Goudsche Courant, donderdag 2 april 1868

Zondag 5 Aprth 1S6 $ iH 98 Xdverten GOUDSCHECOÜKAIfT miT EH BAD UALZ ZEEP van JOHAKK HOFF te Berlijn STUKJES van 17V 35 50 en 75 CENTS Door het eregeld gebruik dezer Zeepen wordt de huid gezuiverd van alle onreinheden al s daauwwormpjes zomersproeten vlechten hu dsp kkels enz enz Ze verfijnen en verfraaijen de huid n akea haar zacht als fluwee zo wt a albast en zijn daarom voor Dames een onschatbaar hnlpm ddel by het to let Ook wegens de voordeeligheid in het gebruik verdienen deze Zeepen b jzonderaanbeveling r m w DE MALZ POMADE in flacon van 70 et en ƒ 1 di nt ter conversatie der huid van bet hoofd verwijdert de lastige schilfers en bevordert den haargroei S eeds verkrijgbaar te Go a bij J C van VEEUMINGEN te Woekkes by HENRI J VA N DEtJ BEBG gr Alle soliede Winkeliers Kappers etc kunnen de Malz Zeepen en Pomade in verïoop krijsen en genieten ruim rabat Aanvragen franco aaL het Centraal Dópat te Amsterbam Voorspoedig bevallen van eene Dochter J M A DEN EIET SOETBE GoCDA 1 April 186S Eenige Kennisgeting HEEEEN CONCERT DONDERDAG 2 APKIL 1868 l AIDEELISG Oovertnre Kalliwoda Ddo voor 2 Hoorns J Kwast Solo voor Clarinet J Mulder Marsch Bekker AIDEELIXG Ooverture Boieldicu Solo Fluit Keiler Pantaisie Jb Kwast Potpourri Flotow Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 60 266 AATS LOTERIJ De trekking der EERSTE KLASSE begint op Maandag 20 April 18ö8 Burger Bewaarschool te GOUDA Inschrijving van Kinderen oor het tweede kwartaal 1S68 op DONDEED G den 2 dezer des avonds van 7 tot S ure in het SchooUocaal J X SCHELTEMA P VAN ZEULEN Secr GocDA 1 April 186S niutua Confidentia De ondergeteekerde maakt aan HH Leden bekend dat hij als AGENT alhieris aangesteld en zich belast met den ontTangst der brieven van de respectieve Leden in GoiDA voor de vereeniging bestemd Vcorts dat bij hem Eeglementeu alsmede Prospectussen van het luformatieBureau verkrijgbaar zijn waarvan elk Lidder MUTÜA COKFIDENÏIA ZOnderVerllOOgin £ der contributie lid kanworden C DAMAN Katteiiiuijfl Q 122 GorBA 29 Maart 1S68 OPENBABE VRIJWILLIGE VERKOOPINO OM ONTAXT HELDJ op MAANDAG den C APRIL 1S68 des voormiddags ten 9 ure op de Bouwmanswoning bewoond door T an DONSEL iAE op de noordzijde van Benedenkerk n 171 in de gemeente Stolwijk van 7 Koeljen die gekalfd hebbon 2 dito die op t kalven staan 3 Pinken 2 Schapen en 1 Zeug met Biggen benevens eene partij BOUW en Melkgereedschappen Meubelen Huisraad enz Nadere informatien ten kantore van den Notaris G J 8PRÜIJT te Oudee KEKK AAN DEN IJsSEL Versch PACHNER SELTSERen SCHWALBACH STAALWATER vulling IsUs heele en halve kruiken alsook dubbel geiuiverde Petroleum te bekomen bij HESS C alhier en G J de MOOIJ te Bodegraven Dr Chantomelanus OOGEXWATER Dit onwaardeerbaar oogenwaler is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan Verzwakling afmatting prikkeling hitzigheid lloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkenda en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is voorloopig verkrijgbaar gesteld a 60 et per flacon bij T A G VAN DETH Gouda i J BEÜZEMAKER Leydm J H KELLEE w wagenstr Rotterdam H V D GRIENDT Leuveuhaven H V D GKIENDT Gouds weg Mej L A ScHOrTENS ScHLÜTEE Oostmolenstraat i i GROENHUIZEN O VtreM Openbare Verkooplng van eene groole partij gemaakt Wad dinxveensch PAPIER geplakte ZAKKEN Geldersch PAPIER TOUW LOMPEN GONJE en PAPIER MAKERSGEREEDSCHAPPEN alles behoorende tot de onlbondene Firma van P BLOK ZONEN op Woensdag den 8 April 1868 des voormiddag ten 9 nre aan de Papiermolens MiNEBVA en Beuenkcsf aan de Noordkade onder