontwerp op de weerbaarheid dat op gelijksoortige beginselen voor de beide deelen des rijks berust zijne voltooijing nadert De beraadslagingen tusschen de betrokken ministerieii over deze gelijke tosp issing in de beide deelen des lands zijn binnen kort te verwachten De minderheid der commissie van het huis der heeren belast mei het uitbrengen van rapport over het wetsontwerpop het huwelijk stelt voor de discussie over het ontwerp vooronbepaalden tijd te verdagen totdat de onderhandelingen betreffende de herziening van het concordaat met Home zullenzijn begonnen De regering zal zich zeer bepaald tegen dergelijk voorstel verklaren Indien bet ontwerp op het huwelijkwordt aaugeoomen waaraan niet te twijfelen valt zijn de kerkvorsten voornemens het huis te verlaten onder voorwendseldat het zijne bevoegdheid ia te buiten gegaan Indien aan dit voornemen gevolg wordt gegeven zal de feudaal cle icale beweging eerst regt beginnen en zal de regering met kracht en beleid moeten handelen ten einde den storm te bezweren welke vooral van den kansel dreigt los te barsten 19 Maart De eerste kamer heeft heden de beraadslagingen geopend over de wet tot invoering van het burgerlijkhuwelijk Dspanning van het publiek was groot toen derapperten vjti de meerderheid en de minderheid voorgelezenwaren Bij de debatten verklaarde de minister van openbaaronderwijs dat de regering zich op het standpunt plaatst vande meerderheid der commissie dat is voor de wet de regering is voor de denkbeelden van Jozef II eu acht de thansaanhangige wet zeer noodzakelijk Zij is overtuigd dat de te£ome aangeknoopte onderhandelingen bij goeden wil weldratot een resultaat zouden kunnen leiden doch dit schijnt geenszins het geval te zijn Het concordaat is echter een hinderpaal iu alle takken der staatsdienst Eenige leden antwoorden hierop den minister o a de kardinaal Eanscher die het rapport der minderheid verdedigde Morgen voortzetting der debatten Bome 18 Maart Bij het overhandigen van den rooden hoed aan kardinaal Bonaparte heeft mgr Eicci verklaard dat de pans den prins het kardinalaat heeft toevertrouwd niet alleen om diens deugden te beloonen maar oofc om eene edelmoedige aan den h stoel verknochte natie en een doorluchtigen souverein te eeren die reeds zulke eclatante diensten aan het pausdom heeft bewezen öinitenlanï GOUDA 21 Maart Z M heeft eervol ontslagen op zijn verzoek als hoogheemraad den heer J A Snel en benoemd tot dijkgraaf vandeu Krirapenerwaard den heer M Bisdom van Vliet De commissie van rapporteurs uit de tweede kamer der staten generaal vcar de begrooting van Indie is blijkens het openbaar gemaakt eindverslag van oordeel dat bet beter is de beraadslagingen over de koloniale politiek uit te stellen tot het behandelen van het budget van den min van koloniën In de zitting van de tweede kamer van donderd ig heeft de hr Reinders in handen van den voorzitter de gevorderde eeden afgelegd Aan de orde was de conclusie van het rapport der commissie tot onderzoek van de overgelegde diplomatieke stukkennopens de Limburg Luxemburgsche aangelegenheden Dieconclusie strekt om de stukken aan te nemen voor kennisgeving Het debat liep grootendeels over het diplomatiek beleid derregering en over den inhoud de strekking en de waarderingvan de n euwe overgelegde stukken terwijl te gelijker tijddoor twee leden der commissie de hh J K van Goltstein enEochussen het standpunt dat die commissie bij de vaststelling van haar rapport had aangenomen werd uiteengezet hetzijtot verdediging van he van conservatieve zijde vooral zeeraangevallen rapport en conclusie