Goudsche Courant, donderdag 2 april 1868

ötnnenlanïr GOIDA 1 April Ia de zaturdag gehouden zitting der tneede kamer zijn de volgende wetsoiitnerpen met algemeene steromen aangenomen l tot beschiLbiarsIcllmg vin gelden negens door het dep van oorlog gedane In de zitting der tweede kan 3r van maandag zijn de algemeene beraidslagiugen geopend over het ontnerp tot vaststelling der beirooiing vm Ned Indie voor IbGS De beer Si pe tein cuschie zich m verband met de beschouwingen in het euuher lig te onihondea van de bespreking vin eenig punt van kolonnle staatkunde en zich te bepalen tot drie puilen 1 de comptabiliteilsivet van lsb4 waaromtrent hij van meening is dat ie vaststelling der ind begrootini bj de et niet een waarborg geeft voor een ngtig beheer 2 de financiële rcsulta iu derer begrooting Hierdoor komt spr door globile vergelijking der eindtijlers met Pe hh Nierstn 7 eu Kochnssen hebben vervolgens huu hart lucht gegeven tegen chier alles wat ouder vorge besturen was geschied doch kouilen daarbij evenmin un vioegeren afgod waaraan de eerste ontbinding nas te danken den zoo haastig verdwenen heer Slijer geheel sparen De heer van Ni pen stelde zijne stem afhankelijk van het antwoord dat hij zou verkrijgen op eenige vrigen die hij tot den min ngtte omtrent de uitgifte van Wüe te gronden het onderzoek nopens de kofiijcuUuur en het vier palen besluit Ue mm van kolomen wijdde naar aanleiding van de opmerking in het eindver lag dat hij een voorstander van reactie ou zijn over die uitdrukking uit en vroeg of het reactie kin genoemd worden wai neer hij te velde trekt tegen utopien die z 1 verderfelijk voor Java zijn Zoo dat reactie nare dan zag hij in dat woord een eere 1 tl Ue minister deelde nu zijn gevoelen mede omtrent de plannen van hervorming en omkeering die zich in den jong len tijd hadden verdrongen omtrent het belastingstelsel de uitbesteding van houtboaschtn de kadastrale opneming De mini=ter n is van oordeel dat men niet te veel in de mland che huishouding moe t indringen Hij besprak de heerendieusten de verhooging der bezoldiging van de 11 disclie hoofden en dtelde zijne luziglen mede over de meun e suikerregeling die hij zeer giarue zou tot stand brengen Hij besloot Diet op de peciale vragen hem gedam te antwoorden Dehr koorders verdedigde de staatkunde des ministers van kolomen z i was reactie op dit oogenblik noodig omdat de vornitgang te ver was voortgegaan Vadat de heer van Insinger nog eenige nadere vragen aan der min had gedaan betreffende de koffijcultuur en de kadastrale opname waarop deze verklaarde bereid te zijn morgen te antwoorden is de voortzetting der beraads agingen op dingsdag bepaald In de zitting van gisteren zijn de beraadslagingen voortgezet De minister van kolomen heeft na het beantwoorden der vragen van den heer lusinger zijne denkbeelden nader ontwikkeld l e heer W vin Goltsteiii wenschte deze begroot ug alleen uit een administratief oogpunt te beoordeelen en va t te stellen ondanks de groole bezwaren die hij daartegen mogi hebben Ilij constateerde de slechte werknio van de comptabili eilswet De heer Ca embroot verklaarde een bepaald voorstander van het cultnurstelsel te zijn mits art 56 5 lid van het regerings reglement werd nagekomen Hy drong aan op verligtme der bevolking bij de koffijteelt De heer van Nispen had bezwaren tegen de schrikbarende toename van de uitgaven m ladie waarvan het gevolg zou ZIJD heffing van belastingen in het moederland De heer van Bosse