Goudsche Courant, zondag 29 maart 1868

ADVERTENTIEN PRO DEO Bij Vonnis der ArrondissementsRegt bank te Rotterdam van den 16 Maart 1868 is ten verzoeke van JOHANNA VAN VLAARDINGEN huisvrouw van LEENDERT JOHANNES LUNENBURG Meubelmaker beide wonende te Gouda denzelve LEENDERT JOHANNES LUNENBURG voornoemd ter zake van verkwisting gesteld onder Curatele Be Prooureur der Eisckeres W VORSTMAN Kosteloos bij dispositie der voormelde regtbank dd 2 Dec 1867 centen die zij bn zich hebben doen hen als f iladstone egt dat hij er Toor is om de bes te trek ken Distli daarentegen is Tan oordeel dat de kwade kies slechtseeplombeerd behoeft te worden i l L De suatscommissie die gelijk men weet zich bezig heeft gehonder met een onderzoek omtrent de nieuwigheden m eeni gemeenten der anglicaansche kerk door de geestelijken eigemnagtig ingevoerd heefi in een dezer dagen opgemaakt rapport verklaard dat er ook waar verscheidenheid m de leer vrnstond eenvormigheid in de eeredienat en eenparigheid m de kerkpleetigheid behoorden te zijn en dat daar het gebruik van kaarsliübi wierook en bijzondere kleedmgstukken bij de bedienin van het avondmaal verboden behoorde te worden als strijdig mei de gewoonten der laatste drie eeuwen 27 Jlaau Berigten uit New ïork van 18 dezer melden Genera al Thomis heeft aangekondigd dat een leger in Tennessee Georganiseerd wordt om gewapenderhand de regering van dienstaat te bemagtigen Grand heeft generaal Thomas gemagtigdom alle middelen die te zijner beschikking staan te gebruiken ten einde de autoriteiten van dien staat Ie beschermen Parijs 5 Maar In de zitting van het wetgevend ligchaam is de wet op de vereenigingen aangenomen met 209 tesen Ü2 stemmen Daarna is de zitting verdaagd tot naderebijeenroeping l Volgens de door den Moniteur medegedeelde berigtenuit BioJaneiro werd aldaar ver ekerd dat aan den bevelhebber der braziliaansohe scheepsmagt in Paraguay bevel was gezonden om zonder verdere aarzeling zijne meestal gepantserdebodems aan het geschut van Humaïta bloot te stellen en metalle magt een aanval op die sterkte te ondernemen In denargentijnschen statenbond was een deel van den staat Santa Fénog in opstand tegen het gezag van den president ilitre Brussel J Maart Er hebben ernstige ongeregeldheden plaats gelud in den omtrek van Charleroi ten gevolge van de werkstaking aan de kolenmijnen De luitenant der gendarmerie is zwaar gewond te Chatelinean Bij een gevecht ie Montigny zijn 10 dooden en gekwetsten gevallen Generaal Thibaut is van Charleroi vertrokken met een regiment karabiniers twee bataillons infanterie en een eskadron kavalleric van het hier liggende garuizoen 27 Maart Het departement van oorlog heeft van generaal Desart kommandant der tweede territoriale divisie devolgende depêches ontvangen Charleroi vrijdag 9 24 s morgens De toestand is zeer geruststellend 12 ure 4S min Het blijft stil en rustig Berlijn 25 Maart In de zitting van den rijksdag is de heer Simson met groofe meerderheid tot president herkozen de heer l jest tot eersten de heer Benningsen tot tweeden vicepresident De Prov Corr schrijft het volgende Thans zijn er geenedonkere wolken aan den staatkundigen hemel Ook de jongstebezorgdheid wegens het oosten welke grootere beteekenis zouhebben erlangd indien bij eenige groote mogendheid neigingtot ernstige verwikkelingen had bestaan is door de gemeenschappelijke vredelievende stemming van Europa uit den weggercimd Weenen 26 Maart in de zitting