Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1868

180S Donderdag 26 Maart H 625 OrKXliAllE Liiri in de GlMNASTIl K beoevens ASSAUT op Maandag 23 Maart 1868 des avonds te 7 ure in het lokaal Nlt EN VEaMAiK op de Oosthaven De opbrengst zal strekken voorde crk inrigting Entree 0 50 Kaarten zijn te bekomen ten hui e van den heer II J STEEXBERGEX op de Spieringstraal en op den avond der nitïoering van af 6 ure aan het lokaal Namens de Commissie H J STEENBERGEN GOUDSCHECOmiANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Eenigc leden van het genootschTp O B K vragen aan den Heer VAN BULKEN waarom en om welke redenen het Bal van U Maart jl geen plaats gehad heeft en waarom zulks niet behoorlijk den leden daarvan kennis gegeven of weet het bestuur nog niet hoe het behoort NB Wij kiezen dezen weg omdat onze schriftelijke klagten niet beantwoord worden en wij den openbaren weg niet vreezen UEd Dienaren PIESTOLOPAUF HOMOLG ATIE REHABILITATIE De Arrondis edieals rechtbank te RotttrdaM heeft het aCCOOrd namens den gefaillecrilen X T vin KERSEN te Shdpicijk aan zijne schuldeischers aangebodenen door dezen aangenomen gehomologeerd en den gefailleerde gerehabiliteerd il J FOEÏUIJN DROOGLEEVER advocaat te Gouda H006HEEMRAADS6HAP RIJEAND D1JKGE AF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen door deze ter kennis van de ingelanden dat op Doitderdat den 2 Jpril aanstaande op de na te melden plaatsen en uren zullen plaats hebben de volgende verkiezingen te weten in het 2 district hoofdplaats llaarle muterlkde en in het lü district hoofdplaats Alplitn van eenen Hoofdingeland in plaats van den heer M OOSTHOEK die in 1SG7 is overleden in het 11 district hoofdplaats Beertrijk van eenen Hoofdingeland ter vervanging vua den heer G SPRUIJT Azn en van eenen Hoofdingeland plaatsvervanger in pl aats van den heer J HOOFT M VN die beide met 1 Junij a s moeten aftreden in het 16 district hoofdplaats Zoetermeer van eenen Hoofdingeland ter vervanging van den heer C A KEMPEN VAR en vaneenen Hoofdingeland plaatsvervanger in plaats van den heer L KOETSIER die beide met 1 Junij aanstaande moeten aftreden DE STEMBUSSEN ZULLEN GEOPEND ZLFN in het i district a Op het Raadhuis te IIaarlei ti ierlieJe voor de ingelanden in de gemeente JlaarleMmerlied en Spaarjiwoude van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure Op het Raadhuis te Sloten voor ingelanden in de gemeenten Sloten en AmiterdüM ged van des voormiddags tien tot des namiddags eeu ure in het 10 = district a Op het Raadhuis te Alplien voor ingelanden in die gemeente van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure 11 Op bet Raadhuis to Oudshoorn voor ingelanden in die gemeente van des Toormiildass tot des namiddags een ure c Op de Poldcr Sccretarie Ie ZwuninierdaM voor ingelanden in die gemeente Tan des voormiddags iiea tot des namiddags een ure in het 11 district a Op het Raadhuis te Reeiiinjk voor ingelanden in de gemeenten Eeeuwijk en Broek c a ged j van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure b In het Gemeentehuis Ie Bodeijrateii voor ingelanden in de gemeenten Bo de rracen en Zan e Ruitje JTeidt ged van des voormiddags tien tot des namiddags een ure c In de kleine woning van Kraaijenbrink te Oukoop voor ingelanden in de voormalige gemeente Oukoop en in de gemeente Sluipicijk van des voormiddags tien tot des namiddags eea nre il In het Logement de Zalm te Gouda voor ingelanden in de gemeenten Gouda en Stein van des voormiddags tien tot des namiddags een ure in het 16 distriet a Op het Raadhuis te Zoetermeer voor ingelanden in de gemeenten Zoetermeer en Zegwaard van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure b In het Logement de Zwaan aan den LeyihcluindaM voor ingelanden in de gemeenten Stompwijk en Veur van des voorm tien tot des nam een ure Leyden den 14 = Maart 1868 h jkgraaf en Ilooijheemraden van Rijnland H C J HOOG Dijkgraaf V G DE BKUIJN KOPS SecreUris Openbare Verkoopingen op Vrijdag 27 Maart 1S68 des voormiddags ten elf ure in het Logement DE Z iLM te Gouda van Een HUIS en ERF aan de Turfmarkt te Gouda wijk H n 68 En een HUIS en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda wijk D ii 9S Op Woensdag den l April 1868 des voormiddags ten 