hetzij tot mededeeling derredenen waarom dit rapport door die beiden onderteekend was De hr van Goltstein verdedigde de houding der commissie die geen oordeel wenschte uit ie brengen over het beleid derbuiten landsche betrekkingen maar de ieden in de gelegenheidwenschte te stellen den weg tot een eigen oordeel effen eugemakkelyk te maken De hr Eochussen die in geeneu deeleroet het rapport instemde gaf te kennen dat hij tot bevordering van spoed en van spoedige afdoening van andere zakenmedegewerkt had tot het rapport zoo als het is liggende maaronder voorbehoud van zijne eigene meening verklaring ofprutest nader kenbaar te maken Hij gaf dan ook te kennendat hij zich geheel vereenigde met de rede van den hr K oorders die als eerste spreker hetzelfde rapport nadrukkelijk bestreed en een uitvoerigen lofzang hield op het beleid van dezenminister van buitenl zaken Hij werd op dien weg gevolgddoor de hh W van Goltstein en van Wassenaer Catwijck dieeven als hij met het Oranje boek tot leiddraad dat beleid totin de wolken verhieven de bestrijding er van als onvaderlandlievend ondoordacht onregtvaardig en wat niet al meer qualiEceerden De hr Gratama toonde meer speciaal de onverantwoordelijke houding aan ten aanzien der toetreding tot decollectieve garantie De hr van s Gravesande die reeds vroeger verklaard had dat zijne stem tegen de begrooting vanbuitenl zaken niet gelegen was iu afkeuring van het diplomatiek beleid maar in politieke redenen heeft dat zelfde oordeelvolgehouden maar keurde faoogelijk af dat de regering destukken niet reeds in nov had overgelegd of mededeelingenaan de kamer had gedaan De ontbinding bleef in zijn oog geheel afgescheiden van deze stukken volstrekt niet geregtvaardigd Hij zou echter tegen de conclusie stemmen De heerGodefroi heeft iu eene uitvoerige rede aangetoond dat de overgelegde stukken geen nieuw licht over de zaak verspreiden dat het regeringsbeleid des ministers er volstrekt niet medegeregtvaardigd was dat de grieven van nov in volle krachtbleven en dat de collectieve garantie hoe luchthartig mendaarover nu ook wilde heenstappen een groot nadeel eenegroote ongelegenheid was voor ons land welks eerste regelvan internationale staatkunde moest zijn strikte handhavingonzer neutraliteit Dat leidend beginsel was opgeofferd enwel op eene onbegrijpelijke wijze ja zonder blijkbare tegenkanting van de regering Hij noemde meer dan eenmaal dewoorden van v Bismarck over het redden van den vrede ijdelmarktgeschreeuw daar nog even voor de sluiting van het londensche traktaat posterieur aan dat gezegde van 3 april dievrede in groot gevaar was Voorts is op voorstel van denhr Blussé besloten dat de verdere behandeling zijner motietot afkeuring der ontbinding uit t oogpunt van het landsbe lang zal volgen onmiddellijk na afloop oer thans gevoerdediscussie Nadat in de zitting van gisteren de heer Insin er het cominissoriaal rapport heftig had bestreden en het buitenlandsch beleid des ministers hoogelijk had geprezen heeft de heer de Bosch Kemper die mede bezwaren had tegen het rapport over het beleid zelf zich maar gedeeltelijk voldaan betoond daar noch eene losmaking van de personele banden tusschen Luxemburg en Nederland was verkregen noch de collectieve garantie was ontgaan waardoor het groote beginsel voor ons lanl handhaving eener strikte onzijdigheid was opgeofferd maar bet kon niet anders en tegenover die nadeelen van bet iondenscbe traktaat stonden de voordeden ten f nzien van Limburg Daarop volgde eene zeer uitvoerige verdediging door den heer ïhorbecke zoowel van de handelingen der commissie