van het lagerhuis ia de door bet heerenhuis voorgestelde wijziging op het ontwerp Vin wet op het burgerlijk huwelijk bij de derde lezing aangenomen alsmede het voorstel der regering om bij voorbaat de belastingen te heffen tot einde junij öimicnUttïr GOIDA 28 Maart Gisteren namiddag omstreeks half zeven nre is van eenalhier in de haven liggend vaartuig een jongentje van 4 ja rvoorover in het water gevallen terwijl hel naar zijn afwaaijeodpetje greep Eerst twee uur later werd het lijkje opgevischt Naar wij vernemen hebben de hh leden van het concertflEuphonia het voornemen om in uca loop der maand april op een nader te bepalen dag een openbaar concert te geventen voordeele der slagtoffers van den brand te Genemuiden tegen ïO c entree Jleu is reeds begonnen de lijsten aan tebieden die voorzeker met genoegen zullen ontvangen worden daar ieder gaarne tot het goede werk door eene geringe bijdrage zal willen medewerken De Staats Courant bevat het besluit tot aanwijzing dereigendommen in de gemeenten Moordrecht ZuidWaddinxveen Zevenhuizen Bleiswijk Zegwaard Soelermeer Nootdorp Stompw jk Voorburg en s Gravenhage welke ten behoeve van denspoorweg van Gouda naar s Gravenhage ten algemeene nuttezullen worden onteigend Woensdag hebben de afdeelingen der tweede kamer vaa taten eeneraal een aanvang gemaakt met het onderzoek der ontwerpen van wet uitmakende de staatsbegrooting voor dit jaar De tweede kamer hield donderdag eene zitting Ingekomen is een wets ontwerp tot wijziging der begrooling voor Xederl Indie 1S67 Eindverslagen zijn uitgebragt over de ontwerpen tot definitieve vaststelling van het hoofdstuk buitenlandshe zaken en dat van justitie voor 1868 De dag der discussie nader te bepalen Tegen zaturdag zijn eenige ontwerpen van minder aanbelang aan de orde gesteld Tot rapporteurs over het hoofdstuk buitenlandsche zaken zijn benoemd de hh van der Linden Dam Gefkeu W Goltstein en Godefroi Men verzekert dat de beraadslagingen over de begrooting van buitenl zaken in de zitting der tweede kamer van aanstaanden maandag zullen plaats hebben De N Eott Cour meldt uit s Gravenhage van gisteren Men schijnt eenigzins verlegen met de vacature van ons ezantschap te Londen Den post langer open te houden zou minder hotfelijk jegens de britsche regering kunnen worden geacht Daarenboven dringt naar gezegd wordt onze gezant te Petersburg op verplaatsing aan en hem dezen zomet gepasseerd hebbende voor den baron van Zuylen huivert men om hem op nieuw voorbij te gaan hetgeen naar gezegd wordt ook tegenzin bij den koning zou vinden De Amst Cour zegt Naar w ij van goeder hand vernemen heeft het algemeen beurscomité voor pubUeke fondsen alhier zich reeds in het begin dezer week tot den oostenrijkschen minister van financiën gewend met een protest tegen diensontworpen maatregelen ter verbetering van den toesUnd van s rijks geldmiddelen Voornamelijk komt het beurscomité optegen de couponbelasting en het slot van zijn schrijven bevathet bepaalde verzoek dat de leeningen in het buitenland gesloten uitgegeven en betaalbaar gesteld van bedoelde belastingmogen worden vrijgeiield Uit de overwegingen van de arbitrale uitspraak tusschen den heer J J Lion en den heer A W Sythotf is gebleken dat zeker iemand die bevriend schijnt te zijn met den heer Lion namens den heer Sythotf doch zonder magtiging aau den heer Lion voorloopige aanbiedingen heeft gedaan om zija redacteurschap neder te leggen en dat de aanbiedingen