Goudsche Courant, zondag 5 april 1868

1868 Donderdag 9 April X 629 GOUDSCHECOURAliPr Uitgave van A BRINKMAN lan e Tiendeiceg y D u 60 Openbare Verkooping te ZUIP WADDINXVEEN op Vrijdag den 17 April 1368 in het Eaadhus aldaar van 1 Een hecht sterk en ruim HUIS met PAKHUIS ERVE GROND en RIJEN POORT staande en gelegen op den besten stand binnen de gemeente ZuidJfaddiiixveen aan de brug bij na te melden Marktveer sedert jaren in gebruik en daartoe allergunstigst gesitueerd doch om deszelfs stand en inrigting ook bij uitnemendheid geschikt om tot eenig ander bedrijf te worden ingerigi en 20 Het MARKTVEER van JTaddinjcveen en Broek op Leyden vice versa sints onheugelijke jaren met goed gevolg uitgeoefend en nog uitgeoefend wordende JVlles te aanvaarden 1 Mei 1868 Ten overstaan van den te ZvidWad dinxveen residerenden Notaris A N MOLE AE tea wiens kantore even als bij den eigenaar W KRAAN aldaar nadere informatien te bekomen zijn uen Apotheker I klasse H voN GIMBORN te Emmerik ajd Rijn wordt reeds sedert vele jaren met net beste gevolg gebruikt tegen bleekzucht gebrek aan eetlust geeuwhonger maagpijn maagzuur diarrhée wormziekte zenuwachtige hoofdpijn aangezigtspijn klieren engelsche ziekte en vooral bij beginnende lo ngteri ng W Door het toenemend debiet is deze wijn a flacon op ƒ l gedaald en verkrijgbaar gesteld alhier bij L WELTER Op een der beste s anden dezer stad is tefpn MEI te HCÜK of te KOOP EÉN HEEREpniS met lerscbeidene KAMERS KEUKEN TLl V enz Te bevragen onder letter A bij den Uitgever de er Courant P H hulsianT Verover g Drukker IX MANUFACTUREN STOFFEN beveelt zich bij het tegennoordige saizoeu vooral aan tot het vern eo moreren en persen v m STATIE GORDIJNEN LEDIKANT BEHANGSELS en TAFELKLEEDEN enz alsmede in tweeen meer kleuren en ook tot het ver ven en drukken van alle stoffen in de nieurt ste genres Daar het gerucht gaat dat ik voor mijne gezondhj d de stad wederom zoude verlaten zoo vermeen ik te moeten mededeelen dat zulks een valsch uitstrooisel is daar ik van mijne ziekte geheel hersteld ben Ik beloof mijnen Begunstigers even als vroeger eene prompie en civiele bediening Turfmarkt H n 54 tneede huis van de Gouwe Openbare Verkoopingen op WOENSDAG den 8 APRIL 1S63 en niet zoo als bij biljetten was geannonceerd op 7 April 1S6S t a hui van GERKIT UITTENBOGAART wijk B nO 123 te HaaitrecU van MEUBELEN en HUISRAAD en WINKELGOEDEREN En op DINGSDAG den 21 APRIL 1868 ten hnize van J V BLANKEN wijk B u 61 te HcwstrecU van Eene groote partij MANUFACTUREN DIEMET LAKEN DUFFEL en andere ellewaren voorts van eenen MEÜBIL IREN INBOEDEL en verdere roerende goederen De verkoopingen zullen ten 9 ore aanvangen zijnde de goederen daags voor de verkoopingen te zien en informatien te bekomen ten kantore van den Notaris J G BROUWER NIJFOFF tBaaürecU OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING OM tONTANT GILD op MAANDAG den B APRIL 1S6S des voormiddags ten 9 are op de Bouv manswoning bewoond door T tas DON SEL i VE op de noordzijde van Benedenkerk n 171 in de gemeente Stolwijk van 7 Koeijen die gcLalfd hebben 2 dito die op t kalven staau 3 Pinken 2 Schapen en l Zeug met Biggen benevens eene partij BOUW en Melkgereedschappen Meubelen Huisraad enz Nadere informatien ten kantore van den NoUris G J SPRÜIJT te Oldeb KERK AAN DEN IJssEL Binneiilaiidsche SctiroefstooiiibootReederij te DORDKECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AISTERDAIH en daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASS VGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt J GOVEEDEN in directe aanduitiiig voor het VEEVOER van GOEDEREN aan de Moerdijk 1 met de Spoorweg Maatschappij GRAND CENTRAL BELGE van en naar België Frahkrijk en Zieitserland 2 met den STA ATS SPOORWEG van en naar Eindhoven Mamtricht Eindhoteu Luik Vivegiiis en Li s An beiden volgens te bekomen speciale tarieven Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdags en Donderdags s morgens ten 5 Ure H II Moerdijk Zondags Dingsdags en Vrijdags II Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 7 Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie Gouda J VA N AALST Test w Amsterdam A HENKE Binnen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbuuling te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOM VAARTMAATSCH PPIJ te Middelburg