Goudsche Courant, zondag 5 april 1868

ADVERTENTIEN Openbare Verkooping op DINGSDAG den 7 APRIL 1S6S des ïoormiddags ten 9 ure in het lokaal aau de Peperstaat wyk K n 237 te GoLUA van eenen INBOEDEL waaronder fraai PORCELEIN en JAPANSCH VEELAKTE GOEDEREN alsmede eene party BEHANGSELPAPIEE Daags te voren te zien i Aan 26 maart tot 1 april werd alhiei gelegenheid gp cven tot het erkr f ptniffschnft van goed af gelen 1 indtxamen uc te weten Johanms Heudiinus Bel der burgeravondschool Van de vijf aspiranten slaafden er vier te weten Johanms Heudiuus Bellaart Johanms Grayesteijn Hendrik Adriauus Toen en Hendrik Aermeiilen U oensd ig zi n m de zitting van de tweede kamer de beraadsl igingea voortgezet over de Indische begrooting De hr Sjpetejn nertvt in bijna de seheeie begrooting een uitzettiDï aarestn hij bezwaar heeft hij kan echter gec amendemeut oua e en omdat de veriioogiugeu met zyu toegelicht De rt 21 bijdrjgen un a njks middeien ad 10 ail oen wordtop Tooratfi var den heer Kochussen ondersteund door denheer Fr v d l uite langehou len tot m de beslissing o erde vGorgedngeu of nog voor te drigeu aracideraenten heer ier trisz zou le afdeeling muine euschen te verhoogei ten einde te komtn tut vermindering der ned begrooting ï e heer van Goltsiein stelt eeu ameuderaeut vuor op art 2b om de en po=t met ƒ 7citJ UJÜ voorden dinbonn van een ramtoren tiiip ie ermiuderen De heer Sloet schenkt zijn volle adhieie aan het amemdemeut en aaa het beginsel dat daaraan ten grordUig Ugl A oor het amendement spreken nog oe heereu 3 orm de Roo en BIusm te en het amend de heer Nier trasz cu de min v n kohnien Bij omvraag is het aaseinl aangenomen met 60 tegen 9 stemmen Daarna zijn al de overige artikelen aangenomen De heer Godefroi verzoekt dat ile ondar afd departement van justitie van de Legrootmg worde afgenomen en wordt onder teuud door de heeren v d Put e en Fikker doch bestreden door den minister en de hh Sloet en befken De onder afJ 5 Hordt dairop met 3b tegen 32 verworpen Vervoljens Korden tnee ameudemenleu van den hr koerder een lot verhooging en een tot verhging van een post ver Over art 2i stitiatieke opname wordt het woord gevoerd door de heeren In mger Fr d Patte de mi i v n kolomen ier lras lloehu=aen de B Kempei eii Koorden De hr a Putte verdedigt de uitgebreide opname zoo als die nu aan den gang ia terwijl de minister die liever aan de gewestelijk anlonteiten zig opgedragen ten amend van den hr koorders fot vermindtring word verworoen Bij art 25 bespreekt de heer Sloet de benoeming van den heer Bosch Spreker hee t dien ambtenaar vroeger benoemd wegens zi n groole kennis van de kofCj cultuur Hij hoont dat de gouverneurgeneraal zich met zal laten intinenceren door den mmisier over eene benoeming waarmede dezi mets te miken heeft De heer v J Putte drukt er op Jat de ziik van den heer Bosch met eeu zeker oo erk t debit is gebragt hij icht al deze bijzonderheden omtreui mbteuaren m de ka er onnoodig Nadat e minister zijn regt tot aanbeveling au den güuv gtn gehandhaild en de ongeschiktheid van den hr Bosch heeft volgehouden wordt de e onder afd benevens de volgende lot en met 0 go Igekeurd In de a ung van donderdag zjn de beriadslagingen voortgezet Artl 30 3 J wrdep goedgekeurd een amendement van den b koorders op i 35 om de afd brievenport met ƒ 40 000 te verminderen werd nadat het was bestreden door hem ingetrokken Op art 40 onderwijs oor Europeanen v ird door den hr Koorders voorg steld dien post te verminderen met ƒ 21 200 nelk ampuilemeut hij echter na discussie introk en amendement an den hr Kochus en om den post met ƒ 00 t verminderen werd echter me 42 tegen 25 st aaugeno aen en het art goedgelveurd Vrtt 41 55 werden goedgekeurd amendementen lu den hr Koorders op art 41 cnderw b voor de iniandsche bevolking om der post met liijj ie verminJereu en op ar 45 geneeskundige dienst om dn po i ƒ 1000 verminderen werden door hem ingetrokken L j art 5o onderhoud werken werd een amendement door den hr Koorders voorge teid tot vermeerdering