wederlegde het aangevoerde door denheer van Goltstein omtrent de slechte werking der comnUbiliteitswet De heer Gefken zou in de gegeven omstandigheden voor de begrooting stemmen hoewel hij sroote bezwaren daartegen h d De heer Koorders besprak de heerendiensten Hij verhr de overlegging van de stnklen betreffende het vierpalenbesluit De heer J K van Goltstein zou voor de begrooting stemmen omdat de minister even als hij het gouvernementscul tuurstelsel was toegedaan De hh van Wasscnaer Catwyck en Hoffman verklaarden zich voor de begrooting De minister van kolomen beantwoordde hoofdzakelijk den heer Koordeis en verklaarde de begrooting met te zullen inkrimpen teuzij hij overtuigd was dat de dienat m Indie daardoor geen nadeel leed De algemeene beraadslagingen zijü gesloten Morgen behandeling der onderdeelen Na discussie is met 36 tegen 3i stemmen besloten de begrootingswetten na de indische begrooting te behandelen Blijkens het eindverslag der commissie van rapport ursuit de tweede kamer over hoofdstuk IU buitcnl aken nasmen algemeen van oordeel dat na de breedvoerige behandelingdezer voordragt in de onlangs ontbondene kamer eu na hetgeen door verscheidene ledeu over den staatkundigen toestanddes linds bij de algemeene beschouwingen over de staalbe grootmg ook ten a inzien van dit departement nas in het midden gelirigt eene nadere bespreking van het rege ingsbeleidomtrent de buitenlandsche zaken ten eenemale onnoodig moestworden geacht Thans zien de algemeene beschouwingen der staatsbegrooting over 1S6S het licht Rapporteurs waren de hh Dullert Thorbecke van Voorlhn n Geertsema en Storm van 3 Gravesinde De meerdchcid beschouwt den tegenwoordigen toestand even voorbeeldeloos a s treurig zij acht mets klaarderdan het gemis van overeenstemming tusschen regering en vertegennoordiging Niettemin blijft het ministerie een onbegrijpelijkproces onr zijn bestaan voeren een proces waarin geen lands bel mg sejiijut te ziju betrokken de tegenwoordige toestindbrengt algemeene ouzekerheid m den gang der publieke aakIe weeg en verzwakt den zedelijken invloed van het gezag Onder zulke omstandigheden is de afstemming van alle begrootingen de eenige uitweg Ver cheidene ledeu die de jongsteontbinding beireuren oordeelden nogtans dat de kamer zelfsden schijn van krenking van het monarchaal beginsel moestvermijden en given aan een ge el onderzoek over de begrootmg netten de voorkeur Sommige leden kozen par j voordepersonen vaa de ministers meer algemeen werd beweerd dathet hier eene vraag van beginselen gold eene uitsluitend constitutionele kwestie De reconstructie van het ministerie voorde cutbinding werd door de meerderheid sterk afgekeurd zeervele ledeu gispten hel financieel beleid vermits zoowel voorhet loopend j lar als voor de toekomst de Ënancieu noodeloosZIJU bezwaard Naar aanleiding der aanstaande viering van den gedenkdag van den slag bij Heiligerlee is door de maatschappij tot uut van uen Javaan een vlugschrift u gegeven Dairin wordt gewe en op de ruime stof tot d inkbaarheid die ons de herinnering schenkt aan den strijd tegen Spanje en de bevrijding van de spmische heerschappij Als nairilisre arstammelmgen van het voorgeslacht dat onze vrijheid veroverde zijn wij vcrpligt afstand te doeu van de mishandelingen die de Javanen Van ons ondergaan Wij kunnen zegt het bestuur met danken voor al de neldaden die wij aan den tachtigjarigen krijg verschuldigd zijn en toch voorlgain met geneld een ander volk te oDtrooven wat vi j