Noord ff afi Hnxveen Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te ZuidWi Minxveen Die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de onder het voorregt van Boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van THEODOEUS EOTMEIJEE gewoond hebbende en op den 20 Maart 1S63 te Baa trecht overleden worden verzocht daarvan vóór 10 April e k opgaaf of betaling te doen aan den Notaris J G BEOl VÏEE NIJHOFF te Uaaatrecht Brieven franco De volgens het voorschrift van den koning Geh Hofraad en universiteits professor Dr HAELESS in Bonn bereide Stoll verck snhe Borst Bonbons zijn a 30 ets per pakje echt te erkrijgelte Gouda bij den Apotheker J H BOEE in de Wijdstraat Oodewater bij T JVAN VEEUMINGEN Schoonhoven b A WOLFF Baekdmkkerij vaa A BRINKMAN Deze Coarabt verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien vao 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving NATIONALE MILITIE BÜKGEMEESTEE en WETHOUDERS van Godda brengen ter algemeene kennis dat de TWEEDE ZITTING van den Militie raad bedoeld bij art 86 der wet van den 19 Aug 1861 Staatsblad n 72 zal plaats hebben te Leyden en wel 1 Op Donderdag den 16 April 1868 des voormiddags ten S a ure voor de lotelingen omtrent wier zaak in de eerste zitting geene uitspraak is gedaan en die wegens gemis der gevorderde lengte of wegens het hebben van gebreken nog persoonlijk moeten worden onderzocht 2 Op Woensdag den 22 April daaraanvolgende des middags ten 12 ure a Voor de lotelingen die een Plaatsvervanger of Nommerverwisselaar verlangen voor te stellen b Voor hen die als Flaatsvervanget of Nummerverwisselaarverlangen op te treden De lotelingen die voor bovengenoemden Militieraad moesten verschijnen doch niet verschenen zijn worden gehouden geene reden tot vrijstelling te hebben en voor de dienst aangewezen terwijl het niet ontvangen eener bijzondere kennisgeving of oproepiugs biljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken En wordt ten slotte herinnerd dat de loteling omtrent wien Je Militieraad in de eerste zitting reeds uitspraak heeft gedaan niet in de tweede zitting behoeft te verschijnen ten ware hij daarin een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar mogt willen voorstellen GoiDA den 3 April 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETüIJN DE GE AVE W 1 B KENNISGEVING BÜEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat krachtens magtiging van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland de vaart door het Eeeuwijksche en Sluipwijksche Verlaat gelegen in de gemeente Stein van den 1 tot den 31 Mei 1868 zal gesloten zijn GoCDA den 3 April 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETÜIJN DE GRAVE W 1 B Overzigt GOUDA i April In het engelsche lagerhuis zijn de debatten over de iersche staatskerk in vollen gang De blijkbare billijkheid van de voorgestelde opheffing de gedurige weifelingen van het misisterie maar vooral de dringende noodzakelijkheid van eenigen afdoenden maatregel ter gunste van Ie ind wekken de hoop dat men het te lang gehandhaafde o egt zal te niet doen Maar hoe minder het behoud op goede gronden te verdedigen is des te grooter is de vrees dat men grijpen zal naar lage en onedele middelen als bv het opwekken en aanhitsen der onverdraagzame menigte tot eene aniipapistische beroering gelijk wij die in 1853 beleefden Voor de regtbank der billijkheid s de zaak gewonnen maar blinde bartslogt eerbiedigt geen meuschelijk gevoel De financiële nood dwingt Italië tot een maatregel in onze De Tys der Advertentien van één tot zei regels mtt inbegrip van het zeg l