als van inhoud strekking en conclusie van het rapport dat in aanlegen hoofdinhoud do uitdrukkirg was van de geheele commissie terwijl de verschilpunten door hem werden aangewezen De conclusie geheel neutraal kon geene andere zijn dan aanneming dier stukken voor kennisgeving Daarop volgde de minister van buitenlandsche zaken die eene andere conclusie verlangde ook de minister van binnenl zaken drong daarop aan en meende dat het nu de tijd en hier het eigenaardige terrein was om over het buitenlandsch beleid dat nu meer dan ooit het geheele kabinet betrof uitspraak te doen en niet bij de dubbelzinnige voor tweeërlei uitleg vatbare motie Blussé Bleek het dat er nu nog principaal verschil was overgebleven over het buitenlandsch beleid en dat de kamer dit alsnog afkeurde dan zou de regering naar constltutionelen eisch de kabinetskwestie andermaal stellen De hr van s Gravesande zag daarin eene behendige manoeuvre om de motie Blussé van de baan te schuiven die hij voor zich bleef voorstaan omdat bij de ontbinding der kamer afgescheiden van het buitenlandsch beleid als onverantwoordelijk bleef beschouwen terwijl ds minister bleef volhouden dat nu de tijd tot het uitspreken van een oordeel gekomen was want dat juist het buitenlandsch beleid dat afgekeurd was in november zamenhing met de ontbinding De kamer bleef intusschen vrij ora over de motie Blussé te discuteren zoolang zij wilde Ook de heer Pijnappel was nadat bij het rapport van critiek en van afkeuring had geschetst en meerendeels dezelfde grievtu daartegen als de heeren Koorders en Insinger had bijgebragt mede van oordeel dat de conclusie gewijzigd moest worden Heden voortzetting Men schrijft uit Paramaribo dd 20 februarij Het nieuws is schaarsch Er circuleert alhier een adres aan Z M den koning en aan de staten generaal houdende verzoek om de immigratie te bevorderen en maatregelen te willen nemen dat er sooedig landbouwers mogen komen dewijl de toekomst voor de kolonie anders zeer treurig is In de gemeenteraadszitting van 18 maart is te Amsterdam o a besloten directeuren der maatschappij van nijverheidte antwoorden dat de raad vooralsnog niet kan voldoen aanhun verzoek tot ondersteuning van het plan van den heer A Huet betreffende een open zeegat voor Amsterdam Dat verzoek hield ook in dat de raad de kosten van nadere onderzoekingen en opnemingen zou betalen Het bovengemeldebesluit werd bij acclamatie genomen Het verslag door gemelde maatschappij aangeooden werd met dankzegging aangenomen Een onzer geabonneerden verzoekt melding te maken vaa eene ongeoorloofde industrie die tegenwoordig op onzen marktdag wordt uitgeoefend Gewoonlijk bevindt zich daar in een rijtuig een persoon die zich uitgeeft voor kies en tandtneester en ook werkelijk onder het gezigt van vele omstanders kiezen en tanden trekt dit echter daargelaten veroorlooft hij zich aan den patient wanneer hij in zijn mond ziet mede te deelen dat er wormpjes in dezen of dien kies of tand itten waartegen hij een perfect middel bezit en dit alleen om z ch meester maken van eenige dubbeltjes terwijl hij voor het log der omstanders dit door zekere behendigheid tracht te bewijzen Heden overleed ons innigst geliefd eenig zoontje BERNARDUS DIRK slechts 15 maanden oud D TAN DEB KINT A M VAN DEE KINT Filet GocDA 21 Maart 1868 Voor de blijken van belangstelling ondervonden bij de bevalling mijner vrouw betuigt de ondergeteekende bij deze zijnen weigemeenden dank TOREÉ 24e LuitenantKwartiena GoBDA 21 Maart 1868 dat echter onmogelijk is en daar ongetwüfeld alle hh geneeskundigen de ongeremdheid dezer bewering