uset f312 132 Op voorstel van u hr v Goltstem werd besloten dit a en het amenuement aan te houden tot na art 04 T op prt o7 nieuwe werken voorgesteld amendement van den hr van Goltstem tot vermiudering va i het art met b40 347 werd na discussie met 44 tegen 26 stemmen verworpen en het art onveranderd goedgekeurd even als de artt 5b 61 Op art 62 telegraphie werd door den hr W V Golls em een atrendement voorgesteld om dat artikel met ƒ 12o 00o te vermindereu Dit amenc emeut is door den min bestreden en met 3 i tegen 34 stemmen aangenome waardoor een amendement van den hr Fransen v d Putte om den poat met ƒ 25 000 Ie verminderen is Tervoilen De beraadslagingen zijn gevorl rd tot onder art 94 van de afdtelmg departement ï n oor og geniew erken De behandelijg der mdische begrooting is in de zitting van gisteren afgeloopen Het eenige amendement dat is aangeuomeo en wei met 51 tegen 17 stummen is dat van den hr W V Goltstein op art 94 genicwerken 2 233 119 en strekkende tot vermindering van die onderafdeeling met ƒ 324 561 meer speciaal bestemd voor nieuwe werken en cok tot o prigting van een nieuw hospitaal naby Weltevreden Zoo vel iTij de behandeling van deze afd oorlog als bij die van marine zijn vry lange discussien gevoerd ever het defensiestelsel van Java over het aandeel der marine daaraan pver den t estand en de behoeften der zeemagt in O I over de al of met mogelykheid van verdediging van eenige bepaalde punten over de expeditien en meer andere d i rmede verwante onderwerpen Zoo veel bleek dat er nu nog met eens een vast stelsel van defensie is aangenomen en ilat de min ook op dat punt in voortdurendeu staat van onderzoek en overwe ng is In meer dan een opzigt heeft ook de hr Fransen van de Putte den nin sieun verleend tegen bestryding van scmmige noodzakelyke posten van uitgaaf en de slotsom IS geweest dat hoofdst 11 uitgaven in Indie 13 aangenomen met 56 tegen 17 st hoofdst I uitgaven in Nederland waarover de beslissing was aangehouden tot na afloop van de araendementen met algcmeene stemmen en msgelyks met algtmeene stemmen de beide hocfdstukken tot vast telling der middelen in Neder luJ en Indie Daarna zyu nog eenige aanvullingwetjes dei o i begrooting van 1 67 aangenomen Einde yk is in stryd met het dingsdag genomen besluit om de laugdurighsid der discussie op voorsiel vin den hr Storm v sGravesande de dis ussie o er de staalsbegrooling uitgesteld tot 21 april By de verkiezing van een lid der tweede kamer in het hoofdkie district Wen schryft ons uit den Alblasserwaard dd T AprilDoor gunstigen wina en droog weder zyn emdelyk de polders van het overtollige wa er bevryd Sedert ongeveer tweeJaren was daarvan gee sprake Algemeen is men dan ookdrui in de weer om hetgeen door het water vermeld werd teherstellen De schade blykt echter hoe langer zoo meer hoogstaanzienlyk te zyn De aardappelen zyn n den grond en devroege soorten aanmerkelyk in den grond ontwikkeld Deluinvruchlen eu vroege vruchtboomen leden evenwel door vrysterken nachtvorst De weilanden hebben een goed aanzien e men zendt reeds zeel jong vee da irheen De gezondheidstoestand van den veestapel is goed eu toch is de longziekterog al hier en daar Ook klagen veien over velerlei ongedierte in den grond dat belangryke schade aan bet ontkiemend zaad en jonge peulgewa en veroorzaakt De commi sie uit het provinciaal geregtshof in Zuid Holland lot het afnemen vau het eximen voor het notari ambtgevorderd heeft den belanghebbenden verwittigd dat zy totvooimeld einde zal vergaderen in het gebouw by het hof ingebruik op vrjdag 22 mei a s en zoo noodig de daaropvolgende tlagen en verlangt dat de aau haar oe te zendenstukken portvry w 01 den geadresseerd aan den griffier by hetprovmcnal geregtshof in Zuid Holland i eii vnee nt dat de lu de maiud juny a s af te nemenexamens dei adspiranten dingende naar eene plaatsing als kadetop de koninklyke militaire academie niet te Breda maar te s Gravenhage zullen plaats hebben POLITIE an het bureau van politie is in bewaring een