Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1868

ADVERTENTIEN Openbare Vcrkooping op DINGSDAG 31 MAART 1S68 des voormiddags ten 9 ure aan het lokaal in de Nieuwsteeg wijk E n 16 17 te Govda ten overstaan van de Notarissen MONTI IN en KISÏ aldaar van gekleurde en blaauwe japansche MIlll MAHONIEHOUTEN MEUBELEN HUISRAAD en andere roerende goederen Daags te voren te zien inet onderseheiJene staten en ook op hei met Noord Amerika gesloten verdrag spreekt s konings genoegdoening uit over de wijze waarop de diplomatieke vertegenwoordiging van den iioord luitschen bond in het buitenland is opgenomen en besluit ujet de overtuiging uit te drukken dat de zegeningen des vredes op het werk van den rijksraad zal rusten Weenen 21 Müart Het hnis der heeren heeft heden bij discussie over het wetsontwerp op het huwelijk het voorstel van graaf Mensdorff tot verdaging verworpen met C5 tegen 45 stemmen en het voorstel der minderheid is insgelijks verworpen met 69 tegen 34 stemmen De president van het huis der afgevaardigden heeft in dezitting van heden mededeeling gedaan van de volgende wetsbntwerpen strekkende tot dekking van het deficit 1 tot het▼erkoopen van staatsdoraeinen tot een beiirag van 25 millioenfl 2 de vermeerdering der vlottende schuld met 20 millioen 3 verhooging van de korting op de prijzen der loterij 4 conversie van gefundeerde schuld in reutegevende en 5 hetheffen eener belasting op de kapitalen In de zitting van dingsdag e k zal de memorie van toelichting door den ministerTan financiën worden iugedieiid Het financiële voorstel heden in het huis der afgevaardigden aangeboden bestaat uit vijf wetsontwerpen Heteerste betreft de conversie der staatsschuld en strekt om de tegenwoordige staatsschuldbrieven te veranderen in nietafiosbare met eene inkomslen belastiug van 12 pCt bezwaarde rente Deinterest is bepaald op 4 q De aauvragen tot conversie moeten geschieden binnen drie maanden Het tweede ontwerp heeftbetrekking op de belasting op het vermogen te beginnen raet ƒ 1500 Het derde strekt tot verhooging der korting van deloterijprijzen tot 15 pCt De overige ontwerpen zijn bekend ömnenUnb GOUD V 25 Maart In de zitting der tweede kamer zijn zaturdag de discussien voortgezet en ten einde gebragt over de conclusie vanhet verslag der commissie tot onderzoek der diplomatische bescheiden betreffende de limburg luxeraburgsche aangelegenheden strekkende om die stukken aan te nemen voor kennisgeving De hr Insinger den hr Thorbecke beantwoordende bleef zijne opmerkingen in zijne eerste rede vervat bandhaven De hr de Bosch Kemper kon zich met de conclusie van het rapport wel vereeuigen daaraan mogt z i echter geen motie verbonden worden Het bevreemde hem dat zij die het regeringsbeleid afkeurden geen adres aan den koning hadden aangeboden De hr Koorders beantwoordde eenige sprekers die tegen zijne vroegere rede bemerkingen hadden geniaakt De hr v d Linden schetste de positie waarin men thans verkeerde na de andere zijde aandringt dat men van deze zijde eene gemotiveerde conclusie voorstcUe Om den strijd over eene gemotiveerde motie te ontwijken dringt men aan op eene gemotiveerde conclusie en dus op iets dat men zelf zegt ongrondwettig te zijn De hr v d Does de Willebois teekende protest aan tegen het verslag Hij drong evenzeer aan op het stellen der afkeuring van het buitenlandsch beleid hetzij in deu vorm van een adres hetzij in dien van eene motie van wantrouwen De min van justitie achtte het een regtmatigen eisch dat de kamer zich verklare en dat zij die zoo scherp hebben veroordeeld den moed hebben die veroordeeling te formuleren