in dier voege gedaan door den heer Lion zijn afgewezen Het verslag nilgebragt in de buitengewone algemeene vergadering van leden van het anti dagbladzegel verbond op 25 jan jl te Sotterdam gehouden is thans in druk uitgegeven voorafgegaan door eene korte schets van de rede bij die gelegenheid door den voorzitter van bet tijdelijk hoofdbestuur gehouden In dat verslag wordt een overzigt gegeven van het ontstaan der vereeniging die zich teu doel stelt de afschaffing van het dagbladzegel op alle mogelijke wijzen te bevorderen en van hetgeen de oprigters en later het tijdelijk hoofdbestuur in het belang der zaak hebben verrigt Mogt de vereeniging reeds van den aanvang veler belangstelling ondervinden eerst na de goedkeuring barer statuten eu hare erkenning als reglspersocn die nog al vrij lang was uitgebleven verkreeg zij eene b langrijke uitbreiding zoodat het verbond thans ruim 600 leden telt en acht afdeelingen zich hebben geconstitueerd Ook heeft de vereeniging nog in verschillende plaatsen hare correspondenten Het bestuur acht de vereeniging op die wijze voor de toekomst op solide grondslagen gevestigd en hoopt dat in een volgend verslag niet minder bevredigende resultaten ja nog grootere bewijzen zullen geleverd worden van de uitbreiding en den invloed der vereeniging Gemengde Berigten De Pruisische regering berigt bij circulaire aan Ao gezaoteu in het baitenlaod dat de reis van prins Napoleon geen jwlitiek doel had De porte beeft de eischen van Montenegro definitief afgewezen Twee ter dood veroordeelde feniana hebben gratie verkregen Het frant che kabinet wil met de onderteekenaars van 1815 overleggen wat er voor Polen te doen is De portagesche verkiezingen zijn volkomen in het voordeel der ministers uitgevallen Oostenrijk zal in den loop van den zomer eene eipeditie naar Oost Azie ondernemen In het dorpje Marcilly bij Roanne zijn op de veemarkt 200 ossen op het voorbeeld van een hunner wild geworden los gebroken en hebben in hunne woede alles omverwerpende 15 personen gedood en dertig gewond De abjssioische expeditie kost maandelijks alleen aan vrachten nagenoeg vijf mülioen gulden Te Melbourne kost goed scbapenvleesch één stuiver het i nd Dit jaar zal te louden eene luchtvaart tentoonstelling gehouden worden Een der grootste fabrieken te Birmingham waar de chassepotgeweren voor het fransche leger gemaakt werden is totaal afgebrand Prins Kapoleon laat zijn kabinet van oudheden in veiling verkoopen De porte ruUt met de Engelsehen antiquiteiten tegen gegroefde arinstrongkanonnen Men tracht het Suezkanaal onzijdig te doen verklaren door de zeevarende mogendheden Ook Mazzini raadt nitste aan in ipt roraeinsche vraagstuk Men slaat thans te Birmingham voor 6 milloen fr koperen pasmunt voor Italië ook het koperen geld voor Enmenie is daar onder banden Het eng gouvernement wil de lersche spoorwegen aankoopen Graaf von Bismarck is benoemd tot erfelijk lid van het huis der heeren Uit Konstantinopel beweert men dat de bevrediging van Candia snelle vorderingen maakt Dingsdag beeft de nederl tuinbouwmaatschappg Linnieua hare inrigting te Watergraafsmeer nabij Amsterdam met een tiental leerlingen geopend Het regtsgedin van Jelferson Davis is weder uitgesteld tot half April j oor een bergval zijn in het 690 inwoners tellende dorpje Buonanotte in de Abruzzen 30 huizen vernield De mijnwerkers in Znid Derbysbire hebhen na een jaar rusten den arbeid hervat het verlies aan daggeld bedraagt 