Gouden Medaillon Eegthebbende kan hetzelve terug bekomen by den heer commissaris van politie alhier Gcraensde Bcrigteii Mpq heeft plan een onderzeeseben telegraaf te leggen naar Bntscb juQn Mohilla een der Coraonsche eilanden is door de Frao chen gebombardeerd en n bezit genomen De groote ellende te I oüden begint eenigzins te verminderen daar er eenige reag naar werkvolk i gekomen Op den spoorweg Lobau Zittau heeft ten gevolge van zweren ne el eene botsing plaats gehad lusichen een pissagierstrem en etn loco motief twee rijtuigen zijn verbrijzeld en verschellen personen zeer gekwetst De tweede kamer heeft deze week ten aanval van Indte i gehad Te Londen is opengesteld tegen 93 pCt eene 8 pCt spaanscbe leeuiug van ruim 9S miUioen gulden Men heeft te Parijs besloten om men over te gaan tot de ontbiiding der kamer lu een gedeelte Tan Spanje heerscbt vree elijke nougerauood het koorn is drieniasl duurder dan in 1365 In het paastlijk itgcr zijn valsche broeders met verradehjke bedoelingen binnen geslopen De femans in de ef eenigde staten beramen een nieuwen aanval op de bntsche bezittingen iB Amenka De belgische mijnwerkers oulusttn zijn gedempt De huid van een minister is ongevoeliger dan die van een rhiuoceros De afschaffing der gijzeling is in beginsel aangenomen door den dm scben bondsraad ha de bruiloft van zijn zwager in Italië gn it pnns TsapoUon naar Weenen Pesth Bucharest en Konsiantinopel De vroegere ridderorde vau het H Graf m 10 9 ingesteld door Godfned van Bouillon ia dezer dagen door den paus nersteld De rijksdag van den n d bond heeft met 97 tegen 92 st verworiwn het voorstel om aan de leden vtrgoedmg VBQ reisen verblijfkosten te verkenen Een wetsontwerp is mge diend tot het slaan au hongaarsch koptr en zilver Men vleit zich lü Engeland dat de tipedttit kounic i itodorus m de laatste dagen van naart bereikt hetft Te Tunjn hebben de werklieden aan het arsenaal en andere etabl ssementen den arbeid gestaakt wegens d belasting op de arbcidsloonen Overijselsclie brieven y hebben hem ge ien den man reeds weken met klimmend verlangen verbeid en die al ruim drie uren vuur zyn optreden bewonderairs had historisch we hebben beu gehoord den gevieiden novell st dien fijnen sohetser der OverBetuwsche Urmenschen dien heerschappyvoerder over een der ichoonste dialecten onzer oud hollindsche tale ja we hebben hem bewonderd begrepen en gevoeld ma ir wat ons elk oogeublik bovenal trof die eenvoud en die waarheid eenvoud was alles wat men zag waar dubbel waar alles wat men hoorde En al kunnen we gerust beweren dat Cremer s kruizemnntje onder de minste zyner novellen is te rangschikken en al is de ver elliug van Jan Pier en Klaos over cu over bekend t welk evenwel meestal met Cremer s voordragten het geval IS waardoor met zelden de zoo sterk gespannen verwachting eenigermate getemperd wordt toch hebben we een avond gehad vol genot onmtwischbaar in ons geheugen waardig om de reeks der genoegelyke stonden in dit aizoen te sluiten eu ons bovenal des te dierbaarder omdat hy der liefde gewyd was liefde was zyn toon liefde zyn zin liefde zyn geest I De deventer ex hoogleeraar zal eindelyk de stad verlaten Door het laeerendeel der inwoners miskend neemt hy afscheid van een veste die hem eens dierbaar is geweest en waar hy met de kracht eens tygers immer en altijd tegen vooroordeel en bekrompen zin heeft gevochten om zich met te Kampen zooals eerst zyn plan was maar te Bloemendaal te vestigen Waar dmn en mêi te zamen smelt En Holland blinkt op t schoonst Ver van uw raad en kerkgesp Ligt daar rayn vriendlyk buitenhuis Myn aangename woonst Nog altyd wacht onze commissaris dea koi g p zyn ontslag t Begint er nu op te gehjken wat reeds lang beweerd IS n l dat het tydstip afgewacht wordt waarop de mii ler van financiën met goed fatsoen zich aan de firma zal kunnen outtrekken om hier in de overi selsche veldeu en landouwen de rust te komen gemeten waarop hy billykerwys aanspraak heeft na zooveel verguizing en zooveel belistering geduldig te