zelven als ons hoogste geluk waarderen Op dien grond wenscht het bestuur dat het monument voor de helden van Heiligerlee gesticht eene volksdaad eene daad van regtvaardigheid en menschelijkheid zij Daartoe roept het bestuur der maatschappij tot nut van den Javaan aller medewerking in Om aan de arme schier uitgehongerde Fmlanders werkte verschaffen heeft het rnssische gouvernement het mikenvan een spoorweg doen ainvaugen v tn Petersburg naar Helsiugfors dus langs de geheele noordkust van de finsche golf In 4 jaar kan dat werk gereed zijn Nacht en d doorreizende kan men dan in 4 dagen van hier naar t zuiden vanFinland rezen terwijl men om van t zuiden van Finland naarToruea te reizen S dagen noodig heeft Men schijnt m Japan met bijzorder tevreden te zijn metde wijze waarop de heer de Graaf vau P lsbroek aldaar voorziet in de behoeften van den handel dou de aanstelling vanprovisionele consuls meest allen bedienden van de nederlandsche handelmaatschappij Gemengde Berigten Jr±l7 Zeeland meldt me van hevige stormen van schaden easUt nT rf ï k Xl en de bnreanx van het poorwegeXen h teumnren zljr over gebleven In Henegouwen wordt het rustiger maar de eistine is o erfaïdTr en i deT J En gelschen koope è 11 ndrie oor 20 J nl U P l ii een jaar voor 20 inill 0 3 gulden gas gibruikt In Opper Beijeren hebben te Trannstem en Trossberg ernstige oalasten p ats gehact ter gelegenheid vaü de landweer De prmsische regering laat de scbansea vao Duppel en Klseü met den meesten spoed versterken In Wartemburg heeft nabij GeisliDgen door het breken van een der rijtuigtn een zwaar ocgtlok op ieo s Oor eg plaats gehad De rytuijrin zijn in de diepte ges ort verscheidene personen gedood en gekwet L In gehet l het engelsche rijk worden vergaderingen gehouden voor of tcgtn de aischaÖing der lersche staatskerk De paos beeft eene nieuwe ridderorde ingesteld alleen voor de fransche troepen die den h stotl verdedigd hebben De czaar beeft aan keizer apaleon een buitengewoon grootLU opgLZttten beer ttn geschenke gezonden In Zwit erland vooral te Gtneve hebben de fjbntkarbeiders lü massa het werk gestaakt In Spanje zijn alle engelsche en belgische da bladeu verbodLn Als de belasting doo gaat wil men lu Baden den labAsbouw opgeven Men berekent dat m btt begin dezer maand uit htt aoordeu des rijks vooral mt Drenthe en Friesland omstretks bOÜ pt rsonen naar Amerika verhuizen De russischc troonopvolger heeft voor zijn vertrek uit Ice 5000 fr aan de armen geschonken Te Luüdsberg hij Halle is de kruidtoren in de lucht gevlogen 7evcn hjKen tijii reeds gevonden In IbbiJ zal te Petifsburg een coogrts gehoudtn woiden voor de krnidkonde met eene inttrnatioudle teutooiisteUing die 19 mei zal geopend worden In het district Charleroi hebben maandag 15000 werklieden den arbeid hervat Varia Voür de aftreding Leeft de minister van binnenl zaken nog den pligt der dankbaarheid te vervullen Als de tegenvvoordige troebelen rayst ficatien onvervulde bedieigmgen en infame leugeus reeds lang vergeten zijn zal het nageslacht dit ministerie nog gedenken als over veepest gesproken of geschreven wordt Door krachtige maatregelen is die volksramp bedwongen n reeds zijn ridderkruizen aan hooggeplaatste ambtenaren uitgereikt Alle ambtenaren aangesteld om de veepest te bedwingen zoo als de district commissanssen de desinfecteurs met hun talrijk leger de vee uispecteurs de milita ren daarbij gebezigd zijn ruim bezoldigd maar de mannen die in iedere gemeente de ontvangen