9 ure ten huize van Jan v iN Leeuwen op s G ra venbroek te Heemcijk van 8 MELKKOEIJEN 3 PINKEN VAARTUIGEN BOUW en MELKGE HEEDSCHAPPEN enz En op Woensdag den 1 ö April 1868 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van den Heer Kolonel van DooKNiNCK aan de Turfmarkt te Gouda van een aanzienlijken INBOEDEL een compleet H VRN VCHEMENT voor een PAARD SCILVBRAKKEN enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J EORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda VERKOOPING BIJ EXECUTIE B H VAX DE WERVE Deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank te Rotterdam wonende te Goüd a zal op last van zijne principalen ten zijnen overstaan op VRIJDAG den 27 MAART 1S68 des voormiddags ten 10 ure voor en ten huize van DIRK van WIJK Dirkzoon in den Spoelwijkschen Polder te Ëeewcijk in het openbaar ow contant geld verknopen Diverse MEUBELEN als een Mahonljhout KABINET PORSELEIN KLOK KLEEDEREN STOELEN enz alsmede een PAARD TILBUEIE BOE RENWAGEN KOEIJEN PINKEN STIER KALVEREN VARKENS KIPPEN en voorts BOUWGEREEDSCHAPPEN en meer andere Goederen die ten verkoop zullen worden aangeboden Die gading hebben komen ten tijde en plaatse als boven gemeld ZEGT HET VOORT Raderstoomboot d IJfssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens e j uur an Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retourkuarten Bockarukkcrij van A BKINMIAX Deze Courant verscbijnt des Donderdagfl en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p I ost ƒ 2 25 Advertentieu van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gelet op de aanschrijving van Heeren Gedeputeerde staten van Zuid Holland d d 9 Julij 1844 strekkende om de ingezetenen den inhoud der wet betrekkflijk het vieren der zon en feestdagen te herinneren welke wet luidt Wij WILLE M bij de gratie Gods Prinse van Oranje Nassau souvercin Vorst der Vereenigde Nederlanden enz enz enz Aan alle degenen die deze zuUeu zien of hooren lezen salut doen te weten Alzoo Wij in overweging genomen hebben de nodzakelijkheid om op het voetspoor onzer godsdienstige voorvaderen die daaijp steeds den hoogsten prijs stelden de pligtmatige viering van den dag des Heeren en andere dagen den openbaren christelijken Godsdienst toegewijd door eenparige en voor de geheele uitgestrektheid der Vereenigde Nederlanden algemeen werkende maatregelen te verzekeren zoo is het dat Wij den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der staten generaal dezer landen hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze Dat op zondagen en op zoodanige godsdienstige feestdagen als door de kerkgenootschappen van den christelijkengodsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd worden niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen worden verrigt welke den godsdienst zouden kunnen storen maar datin het algemeen geene openbare arbeid zal mogen plaats hebben dan ingeval van noodzakelijkheid als wanneer de plaatselijkeregering daartoe schriftelijke toestemming zal geven Dat op deze dagen met uitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren hoegenaamd op markten straten ofopenbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoopen Dat gedurende den tijd voor de openbare Godsdienstoefening l cstemd de deuren der herbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordt voor zoo verre dezelve binnenden besloten kring der gebouwen liggende zijn zullen geslotenzijn en dat ook gedurende dien zelfden tijd geenerhande spelen hetzij kolven balslaan of dergelijke mogen plaats hebben Dat geene openbare vermakelijkheden zoo als schouwburgen publieke danspartijen concerten en harddraverijen opde zondagen en algemeene feestdagen zullen gedoogd worden zullende het aan de plaatselijke besturen worden vrijgelatenhieromtrent eene uitzondering toe te staan mits niet dan nahet volkomen eindigen van alle godsdienstoefeningen Dat de plaatselijke politie zorg zal dragen ten eindealle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid dergebouwen tol de openbare eeredieust bestemd en in het algemeen alles wat dezelve zouden kunnen hinderlijk zijn voor tekomen of te doen ophouden Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit naar gelang van personen en omstandigheden zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf entwintig guldens of met eene gevangenis van niet langer dandrie dagen voor de overtreders die buiten staat mogten zijndeze boete te betalen Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zalverdubbeld worden en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten En dat door deze algemeene verorcieuingen alle daarmede niet overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglementen en inrigtingen zullen worden gehouden voor vervallen Lasten en bevelen dat deze in bet Staatsblad zal vorden geïnsereerd en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt en aan de staten in de onderscheidene provinciën of landschappen ingevolge art 86 der Grondwet ter uitvoering zal worden gezonden met last om dezelve alomme te doen publiceren De prijs der Adyertentien van één tot ïcp regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend uur plaatsruimte en aSigeren en van de predikstoelen der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen te doen aflezen Lasten en bevelen voorts dat onze ministeriele departementen en andere autoriteiten justicieren n ofBcieren wien zulk aangaat aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden zonder eenige conoiveutie of dissimulatie Gegeven te s Gravenhage den 1 Maart des jaars 1815 het tweede van onze regering get WILLEM Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid get A B FALCK Voldoen hij deze aan gemelde aanschrijving en vermanen de Ingezetenen ten ermtigate om de voorgeschreven bepalingen itiptelijk in acht te nemen ten einde de rust op de uren aan de open bare Godsdienstoefening gewijd niet worde gestoord en ieder zich lou kunnen vrijwaren voor de toepassing der strafbepalingen op de overtreding hier van vastgesteld En is de COMMISSARIS van POLITIE gelast voor de nakoming dezer te doeti waken Gouda den 20 Maart 1S68 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN DE GRAVE W I B 6uttenlanïr Londen 21 Maart In het parlement is door graaf Mayo een iersche reform bill ingediend welke aan eenige burgten het regt ontneemt een lid voor het parlement te kiezen om dat regt aan volkrijke districten te geven De census is voor de burgten een weinig lager gesteld maar voor het overige zijn er geene nieuwe bepalingen van eenig belang Dit omwerp is met de grootste onverschilligheid in het huis der gemeenten ontvangen Bij al de magtige iersche vraagstukken die om oplossing vragen en bij den wensch van een gedeelte der bevolking naar een eigen parlement is eene dergelijke kleine verandering in het kiesregt al een zeer homoeopatisch geneesmiddel voor de ziekte waaronder Ierland lijdt Uit New York loopen de berigteu tot 12j maart Hetsupplementaire wetsontwerp op de reconstructie is wet geworden daar de president geen veto geteekend heeft Officieelis aangekondigd dat si hts 71 000 stemmen bij de laatsteverkiezing in Alabama zijn uitgebragt De republikeinscheconventie in Pensylvdnie heeft ter gunste van Grant uitspraakgedaan voor het presidentschap De democratische conventievan NewTork is gisteren te Albany vergaderd geweest Deexgouverneur Seymour heeft het woord gevoerd tegen de betaling van de staatsschuld in papieren geld De heer Gladstone heeft in het lagerhuis zijn voorstel betreffende de afschaffing der staatskerk in Ierland ingediend Hij wil den werkkring van geestelijke commissien aldaar beperkt hebben tot zaken van dringenden aard overeenkomstigde beslissing van het parlement en dat een adres aan de koningin zal worden gerigt strekkende om de belangen dier kerken die der geestelijkheid aan het parlement over te dragen 24 Maart Men meldt uit Washington van gisteren hetproces van den president is heden aangevangen Zijne advocaten hebben op de aanklagt eene beantwoording ingediend waarin alle beschuldigingen ontkend worden Zij hebben teven een uitstel van 30 tlagen gevraagd om de verdediging gereedte maken De senaat heeft dit met 41 t gen 12 st geweigerd Berlijn 22 Maart De rijksdag van den noord duitsohen bond is heden namiddag ten 1 ure in de witte zaal door deo kuning geopend De troonrede kondigt de verdere voltoo jiM aan van de vroeger gegrondveste inwendige instellinggaf P op de reeds tot stand gebragte regeling van het flostverkaar