Goudsche Courant, zondag 29 maart 1868

18O8 Donderdag Z April H 697 GOUDSCHECOTJRAJÜPT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendexeg B n ® 60 Engelsche Schotsche touwen Kokos wollen en ordinaire Tapijten Fransclie en Duitsche Behangselpapieren Smaakvolle randen en Schoorsteenstukken Alle nieuwe dessins Behangsellinnens Schotsche wollen en ordinaire Karpetten Engelsche wollen touwen Korte Tiendeweg Wijk D N 3 W Door deze neemt 8 de ondergeteekende de gök vrij beid UEd te berigten dat hij wederom in zijn ® M A G A Z IJ N heeft ontvansen een ruim Assortiment zeil en ordinaire Gang en Traploopers Engelsche lakensche wollenen Damasten Tafelkleeden Priessche en ordinaire Faardeadekens Een groot assortiment Wasdoeken afgepaste Tafel zeilen Chassinetten Uzergaas Voetzakken Beddekwasten Gang en Deurmatten enz enz enz Hopende door eene prompte en civiele bediening het vertrouwen hetwelk hemreeds ten deele viel zich voortdurend waardig te maken en met TJw geacht bezoeksteeds vereerd te worden heeft hij de eer te zijn UEd Dw Dienaar AV STIKKER Gouda Maart 1868 266 STAATSLOTERIJ De trekking der EERSTE KLASSE begint oip Dingsdag 21 April 1868 WAARSCHUWING Nadat de Heer H SARDEMANN te Emmerik vele jaren A Vi BÜLLBICH s Zont voor zijnen vroegeren patroon verkocht had heeft nu een tot nog toe onbekende C W BLXLRICH zich gedrongen gevoeld het C W BULLUICH s Zont als nieuw wonder in de wereld te zenden de Verpakking na te maken en dan mat grooten ophef te verklaren dat het van den ondergeteekende verkochte A W C W BÜLLRICH s Zont onecht is Met hetzelfde regt kon hij annonceren laten dat Eegen en Gracbtwater alleen eeht bij hem te verkrijgen waren Xu dreigde hij den heer H SARDEMANN nog met geregtelijke vervolgingen waarmede hij echter is afgewezen De ondergeteekende verkoopt als Fabrikant het BÜLLRICH s UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT altijd lüOo goedkooper dan de Heer H SARDEMANN en is hetzelve als gerenommeerd huismiddel tegen MAAGPIJN MAAGKRAMP ZURE OPRISPING BRAAKLlST ONPASSELIJKHEID gebrek aan EETLUST slechte SPIJSVERTERING DUIZELIGHEID enz verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes a 1 2 kilo tegen den prijs van 80 Cents ff V4 ff ff ff 50 en ff Vs ff ff ff ff 30 GoudaVxi den Heer L WELTER IToerden bij den Heer H J v d BERGg Om ch voor schade te bewaren maak ik een ieder opmerkzaam daielk pakje van het eChte Universeel Zuiverings Zout voorzien is met dehandteekening van den Fabrikant H ïos GIMBORN Jpotheker 1 i aise U Emmerik ajd Rijn Brochures over het gebruik de geneeswijze en de buitengewone werking van het Ive zijn kosteloos bij bovengemelde Depothouders door mij verkrijgbaar gesteld Openbare Verkooplng OM COKTiXT GELD op WOENSDAG den 15 APEIL 1868 des Toormiddags ten 10 ure aan of in de Boüwmans Woning bewoond door A tan EOOIJEN nabij het Station Gouda van den Bhijnspoorweg binnen de Gemeente BROEK van LEVENDE HAAF eene partij HOOI en MEST zijnde enkel KOEMEST Nadere informatien zijn te verkrijgen bij den Notaris MOLENAAR te ZuidWadDINXVEEN zijnde het te verkoopenp te bezigtigen op den dag der verkooping van af des morgens ten 8 nre Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LASEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van SïVj Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderveen J F Allart Amsterdam M ClebaU Huidenstraat n 27 8 Delft H W de Kri ijff Delf skaten J Koch Derenter Gebroed Timan DirMand D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat Gratenhage J M Renesse Boekhorststr Raaitrecht K Oosterling Leyden J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Rotterdam A v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Maltha Schoonhoven A Wolff Tiel A F Paassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Vlaardingen Nidelstein Walter Woerden L Euijter WAARSCHUWING Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik i door ons te Goudfl alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat Men wordt instantelijk verzocht vel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Dépót zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven ofgegeten Steden en plaatsen dan bij de Her tmtengenoemJe Depothouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kienen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wlen men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 16 Boekdnikkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgaie des avonds te voren Dcprijsperdriemaandeni9 2 francop post 2 2J1 = Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere poeten vuur 10 ure ingezonden zijn i3uhenlanlr Lenden 29 Maart De Pali Mall Gazette zegt Disraeli s oneeriijke en gevaarlijke kreet de godsdienst is in fevaar wekt t onverdraagzaamste vooroordeelen en de rj est ont lambare hartstogten van het volk op ter wille van elltiuipe partijbelangen hetgeen ongeveer de laagste rol is die een minister kan spelen Wat ook de meeningen mogen zijn van verstandige mannen aangaande de iersche kerk zij moeien allen een minister veroordeelen die hulp zoekt in ene soort van staatkundige brandstichting oheindig meer geducht dan eenige welke ooit door den dolzinnigsten radicaal nerd ondernomen In het begin der ueek verklaarde Disraeli in het parlement dat hij de motie van den heer Gladstone bedaard enkalm bestrijden zou met het oog op het groote gewigl vanhet onderwerp Tnee dagen later bezwijkt hij voor de verleiding om aan een ouden torv edelman een brief te schrijven die al de godsdienstige onverdraagzaamheid van bet volkmoest opwekken en door sophismeu de vrienden van de protestantsche kerk onder zijn vaandel voeren Geene geestdriftwerd echter opgewekt alle verstandige mannen zoowel liberalen als conservatieven veroordeelden zijne woorden en daarde crisis gevaarlijk is besloot hij tot eene nieuwe veranderingvan front Bij monde van lord Stanley verklaart hij dat hetministerie aanstaanden maandag vóór dat Gladstone s motiein stemming komt het volgende amendement zal voorstellen Het huis der gemeente ofschoon van oordeel dat belangrijke wijziginj eD iq bet wer I4lyke bezit van de iersche kerkbehooren te vorden gebragt acht het raadzaam voorslelleiitot opheffing dier kerk als staatskerk over te laten aan de beslissing van het nieuwe parlement Lord Stanley s verklaring dat belangrijke wijzigingen noodig zijn is een harde slag voor de conservatieve couranten die hot ministerie bijstaan en altijd verklaarden dat iedere verandering onraadzaam was doch waarschijnlijk zullen deze hulptroepen nu ook wel van batterij veranderen Men schijnt echter Gladstone niet aan het woord te willen laten komen uit vrees welligt dal als Gladstone de krijgsbazuin steekt de muren van het iersche Jericho van zelf zullen omvallen Nu de iersche staatskerk door de liberale partij worilt aangevallen is het belangrijk eens na te gaan wat een van Enaeland s edelste staatslieden lord Macauly dertig jiiren geleden aangaande haar zeide Indien er ergens ter wereld eene staatskerk ware die door vier vijfden der bevolking welke aan hare zorg is toevertrouwd voor kettersch werd gehouden eene kerk die door het zwaard werd gegrondvest en staande gehouden eene kerk die tweemaal meer oproer dan hekeermgen veroorzaakte eene kerk die hoewel zij groote slerkie en magt bezat en langen tijd werd ondersteund door geweldige vervolgingen bij de wet bepaald gedurende een tal van geslachten werd bevonden toch niet in staat te zijn om hare keringen te verspreiden en te naauwemood het veroverde terrein kon behouden eene kerk zoo gehaat dat bedrog en geweld tegen haar gepleegd met welgevallen werden aangezien eene kerk wier leeraars predikten voor leege banken en die met moeite haar wettig bestaan voortsleepte door behulp van bajonetten wij erkennen het zulk eene kerk zou volgens onze beginselen niet te verdedigen zijn Zoowel de lijdelijke als de geestelijke belangen van het volk lijden er onder Het turksche monsterkanon hetwelk ten behoeve van hetbritsche museum is afgestaan te gelijk met S marmeren kogels elk van 6 centenaars en zulks in ruil voor twee stukken geschut van engelsch maaksel met 200 kogels is op de Theemsaangekomen aan boord van de Terrible