bevelen moesten uitvoeren die zich daardoor vaak verguizing en tegenstand op den bals haalden en daarvan nu nog de gevolgen op verschillende plaatsen ondervinden deze mannen hebben voor hunne talrijke buitengewoone werkzaamheden nog met het minste ontvangen zelfs 13 nog geen legerorde en daarmede was men toch met de veepest met karig uitgevaardigd om hun dank te zeggen voor lun krachtige hulp Zullen die diensten geheel vergeten blijven en zullen de burgemeesters der geteistenle gemeeuten het getal van hen moeten vergrooten die de droevige ondervinding hebben dat ondank s werelds loon is In het afgeloopen jiar vestigden zich in en bij Arnhem een amtal Hanoveranen die voldoende middelen van bestaau hebbende daar voor ceuigen tijd hun verblijf wilden houden Maar ZIJ hadden niet op onze krachtige regering gerekend In spijt der vroeger zoo hoog geroemde nederlaiulsche gastvrijheid werd huu het verblijf hier te lande ontzegd Nu zond het oosteu ons andere reizigers een troepje Zigeuners 13 de grenzen overgekomen en deze schijnen plan te hebben gewapend met een patent als ketellapper ons land te ijezigtigeu Uw laatste overijselsche brief deelt eenige bijzonderheden mede waaruit blijkt dat politietoezigt dringend nood ikelijk is Dat ga t nu in en bij de stedea goed m nr hoe zal het gaan als het platteland door dit fashionable gezelschap bezocht wordt Is dit meten met twee maten of is de wet zoo dubbelzinnig dat men haar in Overijsel anders kan uitleggen dan in Gelderland Nu is het getal nog klem maar als honger en gebrek meer talrijke afdeelingen narr het gastvrije Nederliiid doen trekken dan zonde de gastvrijheid nel eens zeer bezwarend kunnen ziju en zeker meer last veroorzaken dan liet verblijf der goed bij kas Zijnde Hanoveranen Maar tu schen bei zaken 13 een kle n versch l von Bismarck wilde de Hinoverinen gaarne weder terug hebben en de Zigeuners zal hij best kunnen missen De dagen van het ministerie loopen ten einde Even als het schrikbewind in Frankrijk van zich zelf schrikkende de stfafoefeningen deed vermindereu eu daarop spoedig bezweek zoo ook delft het ministerie zijn eigen graf Ontbinden voortdurend ontbinden is het eenige middel van behoud iedere volgende kamer heeft v el meer opposanten en het ge al vrienden wordt er in quantiteit en qualiteit niet beier op maar toch men wint tijd Na de ontbinding heeft men een paar maanden een Indische rustige rust waui om den afloop der verkiezing behoeft men zich met te bekommeren en de kamer 13 niet bij elkander of men stuurt haar weer naar huis Die taktiek 13 doeltreffend maar het ministerie schijnt nu van zijn eigen werk geschrikt te hebben althant de kamer ia ondeugend zeer ondeugend maar van ontbinden is nog geen sprake hoogstens heeft men eedreigd met de kabinets kwestie Qaar toen dit met hielp heeft men zoo goed en kwaad het ging die bedreiging weder ingetrokken en men slikte de on aangename pillen even al een lastige zieke de geneesmiddelen De mot e BIussé wss eerst een vreeselijk iets en de aanneming zoude terstond de kabinets kwestie en de aftreding vaQ den hoofdmin der concilianten ten gevolge hebben Maar de aauneming der motie werd zekerheid en nn was zij onbeduidend dubbelzinnig en van niet de minste beteekenis Voor zulk een onschuldig iets behoeft geen ministerie heen te gaan Daartoe 13 meer noodig Welke middelen geeft de grondwet aan de vertegenwoordigers om ministers tot opstaan te dwingen die zich halstarrig aau hun zetels vastklemmen Vroeger