zullen willen bevestigen acht hij het belangrijk genoeg het publiek daartegente waarschuwen P Gemengde Berigteo Pen 5 maart hebben op Madera ernstige ongeregeldheden plaats gehacE naarbij de soldaten op het volk geschoten hebben Lord Chelmsford de afgetreden lord kanselier heeft het grootkruis der Batb orde geweigerd Te Genemniden zijn door den braud 140 gtbouwen vernield hnizen pakhuizen scharen gemeentehnis en scbolen bewoond door 105 gezinnen daarenboven zijn 39 hooibergen verbrand Buiten Cork hebbea de feaiaos een landhuis Truchteloos overvallen om Vfapecen te rooven Jd de Beemster en de Schermer heerscht eeue hevige ziekte onderde schLptn De pruisische demotraten zullen een congres horden De ooslenrijksche regering zal op nieuw crtdieteo vragen voor nog driemaanden De wet tot sluiting der speelbanken te Wiesbaden Ems en Homburg is opgenomen m de pruia Staats Anzeiger Kadere bengten beweren dat het gezag van Juarez in Yucatan is erkend Te Brummen wcrdt eene faew aarschocl gebouwd Te Alkmaar wil men een gedenkteeken stichten voor Floris V In Engeland klaagt men datleger en vloot in den slechtsten toestand zijn Califoroie wordt naook een graanland De waarde van den oogst van 1867 overtreft de opbrengst der goudmijnen en 161 schepen met tar e zijn afgezonden naarEuropa Binneu kort zal door Rothschild te Frankfort eene inschnjving geopend worden op eene l jpCta wurtember sche staatsspoorweg leeoiitg van 9 milhoen gulden De maarschalk Mac Mabon is teParijs komen bevestigen dat de Arabieren ïn Egypte van houger sterven De fransche regering bedreigt den bey van Tunis als hij zijne geldschieters niet beter behandeld dan zij de mexitaansche schuldbrievenbouders Het eng lagerhuis heeft eene et aangenomen aajbij doopenbare teregstellingen worden afgeschaft Te Hanau en ook te Hanover worden oproerige geschriften ïerspreid De faakksrbocr van Dijkte Genemuiden onder vermoeden van brandstichting gevangen is by gemis van elk bewijs weder ontslagen De liberale constitutie ia bijvolksstemming gehandhaafd In het kanten NeufchateL Marktberigten Gouda 19 Miiart Tarwe PooUche per 2400 kilo 510 Roode Kleefs ƒ 495 Zeeuwsche per miul ƒ 13 50 a ƒ 15 50 Rogge 10 a 12 Gerst ƒ 6 50 a 3 25 Have ƒ 4 a ƒ 5 50 Boekweit Fransche per 2iOu küo ƒ 235 Noordbrabantsche ƒ 265 Bruine booueu ƒ 12 a ƒ 15 50 Witte booneii 11 a ƒ 14 De veemarkt met gewouen aanvoer kalfdragende koeijen geechikt ter verzendiug naar België waren vlug te Terkoopen maar andere soorten moegelijk te plaatsen varkens werden grif verkocht maar gering was de vraag naar schapen Boter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Biirgerlijke Stand GOUDA Geboren 17 Maart Dirk ouders F Bezem en C Blok Adrian Wilhelmina ouders J Honkoop en A K de Knegt Pieter Johannes ouders K H de Kanter en L F van Haeften Jacob Dirk ouders D Dobbe en J W bchaap 19 Abel Hendricns ouders J C van dsr kleijn en J Oibbon Teuntje ouders G Kielliger en M van Ijccuwen Leeodert ouders A Nieuweuhoisen en A Goedraad 20 Johanna Cornelia ooders G Voordouw eu C van Scbaaik Andreas Martifus ouders A Lacan en C C Arts OvhiiLLDEN 16 Maart A Furstner H w IS J Jonker hni vronw van W Laokborst 46 j 19 J Kooij 26 j Gehuwd 18 Maart T Karreman en P H Taat J Verweij en A Hakkert Openbare Verkooping te KRIMPEN op de LEE op DINGSDAG den 24 MAART 1868 des voormiddags ten II nre in de Herberg van A VAS tïB LAAN aldaar VAK BIN HUIS en ERF en verderen GROND met een perceel DIJKGROND binnen de Gemeente Krimpen cp de Lek Te aanvaaarden 1 Mei 1868 Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te ZuidWaddinxveev