300 000 galden Varia Indien wij eerlijke mannen zijn zullen wij voorwaarts gaan in den naam van waarheid en regtvaardigheid ons herinnerende dat wanneer de zaak bewezen is en het uur gekomen het uitstel van regt weigering van regt is zoo sprak de heer Gladstone in het engelsche parlement bij de behandeling der wetten ter verbetering van den toestand in Ierland Engeland i overtuigd dat lerlands toestand onhoudbaar is het oogenblik is daar dat regering en oppositie de handen aan het werk slaan om dien toestand te verbeteren Ook ons Ierland wacht reeds jaren op herstel van grieven Java heeft zich bitter te beklagen over het moederland meer en meer vestigt zich de overtuiging bij alle eerlijke mannen dat die toestand onhoudbaar is maar ons parlement houdt zich bezig met lang versleten Inxemburgsche kwestien en de ontbindingsmanie der ministers Java vraagt aanhoudend hulp en het antwoord vindt het in spoorwegwetten en kanalisatieontwerpen in het moederland Java vraagt slechts een weiuigje vrijheid eu van alle verordeningen is dwang de grondtoon Java vraagt regt en het batig slot het noodzakelijk batig slot belet alle billijkheid en wiegt het geweten der Nederlanders in slaap Wat wegen en wikken onze vertegenwoordigers de noorden van reeds verouderde protocollen wat behoeven zij zich zoo diepzinnig te bekommeren over garantie kwestien en andere diplomatieke beuzeliugen waarvan de oplossing toch door het zwaard en niet door de pen bewerkstelligd wordt in weerwil van alle plegtig bezworen traclaten en fijn gestelde protocollen als er van verre uit het schoone rijk vaa Insulinde stemmen opgaan van verdrukking en ellende van achteruitgang en verwarring Het ministerie heeft zich bij zijn optreding ten doel gesteld de koloniale kwestien te regelen dat het zich daaromtrent verantwoorde nog niets is gedaan de verwarring de ellende is toegenomen daardoor alleeu heeft het zijn onbekwaamheid bewezen en verdient geen ondersteuning Aan de oppositie past het even als Gladstone in het engelsche parlement met zelfstandige voorstellen op te treden om daardoor te tooneu dat zij niet langer medepügtig wil zijn aan het onregt zoo vele jaren Indie aangedaan Maar ook een gedeelte der liberale partij is helaas nog te zeer verblind door de batigslot politiek om voor alsnog afdoende maatregelen te kunnen verwachten Eerst zal door de een of andere noodlottige gebeurtenis het geweien der natie wakker geschud moeten worden Moge het dan niet te iaat zijn De kamer heeft zich niet te beklagen over te ver gedreven nederigheid en te groote bescheidenheid van het nieuwe bloed dat volgens raiuisterieel recept nieuwe krachten aan de afgeleefde vertegenwoordiging moest schenken Terwijl de hr Pijnappel een vurig kampioen is voor groen gekleurde conciliante beginselen en in geen discussie gemist wordt heeft de nieuwe afgevaardigde van Hoorn zich zelf reeds een brevet van onmisbaarheid uitgereikt De nieuwe afgevaardigde voor Haarlem waarschijnlijk nog bedwelmd door de loftuigingen in 1853 door hem behaald toen hij het drijven en wroeten der kerkelijk politieke partijen zoo meesterlijk in de Gids ten toon stelde meende met een enkelen slag zijn vroegere politieke medestanders het zwijgen op te leggen toen hij de discussien opende Aan den Weledelen Heer J EEUTINGEK Chirurgijn en Yroedmeesfer alhier wordt bij deze de oprechtste hulde der dankbaarheid toegebrscht voor de zoo belangrijke als gevaarlijke BORSTOPERATIE