De heer Godefroi kwam nog met een enkel woord op zijne vroegere rede terug voornamelijk omtrent het punt der garantie De positie der partijen nagaande meende bij dat de ministeriele partij een voorstel lot goedkeuring moest doen De min van binneul zaken drong wederom aan op het uitbrengen van een eindoordeel over het regeringsbeleid De hr Kaltl bestreed het rapport en de conclusie en hoopte dat de regering de kabinetskwestie alleen zou verbinden met de vraag omtrent het buitenlandsch beleid De hr Dullert beantwoordde den min van binneul zaken Na langdurige discussien tusschen de ministers van binnen en buitenl zaken en van justitie eu de hh van der Linden Dullert en de Brauw constateert de hr Pijnappel dat daar de oppositie geene gemotiveerde conclusie voorstelt hij dit nu doet Zijne gewijzigde conclusie bevat de erkenning dat door de overlegging der stukken de waardeering is bevorderd van het aandeel dat de regering gehad heeft in de afwending der gevaren die Europa en Nederland hebben bedreigd De hr de Bcsch Kenaper wil eene zelfstandige verklaring Een voorstel van den hr Koerders om de beraadslagingen tot maandag te verdagen wordt verworpen met 4S tegen £ 5 st Na bestrijding van de motie Pijnappeldoor de hh deBrauw V Wassenaer Catwijck en Bergma n wordt die ingetrokken en de ongemotiveerde conclusie der commissie aangenomen met 55 tegen 17 stemmen In de zitting van maandag zijn de beraadslagingen over de motie Blnssé weder opgevat en ten einde gebragt De hr Blussé heeft de tegen zijne motie ingebragte bezwaren wederleod en nam als uitgangspunt de negen punten hoewel ia ge wijzigde orde door deu hr de Bosch Kemper ia de zitting van ti maart ter bestrijding gesteld De miniuister van binnenlandsche zaken gaf te kennen reeds verklaard te hebben dat de regering eene kabinetskwestie zag 1 zoo de kamer weigerde de inlicntingen van den min van buitenl zaken te hooren en 2 zoo eene afkeurende conclusie ware voorgesteld geworden Zij kan zich dus na de dubbelzinnigheid der motie te hebben betoogd van verder debat onthouden De hr de Bosch Kemper beantwoordde den hr Blussé n a van diens bestrijding van sprekers argumenten welke hij nader uiteenzette terwijl hij bleef volhouden dat de eenige grondwettige weg was het aanbieden van een eerbiedig adres aan den koning Hij zou de indiening van zulk een adres voorstellen maar eerst nadat hem gebleken was dat geen sprekers meer het woord wcnschten te voeren daar hem anders smoring der debatten zou kunnen worden verweten De hr Duinbar zou voor de motie stemmen en verklaart dat het weinig vertrouwen dat hij nog in sommige leden van het kabinet stelde door de herhaalde ontbinding geheel en al verdwenen is Hij wees er nog op dat de min van binneul zaken los weg een lid der vertegenwoordiging van hoog verraad had beschuldigd door Ie verklaren dat de motie was eeu coup dV tat een greep naar de souvereiniteit De hr Fransen van de Putte deed uitkomen de zonderlinge stoute wending van het ministerie sedert zaturdag waarbij hij aantoonde dat het zedelijke kracht miste Op het verwijt des heeren de Bosch Kemper dat na 1853 motien van orde en afstemming van begrootingen zijn te baat genomen antwoordde spreker dat de voornaamste schuldigen in deze zijn de conservatieven waaronder de meeste der tegenwoordige ministers Wat het gevolg zal zijn van de motie gaat ons niet aan zeide spreker wel het ministerie dat bovendien noch de koloniale noch de onderwijskwestie tot oplossing had gebragt De min van binnenl zaken beantwoordde den hr Fransen van de Putte De hr Hatfmans de motie bestrijdende verdedigde de houding der