hebben moeten verdragen I Maar de wegen des Heeren zyn onrioorgrondelyk De juiste toedragt der zaak zal wel met vaderlandslievende bedoelingen gepaard gaan en daar leggen we ons gerust by neder lu de Ititse dagen is het lot onzer ministers echter verie van benydensw iirdig geweest fielukkig altyd nog dat al de overyselsche kiezers met blind yn geweest en nog in tyds voor rachtige steunpilaren als Kaiff Gefken en van l aamen heb ien gezorgd t Mooi te is echter nog dat Kaltf nog zoo wat half en h ilf voor eeu anti immsterieel moet doorgaan en vooral voor volbloed onafh mkelyk Jammer dat de man nu zoo aan t scharrelei is en te veel zyn mam op den voorgrond stelt in Gefken had niemand anders verwacht om de eenvoudige reden dat niemand er iets van dacht en van Naamen is er nu reeds algemeen voor bekend ofschoon het eene bepaalde waarheid is dat by zyne eerste verkiezing ook diezelfde begripsverwarring omtrent hem De ondergeteekende neemt de vryheid zynen geterden Stadgenooten te berislen dat hy als dépóthouder van de Heeren WOLTEES en JONKEE te Anüerdmn heeft ontvangen zeer gOUrïge en wa terhoudende Theeën tot aiie pryzen van af ƒ 0 90 tot ƒ 4 per 5 ons in pakjes van I Z s en 5 on= ternyl hy zich beleefdelyk in CEd gunstaanbeveelt UEd dw dienaar H W M Steevens Banket Bakker Hoogstraat Gouda heerschle Maar wanneer vroeg of laat in leze kamer Je schoolwet eens voor goed op de proppen komt en de nederland che volksvertegenwoordiging aan alle andere het voorbeeld zal geven hoe men dagen achtereen over zaken kau redeneren zonder het minste verstand er van te hebben en ook zonder iets duurzaams iets beters tot stand te brengen dan zal men zien dat van Naamen onder een andere vlag zal zeilen ten minste zoo hy waarde hecht aan zyn eens gegeven woord aan Mastenbroeker boeren Terwyl ik dit schryf i ntvang ik het Deventer Weekblad vanheden en wel van zulk ten gehalte dat zoo het de eer mogtgeni ten om door de eene of andere omstandigheid op de groenetafel te pryken de minister Heemskerk onmiddellyk zou opstam om ronduit zonder aarzelen pleglig te verklaren dat hetgeheele nommer van het begin tot het einde een infame ja t woord 13 wel met parlementair eene verd leugen is wantom zich eens te vermaken met den 1 april gaat wel vooreenweggejaagden professor maar is beneden de waardigheid eensministers Het blad begint met het ontslag van het uiiuisteneen de zaraenstellmg van een nieuw onder redaktie der heerenLion en Koorders de eers e zonder portefeuille de laat te voorkath eeredienst Kalö is voor oorlog Siavmans Marktberigten Gouda 2 April Tarwe ruimde tot vorige pryzan slechts langzaim op rogge lager afgegeven boekweit haver en gerst zonder verandering Tirwe Püolscne per 2400 kilo ƒ 500 Roode Kleefs ƒ 490 Zecuwsche per mud ƒ 14 a ƒ 15 50 Rogge ƒ 10 50 ƒ 11 70 Gerst ƒ b 20 a 8 25 Haver ƒ 3 SO a ƒ 5 50 Boekweit Fiansche per 2100 kilo ƒ 235 a ƒ 240 Xoordbrabant che ƒ 265 a ƒ 275 Bruine booneu ƒ 12 a ƒ 15 50 Witte boon en ƒ 11 a 14 De arnvoer ter veemarkt was vry aanzienlyk doch dehandel met levendig zoo was bet met rundvee eu ook metschapen ej van den grooten aanvoer van varkens en biggenmoesten eenige onverkocht blyven B Iter ƒ 1 24 a ƒ 1 34 Burgerlijke Stand GOt DA Geboken 31 Maart Johanna Magdaleiia ouders A van der Stcea ett J M van den WitiLnboer Jobanna ouders H van Roou en A Leaner Cornelia tiusanua ouders C vau Eyk ta N van dt n Toorea 1 Aprd Antoinette Iheodora Wijnanda ouders i V It n K t en J Aï A hueter leendert ouders G van Erkel eu J OvERLiDtN 1 April D Beïem 15 d J G A Breudel huisvrol3W vau J Klmgen 46 J PHOTOGRAPHIi J H KIE BERT op de Markt te Gouda heeft de eer zich aan te bevelen tot het maken van S LOX IIABINET ALBLMen MiU ILLOVFORTREÏTL toihet maken an GKOEPLN tol overname en verg ootingen var PORTRETTEN alles in den besten toon en met zorg afgewerkt voorts tot leverantievan PASSÉ PARTOÜTS LIJSTE V ALBLMS en wat verder by het vak behoort Het atelier is dagelyks geopend en men IS met af hankelyk van heldere of betrokken lucht