voor goederen van en naar Middelburg en te Amsterdam met den beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zon l kosten van overlading J C DEKING DÜRA J J B J BOUVY A J VERBEEK V d SANDE Directeur lx C van OLDENBORGH CommissarUsen Sër STAATSLOTERIJ De trekking der EERSTE KLASSE begint o Maandag 20 April 1808 Die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de onder het voorregt van Boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van TH EO DO RUS ROTM E IJ E R gewoond hebbende en op den 20 Maart 1S68 te Haastrecht overleden worden verzocht daarvan vóór 10 April e k opgaaf of betaling Ie doen aan den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht Brieven franco Faillissement Bij vonnis van de arr Begtbank te Rotterdam van 1 april 186S is PIETER ZANEN koopman en winkelier te Sto ecyi verklaard in staat van faillissement ingegaan SI maart bevorens Tot regter commissaris in genoemd ai lissement is benoemd de E Heer M ANDREAS ANTONIE WEVE regter in gemelde regtbauk en tot cnrato M H J KSANENBURG adv te Gmida en worden alle schuldeiscbers bekende en onbekende bevoorregtte pand of hypotheek hebbende daaronder begrepen krachtens bevel van voormelden regier commissaris opgeroepen om te verschijnen op Woensdag 22 april e k des voormiddags ten half elf ure in het regisgebomv aan het haagsche Veer te Rotterdam tot het doen verifiëren hunner schuld vorderingen De Curator voornoemd M H J KRANENBURG GoDCA 3 April 1868 Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens 6V2 f yan Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retou rkaarten Boekdrukkcrij van A BRINKMAN Deze Coarant verschijnt des Donderdags en jiondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adverteotien van 1 6 regels tot des middags ten l ure grootere moeten vóór IC ure ingezonden zijn BEKENDMAKING BÜEGEMEESTEE en WETHOUDEES van Gouda doen te weten dat het primitief Kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer Gemeente voor het dienstjaar 1868 door hen Toorloopig vastgeste d gedurende veertien dagen van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten één en van drie tot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den Eaad bezwaren kan inbrengen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven GcoDA den 7 April 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETUIJN DE GEAVE W 1 B 6uttenlan2r Londen 5 April In de eergisteren gehouden zitting van het lagerhuis zijn de debatten over ue voorstellen des heeren Gladstone voortgezet Na een tal van redevoeringen heeft de heer Disraeli zich tegen de aanvallen verdedigd hij verklaarde dat de voorstellen des heeren Gladstone de hartstogten in beweging zullen brengen dat de aanhangers van deu pans zullen trachten zich van het opperste gezag meester te maken waardoor indien zij slaagden zelfs de troon zou worden bedreigd Nadat de heer Gladstone bod geantwoord werd het amendement des heeren Stanley verworpen met 330 tegen 370 stemmen Onder eene buitengewone geestdrift zijn de voorstellen des heeren Gladstone langeuomen De zitting is tot den 24sten verdaagd Men meldt uit New York van gisteren Johnson heeftop de tegen hem ingebmgte beschuldigi ig geantwoord dat deafzetting van Stanton geen verkrachiing was van de wet op het aanstellen van ambtenaren hij ontkent te hebben geconspireerd met Thomas om zich van het ministerie vau oorlogmeester te maken en ontkent ooit de wettigheid van betcongres te hebben in twijfel getrokken hebbende het verslagder zittingen zijne redevoeringen onjuist wedergegeven 7 April De Examiner betoogt dat sedert de stemmingvan zaturdag de kwestie der staatskerk nooit weder op denzelfden voet als vroeger kan opgevat worden Wat echter uuzal moeten volgen dit verklaart het blad is ook uit Gladstone s redevoeringen nog in het geheel niet duidelijk In Hessen circuleert eene proclamatie waarin de Hessenworden opgeroepen om den keurvorst in zijn gezag te herstellen Het stoomschip Norseman is aangekomen met berigtenvan de Kaap de Goede Hoop loopende tot 3 maart meldendedat de handel stil was omdat men verwachtte dat het landder Basuto s onder bescherming van Engeland zou komen De boeren zetten hunne overwinningen voort er loopt een gerucht dat zij zich spoedig van het geheele land der Basuto s zoudeu meester maken Parijs 6 April De