regering De hr Koorders hoewel niet in het algemeen motien als ongrondwettig beschouwende zou tegci deze motie stemmen omdat zij was eene onware motie daar ze het feit der ontbinding losrukte van de verwerping der begrooting van buiten zaken Nadat de heer Jonckbloet nog t woord gevoerd had werd de motie met 39 tegen 34 stemmen aangenomen De hr de Bosch Kemper doet vervolgens het voorstel een adres aan Z M deu koning te rigleu de discussie daarover werd uitgesteld tot dingsdag In de zitting van gister is het voorstel van den heerde Bosch Kemper tot aanbieding van een adres aan den koningdoor leden van alle rigtiugeu bestreden Na verdediging doorden voorsteller is het voorstel verworpen met 9 tegen 3 stemmee A óür steraden de hh Kien van Foreest en de Bosch Kemper De vergadering is daarop gescheiden Het Hdbl zegl o a van de concilianten Willen en niet willen durven en niet durven niet voor maar ook niet tegen niet afstemmen maar ook niet aannemen ten slotte zich met alles bemoeijen alles beter willen weten allerlei nieuwe theorien opzetten die in de praktijk falen maar eigentlijk zouder het zelf te willen alles in de war sturen alles vertragen zonder bij magte te zijn om iets tot stand Ie brengen ziedaar de karakteristiek van de partij die door de hh de Bosch Kemper en Pijnappel vertegenwoordigd wordt en die hoe goed en eerlijk hare bedoelingen ook zijn mogen voor het practische staatsieven volkomen onbrnikbaar is Gemengde Berigten De bevolking van Beijeren bedraagt 4 823 600 ziekn waaronder 115 772 militairen De touing van Prniseu heeft 17 500 gulden ge gulden geüinuen eeu uw scbuükeu voor den bouw eencr r k kerk te K ijmu u c was de te ïraukfort opengestelde wartemburgsche él jpCts spoorwegleemuj a 02 en ecu kwart volgcteekend Cit België schrijft men dat Nederland verlost is van de runderpest en van het ministerie Candia bekomt weder een nieuwen gouverneur in Aristarchie bev een chiistcn tot nu gezant te Berlijn De reform league zal eene groote volksdemonstratie organiseren ten behoeve der afscbatfing der jersche staatskerk Men denkt in Pruisen aan het afschatfen der acciinseu op hroud en vleesch De pauselijke nuntius zal Weenen verlaten als hel burgerlijk huwelijk ordt ingevoerd Voor Algerie is 2 millioen aangevraagd bij tet wetgevend ligchaan De nieuwe eng fortificaticwerken zijn zw slecht dat het alles weggeworpen geld is Spanje leent 55 millioen tegen 6 en een half pCt om af te losseu in 15 jaren Te Weenen heeft eene vrijwillige illuminatie plaats gehad over het burgerlijk huwelijk De Japannczen stellen zich door ouderlingen tuist bloot aan eene europcschc interventie De schoolmeesters in Pruisen orden beboet over het dragen van knevels en het verzuimen van het kerkbezoek j sche kamer magtiging verleend tot de vervolging vaa den dagbladlasteraar de KcrYeguen In Frankrijk wijdca lich 72 000 van de 100 000 kloosterliageu van beiderlei sekse aan de opleiding van ruim twee millioen kinderen Pe tvphus is aan het afnemen in OostPruisen Te Zwolle heeft zich eene bende Zigeuners heidens vertoond van een dertigtal personen met eenige paarden en wageus Te Dublin wordt een standbeeld opgerigt voor Daniel O Coouell Oproerige looneelen hebben plaats gehad te Bordeaux naar aanleiding der recrutering voor de mobile nationale garde De schade door de veeziekte veroorzaakt op Sumatra s westkust wordt thaus reeds geschat op 8 millioen gulden Men beweert dat de eng regering het parlement ontbiuden zal als zij ia de iersche kwestie te kort schiet Overijselsclie brieven IX Overijsel heeft zijn tweede Enschedé De avond van den alom gehouden biddag