ging een mini tene heen wanneer het gebleken was dat het het vertrouwen der meerderheid niet meer bezat nu zijn de verklaringen der vertegenwoordiging onduidelijk dubbelzinnig eu het tijdstip der aftreding wordt voortdurend uitgesteld omdat men beweert met te weten wat de vertegenwoordiging wil Hoe lang zal dit spel nog gespeeld worden De vertegenwoordiging zal van haar regt moeten gebruik maken om den ministers het noodige geld te weigeren dit 13 het naildgeweer der vertegenwoordigers tegenover onwillige ministers Men moge van het regt der kroon spreken om ministers te benoemen en te ontslaan de kroon hoe hoog verhevii kan nimmer iemand dwingen tegen zijn wil een post te bekleeden men dwingt dis de kroon met de ministers te ontslaan maar men dwingt de ministers ontslag te verzoeken indien zij iets doen dat m strijd is met het belang des lands Zonder eenige consideratien dienen dus zij die m dit ministerie geen vertrounen stellen die verklaard hebben dat een gewigtige maatregel die het geheele land lu benegmg heeft gebragt en waarvan de naweeën nog gevoeld worden in strijd was met het belang des lands alle begrootingen zonder eemge discussie die toch mets baat af te stemmen Daarvan alleen is een gezonde toestand hoe dan ook te verwachten Andere maatregelen zullen waarschijnlijk met helpen en aan den tegenwoordigen toestand moet bepaald zoo spoedig mogelijk een einde komen De spanning beeft tot schade des lauds reeds te lang geduurd KANTON EREGT te GOCJDa Bij vounissen van 4 Maart 1553 zijn K G J G en T v d K tot een geldboete van 50 cents ieder of een dag subs gevangenisstraf en solidair in de kosten ter zake van het in vereenging naroo jen van aardappelen m een veld of akker welke nog met geleel van de zelfs oogst ontbloot en ontledigd was T T en F B tot eene geldboete an ƒ 10 ieder of elk een dag subs gevangenisstraf eu sohdait in de kosten ter zake van en opzigte van den eersten beklaagde het vernieuwen van den grond lig van een gebouw aan den openbaren weg te Gouda zonder dat daartoe door of nimens burgemeester ea wethouders dier gemeente rooijmg nas gegeven of verzoek tot het geven dier rooijing nas gedaan en ten opzigie van den tweeden beklaagde het als eigenaar van dat in aanbouw zijnde gebouw geven van den last daartoe O V d V tot eene geldboete van 3 of een dag subs gevangenisstraf en de kosten ter zake van het rijden met een aangespimieu hondeukar op den hoogen IJsseldijk in de gemeente Stem J V d H tot eene geldboete van 10 of een dag subs gevangenisstraf en de kjslen ter zake van het plaatsen van iioopen vuil net op Schielands hoogen Zeedijk in de gem eute Broek zonder schriftelijke toestemming van dijkgraaf en hoogheemraden E V M tot eene geldboete van ƒ 10 of een dag snbs gevangenisstraf en de kosten ter zake van het bewaren of opslaan van eene grootere hoeveelheid petroleum dan van 200 kan in hetzelfde gebouw te Gouda zijnde geene daartoe aangewezen plaats Burgerlijke Stand GOl DA GtBOHEV 28 Maart Hendrik ouders L Hourican en L Vonk Cornells ouders A van Vliet en S Laurier 29 Jan enders J BoeDiDg en G Strater Clazioa ouders J G van Gent en V J £ Bef eer Johannes onders H C Kortenoever m M C Samson 30 Sophia Willemina onders A van Honten en S W van der Hey 31 Jobama ouders A Dekker en E de I ange pieter Jacobus onder J H W Klopper en P P van der Linden OvEBI lnE 27 Maart H Groen 5 j 28 F C Marrée 1 d 29 D de Vree 15 m C van Gent 2 u L van der 1MB 93 j C Hogenelst 89 j 30 AC van Uningen 18 j