volksmenner Mazzini heeft in een der bladen van Palermo weer een brief openbaar gemaakt waarin hij o a zegt dat de monarchie in Italië eeue slavin van het buitenland is geworden onverschillig omtrent de beschaving des lands bestrijder van de nationale eenheid onvruchtbaar en reactionair gezind Om deze en ve andere redenen is zij buiten magte de harten der Italianen te winnen Hoewel Mazzini s invloed sedert de laatste jaren aanmerkelijk is gedaald kan zyne opruijende taal hier en daar misschien de zoo ligt ontvlambare gemoederen der Italianen in beweging brengen Het is buitendien bekend dat bij op Sicilië waar het rspublikeiasche element min of meer vertegenwoordigd is aanhang heeft De prijs der Adverteutien van é n tot zes regels met mbt grip van het zegel ïs 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BiiitengevroDe letters worden berekend naar plaatsruimte Het gouvernement der Donau vorstendommen blijft nog altijd betuigingen geven van zijne welwillende gevoelens tenaanzien van de Israëlieten en het ve klaart dat men het lastertwanneer men gelooft dat het ooit het bekende voorstol vanleden der kamer van afgevaardigden zou goedkeuren De heerCrelzulesco heeft den markies de Moustier eene notd in diengeest ter hand gesteld in nelke mede geprotesieerd wordt tegende onderstelling dat vorst Karel gemeene zaak heeft gemaakt met Busland Berlijn 7 April Volgens berigten uit Bremen verkrijgt de landverhuizing naar Amerika zulk eene uitbreiding dat in den aanvang dezer maand alleen langs den Wezer S Oü landverhuizers zijn vervoerd De joodsche gemeenten van Rumenie hebben levendigevoorstellingen gedaan aan de hier woonachtigen joodsche bankiers om te trachtten bijstand van de pruisische regering teverkrijgen De koning en graaf von Bismarck hebben beloofdte hunnen behoeve hun invloed te doen gelden Weenen Ö April Onze regering heeft aan haren consulgeneraal te Bucharest instructie gezonden om nadrukkelijk te protesteren tegen het door verscheidene afgevaardigden ingediende wetsvoorstel tegen de Israëlieten Over deze aangelegenheid heeft te Weenen ook eene conferentie plaats hehad tusschen den heer v Eeust en de gezanten der vier groote mogendheden Ten gevolge hiervan zullen de mogendheden die het tractaat van 1856 geteckend hebben ook gemeenschappelijk stappen te Bucharest doen 7 April Naar men zegt hebben de leden van den oostenrijkicheu rijksdag voor zoover zij lot de reactionairepoolscbe adelpar j behoorcn besloten om onder leiding van de poolsche prinsen Sangusco en Jablonowski eene deputatienaar Rome af te vaardigen om den paus persoonlijk hun leedwezen te kennen te geven over de aanneming van de wet ophet burgerlijk huwelijk en hem de verzekering te geveu dat zij al het mogelijke hebben gedaan om die aanneming te verhinderen öinnenUnö GOUDA 8 April Bij de bloemententoonstelling in het paleis voer volksvlijt te Amsterdam is aan onzen stadgenoot H J Otto eenzilveren medaille toegekend voor een tafelbonquet De eerste kamer der staten generaal is bijeen geroepentegen dingsdag 14 dezer Men schrijft uit Dockum De handel in vlas is voortdurend zeer geanimeerd vooral in de middelsoorten waarvoor enorm hooge prijzen worden besteed in het land wordt veelopgekocht tgeen hier lederen marktdag met succes weder aanden man wordt gebragt Andere producten dezer provincie mede met gunstigen handel Granen en zaden met weinighandel tot staande prijzen Gedroogde cichorij tot buitengewone en zeldzaam hooge prijzen opgevoerd Aardappelen inde puikste soorten gevraagd en hoog in prijs Levende have niet veel in omgegaan doch altijd zeer houg in prijs De Kamper Courant zegt het volgende Wel komt de nood aan den man bij de reactionaire partij Zelfs de invaliden worden opgeroepen tot de actieve dienst in hare gelederen Mr H J van Buren te Rotterdam de oudredacteur of collaborator van het Goudsch Kronijkske met den toetsteen beeft zich op het noodgeschrei uit het reactionaire kamp ten strijde aangegord Middelerwijl houdt prof Vreede zich bezig met het rekruteren van nieuwe hulptroepen en is deze dilettant ministerieel voornemens een Orsini bom in den vorm van een adres in de tweede kamer te werpen om zoo mogelijk de oppositie o dooden Wij stellen ons van het effect van dien bom niet red V voor maar dit neemt niet weg dat de heer Vreede e ejftf t I