deed Genemuiden gedeeltelijk in asch Terkeeren In den vroegen morgen van deu volgenden dag verspreidde zich de mare wijd eu zijd en van dat oogenblik af komen dagelijks tal bezoekers de puinhoopen bezigligen Een en ander is uit de dagbladen reeds genoegzaam bekend Een feit echter dient nog aangestipt Acht dagen vóór het noodlottig tijdstip is aan de gemeente Genemuiden door de wed Muijderman Zonen te Zwolle een brandkast geleverd 36 ureu is deze door vuur bedekt geweest toen geopend en alles ongeschonden bevonden In tegengesteld geval are de gemeente zeker geruïneerd geweest Nu zal zich alles wel schikken De gemeente die voor arm doorging is werkelijk rijk daarbij nog de ingeroepen weldadigheid onzer landgeuooten die veel zegt ook meer nu zal spoedig alles wel weer ten beste doen keeren en na verloop van jaren zal Genemuiden er ongetwijfeld bij gewonnen hebben daargelaten eenige particuliere uitzonderingen Een persoon verdacht van brandstichting en bereids gearresteerd is weder op vrije voeten gesteld Het verdere onderzoek dienaangaande zal de tijd ieereu Gedurende eenige dagen wordt onze provincie bezocht door een troep Zigeuners in echt nationaal kostuum t welk voorzeker niet weinig opzien baart over Almelo en Kaalte kwamen ze in den lalen avond van donderdag te Zwolle aan De troep bestond uit 4 mannen 4 vrouwen 22 kinderen 4 wagens en een groot aantal paarden echt hongaarach ras Na van de regering verlof ontvangen te hebben op een stuk gemeenieweilantl tot zaturdag te mogen vertoeven op voorwaarde dat alleen de vier heeren in de stad mogten komen sloegen zij hunne tenten op bestaande uit een paar stokken met eeu zeil overdekt Levenswijze en kleederdragt dezer mensohen is veel verschillend van de onze Niettegenstaande den kouden natten grond liepen de kinderen half naakt en natuurlijk blootvoets de dames waren al niet veel beier maar de heeren waren gekleed en forsche goed ontwikkelde mannen Een hunner scheen de chef te zijn Allen droegen veruilderde en tot op den rug toe hangende haren spraken plat duitsch en schenen belijders der grieksche godsdienst Het doel dezer menschen is twijfelachtig wel liepen zij de stad door om met ketellappeu wat te verdienen doch dit kon niet veel zijn in aanmerking nemende den korten tijd van hun verblijf alhier Te Almelo badden zij echter een patent genomen De diefachiige aard waarvoor hun stam genoegzaam bekend staat was ook hun in gecne geringe mate eigen Vooral schenen zij verzot op rooken K inderen naauwelijks 2 jaar zag men dampen als oude moffen en op allerlei manieren wisten zij zich van rookgereedschap meester te maken alsook van andere dingen want sedert hun verblijf alhier gewaagt men van tal van kleine dieverijen altemcal op hunne rekening Dat zij niet al te goed te vertrouwen waren scheen het dagelijksch bestuur ook te begrijpen daar daags de politie altijd in hunne onmiddellijke nabijheid was en s nachts bijzondere stille wachten onze eenzame straten W OEKUEN 22 Maart 1868 Overleden M H PRINS geliefde echtgenoote van H F SCHARP Eenige kennkgemng KH Leden wordt bij deze kennis gegeven dat het HEEREN CONCERT van Donderdag 26 Maart door bijzondere omstandigheden is uitgesteld tot Donderdag 2 April DE DIBECTIE doorkruisten Zaterdag middag twaalf uur heeft de politie hennaar t Kalervesr gebragt en men zegt dat zij over Elburg opde hüllandsche plaatsen aangaan Wat daar van zij is mijonbekend doch dat hel haastig vertrek hun niet aanstond iszeker daar zij onze stad verlieten met toorn op t gelaat dentoeschouwers herhaaldelijk met eene uitdrukking van diepe verachting toeroepende Schweine