door hem op 21 Maart jl met zeldzame bedrevenheid en uitmuntend sncces aan eene ons dierbare lijderes verricht De Familie VAN OUDSHOORN GovDA 27 Maart 1868 met een bevigen aanval tegen die onverlaten die znlke edele onbaatznchtige en hoogst bekwame mannen als onze ministers zijn durfden bestrijden de spreker ontzag zelfs zijn tegenwoordige vrienden niet die een beschuldiging van flaauwheid niet konden ontgaan Heeft de heer Golutein zich nog verwaardigd zijn nieuwen waarschijnlijk zeer geachten vriend eea klein lesje toe te dienen de libiErale partij schijnt weinig notitie van zijn woorden genomen te hebben de iliscussie is bedaard voortgezet en met de bekeering van D Koorders geëindigd Een vraag na de discussien in den laalsten tijd over Luxemburg c a gehouden Er is veel eesproken dagfu aaneen hoorde men gevarieerd dezelfde zaken ieder scheen zijn welbespraaktheid te willen toonen en men erkende dat er niets nieuws te zeggen was en toch men sprak Zoude nu met al dat spreken één overtuiging veranderd zijn zoude door een redevoering een stem voor of tegen het ministerie gewonnen zijn Zouden zelfs de met zooveel ophef aangekondigde inlichtingen van eenigen invloed geweest zijn Moet men die vraag ontkennend beantwoorden dan zonde bet wel in het belang des lands geweest zijn indien na twee redevoeringen het vonnis geveld was Een weinig cijfers kunnen geen kwaad bij de behandeling der staatsbegrooting Sedert 1854 zijn de uitgaven hier te lande vermeerderd met 28 2 millioen iu Indie met 491 0 millioen De inkomsten zijn slechts vermeerderd met 40 millioen zoodat het verschil bijna 30 millioen bedraagt ten uadeele der schatkist De staatsbegrooting voor 1868 heeft als eindcijfers voor staatsuitgaven 931 j millioen en C s millioen voor gemeente uitgaven Meer dan een vierde tan dit geld ü ieslenid toor militaire vit ff a een De inkomsten worden geraamd op 65 2 millioen zoodat het krijgswezen der inkomsten vordert En nu leven Avij iu vredestijd De staatsbegrooting en de Indische begrooting bedragen te zamen 2ü3 2 millioen De uitgaven voor het krijgswezen zijn te zamen 5 5 millioen dns ook meer dan een vierde van de gezamenlijke uitgaven en veel meer dan een vierde der gezamenlijke inkomsten die slechts ISü millioen bedragen Marktberigten Gouda 26 Maart Bij weinig handel werden tarwe en rogge iets lager afgegeven gerst haver en boekweit prijshoudend Tarwe Poolsohe per 2400 kilo 500 Roode Kleefs ƒ 495 Zeeuwsche per mud ƒ 13 a ƒ 15 40 Rogge 10 a ƒ 11 75 Gerst ƒ 6 a ƒ 8 25 Haver ƒ 3 90 a ƒ 5 50 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 235 a ƒ 240 Noordbrabantsche ƒ 260 a ƒ 270 Bruine booneu ƒ 12 a ƒ Iu Witte boonen ƒ 10 a ƒ 14 De veemarkt met goeden aanvoer doch tragen handel kalfdragende koeijen naren iets meer gezocht Schapen warenniet te verkoopen varkens moeijelijk Boter ƒ 1 26 i ƒ 1 36 Burgerlijke Stand G o r D A Geboren 26 Maart Johanna Maria ouders W F Schwartz en E Y Wajon Johannes Cornells ooders C Mulders eo M L Breoder Adriana Maria Josiua ouders N Mathot en M W J Veerman Maria ouders A Lourier en J Verhart Adriana ouders J F van der Kind en G van Leeuwen OïEELtDES 23 Maart S J Smit 17 j PUIK BESTE WESTPHAALSCHE HAMMEN zijn te bekomen bij P HORNES Spekslager Gouwe wijk C N 55 Raderstoomboot d IJssel Van CrOUda Maandag en Dingsdag sm ergens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens OV2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retourlaarten