is 30 Cent Toor eiken regel daarboven 10 Cent Btiitengewcne letters wordenberekerd nmar plaatsruimte dagen door beproefde staatshuishoudkundige beginselen afgekeurd De gemaalbelasting zal door de vertegenwoordiging aangenomen worden en de lasten verzwaren van het zwaar gedrukte volk Voor Italië blijven de nitzigten op welvaart en ontwikkeling beneveld tot op de stellige afdoening van het romeiusche vraagstuk Over het algemeen blijft ondanks alle gunstige vredesteekeoen de toestand van Europa onzeker omdat alle vraagstukken onder steeds verhoogde krijgstoemstingen uitgesteld ea cnafgedaan blijven Het oostersche moet tot eenige ontknooping komen al wijkt het voor een oogenblik het keert telltens terug Om de zorg van grcotere bezwaren af te leiden warmt meu de sleeswijk pruisische Kwestie wedT op maar zelfs hierin ligt de definitieve schikking in een onzeker verschiet Uit Spanje verneemt men met zekere ongeloovige verbazing eene goede tijding men beeft besloten om 30 miilioen te bezuinigen op oorlog en men zon ook het leger willen verminderen In Oostenrijk worden de beste maatregelen beraamd en door de beide kamers goedgekeurd maar nu rijst er twijfel over de keizerlijke bekrachtiging Men kan zich moeijelijk zoodanige inconsequeniie voorstellen en de gevolgen zonden hoogst verderfelijk kunnen zijn Oostenrijk moet vooruit door reactie zou bet geheel zijn aunzijn in gevaar brengen erg genoeg dat het zgn wankel crediet geheel te gronde rigt door het voorstel der dwaze couponbelastibg Het proces van den amerikaanschen president is begonnen en w wenschen weldra te vernemen dat daar althans de wet als beï hoogste in den staat gëerbiedigd wordt Onze zonderlinge en ongerijmde toestand dnurt altijd voort Wij verkeeren in onrust en verwarring De ministers willea niet heengaan De meerderheid wil niet meer in diseussie treden en nu hebben hunue vrienden bet hart opgehaald in het uitkramen van den verderfelijksten onzin over de voorbeeldelooze in Indie gevolgde handelwijze Ecu stelsel van afpersing en uitzuigiug is ten hemel verheven het moet bevestigd eu uitgebreid worden Wij hopen dat het tegenwoordige schouwspel rijk zal zijn in goede gevolgen en dit is niet ondenkbaar Het volk wordt geheel afkeerig van eene partij die alles opjËTert om een onmogelijken strijd enkele dagen Ie rekken en heigene uu geschiedt zal de conservatieve partij zoo diep treffen dat lange jareu zullen moeten voorbijgaan voor dat het mogelijk zal zijn weder eene proeve te wagen met zoo taaije egoïsten Alles doet voorzien dat hunne pogingen slechts dienen zullen om der liberale partij eene duurzame overwinning te verzekeren binnenland GOüDA 4 April De commissarii van politic alhier in aanmerking nemende dat er gedurig in het Algemeen Politieblad meldingwordt gemaakt van het ontvangen van vaische SUcentstukjes heeft het niet ondienstig geacht de ingezetenen tegen dit bedrag te waarschuwen ea hen attrat te maken bij het ootvaogcn van dergelijke mantstokiee Bij de werkinrigting tot vering der bcdelar alhier is ontvangen als opbrengst der openbare les in de gymnastiekop 23 maart 1868 gebonden in het lokaal Nut en Vermaak de som van ƒ 17 85 P de J pijpmakersknecht alhier die er zijn werk vanmaakte om des morgens vroeg de koperen waterketels diedoor de water en vuurvrouwen op de sloepen der ingezetenen waren nedergezet weg te nemen en die te verkoopen ofte verpanden en die zich bovendien had schuldig gemaakt aandiefstal bij nacht in de aanhoorigbeid van een bewoond hvxt is door de arrondissements regtbank te Botterdam tot t jat gevangenisstraf veroordeeld f