Hund pff pff Geheel anders is voor ons het bezoek van het antwerpsch tooneelgezelschap Een paar maal heeft dit te Deventer en Zwolle gespeeld Men roemt er algemeen over en waarlijk men moet ook al alle gevoel van t schoone missen zoo men het spel van den heer Victor Driessens niet meesterlijk vindt en niet wegiitsleept wordt door die vleijende maar hoogst eenvoudige natuurlijke en zoo kinderlijk ouschnldige vlaamsche taal Het doet den noorderbroeder goed den zuider eens te hooren veel meer nog dan het zien van den bruinen Een ander genot nog staat ons te vvaciiten De heer J J Cremer zal donderdag a s in de zwolsche nutsafdeeling het publiek op een zijner novellen vergasten en t beluwsche dialect zal gewis niet minder ons treffen dan t vlaamsche Zijn naaste waarop men met verachting maar tevens ook met medelijden maar wel te dikwijls neerziet eens te aanschouwen en een bewijs te zien der Waarheid dal niet zelden een hart onschuldig en smetteloos onder de ruwste pij verborgen is t kan ongelwijfein veel goed doen en gerust opwegen tegen het kwnad dat de lUormonen hier hebben berokkend welke trouwens dan ook reeds lang vertrokken zijn Sinds de laatste verkiezingen worden we in de Provinciale Overijselsche en Zwolsche Courant nog telkens vergast op stukjes over de almelosche ongeregeldheden t Is een gekef van beide partijen waardoor feiten aan t licht komen vooral al niet erger dan elders hebben plaats gehad maar zij leveren toch het bewijs dat in t algemeen bij verkiezingen de stem der hollaiidsche natie een onbestaanbaar iets is en dat de zegswijze dat onze natie waarlijk liberaal is iu waarheid alleen dan geldig is wanneer men onder natie alleen verslaat hen die zich aan allerlei puliiieke wikkelingen lalen gelegen liggen Zoolang er bij onze mindere standen nog zooveel domheid heerschl als nn en t oranjegeschreeuw nog zooveel overeenkomst heeft met eene auti vaderlaiidsiiefde is de stem der natie slechls de stem der heethoofden en opruijers die nu eens zus dan weer zóó zal spreken afhai geude van de kwanliieit en kwaliieii van bovengenoemde heeren Wanneer men bij dergelijke beschouwingen wat minder schermde met raooije woorden maar de zaken grondig onderzocht eu naging de waarheid zou niet zoo deerlijk verminkt worden Als men wat zorgvuldiger was in het eerbiedigen der waarheid zou dit beter getuigen van vaderlandschen zin en t maatschappelijk leven met al zijn zorgen en zuchten met al zijn oiijuisiheden eu kibbelarijen het zou er bij winnen Maar dat onware het is ons helaas zoo natuurlijk geworden dat waarheid onnatuurlijk schijnt Zwolle 22 Maart ISÖ D Burgerli jke Stand GO U I A Gkboren 18 Maart Cornelia Maria Josephina ouders E D vr i Klaveren en M E van Leeuwen 19 Geertruida Johanna üiiü rs A Horst en G Woudenbelg 20 Helena ouders W Boot lU J W Kieuwenhuijzen Johanies ouders G Prince en J C Lttflaug 21 Xicolaas Martinus oudeis A A Thuleus en A Donjrclniaus Willem Bernard ouders J W P van Ifde van der Pais en X M 1 Kramer 22 Lena Clasina Maria ouders C IJssf lsteijn en C 51 Jonker Magdaleua Johanna Josephina oudtrs F W Essebaggers eu J de Jong Oviiltl tDt v 21 Maart B D van der Kint 15 in M Jougkoen 62 j A de Bruin 11 w 22 C van Kijst 10 j Malz Borst BoDboDS 30 Cents per pakje UNIVERSEEL MUIS en HULPMIDDEL tegen HOEST HEESCHHEID eu VKRKOUDHEll Te verkriJKen bij de Heeren J C v iS VREUMINGEN te Gouda en HENRI J T ix den EEEG te H oerdtn Malz Cliocolade is mede verkrijgbaar in pikjes van 40 Cts 60 Cis 75 Cis en I ID Aanvragen om Deoots franco aan het Centraal Deput van JOH ilOFF te AMSTEKDAM Voor vervalsching wordt gew iarschuwd