Dit kanon is vankoper heeft de lengte van 18 voet weegt 19 ton en voertbet volgende opschrift dat vertaald aldus luidt Dit kanon isvervaardigd op 23 October 1464 door Ali onder de regeringvaf Mahomet Khan zoon van Mnrat Khao 31 Maart Gisteren beeft de heer Gladstone in het hnis De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarbo en 10 Cent Buitengeiïoiie letters worden berekend naar plaatsruimte der gemeenten zijne resolutie toegelicht betreffende de staatskerk in Ierland welke volgens spreker uit het staatkundige oogpunt eene hatelijke en gevaarlijke en uit bet maat chappelijke oogpunt eene onregtvaardige instelling is Hij verklaarde zich op hekelende wijze tegen het uitstel der behandeling en sprak op welsprekende wijze ter gunste van deze daaé van geregtigheid jegens Ierland De heer Stanley zeide dat het tegenwoordige parlement dat het einde van zijn zitlingstijd nadert het regt niet heeft om de handelingen van het aanstaande parlement te belemmeren De heer Cranborne viel Disraeli hevig aaü wiens staatkunde geen vertrouwen hoegenaamd verdiende De advocaatgeneraal verklaarde dat de resolutie onwettig was De discussie is daarna tot woensdag verdaagd De handelingen van de aanklagt tegen Johnson voor densenaat zijn heden geopend door Butler De commissie voor hetin staat van beschuldiging stellen heeft als bewijs van de schuldvan Johnson overgelegd een afschrift van de oorspronkelijkebenoeming van Stanlon tot minister van oorlog en van deboodschap van Johnson waarin de redenen worden uiteengezetvan het ontslag van dien minister Parijs 29 Maart Men verwacht dat de minister van van binueiil zaken weldra aan den keizer het rapport omtrent den algemeenen geest der gemoederen ten gevolge der werkzaamheden voor de inschrijving der nationale mobile garde zal doen toekomen 30 Maart Aan het ministerie van oorlog is men ijverigbezig met de organisatie der mobile nationale garde een gedeelte der otficieren is reeds benoemd de manschappen zullenechter voorloopig niet tot oefening worden opgeroepen en geschiedt dit dan zal met bewoners der oostelijke departementen ban begin worden gemaakt 31 Maart Blijkens een telegram uit Grenoble is de rost aldaar gisteren gestoord geworden door 300 jongelieden die den Marseillaise aanhieven voor de prefectuur en het geboaw der je uilen De menigte is uiteen gedreven Berlijn 30 Maart Volgens de Zukunft is het netsont werp tot opheffing der gijzeling door den bondsraad aanjenomen zij wordt alleen gehandhaafd bij ter kwader trouw gepleegde bedriegelijke handelingen Weenen 29 Maart in parlementaire kringen heerscht de overtuiging dat de keizer even als het van den aanvang verwacht werd de confessionele wetten zal sanctioneren zoodra zij deliuiiief door de beide kamers goedgekeurd zullen zijn 30 Maart De gemeenschappelijke delegatien van de oostenrijksche monarchie hebben het budget van 186S voor alle in den rijksraad vertegenwoordigde landen en voor Hongarije als volgt zamengesteld gemeenschappelijk ministerie van buitenl zaken 4 263 221 fl gemeenschappelijk miuislerie van oorlog a voorde landmagt 68 699 640 fl é voor de mariue 7 50S 477 fl gemeenschappelijk ministerie van financiën 223 000 fl te zamen 80 694 338 fl Van dit bedng wordt afgetrokken een voorloopig geraamd bedrag van de in en uitgaande regten van 7 200 000 fl alzoo blijft eene som ran 73 494 338 fl te dekken over De cis leithaansche g weslen moeten voigeus de wetten van den 21 en 24 december 1S67 daartoe bijdrages 51 446 036 fl 31 Maart In de vergadering van het heerenbois van dingsdag is het debat over de wet op het lager onderwijs voortgezet Nadat de min van onderwijs nogmaals het standpunt der regering in de schoolkwestie had niteengezet is deconclusie van het rapport der minderheid met algemeene stammen op 19 na erworpen Daarna zijn § 1 en 2 betreffendehet regt vnn toezigt door den slaat in de godsdienstig zedelijke opvoeding weder aanhangig gematkt in den vorm waarin zij door het lagerhuis aangenomen waren Eindelijk ia bet gtbeele wetsontwerp volgens d conclusie van het rapporten meerderheid aangenomen y f i